Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Besluit aanstelling onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar gemeente Bronckhorst 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanstelling onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar gemeente Bronckhorst 2016
CiteertitelBesluit aanstelling onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar gemeente Bronckhorst 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160, eerste lid, onder d
 2. Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor sector Gemeenten, art. 1.2, eerste lid, onderdeel e
 3. Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor sector Gemeenten, art. 2.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

22-12-2015

Gemeenteblad, 2015, 128452 (31 december 2015)

Z75767 BW15-02330

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanstelling onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar gemeente Bronckhorst 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst;

gelet op:

 

 • ·

  artikel 160, eerste lid, onder d, van de Gemeentewet, artikel 1.2, eerste lid, onderdeel e,

 • ·

  artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten en de Uitwerkingsovereenkomst

overwegende:

 • -

  dat de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen bij raadsbesluit van 8 december 2015 is opgedragen aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente;

 • -

  dat om de functie van heffings- en invorderingsambtenaar te kunnen uitoefenen aanstelling als onbezoldigd gemeenteambtenaar nodig is;

   

besluit

vast te stellen het:

Besluit aanstelling onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar gemeente Bronckhorst 2016’

 

Artikel 1 aanstelling

De directeur en de plaatsvervangend directeur van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente worden aangesteld als onbezoldigd gemeenteambtenaar van de gemeente Bronckhorst.

Artikel 2 rechtspositie

De in de gemeente Bronckhorst geldende rechtspositieregeling is op betrokkenen niet van toepassing.

Artikel 3 inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 4 citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit aanstelling onbezoldigd gemeentelijk belastingambtenaar gemeente Bronckhorst 2016’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2015.

de secretaris, de burgemeester,

A.H. van Hout M. Besselink