Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Verordening winkeltijden Bronckhorst 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Bronckhorst 2015
CiteertitelVerordening winkeltijden Bronckhorst 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-2015Nieuwe regeling

05-03-2015

GVOP, 12 maart 2015

Z59759 RD13-00739

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Bronckhorst 2015

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 150305/7

 

De raad van de gemeente Bronckhorst;

 

gelezen het voorstel van het college van b en w van 13 januari 2015;

 

gelet op de bespreking in de commissievergadering van 12 februari 2015;

 

gelet op de Winkeltijdenwet;

 

besluit:

vast te stellen de "Verordening winkeltijden gemeente Bronckhorst 2015"

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  bedrijf: winkel of uitstalling, anders dan een winkel, waaruit in de uitoefening van een bedrijf goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren;

 • -

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag

 • -

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • -

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2 Winkelopenstelling

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algehele vrijstelling voor:

1. zondag van 08:00 uur tot 18:00 uur, met uitzondering van

 • a.

  feestdagen

2. feestdagen van 08:00 uur tot 18:00 uur, met uitzondering van

 • a.

  eerste kerstdag

 • b.

  feestdagen die vallen op zondag

Artikel 3 Straatverkoop

Voor de in artikel 2, tweede lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algehele vrijstelling voor:

1. zondag van 08:00 uur tot 18:00 uur, met uitzondering van

 • a.

  feestdagen

2. feestdagen van 08:00 uur tot 18:00 uur, met uitzondering van

 • a.

  eerste kerstdag;

 • b.

  feestdagen die vallen op zondag

Artikel 4 Individuele ontheffingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder c van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

 • 2.

  Aan de ontheffing kunnen beperkingen worden verbonden zoals beperking naar tijdsruimte of waren die mogen worden verkocht.

 • 3.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 5 Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste zes weken verdagen.

Artikel 6 Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing één kalenderjaar geen gebruik wordt gemaakt; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 7 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 8 Intrekking oude verordening

De Winkeltijdenverordening gemeente Bronckhorst, vastgesteld op 25 januari 2007, wordt ingetrokken.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 7 maart 2015.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening winkeltijden Bronckhorst 2015.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 5 maart 2015.

de griffier, de voorzitter,

M. van der Leur W.H. Huijbregts-Schiedon