Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Regeling Individueel Keuzebudget Bronckhorst 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Individueel Keuzebudget Bronckhorst 2017
CiteertitelRegeling Individueel Keuzebudget Bronckhorst 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gewijzigde regeling Individueel Keuzebudget gemeente Bronckhort 2017 vastgesteld in vergadering van het college van B&W op 16 mei 2017 en vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 juni 2017.

Gemeenteblad, 2017, 110627 (29 juni 2017)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Hoofdstuk 3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) (onderdeel paragraaf 5)

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bronckhorst/256726/256726_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2017Nieuwe regeling

20-12-2016

Gemeenteblad, 2017, 10126 (20 januari 2017)

Z83623 BenW16-03213

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Individueel Keuzebudget Bronckhorst 2017

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

 

hebben besloten de Regeling Individueel Keuzebudget Gemeente Bronckhorst 2017 voor het  personeel gemeente Bronckhorst in te voeren zoals afgesproken in het Cao-akkoord 2013-2015;

 

gelet op hoofdstuk 3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) (onderdeel paragraaf 5);

 

gelet op de verkregen instemming van de Ondernemingsraad;

 

b e s l u i t :

 

Regeling Individueel Keuzebudget Gemeente Bronckhorst 2017

 

Algemeen Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • a.

  ambtenaar: een ieder die werkzaam is of is geweest bijde gemeente Bronckhorst op grond van een aanstelling of een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.  

 • b.

  bevoegd gezag: het College van Burgemeester en Wethouders.

Artikel 1 Individueel Keuzebudget (Art. 3:27)

 • 1.

  De ambtenaar heeft recht op een Individueel Keuzebudget, hierna te noemen: IKB.

 • 2.

  Het college is beheerder van het IKB.

 • 3.

  Het IKB is een maandelijks, in geld uitgedrukt budget dat de ambtenaar naar keuze kan gebruiken voor de doelen genoemd in artikel 3:29,op de wijze zoals vastgelegd is in deze paragraaf.

Artikel 2 Opbouw IKB (Art. 3:28)

 • 1.

  Het IKB wordt per maand opgebouwd en bestaat uit een deel waarover pensioen wordt opgebouwd en een deel waarover geen pensioen wordt opgebouwd.

 • 2.

  Het deel van het IKB waarover pensioen wordt opgebouwd bedraagt:

 • a.

  8% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris vermeerderd met de salaristoelagen genoemd in paragraaf 3 van dit hoofdstuk, met dien verstande dat dit ten minste een bedrag is van € 146,65 bij een volledig dienstverband, en

 • b.

  6% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris, met dien verstande dat dit ten minste een bedrag is van € 145,83 bij een volledig dienstverband, en

 • c.

  1,5% van het in de maand van opbouw geldende salaris, voor de ambtenaar die geboren is na 31 december 1949, met dien verstande dat dit ten minste een bedrag is van € 33,33 bij een volledig dienstverband, en

 • d.

  indien en voor zolang hoofdstuk 9a van toepassing is op de ambtenaar, 1% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris, met dien verstande dat dit voor maximaal 20 jaar geldt, tenzij artikel 9a:9, lid 1, onderdeel b, van toepassing is.

 • 3.

  Het deel van het IKB waarover geen pensioen wordt opgebouwd bedraagt 0,8% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris.

 • 4.

  Indien in een maand het salaris of de salaristoelagen niet volledig zijn uitbetaald dan wordt het IKB in die maand berekend op basis van het uitbetaalde salaris en de uitbetaalde salaristoelagen. Ontvangt de ambtenaar in een maand geen salaris dan wordt in die maand geen IKB opgebouwd.

 • 5.

  Indien in een maand het salaris en de salaristoelagen niet volledig zijn uitbetaald op grond van artikel 7:3, lid 2 tot en met 4, dan wordt, in afwijking van lid 4 van dit artikel, het IKB in die maand berekend op basis van het volledige salaris en de volledige salaristoelagen.

 • 6.

  Het college heeft twee lokale doelen aangevuld:

 • 1. uitruil woon-werkverkeer: de ambtenaar kan aanspraak maken op een tegemoetkoming in de reiskosten voor het woon-werkverkeer. Deze uitruil wordt per kalenderjaar in de maand december berekend voor de ambtenaar en met de salarisbetaling van december van dat jaar uitbetaald. De vergoeding per kilometer is gelijk aan het fiscale maximum. Voor de bepaling van de enkele reisafstand geldt de snelste route tussen de woonplaats en de werkplek.

 • Vergoeding bij gebruikmaking van eigen vervoermiddel:

  De volgende factoren zijn van belang bij de bepaling van een vergoeding per maand:

  • *

   Aantal reguliere werkdagen per jaar = 214

  • *

   Werkt een medewerker < 5 dagen per week dan zijn de dagen naar rato.

  • *

   De totale reisafstand, dat wil zeggen heen en terug, bedraagt maximaal 150 kilometer per dag.

  • *

   De toegestane vrije vergoeding per maand is het bedrag op jaarbasis gedeeld door 12.

 • Toevoeging

  Bedraagt de reisafstand > 150 kilometer per dag dan vindt nacalculatie plaats.

  Hierbij dient rekening gehouden te worden met de gebruikelijkheidstoetst (wet op de loonbelasting, art. 31, eerste lid, onder f). Dit wil zeggen dat maximaal € 2.400,- per medewerker per jaar als gebruikelijk mag worden beschouwd. € 2.400,- is het totaal van alle vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen.

  Bij langdurige afwezigheid (vanaf 6 weken) stop de onbelaste reiskostenvergoeding. De onbelaste reiskostenvergoeding start weer per de eerste van de maand volgend op de maand van herstel.

 • 2. Uitruil toelage werkkostenregeling (WKR): de toelage WKR is een algemene onkostenvergoeding waarvan het bedrag, jaarlijks afhankelijk van de ruimte  wordt vastgesteld. Het bedrag wordt per kalenderjaar in december aan de ambtenaren uitgeruild.

 • De toelichting op artikel 3:28 komt als volgt te luiden:

  Lid 2

  In dit lid is geregeld wat de bronnen van het pensioengevende deel van het IKB zijn. De bronnen komen uit arbeidsvoorwaarden die tot 1 januari 2017 onder een andere naam in de CAR UWO geregeld waren.

  Het IKB is opgebouwd uit:

  • a.

   De vakantietoelage, zoals tot 1 januari 2017 geregeld in artikel 6:3.

  • b.

   De eindejaarsuitkering, zoals tot 1 januari 2017 geregeld in artikel 3:18a

  • c.

   De levensloopuitkering, zoals tot 1 januari 2017 geregeld in artikel 6a:7, lid 1.

  • d.

   De levensloopuitkering, zoals tot 1 januari 2017 geregeld in artikel 6a:7, lid 2.

   

 • Lid 3

  In dit lid is geregeld wat de bron van het niet-pensioengevende deel van het IKB is. Deze bron bestaat uit de financiële tegenwaarde van 14,4 uren bovenwettelijk vakantieverlof.

   

  Tot 1 januari 2017 had de ambtenaar op grond van artikel 6:2 recht op ten minste 158,4 uren vakantie-verlof per kalenderjaar. Met ingang van 1 janauri 2017 is de aanspraak op vakantieverlof verminderdtot 144 uren per kalenderjaar. De financiële tegenwaarde van 14,4 uren vakantieverlof is per diezelfdedatum opgenomen in het IKB.

  Artikel 3:29 Doelen IKB

   

 • Toevoeging:

  1. De ambtenaar kan het IKB gebruiken voor:

 • a. het kopen van vakantie-uren, tot een maximum van vier maal de aanstellingsduur per week gedurende het kalenderjaar;. Bedraagt het verlofsaldo op 31 december van het jaar meer dan 50x arbeidsduur per week, dan is het meerdere belast (wet op de loonbelasting, art. 11, eerste lid, onder r)

 • b. extra inkomen door uitbetaling van het IKB tot een maximum van het tot aan de datum van uitbetaling opgebouwde IKB;

 • c. het financieren van een opleiding, indien en voor zover deze niet door de gemeente wordt vergoed en de geldende fiscale regelgeving de besteding van het IKB aan dit doel belastingvrij mogelijk maakt.

 • 2. Het college kan de bestedingsdoelen zoals omschreven in lid 1 aanvullen.

Artikel 3 Doelen Individueel Keuzebudget (Art. 3:30)

 • 1.

  De ambtenaar kan elke maand een keuze maken om zijn IKB te gebruiken voor een of meerdere van de in artikel 3:29 genoemde doelen. Hij heeft voor deze keuze geen toestemming nodig.

 • 2.

  Mutaties in het IKB die uiterlijk op de 1e dag van de maand aangeleverd (digitaal) worden aan de salarisadministratie worden in dezelfde maand verwerkt. Daarna worden ze meegenomen in de eerstvolgende maand.

 • 3.

  Als de ambtenaar geen keuze maakt, of bij zijn keuze slechts een deel van zijn IKB gebruikt, dan wordt het IKB over die maand, of het resterende deel daarvan, gereserveerd. De ambtenaar kan het gereserveerde IKB op een later moment in het lopende kalenderjaar besteden.

 • 4.

  Heeft de ambtenaar na de sluitingsdatum van de salarisverwerking in december nog een resterend IKB dan wordt dit bij de salarisbetaling van die maand uitbetaald.

 • 5.

  Besteding van het IKB kan alleen voor zover het beschikbare budget toereikend is. De keuze voor een doel heeft uitsluitend betrekking op hetzelfde kalenderjaar.

 • 6.

  Bedragen die uit het IKB zijn gebruikt, kunnen niet meer worden teruggestort in het IKB.

 • 7.

  De uitruil woon-werkverkeer en de uitruil toelage WKR worden één maal per kalenderjaar in december berekend en met de salarisbetaling van deze maand uitbetaald aan de ambtenaar.

 

Artikel 4 Waarde van een vakantie-uur (Art. 3:31)

Als de ambtenaar kiest voor het kopen van vakantie-uren dan wordt het IKB per vakantie-uur verlaagd met het voor de ambtenaar geldende uurloon in de maand waarin hij de vakantie-uren koopt.

 

Artikel 5 Uitbetaling IKB bij einde dienstverband (Art. 3:32)

 • 1.

  Bij beëindiging van het dienstverband wordt het resterende IKB bij de laatste salarisbetaling aan de ambtenaar uitbetaald.

 • 2.

  Bij overlijden van de ambtenaar wordt in aanvulling op de overlijdensuitkering het resterende IKB uitbetaald aan de nagelaten betrekkingen zoals omschreven in artikel 3:23, lid 2 en 3.

Artikel 6 Wet- en regelgeving (Art. 3:33)

 • 1.

  Het gebruik van het IKB kan gevolgen hebben voor loonheffingen, pensioen en sociale verzekeringen. De ambtenaar wordt geacht deze gevolgen te kennen.

 • 2.

  Als blijkt dat een bedrag uit het IKB ten onrechte belastingvrij is uitgekeerd doordat de ambtenaar onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, verhaalt het college de verschuldigde loonheffing of eventuele boetes op de ambtenaar.

 • 3.

  Als een netto voordeel voor de ambtenaar vervalt door wijzigingen van wet- en regelgeving dan wordt dat niet gecompenseerd door het college.

 • 4.

  Alle transacties in het IKB moeten in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving.

Artikel 7 Vakantietoelage 2016 (Art. 3:34)

 • 1.

  De vakantietoelage die de ambtenaar heeft opgebouwd in de periode van juni 2016 tot en met december 2016 op grond van artikel 6:3 zoals dat gold op 31 december 2016 wordt uitbetaald bij de salarisbetaling van mei 2017. Dit bedrag maakt geen onderdeel uit van het IKB.

 • 2.

  Indien de ambtenaar ontslag verleend wordt voor 1 mei 2017 dan wordt de opgebouwde vakantietoelage over 2016 uitbetaald bij de laatste salarisbetaling.

Artikel 8 Overige bepalingen (Art. 3:35)

Voor de ambtenaar die werkzaam is in de kunsteducatie en op wie artikel 19b:10 van toepassing is, is artikel 3:28, lid 3, niet van toepassing.

 

Artikel 9 Overige individuele keuzemogelijkheden

9.1 Verkoop van vakantie-uren (Art. 3:36)

1. De ambtenaar kan elk kalenderjaar een verzoek doen om ten hoogste 72 uren bovenwettelijk vakantieverlof te verkopen. Bij een deeltijd dienstverband wordt dit aantal naar rato vastgesteld.

2. Een verzoek als bedoeld in lid 1 wordt toegewezen, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten.

3. Het college kan regels stellen over de aanvraagprocedure.

4. Het bepaalde in artikel 3:31 is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 10 (verwijderd)

 

Slotbepalingen

Deze regeling gaat in werking op 1 januari 2017 en kan worden aangehaald als de “Regeling Individueel Keuzebudget Bronckhorst 2017 ”.

Hengelo Gld, 20 december 2016

Het college van burgemeester en wethouders ,

de secretaris, de burgemeester,

B. Drewers, M. Besselink