Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Bronckhorst 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Duurzaamheidslening gemeente Bronckhorst 2017
CiteertitelVerordening Duurzaamheidslening gemeente Bronckhorst 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-2017Nieuwe regeling

28-09-2017

Gemeenteblad, 2017, 172316

Z77888 RD17-00259

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Bronckhorst 2017

Raadsbesluit

 

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: Raad-00259/8

 

De raad van de gemeente Bronckhorst;

 

gelezen het voorstel van het college van b en w van 8 augustus 2017;

 

besproken in de commissievergadering van 13 september 2017;

 

Besluit:

Vast te stellen de verordening Duurzaamheidslening gemeente Bronckhorst 2017.

 

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: een eigenaar en bewoner, die een aanvraag voor een Duurzaamheidslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

 • c.

  Duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning en/of toebehoren van de aanvrager;

 • d.

  Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in bijlage 1;

 • e.

  EPA-maatwerkadvies: een advies dat voorafgaand aan het uitvoeren , plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in bijlage 1 genoemde maatregelen en voorzieningen kan worden opgesteld door een gecertificeerd bedrijf;

 • f.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in bijlage 1, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • g.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte/ zelfstandige woning in de gemeente Bronckhorst, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en/of participatie en investering in collectieve of coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking (postcoderoosregeling) in de gemeente Bronckhorst.

 

Artikel 3 Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad van de gemeente Bronckhorst het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van de Duurzaamheidsleningen.

 

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Bronckhorst en SVn.

 

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Duurzaamheidslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

 

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt digitaal gedaan bij het college of bij een door het college aangewezen organisatie onder opgave van:

 • 1.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen eventueel aangevuld met kopie EPA rapport;

 • 2.

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes);

 • 3.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • 4.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • 5.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

   

Artikel 9 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Duurzaamheidslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • a.

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

 • b.

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager.

 

Artikel 10 Krediettoets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening

 • 1.

  De toewijzing van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

   

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Duurzaamheidslening.

   

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing: ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’ en de ‘Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene Bepalingen voor geldleningen’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Bronckhorst en SVn danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

 

Artikel 12 Kenmerken Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

   

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 25.000,- (inclusief BTW); per woning kan meer dan één lening toegekend worden met dien verstande dat de totale hoofdsom per woning niet meer bedraagt dan € 25.000,- per woning.

   

 • 3.

  Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

   

Artikel 13 Bouwkrediet

Een Duurzaamheidslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

 

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

 

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 

Artikel 16 Intrekking en terugvordering

 • 1.

  Het college kan een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een duurzaamheidslening intrekken indien:

  • a.

   De aanvrager niet voldoet aan de bij de krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   De duurzaamheidslening is toegekend of vastgesteld op grond van de door de aanvrager onjuiste verschafte gegevens.

   

 • 2.

  Bij de intrekking kan het college de contante waarde van het reeds genoten en of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

   

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt de dag na publicatie van het besluit in werking.

 

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening Duurzaamheidslening gemeente Bronckhorst 2017".

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 28 september 2017,

de griffier, de voorzitter,

M. van der Leur M. Besselink

Bijlage 1  

Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

 

1. Dakisolatie

2. Gevelisolatie

3. Spouwmuurisolatie

4. Vloerisolatie

5. Isolatieglas (HR++ of HR+++)

6. Isolatiekozijn (U-waarde van maximaal 1,2)

7. Warmtepomp bron bodem

8. Warmtepomp bron lucht

9. Warmtepomp bron gevel

10. Warmtepompboiler / Combinatiewarmtepomp (tap)

11. Pellet ketel / pellet kachel / HR houtkachel

12. Micro-WKK /HRe-ketel

13. WTW voor ventilatie

14. Zonnepanelen (PV-cellen/ PV-folie)

15. Zonnecollectoren / Zonneboiler

16. LTV (Lage temperatuur verwarming)

17. Douche WTW

18. Vraag- / Druk- / CO2 gestuurde ventilatieroosters

19. Groen dak

20. Led verlichting

21. Kleinschalige windturbine (passend binnen het geldende gemeentelijk ruimtelijke

beleid)

22. Energiebesparingsadvies/ Maatwerkadvies

 

Het college kan de in deze lijst vermelde duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.