Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Verordening Stimuleringslening duurzame maatregelen non-profit organisaties gemeente Bronckhorst 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Stimuleringslening duurzame maatregelen non-profit organisaties gemeente Bronckhorst 2017
CiteertitelVerordening Stimuleringslening duurzame maatregelen non-profit organisaties gemeente Bronckhorst 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-2017Nieuwe regeling

28-09-2017

Gemeenteblad, 2017, 171897

Z95409 RD17-00260

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Stimuleringslening duurzame maatregelen non-profit organisaties gemeente Bronckhorst 2017

Raadsbesluit

 

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: Raad-00260/7

 

De raad van de gemeente Bronckhorst;

 

gelezen het voorstel van het college van b en w van 8 augustus 2017;

 

besproken in de commissievergadering van 13 september 2017;

 

Besluit:

 • 1.

  Vast te stellen de verordening Stimuleringslening duurzame maatregelen non-profit organisaties gemeente Bronckhorst 2017.

 • 2.

  Een krediet van € 450.000,- beschikbaar te stellen en te dekken uit de algemene reserve.

   

Artikel 1 Begrippen

 In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Eigenaar: rechtspersoon/instelling die het meest omvattend recht op een zaak heeft in de zin van artikel 1 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (juridisch eigendomsrecht);

 • b.

  Gebruiker: degene die het gebruiksrecht heeft;

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

 • d.

  Toekenningsbesluit: een positief besluit van het college op een aanvraag in de zin van deze verordening;

 • e.

  Gebouw: elk bestaand bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 • f.

  Sportcomplex: geheel van terreinen, gebouwen en voorzieningen voor sport;

 • g.

  Stimuleringslening: een gemeentelijke lening die door SVn wordt verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in of aan het gebouw waarvan de aanvrager eigenaar of gebruiker is;

 • h.

  duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 4 van deze verordening;

 • i.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 4 van deze verordening, eventueel vermeerderd met bijkomende kosten voor het verkrijgen van de stimuleringslening, een bouwkundig en/of EPA-maatwerkadvies en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten (inclusief BTW);

 • j.

  SVn: de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM-vergunningnummer (12013647).

 • k.

  Een EPA-maatwerkadvies: een energieprestatieadvies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 4 van deze verordening genoemde maatregelen en voorzieningen kan worden opgesteld door een daartoe gecertificeerd bedrijf.

 • l.

  Leningverstrekking: verstrekking van de Stimuleringslening door SVn na een positieve krediettoets door SVn;

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op in de gemeente Bronckhorst gelegen:

 • a.

  bestaande gebouwen, in gebruik voor maatschappelijke doeleinden, zoals onderwijs, verenigingen en non-profitorganisaties die niet behoren tot de (semi) overheid (zoals gebouwen van woningcorporaties of zorginstellingen)

 • b.

  sportcomplexen in gebruik bij een non-profitorganisatie.

 

Artikel 3 Doelgroep

Deze verordening is uitsluitend van toepassing voor de volgende doelgroepen:

 • a.

  In de gemeente Bronckhorst gevestigde verenigingen, stichtingen en andere non-profitorganisaties die eigenaar en/of gebruiker zijn van een gebouw en die in hoofdzaak gericht zijn op activiteiten van sportieve, educatieve, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard;

 • b.

  Energiecoöperaties: coöperaties zoals bedoeld in artikel 53 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die werkzaam zijn op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking ten behoeve van inwoners en/of bedrijven in de gemeente Bronckhorst;

 • c.

  In de gemeente Bronckhorst gevestigde schoolbesturen die eigenaar en/of gebruiker zijn van een schoolgebouw.

 

Artikel 4 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Een stimuleringslening kan worden toegekend voor de volgende duurzaamheidsmaatregelen:

  a. Dakisolatie met een minimale Rd-waarde van 2,5 m²K/W

  b. Gevelisolatie met een minimale Rd-waarde van 2,5 m²K/W

  c. Spouwmuurisolatie met een Rd-waarde groter dan of gelijk aan 1,3 m²K/W

  d. Vloerisolatie met een minimale Rd-waarde van 2,5 m²K/W

  e. Isolatieglas (HR++ of HR+++)

  f. Isolatiekozijn (U-waarde van maximaal 1,2)

  g. Warmtepomp bron bodem

  h. Warmtepomp bron lucht

  i. Warmtepomp bron gevel

  j. Warmtepompboiler / Combinatiewarmtepomp (tap)

  k. Pellet ketel / pellet kachel / HR houtkachel

  l. Micro-WKK /HRe-ketel

  m. WTW voor ventilatie

  n. Zonnepanelen (PV-cellen/ PV-folie)

  o. Zonnecollectoren / Zonneboiler

  p. LTV (Lage temperatuur verwarming)

  q. Douche WTW

  r. Vraag- / Druk- / CO2 gestuurde ventilatieroosters

  s. Groen dak

  t. Led verlichting

  u. Kleinschalige windturbine (passend binnen het geldende gemeentelijk ruimtelijke beleid)

  v. Energiebesparingsadvies/ Maatwerkadvies

  w. Overige duurzaamheidsmaatregelen die naar het oordeel van het college aantoonbaar bijdragen aan beperking van de energievraag van het gebouw, ofwel vermindering van de CO2-uitstoot van het gebouw, ofwel verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorzieningen van het gebouw.

   

 • 2.

  Het college is bevoegd om de in het eerste lid bepaalde duurzaamheidsmaatregelen uit te breiden en/of in te korten.

   

Artikel 5 Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de gemeenteraad van de gemeente Bronckhorst het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van de stimuleringsleningen. Stimuleringsleningen kunnen alleen worden verstrekt tot het maximum van het door de gemeenteraad van de gemeente Bronckhorst beschikbaar gestelde bedrag.

 

Artikel 6 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college is bevoegd om te besluiten op aanvragen om een stimuleringslening.

   

 • 2.

  Het college kan aan een stimuleringsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

   

Artikel 7 Aanvraag

Een aanvraag voor een stimuleringslening wordt digitaal door middel van een door het college vastgesteld formulier ingediend bij het college of bij een door het college aangewezen organisatie onder opgave van:

 • a.

  een beschrijving van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 4 van deze verordening;

 • b.

  opgave van de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen evenals een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

 • c.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • d.

  voor zover van toepassing gegevens van de (externe) beheerder en een akkoordverklaring van de (externe) eigenaar dat hij/zij akkoord is met de door huurder voorgenomen investeringen en dat verhuurder de lening aflost wanneer huurder de accommodatie eerder verlaat dan dat de lening is afgelost;

 • e.

  indien noodzakelijk een omgevingsvergunning en een verklaring van de constructeur;

 • f.

  als een vereniging aanvrager is; een goedgekeurd verslag van de ledenvergadering waarin het besluit is opgenomen over de voorgenomen investeringen m.b.t. de duurzaamheidsmaatregelen en het besluit is genomen gebruik te maken van de stimuleringsregeling. Dit verslag mag bij het moment van aanvraag niet ouder zijn dan zes maanden;

 • g.

  als een vereniging of stichting aanvrager is; een recent gewaarmerkt uittreksel van de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, waaruit blijkt dat de aanvrager bevoegd is namens de rechtspersoon de aanvraag in te dienen.

   

Artikel 8 Afhandelen aanvraag

Op aanvragen om een stimuleringslening is de volgende procedure van toepassing:

 • 1.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, stelt het college de aanvraag buiten behandeling.

 • 3.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 4.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en maakt het toewijzingsbesluit en/of afwijzing bekend aan de aanvrager.

 • 5.

  Op de aanvraag is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet Bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij tijdig niet beslissen) niet van toepassing.

 

Artikel 9 Weigeringsgronden

Het college weigert een aanvraag om een stimuleringslening indien:

 • 1.

  de aanvraag niet is ingediend door een aanvrager behorende tot de vastgestelde doelgroep zoals bepaald in artikel 2 en 3 van deze verordening;

 • 2.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 3.

  de voorgestelde maatregel(en) waarvoor de lening wordt aangevraagd, geen maatregel betreft bepaald in of ingevolge artikel 4 van deze verordening;

 • 4.

  de werkelijke kosten naar het oordeel van het college niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 5.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 5.000,- (inclusief BTW);

 • 6.

  de aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • 7.

  naar het oordeel van het college gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan;

 • 8.

  het gebouw binnen een periode van tien jaar moet worden afgebroken of dat aannemelijk is dat deze binnen een periode van tien jaar zal worden afgebroken;

   

Artikel 10 Toekenningsbesluit onder voorbehoud van een positieve krediettoets

 • 1.

  Het college besluit aanvrager een stimuleringslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

  • a.

   Een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2uitstoot;

  • b.

   Het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van het gebouw van aanvrager.

 • 2.

  Het toekenningsbesluit wordt genomen onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn;

 • 3.

  Dit toekenningsbesluit wordt door het college verzonden aan de aanvrager en aan SVn;

 • 4.

  Binnen 8 weken na bekendmaking van het toekenningsbesluit dient de aanvrager een krediettoets-verzoek bij SVn te hebben ingediend;

 • 5.

  Voor het aanvragen van de krediettoets dient de aanvrager gebruik te maken van een door SVn beschikbaar te stellen aanvraagformulier.

 • 6.

  Indien de krediettoets door SVn negatief is bevonden vervalt het toekenningsbesluit van rechtswege.

   

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op een stimuleringslening zijn de door SVn gestelde voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 12 Leningsverstrekking stimuleringsleningen

 • 1.

  SVn verstrekt en beheert de stimuleringslening;

 • 2.

  De lening wordt pas verstrekt, nadat de krediettoets door SVn is uitgevoerd en positief is bevonden en nadat de offerte voor de lening door de aanvrager is geaccepteerd en een onderhandse akte zoals bedoeld in artikel 13 lid 7 door de aanvrager is ondertekend;

 • 3.

  Stimuleringsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van zelf aangeschafte materialen. Eigen arbeidsuren kunnen niet worden gedeclareerd. De facturen worden goedgekeurd door het college of een bevoegd ambtenaar.

 

Artikel 13 Kenmerken van de stimuleringslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegekende stimuleringslening is gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten. Daarbij bedraagt de hoofdsom van de stimuleringslening niet minder dan € 5.000,- en niet meer dan € 50.000,- (incl. BTW) per aanvraag. De werkelijke investering mag hoger zijn dan de maximale hoofdsom van de stimuleringslening;

   

 • 2.

  De looptijd van een stimuleringslening bedraagt maximaal 15 jaar;

   

 • 3.

  Het rentepercentage dat van toepassing is, is het rentepercentage van de Duurzaamheidslening met een minimumrentepercentage van 1,6%, zoals SVn deze publiceert op het moment van toewijzing.

   

 • 4.

  De rente staat gedurende de gehele looptijd van de stimuleringslening vast;

   

 • 5.

  Vervroegde aflossing van de stimuleringslening is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum van € 250,-;

   

 • 6.

  Binnen één jaar na het verstrekken van de stimuleringslening zijn de werkzaamheden voltooid. De genoemde termijn kan door het college worden verlengd;

   

 • 7.

  De stimuleringslening wordt vastgelegd in een onderhandse akte.

   

 • 8.

  Bij verkoop van het gebouw, gedurende de looptijd van de lening wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost.

   

 • 9.

  De aanvrager mag meerdere keren de stimuleringslening aanvragen mits het maximale leenbedrag niet is overschreden.

   

Artikel 14 Intrekking en terugvordering

 • 1.

  Het college kan een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een stimuleringslening intrekken indien:

  • a.

   De aanvrager niet voldoet aan de bij de krachtens deze verordening of het toekenningsbesluit gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   De stimuleringslening is toegekend of vastgesteld op grond van de door de aanvrager onjuiste verschafte gegevens.

    

 • 2.

  Bij de intrekking kan het college de contante waarde van het reeds genoten en of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

   

Artikel 15 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

 

Artikel 16 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt de dag na publicatie van het besluit in 18werking.

 

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening Stimuleringslening duurzame maatregelen non-profit organisaties gemeente Bronckhorst 2017 ".

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 28 september 2017,

de griffier, de voorzitter,

M. van der Leur M. Besselink