Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Verordening elektronische kennisgeving Bronckhorst 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische kennisgeving Bronckhorst 2015
CiteertitelVerordening elektronische kennisgeving Bronckhorst 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Art. 139 van de Gemeentewet
 2. Art. 140 van de Gemeentewet
 3. Art. 141 van de Gemeentewet
 4. Art. 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuwe regeling

27-11-2014

GVOP, 10 december 2014

Z64953 RD14-00754

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische kennisgeving Bronckhorst 2015

Raadsbesluit

 

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/13

 

De raad van de gemeente Bronckhorst;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014;

 

gelet op de bespreking in de commissievergadering van 13 november 2014;

 

gelet op de artikelen 139, 140 en 141 van de Gemeentewet en artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

vast te stellen de:

 

‘Verordening elektronische kennisgeving Bronckhorst 2015’

Artikel 1 Elektronisch gemeenteblad

 • 1.

  Het elektronisch gemeenteblad is het officiële publicatieblad van de gemeente. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl

 • 2.

  Indien daarnaast een papieren versie wordt uitgegeven, is de elektronisch uitgegeven versie bindend.

 • 3.

  Als elektronische uitgifte onmogelijk is, voorzien burgemeester en wethouders in een vervangende uitgave.

Artikel 2 Berichten

 • 1.

  In het Gemeenteblad worden opgenomen besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende regels inhouden, alsmede al hetgeen in verband daarmee dient te worden vermeld. Daaronder begrepen besluiten van het gemeentebestuur tot vaststelling van het tijdstip waarop een algemeen verbindend voorschrift in werking treedt.

 • 2.

  Berichten van het gemeentebestuur die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht worden elektronisch verzonden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

 • 3.

  Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen.

Artikel 3 Bevoegdheden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders geven het Gemeenteblad uit.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geeft de burgemeester het Gemeenteblad uit, voor zover betreft de bekendmaking van besluiten van de burgemeester.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening elektronische kennisgeving Bronckhorst 2015’.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 27 november 2014,

de griffier, de voorzitter,

M. van der Leur H.A.J. Aalderink