Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Beleidsregel Participatiesubsidie 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Participatiesubsidie 2015
CiteertitelBeleidsregel Participatiesubsidie 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2016Nieuwe regeling

22-12-2015

Gemeenteblad, 2016, 4124 (14 januari 2016)

Z74106 BW15-02214

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Participatiesubsidie 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

 

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening gemeente Bronckhorst, 2014 en de Nota subsidiebeleid 2014 en volgende jaren;

 

overwegende dat het gewenst is nieuwe regels te stellen voor de subsidiëring van participatie-activiteiten;

 

besluiten:

 • -

  In te trekken de beleidsregel participatie-activiteiten, vastgesteld bij besluit van 12 april 2011;

 • -

  Vast te stellen de beleidsregel participatiesubsidie 2015

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Kwetsbare inwoners: mensen die zich (tijdelijk) beperkt voelen om te participeren in de samenleving of in de regievoering op het eigen leven door een ziekte, beperking of leeftijd;

 • b.

  Vrijwilligersorganisatie: een vereniging of stichting die met vrijwilligers activiteiten organiseert en/of ondersteuning biedt aan mensen met -of ter voorkoming van- een lichamelijke beperking door ziekte en/of leeftijd.

 • c.

  Lokale welzijnsstichtingen: stichtingen die zich tot doel stellen het welzijn van inwoners binnen een afgebakend gebied in Bronckhorst te bevorderen.

 

Artikel 2 Doel

Het bevorderen van de participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners van de Gemeente Bronckhorst.

Artikel 3 Subsidieontvangers, verdeelregels en subsidieplafonds

 • a.

  De in deze regeling opgenomen instellingen kunnen in het kader van deze regeling een subsidie aanvragen bij burgemeester en wethouders;

 • b.

  De ouderenbonden ontvangen een waarderingssubsidie in de vorm van een vast bedrag van € 250, aangevuld met € 5 per lid. Subsidieplafond: € 11.000;

 • c.

  De vrijwilligersorganisaties ontvangen een een waarderingssubsidie in de vorm van een vast bedrag van € 750. Subsidieplafond: € 7.000;

 • d.

  De Zonnebloem Vorden ontvangt voor de activiteit Roll-over-Bronckhorst een extra bedrag van € 250;

 • e.

  De EHBO verenigingen ontvangen een waarderingssubsidie in de vorm van een vast bedrag van € 500. Subsidieplafond: € 2.000;

 • f.

  De lokale welzijnsstichtingen ontvangen voor de periode van 2016-2018 een gelijk bedrag als in 2015. Subsidieplafond: € 100.000;

 • g.

  De hulpdiensten ontvangen voor de periode van 2016-2018 een gelijk bedrag als in 2015. Subsidieplafond: € 17.000;

 • h.

  De Stichting Mensen zonder werk Zelhem ontvangt een waarderingssubsidie van € 2.500;

 • i.

  Iedere ouderenbond telt een lid eenmaal mee voor de subsidiebijdrage;

 • j.

  De subsidieplafonds worden in twee tranches ingevoerd. In 2016 wordt de helft van het verschil met de ontvangen subsidie in 2015 toegekend. Vanaf 2017 gelden de genoemde susidiebedragen en –plafonds;

 • k.

  Het jaarlijks beschikbaar te stellen subsidieplafond is bepalend voor de hoogte van elke individueel toe te kennen subsidie. Subsidies worden berekend volgens de in dit artikel opgenomen verdeelmethodiek. Bij overschrijden van het beschikbare bedrag volgt een gelijk verdeelde korting tot aan de hoogte van de subsidieplafonds.

 

Artikel 4 Subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen ontvangen burgemeester en wethouders vóór 1 oktober voorafgaand aan elk subsidiejaar. Daartoe staat het aanvraagformulier voor 1 september van ieder jaar op de gemeentelijke website.

 

Artikel 5 Aanvullende voorwaarden

De lokale welzijnsstichtingen en de hulpdiensten houden een registratie bij van de uitgevoerde activiteiten gericht op:

- Zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen;

- Informatie en educatie voor kwetsbare mensen;

- Onstpanning en ontmoeting voor kwestbare mensen;

- Bewegingsactiviteiten door kwetsbare mensen, groepsgewijs:

en rapporteren dit vóór 1 juni na afloop van het subsidiejaar aan burgemeester en wethouders.

Artikel 6 Overgangsbepaling

In afwijking van artikel 4 ontvangen burgemeester en wethouders de subsidieaanvraag voor het jaar 2016 vóór 1 november 2015.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als beleidsregel Participatiesubsidie 2015.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na de datum van hun bekendmaking.

Hengelo, 22 december 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst,

de secretaris, de burgemeester,

A.H. van Hout M. Besselink