Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Regeling Generatiepact Gemeente Bronckhorst 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Generatiepact Gemeente Bronckhorst 2018
CiteertitelRegeling Generatiepact Gemeente Bronckhorst 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2018Nieuwe regeling

28-11-2017

GVOP, 22 februari 2018

Z96460/BenW-04047

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Generatiepact Gemeente Bronckhorst 2018

 

 

Regeling Generatiepact Gemeente Bronckhorst 2018

 

Sinds 1 januari 2015 kent de Gemeente Bronckhorst de ‘Regeling Generatiepact’, met een looptijd tot 2018 en evaluatie in 2017. Het doel voor de invoering van deze regeling in 2015 was, oudere medewerkers de mogelijkheid te bieden om minder te gaan werken met behoud van salaris, om zo ruimte te maken voor jongere medewerkers. Tevens biedt deze regeling oudere medewerkers de kans om gefaseerd hun loopbaan af te bouwen en hun kennis over te dragen.

 

In het principeakkoord van de nieuwe Cao gemeenten 2017-2019 wordt opnieuw het Generatiepact aangegeven als één van de instrumenten om duurzame inzetbaarheid te stimuleren, borging van de huidige kennis en vernieuwing van de gemeentelijke organisatie door aanstellen van jongeren, te realiseren. Besloten is om de regeling te verlengen, een variant en overgangsregeling toe te voegen. Hieronder de aangepaste regeling in het kort en in de bijlage de Regeling Generatiepact Gemeente Bronckhorst 2018.

 

De regeling in het kort:

Ambtenaren krijgen de mogelijkheid minder te gaan werken, tot ten minste 50% van het aantal uren van een voltijdaanstelling (18 uur per week). Er zijn voor verschillende doelgroepen verschillende variaties. Alle varianten zijn gekoppeld aan de AOW leeftijd (vastgesteld bij Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd). De volledige pensioenopbouw van 100% blijft bij alle varianten gehandhaafd.

*Varianten bij deelname generatiepact:

1. 80-90-100: aan medewerkers die 72 maanden of minder voor het behalen van hun AOW leeftijd zijn gekomen, met een voltijdaanstelling, wordt bij 80% werken 90% van het salaris doorbetaald. Voor de instroom in deze variant is een overgangsregeling opgenomen om de koppeling met de AOW-leeftijd te faseren. Zie hiervoor de regeling die is bijgevoegd.

2. 60-80-100: aan medewerkers die 42 maanden of minder voor het behalen van hun AOW leeftijd zijn gekomen, met een voltijdaanstelling, wordt bij 60% werken 80% van het salaris doorbetaald. Voor de instroom in deze variant is een overgangsregeling opgenomen om de koppeling met de AOW-leeftijd te faseren. Zie hiervoor de regeling die is bijgevoegd. Ook wordt deze variant eenmalig per 1 januari 2018 aangeboden aan medewerkers die in 2017 reeds deelnemen aan de regeling 50-70-100.

3. 50-70-100: aan medewerkers die 24 maanden of minder voor het behalen van hun AOW leeftijd zijn gekomen, met een voltijdsaanstelling, wordt bij 50% werken 70% van het salaris doorbetaald.

4. Voor medewerkers die in deeltijd werkzaam zijn geldt deze regeling naar rato. Waarbij het minimaal te werken uren 18 uur per week is.

*De pensioenopbouw wordt voor 100% voortgezet. De pensioenpremie, zowel het werkgevers- als het werknemersdeel, over het buitengewoon verlof komt volledig voor rekening van de werkgever.

*Verlof wordt naar evenredigheid van de feitelijke werktijd toegekend.

*Er zijn een vangnetbepaling en afspraken opgenomen voor het – waarschijnlijk theoretische – geval dat er een situatie ontstaat waarin vanwege arbeidsongeschiktheid of boventalligheid inkomstenvermindering ontstaat.

*De bovengenoemde overgangsregeling, voor de varianten 80-90-100 en 60-80-100, stopt per 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 gelden de instapmomenten zoals genoemd in de Regeling Generatiepact Gemeente Bronckhorst 2018 (resp. 72, 42 en 24 maanden voor AOW leeftijd).

Zie bijlage voor de uitgewerkte regeling.

 

Het is de bedoeling dat de vrijkomende formatieruimte wordt benut voor het gefaseerd voorzien in de vacature die op termijn zal ontstaan. Dit kan door:

*nieuw bloed binnen de organisatie te halen (aantrekken jongeren)

*het geheel of gedeeltelijk plaatsen van een ambtenaar die na een boventalligheids- verklaring in een Van Werk Naar Werk Traject zit, waardoor reorganisatieontslag met de daaruit voortvloeiende uitkeringskosten kan worden voorkomen.

*het tegemoet komen aan ontwikkelwensen en –mogelijkheden van andere ambtenaren

*het invulling geven aan het begrip 'aanstelling in algemene dienst'.

 

Bijlage Regeling Generatiepact 2018 gemeente Bronckhorst

 

1. Wie kan hiervan gebruik maken

De regeling staat open voor verschillende groepen van medewerkers en kent meerdere varianten:

 

A. Variant 80-90-100:

 

- Met ingang van 1 januari 2018 kunnen medewerkers die 72 maanden of minder voor het behalen van hun AOW leeftijd, deelnemen aan de variant 80-90-100.

Voor deze variant is een overgangsregeling opgenomen. Dit houdt in:

1. In de periode tussen 1 januari 2018 t/m 30 juni 2018 kunnen medewerkers die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt deelnemen.

2. In de periode tussen 1 juli 2018 t/m 31 december 2018 kunnen medewerkers tot maximaal 90 maanden voor het behalen van hun AOW leeftijd, deelnemen aan deze variant.

3. In de periode tussen 1 januari 2019 t/m 30 juni 2019 kunnen medewerkers tot maximaal 84 maanden voor het behalen van hun AOW leeftijd, deelnemen aan deze variant.

4. In de periode tussen 1 juli 2019 t/m 31 december 2019 kunnen medewerkers tot maximaal 78 maanden voor het behalen van hun AOW leeftijd, deelnemen aan deze variant.

 

B. Variant 60-80-100:

 

- Met ingang van 1 januari 2018 kunnen medewerkers die 42 maanden of minder voor het behalen van hun AOW leeftijd, deelnemen aan de variant 60-80-100. Voor deze variant is ook een overgangsregeling opgenomen. Dit houdt in:

1. In de periode tussen 1 januari 2018 t/m 30 juni 2018 kunnen medewerkers die de leeftijd van 62 jaar hebben bereikt deelnemen.

2. In de periode tussen 1 juli 2018 t/m 31 december 2018 kunnen medewerkers tot maximaal 60 maanden voor het behalen van hun AOW leeftijd, deelnemen aan deze variant.

3. In de periode tussen 1 januari 2019 t/m 30 juni 2019 kunnen medewerkers tot maximaal 54 maanden voor het behalen van hun AOW leeftijd, deelnemen aan deze variant.

4. In de periode tussen 1 juli 2019 t/m 31 december 2019 kunnen medewerkers tot maximaal 48 maanden voor het behalen van hun AOW leeftijd, deelnemen aan deze variant.

 

C. Variant 50-70-100:

- Met ingang van 1 januari 2018 kunnen medewerkers die 24 maanden of minder voor hun AOW leeftijd zitten, deelnemen aan de variant 50-70-100.Voor de medewerkers die in 2017 aan de variant 50-70-100 deelnemen, wordt de mogelijkheid geboden om éénmalig per 1 januari 2018 te switchen naar de variant 60-80-100.

 

Medewerkers die aanspraak kunnen maken op de overgangsregeling (80-90-100 of

60-80-100) kunnen tijdens de gehele overgangsperiode instromen. Deze overgangsregeling stopt op 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 gelden de instapmomenten van de Regeling Generatiepact Gemeente Bronckhorst 2018.

 

Een verzoek om gebruik te mogen maken van deze regeling wordt gehonoreerd tenzij zwaarwegende belangen van de dienst zich daartegen verzetten.

 

De medewerker die gebruik maakt van de regeling, kan deze niet beëindigen om opnieuw zijn functie met oorspronkelijke betrekkingsomvang te vervullen. Ook kan de medewerker geen aanspraak meer maken op urenvermeerdering in welke vorm dan ook.

 

2. Arbeidstijd

 

De medewerker doet een schriftelijk verzoek aan de werkgever als hij gebruik wil maken van de regeling. Deelname aan de Regeling generatiepact Gemeente Bronckhorst 2018 start altijd op de 1e van de maand. De medewerker kan resp. 72 maanden (of zoals in de van toepassing zijnde genoemde termijn in de overgangsregeling), 42 maanden, 24 maanden voor het behalen van zijn AOW leeftijd resp. 80%, 60%, 50% van de oorspronkelijke werktijd gaan werken, zonder dat de omvang van de aanstelling wordt aangepast. Buitengewoon verlof wordt verleend voor 20%, c.q. 40%, c.q. 50% van het aantal aanstellingsuren bij een volledige aanstelling. Bij een deeltijdaanstelling wordt buitengewoon verlof verleend naar rato. Waarbij het minimaal te werken uren 18 uur per week is.

 

Voorbeeld:

 

Iemand werkt voltijd (36 uur per week): met gebruikmaking van de 80-90-100 regeling werkt hij/zij 80% (28,8 uur per week) en heeft hij voor 7,2 uur per week buitengewoon verlof.

Iemand werkt voltijd (36 uur per week): met gebruikmaking van de 60-80-100 regeling werkt hij/zij 60% (21,6 uur per week) en heeft hij voor 14,4 uur per week buitengewoon verlof.

Iemand werkt voltijd (36 uur per week ): met gebruikmaking van de 50-70-100 regeling werkt hij/zij 50% (18 uur per week) en heeft hij voor 18 uur per week buitengewoon verlof.

Iemand werkt 30 uur per week : met gebruikmaking van de 50-70-100 regeling werkt hij/zij 50% van een voltijdaanstelling (=18 uur per week) en heeft hij 12 uur per week buitengewoon verlof.

 

3. Salaris

 

*Voor de medewerkers die gebruik maken van de 80-90-100 variant geldt dat bij een volledige aanstelling 20% buitengewoon verlof wordt toegekend en 90% van het salaris (salaris, toelagen en IKB-gelden) wordt betaald. Voor iemand met een deeltijdaanstelling, wordt het percentage voor doorbetaling aangepast.

*Voor de medewerkers die gebruik maken van de 60-80-100 variant geldt dat bij een volledige aanstelling 40% buitengewoon verlof wordt toegekend en 80% van het salaris (salaris, toelagen en IKB-gelden) wordt betaald. Voor iemand met een deeltijdaanstelling, wordt het percentage voor doorbetaling aangepast.

*Voor medewerkers die gebruik maken van de 50-70-100 variant geldt dat bij een volledige aanstelling 50% buitengewoonverlof wordt toegekend en 70% van het salaris (salaris, toelagen en IKB-gelden) salaris betaald. Voor iemand met een deeltijdaanstelling, wordt het percentage voor doorbetaling aangepast.

 

4. Pensioenopbouw

 

De pensioenopbouw gaat volledig door bij alle varianten. De pensioenpremie, zowel het werkgevers- als het werknemersdeel over het buitengewoon verlof, komt volledig voor rekening van de werkgever. Echter als mensen elders pensioen op gaan bouwen, heeft dat gevolgen. Er kan sprake zijn van fiscaal bovenmatige opbouw met als gevolg dat voor een deel geen pensioenopbouw mag plaatsvinden.

 

Bij deelname aan de Regeling generatiepact 2018 geldt dat:

1. de hoogte van het op te nemen pensioen nooit meer kan zijn dan dat de deelnemer aan arbeidsinkomen heeft ingeleverd.

2. Voor het onbetaald verlof geldt hierbij dat geen sprake mag zijn van een cumulatie van pensioenopbouw elders. Wanneer de werknemer dus deels elders gaat werken, kan het zijn dat er geen 100% opbouw bij ABP mogelijk is. Dit moet dan ook als voorwaarde worden gesteld bij deelname aan de regeling.

 

5. Werktijden

De feitelijke werktijden/werkdagen worden in overleg tussen de manager en de medewerker vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met een goede verdeling van de arbeidsuren over de week voor de medewerker en de bezetting van het cluster waarbinnen de medewerker werkzaam is.

 

6. Vakantieverlof

 

Gedurende de periode waarin betrokkene gebruik maakt van de regeling 80-90-100 wordt het verlof teruggebracht tot 80% van het verlof dat hoort bij een voltijdfunctie. Gedurende de periode waarin betrokkene gebruik maakt van de regeling 60-80-100 wordt het verlof teruggebracht tot 60% van het verlof dat hoort bij een voltijdfunctie.

Gedurende de periode waarin betrokkene gebruik maakt van de regeling 50-70-100 wordt het verlof teruggebracht tot 50% van het verlof dat hoort bij een voltijdfunctie.

 

7. Ziekte en arbeidsongeschiktheid

 

Wanneer een medewerker die gebruik maakt van de regeling Generatiepact Gemeente Bronckhorst 2018 langdurig ziek is, wordt het salaris verminderd op grond van ziekte (art. 7:3 CAR). Dit betekent tevens dat de generatiepact afspraken na 6 maanden ziekte vervallen.

Het oorspronkelijke salaris gaat weer gelden en op dit salaris wordt korting wegens ziekte toegepast. De medewerker bouwt dan vanaf de zevende maand van ziekte ook weer verlof op in overeenstemming met het oorspronkelijk aan hem toegekende verlof tot de dag waarop de regeling na herstel eventueel weer wordt voorgezet.

 

Met de beëindiging van deelname aan de Regeling Generatiepact door langdurige ziekte, keert de medewerker ook terug naar de formele arbeidsuren van de aanstelling. Is de medewerker hersteld (100% arbeidsgeschikt) dan kan (vier weken na de datum van herstelmelding) de deelname aan de eerder overeengekomen regeling worden hervat. De manager maakt samen met de medewerker afspraken om tot een goed herstel en hervatting van de formele arbeidsuren van de oorspronkelijke aanstelling te komen en de eventuele hervatting van de Regeling Generatiepact waar men voor het ziek zijn aan deelnam.

 

Leidt de ziekte van de medewerker tot een arbeidsongeschiktheidsuitkering en een herplaatsing, dan kan op basis van de formeel nieuw vastgestelde aanstellingsomvang naar rato gebruik worden gemaakt van de dan geldende Regeling Generatiepact Gemeente Bronckhorst.

 

8. Boventalligheid

 

Voor de medewerker die gebruik maakt van de regeling en boventallig wordt verklaard, geldt het ‘Van Werk naar Werk’ traject (vwnw-traject), als bedoeld in hoofdstuk 10d van de CAR voor het aantal uren dat de medewerker met toepassing van deze regeling feitelijk werkt.

In onderling overleg wordt afgesproken hoeveel tijd besteed wordt aan sollicitatieactiviteiten en andere inspanningen gericht op het vinden van een nieuwe werkkring.

 

Wanneer het niet lukt om een passende of geschikte werkkring te vinden, dan wordt na afloop van het vwnw-traject ontslag verleend, op grond van de CAR of de daarvoor in de plaats getreden collectieve arbeidsvoorwaardenregeling. Dit betreft een ontslag uit de volledige aanstelling (oorspronkelijke salaris). Op dat moment ontstaan aanspraken op een ontslaguitkering. De WW-uitkering wordt gebaseerd op 70% van het werkelijke salaris. De werkgever zal in een voorkomend geval de werkloosheidsuitkering aanvullen tot het percentage uitkering dat op dat moment geldt bij het oorspronkelijke salaris bij ontslag.

De medewerker kan ook gebruik maken van het ABP keuzepensioen. Die uitkering is soms gunstiger. Deze uitkering wordt door de Gemeente Bronckhorst niet aangevuld tot het bereiken van de AOW leeftijd.

 

9. Werkingsduur

 

Deze regeling gaat m.i.v. 1 januari 2018 in en wordt na 5 jaar geëvalueerd of eerder indien er hiervoor een aanleiding is.

 

- Degenen die op 1 januari 2018 of later (gaan) deelnemen aan de Regeling Generatiepact Gemeente Bronckhorst 2018 met hun gekozen variant, kunnen dat blijven doen tot het moment waarop zij met ouderdomspensioen gaan.

- Wanneer op basis van deze regeling buitengewoon verlof, als bedoeld onder 2 is verleend dan bindt dat zowel de werkgever als de werknemer. Alleen wanneer beide partijen hiermee instemmen kan dat besluit worden ingetrokken.

- De regeling Generatiepact Gemeente gaat per 1 januari 2018 in. Na evaluatie van de regeling 2018 (over 5 jaar of bij eerdere aanleiding) en bij verlenging en/of aanpassing van de regeling 2018 zal voor de medewerkers die willen deelnemen de eventuele dan nieuwe regeling gelden. Bij beëindiging van de regeling generatiepact kan niet meer worden deelgenomen vanaf de datum van vaststelling van de intrekking van de regeling Generatiepact Gemeente 2018.

 

10. Inzet jongeren

 

Het geld dat vrij komt doordat medewerkers gebruik maken van deze regeling, wordt zoveel mogelijk gebruikt voor het aantrekken van jongeren. Er zal zorgvuldig gekeken moeten worden binnen welke clusters extra werkdruk is ontstaan door deze regeling.

 

11. Onvoorziene gevallen

 

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in billijkheid voorziet, kan het dagelijks bestuur van de Gemeente Bronckhorst een bijzondere regeling treffen.

 

12. Citeertitel en datum inwerktreding

 

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling Generatiepact Gemeente Bronckhorst 2018’.

De Regeling generatiepact Gemeente Bronckhorst 2015 eindigt automatisch op 31 december 2017.

 

Deze regeling treedt, na vaststelling, in werking op 1 januari 2018.