Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Besluit mandaat kwijtschelding gemeente Bronckhorst 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit mandaat kwijtschelding gemeente Bronckhorst 2016
CiteertitelBesluit mandaat kwijtschelding gemeente Bronckhorst 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet inzake Rijksbelastingen, art. 66
 2. Invorderingswet 1990, art. 26
 3. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

22-12-2015

Gemeenteblad, 2015, 128420 (31 december 2015)

Z75767 BW15-02330

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit mandaat kwijtschelding gemeente Bronckhorst 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst;

gelet op

 • ·

  artikel 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen

 • ·

  artikel 26 van de Invorderingswet 1990  juncto en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

   

besluit

vast te stellen het:

‘Besluit mandaat kwijtschelding gemeente Bronckhorst 2016’

 

Artikel 1 kwijtschelding bestuurlijke boete

 • 1.

  Aan de plaatsvervangend directeur van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente wordt mandaat verleend tot het toepassen van artikel 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (kwijtschelding bestuurlijke boete);

 • 2.

  De plaatsvervangend directeur van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente kan van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, ondermandaat verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 2 administratief beroep kwijtschelding

 • 1.

  Aan de directeur van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente wordt mandaat verleend tot het beslissen op een beroepschrift tegen een beslissing van de invorderingsambtenaar op een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

 • 2.

  Ondermandaat van de in het eerste lid genoemde bevoegdheid is niet mogelijk.

Artikel 3 verantwoording

De directeur en plaatsvervangend directeur geven desgevraagd een overzicht van de gevallen waarin de in de artikelen 1 en 2 bedoelde bevoegdheden zijn uitgeoefend.

Artikel 4 ondertekening

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 en 2 luidt de ondertekening:

 

Het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst,

namens deze:

 

gevolgd door de handtekening, de naam en de functienaam van de betrokken functionaris.

Artikel 5 inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 6 citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ’Besluit mandaat kwijtschelding gemeente Bronckhorst 2016’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2015.

de secretaris, de burgemeester,

A.H. van Hout M. Besselink