Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Besluit machtiging voor beroep in cassatie gemeente Bronckhorst 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit machtiging voor beroep in cassatie gemeente Bronckhorst 2016
CiteertitelBesluit machtiging voor beroep in cassatie gemeente Bronckhorst 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet inzake Rijksbelastingen, art. 28
 2. Algemene wet inzake Rijksbelastingen, art. 29b
 3. Wet waardering onroerende zaken, art. 30, zesde lid
 4. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

22-12-2015

Gemeenteblad, 2015, 128416 (31 december 2015)

Z75767 BW15-02330

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit machtiging voor beroep in cassatie gemeente Bronckhorst 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst;

gelet op

 

 • ·

  artikel 28, jo artikel 29b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen juncto artikel 231, tweede lid, onderdeel a, van de Gemeentewet

 • ·

  artikel 30, zesde lid, van de Wet waardering onroerende zaken,

 • ·

  afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

   

besluit

vast te stellen het:

‘Besluit machtiging voor beroep in cassatie gemeente Bronckhorst 2016’.

 

Artikel 1 machtiging

Aan de directeur van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente wordt machtiging verleend om alle vormen van beroep in cassatie in te stellen in belastingprocedures over de gemeentelijke belastingen, bestuurlijke boetes in dat kader en in procedures over waardebeschikkingen op grond van de Wet waardering onroerende zaken, de in deze procedures nodige stukken te doen opmaken en te tekenen, en verder al datgene te verrichten wat hij raadzaam zal oordelen.

Artikel 2 domiciliekeuze

De gemachtigde kiest te dezen domicilie ten kantore van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente aan de Hazenweg 121 te Hengelo.

Artikel 3 uitvoering

Indien uitvoering wordt gegeven aan deze machtiging luidt de ondertekening:

 

Het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst,

namens deze:

 

gevolgd door de handtekening, de directeur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente en de naam van de directeur.

Artikel 4 inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 5 citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit machtiging voor beroep in cassatie gemeente Bronckhorst 2016’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 22  december 2015.

de secretaris, de burgemeester,

A.H. van Hout M. Besselink