Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Financieel besluit jeugdhulp gemeente Bronckhorst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFinancieel besluit jeugdhulp gemeente Bronckhorst
CiteertitelFinancieel besluit jeugdhulp gemeente Bronckhorst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Jeugdwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-2018Nieuwe regeling

21-11-2017

Gemeenteblad, 2018, 205

Z98374 BW17-04029

Tekst van de regeling

Intitulé

Financieel besluit jeugdhulp gemeente Bronckhorst

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

 

gelet op de Verordening jeugdhulp gemeente Bronckhorst en de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Bronckhorst;

 

besluit:

vast te stellen het Financieel besluit jeugdhulp gemeente Bronckhorst.

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begrippen

De begripsbepalingen genoemd in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 van de Jeugdwet, artikel 1 van de Verordening jeugdhulp gemeente Brockhorst en artikel 1 van de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Bronckhorst zijn op dit besluit van toepassing.

 

Hoofdstuk 2 Persoonsgebonden budget

Artikel 2 Hoogte persoonsgebonden budget

 • 1.

  De hoogte van de tarieven van het persoonsgebonden budget is:

   

   

  Soort ondersteuning

  Tarief 

  Omvang

  Begeleiding Individueel Ontwikkelen

  50,89

  uur

  Begeleiding Individueel Ontwikkelen Plus

  75,30

  uur

  Persoonlijke verzorging Ontwikkelen

  45,32

  uur

  Persoonlijke verzorging Stabiliseren

  40,57

  uur

  Behandeling Individueel Ontwikkelen

  90,19

  uur

  Behandeling Individueel Ontwikkelen Plus

  105,65

  uur

  Begeleiding groep Ontwikkelen

  47,63

  dagdeel

  Begeleiding groep Ontwikkelen Plus

  69,36

  dagdeel

  Behandeling Groep Ontwikkelen

  75,72

  dagdeel

  Behandeling Groep Ontwikkelen Plus

  99,79

  dagdeel

  Vervoer

  10,50

  etmaal

  Individueel vervoer/rolstoelvervoer

  21,32

  etmaal

  Logeren

  41,87

  etmaal

  Informele ondersteuning/sociaal netwerk.

  19,14

  uur

   

 • 2.

  De tarieven voor de persoonsgebonden budgetten worden jaarlijks geïndexeerd gelijk aan het percentage dat wordt bepaald bij de tarieven van de Zorg in Natura met uitzondering van vervoer, individueel vervoer/rolstoelvervoer en informele ondersteuning/sociaal netwerk.

 • 3.

  In het persoonsgebonden budget zit geen vrij besteedbaar bedrag.

 • 4.

  Het persoonsgebonden budget mag niet worden besteed aan bemiddelingskosten, administratiekosten, vakantiegeld, reis- en verblijfkosten, eenmalige uitkering en feestdagenuitkering.

   

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3 Hardheidsclausule

 • 1.

  In gevallen waarin dit besluit niet voorziet beslist het college.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen te gunste van de cliënt afwijken van de bepalingen van dit besluit als toepassing van dit besluit tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

   

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit kan aangehaald worden als: Fiancieel besluit jeugdhulp gemeente Bronckhorst.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na die van bekendmaking, maar niet eerder dan na vaststelling door de raad van de gemeente Bronckhorst van de verordening jeugdhulp gemeente Bronckhorst.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst,

de secretaris, de burgemeester,

B. Drewes M. Besselink