Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bronckhorst

Financieel besluit jeugdhulp gemeente Bronckhorst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bronckhorst
Officiële naam regelingFinancieel besluit jeugdhulp gemeente Bronckhorst
CiteertitelFinancieel besluit jeugdhulp gemeente Bronckhorst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Jeugdwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-2018Nieuwe regeling

21-11-2017

Gemeenteblad, 2018, 205

Z98374 BW17-04029

Tekst van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

gelet op de Verordening jeugdhulp gemeente Bronckhorst en de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Bronckhorst;

besluit:

vast te stellen het Financieel besluit jeugdhulp gemeente Bronckhorst.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begrippen

De begripsbepalingen genoemd in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 van de Jeugdwet, artikel 1 van de Verordening jeugdhulp gemeente Brockhorst en artikel 1 van de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Bronckhorst zijn op dit besluit van toepassing.

Hoofdstuk 2 Persoonsgebonden budget

Artikel 2 Hoogte persoonsgebonden budget

 • 1. De hoogte van de tarieven van het persoonsgebonden budget is:

  Soort ondersteuningTarief  Omvang
  Begeleiding Individueel Ontwikkelen50,89uur
  Begeleiding Individueel Ontwikkelen Plus75,30uur
  Persoonlijke verzorging Ontwikkelen45,32uur
  Persoonlijke verzorging Stabiliseren40,57uur
  Behandeling Individueel Ontwikkelen90,19uur
  Behandeling Individueel Ontwikkelen Plus105,65uur
  Begeleiding groep Ontwikkelen47,63dagdeel
  Begeleiding groep Ontwikkelen Plus69,36dagdeel
  Behandeling Groep Ontwikkelen75,72dagdeel
  Behandeling Groep Ontwikkelen Plus99,79dagdeel
  Vervoer10,50etmaal
  Individueel vervoer/rolstoelvervoer21,32etmaal
  Logeren41,87etmaal
  Informele ondersteuning/sociaal netwerk. 19,14uur

 • 2. De tarieven voor de persoonsgebonden budgetten worden jaarlijks geïndexeerd gelijk aan het percentage dat wordt bepaald bij de tarieven van de Zorg in Natura met uitzondering van vervoer, individueel vervoer/rolstoelvervoer en informele ondersteuning/sociaal netwerk.

 • 3. In het persoonsgebonden budget zit geen vrij besteedbaar bedrag.

 • 4. Het persoonsgebonden budget mag niet worden besteed aan bemiddelingskosten, administratiekosten, vakantiegeld, reis- en verblijfkosten, eenmalige uitkering en feestdagenuitkering.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3 Hardheidsclausule

 • 1. In gevallen waarin dit besluit niet voorziet beslist het college.

 • 2. Het college kan in bijzondere gevallen te gunste van de cliënt afwijken van de bepalingen van dit besluit als toepassing van dit besluit tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit kan aangehaald worden als: Fiancieel besluit jeugdhulp gemeente Bronckhorst.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na die van bekendmaking, maar niet eerder dan na vaststelling door de raad van de gemeente Bronckhorst van de verordening jeugdhulp gemeente Bronckhorst.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst,

de secretaris, de burgemeester,

B. Drewes M. Besselink