Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING 2018
CiteertitelMandaatbesluit 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-04-201823-07-2019Onbekend

20-03-2018

GVOP, 12 april 2018

Z101915/B&W-04286

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING 2018

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst en de burgemeester van Bronckhorst ieder voor zover het hun, dan wel zijn bevoegdheden betreft;

gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, alsmede op de betreffende bepalingen in bijzondere wetten;

 

BESLUITEN:

Vast te stellen het besluit Mandaat, volmacht en machtiging 2018.

Voor toepassing van dit mandaatbesluit wordt onder mandaat tevens begrepen het op grond van volmacht dan wel machtiging verrichten van respectievelijk privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen alsmede het nemen van besluiten anders dan bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit besluit wordt verstaan onder:

Mandaat: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht

Volmacht: de toestemming tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht

Machtiging: de toestemming tot het verrichten van handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn als bedoeld in artikel 10:12 Algemene wet bestuursrecht

Delegatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 10:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wettelijk voorschrift: voorschrift, zoals dit luidt op de dag waarop dit besluit in werking treedt of zoals dit wettelijk voorschrift na wijziging zal komen te luiden

Portefeuillehouder: het lid van het college dat in het bijzonder belast is met de zorg voor één of meer onderdelen van het gemeentelijk bestuur, zoals aan het college opgedragen

Ontwikkelteam: het ontwikkelteam (OT) bestaat uit acht managers,

Manager: lid van het ontwikkelteam, leidinggevende en niet leidinggevende managers.

Teamleider participatie: onder de manager participatie werkzame leidinggevende van het cluster participatie zijnde een teamleider participatie Noord en een teamleider participatie Zuid.

Cluster: de organisatie bestaat uit de volgende clusters

 • a.

  Zorgen en leren, Facilitair, Communicatie;

 • b.

  Burgerzaken, Klantadvies, Wonen en werken, Kabinet en bestuurssecretariaat, Secretariaat;

 • c.

  Participatie, Juridische zaken,

 • d.

  Buiten, Toezicht en handhaving

 • e.

  Documentaire informatievoorziening, Personeel en organisatie, Informatisering en Automatisering;

 • f.

  Financiën en interne controle; Planning en control, Financiële administratie, Financiële administratie participatie, Omgeving.

Artikel 2 Mandaatverlening aan de gemeentesecretaris/directeur

 • 1.

  De gemeentesecretaris/directeur is bevoegd tot uitoefening van de bevoegdheden als vermeld in de mandateringslijst met uitzondering van de door het college rechtstreeks gemandateerde bevoegdheden aan externen.

 • 2.

  De gemeentesecretaris/directeur is bevoegd tot het benoemen van de managers en de voor een taakveld beleidsmatige 1e medewerkers.

 • 3.

  De gemeentesecretaris/directeur is bevoegd tot het nemen van besluiten op grond van artikel 3, eerste lid van de indelingsregeling.

 • 4.

  De gemeentesecretaris / directeur is bevoegd tot het aanwijzen van toezichthouders op grond van de Algemene wet bestuursrecht en alle andere bijzondere wetten.

Artikel 3 Mandaatverlening aan de managers

1.De manager is ten aanzien van de mandateringslijst bevoegd, tenzij anders is bepaald, tot uitoefening van de bevoegdheden als vermeld in bijlage A alsmede tot uitoefening van de bevoegdheden van de onder zijn verantwoordelijkheid vallende clusters:

 • a.

  de uitoefening van de in bijlage 1 van dit besluit beschreven bevoegdheden wordt opgedragen aan de manager van de clusters Zorgen en leren, Facilitair, Communicatie;

 • b.

  de uitoefening van de in bijlage 2 van dit besluit beschreven bevoegdheden wordt opgedragen aan de manager van de clusters Burgerzaken, Klantadvies, Wonen en werken, Kabinet en bestuurssecretariaat, Secretariaat,;

 • c.

  de uitoefening van de in bijlage 3 van dit besluit beschreven bevoegdheden wordt opgedragen aan de manager van de clusters Participatie, Juridische zaken,

 • d.

  de uitoefening van de in bijlage 4 wordt opgedragen aan de manager van de clusters Buiten, Toezicht en handhaving;

 • e.

  de uitoefening van de in bijlage 5 van dit besluit beschreven bevoegdheden wordt opgedragen aan de manager van de clusters, Documentaire informatievoorziening, Personeel en organisatie, Informatisering en Automatisering;

 • f.

  de uitoefening van de in bijlage 6 van dit besluit beschreven bevoegdheden wordt opgedragen aan de manager van de clusters, Financiën en interne controle; Planning en control, Financiële administratie, Financiële administratie participatie, Omgeving.

Artikel 4 Ondermandaatverlening door de managers

 • 1.

  De manager is gerechtigd de aan hem gemandateerde bevoegdheden geheel of gedeeltelijk onder te mandateren aan de onder hem werkzame medewerkers van de clusters. Hij kan de betreffende medewerkers daartoe instructies geven.

 • 2.

  De ondergemandateerde bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid worden door de manager vastgelegd in een ondermandaatbesluit. Dit besluit bevat een overzicht van de door de manager verleende ondermandaten onder vermelding van de medewerkers van de clusters die tot de uitoefening van de desbetreffende ondermandaten bevoegd zijn. De door de manager gemandateerde medewerkers zijn niet gerechtigd tot het verlenen van ondermandaat.

 • 3.

  Het ondermandateren van bevoegdheden als bedoeld in de voorafgaande leden gebeurt schriftelijk.

Artikel 5 Mandaatverlening aan externen

De uitoefening van de in bijlage 7 van de mandateringslijst beschreven bevoegdheden die het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester bij of krachtens wettelijk voorschrift of delegatie toekomen wordt opgedragen aan de genoemde externen.

Artikel 6 Vervanging

 • 1.

  Het mandaat wordt uitgeoefend door degene die de functie van leidinggevend manager heeft. Bij diens afwezigheid wordt hij vervangen door degene die binnen de organisatie als diens vervanger is aangewezen.

 • 2.

  Bij afwezigheid van de manager danwel diens vervanger wordt hij vervangen door degene die het mandaat heeft verleend.

Artikel 7 Clausulering van het mandaat

 • 1.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in dit besluit wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wettelijk voorschrift, beleidsregels, circulaire, aanwijzingen van Rijks-, provinciale- en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen in acht genomen.

 • 2.

  De uitoefening van bevoegdheden wordt door het college dan wel de burgemeester uitgevoerd als mandaat leidt tot besluiten:

  • ·

   die strijdig zijn met bestaand beleid, richtlijnen en voorschriften;

  • ·

   die afwijken van een uitgebracht extern advies of waarbij sprake is van tegenstrijdige interne adviezen.

Artikel 8 Bevoegdheden en budget

 • 1.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in dit besluit, die financiële consequenties hebben, dient de begroting van het desbetreffende jaar of de meerjarenbegroting van de gemeente Bronckhorst daarin te voorzien.

 • 2.

  Voor zover het uitoefenen van bevoegdheden inkomsten dan wel uitgaven voor de gemeente tot gevolg heeft dan is daarop, naast het besluit mandaat, machtiging en volmacht, de budgetregeling en het inkoop- en aanbestedingsbeleid van toepassing.

Artikel 9 Wat wordt verstaan onder ‘uitvoering’ van bevoegdheden

 • 1.

  Onder de uitvoering van de in dit mandaatbesluit genoemde bevoegdheden wordt tevens verstaan:

  • ·

   het verrichten van alle benodigde voorbereidingshandelingen

  • ·

   het voeren van correspondentie

  • ·

   het verstrekken van informatie

 • 2.

  Onder uitvoering van de in de mandateringslijst genoemde wetten, Algemene Maatregelen van Bestuur, verordeningen of andere regelingen, daaronder begrepen de eventueel op die wetten, Algemene Maatregelen van Bestuur, verordeningen of andere regelingen aangebrachte wijzigingen, wordt verstaan:

  • a.

   het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • b.

   het verrichten van andere handelingen dan onder a bedoeld waarvan de uitoefening op grond van de desbetreffende regelgeving is opgedragen aan het bestuursorgaan.

 • 3.

  Voor zover niet anders is bepaald wordt niet als uitvoering beschouwd: het vaststellen van plannen, beleid, beleidsregels en nadere regels.

Artikel 10 Wat wordt verstaan onder het beslissen tot het aangaan van overeenkomsten

 

Artikel 10 Wat wordt verstaan onder het beslissen tot het aangaan van overeenkomsten

Onder het beslissen tot het aangaan van overeenkomsten als vermeld in de mandateringslijst wordt ook verstaan:

 • a.

  de bevoegdheid tot het verrichten van de al de daarmee samenhangende voorbereidingshandelingen;

 • b.

  het vragen van offertes en het doen van aanbestedingen;

 • c.

  de bevoegdheid tot uitvoering en opzegging van de gesloten overeenkomst

 • d.

  alle andere bevoegdheden die het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot overeenkomsten aan een partij toekent.

Artikel 11 Ondertekening

De uitgaande stukken worden als volgt ondertekend:

namens burgemeester en wethouders van Bronckhorst,

handtekening

naam van de medewerker,

naam cluster

of

namens de burgemeester van Bronckhorst,

handtekening

naam van de medewerker,

naam cluster

Artikel 12 Intrekking voorafgaande regeling en Inwerkingtreding

1.In te trekken:

het besluit mandaat, volmacht en machtiging 2017, vastgesteld op 28 maart 2017.

2.Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

Dit besluit kan aangehaald worden als: ‘Mandaatbesluit 2018’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Bronckhorst op

en aldus vastgesteld door de burgemeester van Bronckhorst op 20 maart 2018

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst

de secretaris de burgemeester

B.J. Drewes M. Besselink

Burgemeester van Bronckhorst

M.Besselink

De burgemeester van Bronckhorst;

gelet op artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

IV Volmacht te verlenen tot het vertegenwoordigen van de gemeente buiten rechte ter uitvoering van besluiten waartoe door de raad, door of namens het college van burgemeester en wethouders of door of namens de burgmeester is besloten, aan

 • 1.

  de navolgende functionarissen

 • a.

  gemeentesecretaris

 • b.

  managers

 • c.

  griffier

 • 2.

  de functionarissen, voor zover niet onder 1 genoemd, die krachtens door het college van burgemeester en wethouders of door de burgmeester genomen mandaatbesluiten als mandatarissen bevoegd zijn tot het uitoefenen van bevoegdheden danwel

en de functionarissen die krachtens door de manager genomen ondermandaatbesluit als ondermandataris bevoegd zijn tot het uitoefenen van bevoegdheden.

indien en voor zover de vertegenwoordiging buiten rechte voortvloeit uit deze uitoefening van bevoegdheden;

een en ander voor zover niet in andere, bijzondere besluiten van de burgemeester volmacht is gegeven tot vertegenwoordiging buiten rechte door anderen dan de onder 1 en 2 genoemden.

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 20 maart 2018

Burgemeester van Bronckhorst,

M.Besselink

Bijlage A behorende bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van Bronckhorst inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging.

Bevoegdheden die de gehele organisatie betreffen.

Algemene wet bestuursrecht

Artikel 2:1, lid 2 Algemene wet bestuursrecht

Verlangen schriftelijke machtiging

Art.2:3 Algemene wet bestuursrecht

Het doorzenden van geschriften tot behandeling waarvan een ander bestuursorgaan bevoegd is

Afdeling 3.3 Algemene wet bestuursrecht

Het inwinnen van advies

Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zijnde de artikelen 3:10, 3:11; 3:12; 3:13; 3:14; 3:15 en 3:17

Ontwerpbesluit ter inzage leggen; kennisgeving ontwerpbesluit; toezending van het besluit aan belanghebbenden; aanvulling ter inzage gelegde stukken; inspraak door belanghebbende; verslag van de hoorzitting maken

Afdeling 3:5 Algemene wet bestuursrecht

Uitvoering met betrekking tot samenhangende besluiten

Afdeling 3:6 Algemene wet bestuursrecht

Bekendmaking en mededeling van besluiten

Artikel 4:3a Algemene wet bestuursrecht

Bevestiging ontvangst van elektronisch ingediende aanvragen

Art. 3:44 Algemene wet bestuursrecht

Mededeling na uitgebreide voorbereidingsprocedure

Artikel 4:4 Algemene wet bestuursrecht

Het vaststellen van formulieren voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens

Artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht

Het nemen van beslissingen omtrent het niet behandelen van aanvragen

Artikel 4:6 Algemene wet bestuursrecht

Afwijzen aanvraag onder verwijzing naar eerdere afwijkende beschikking

Artikel 4:7 Algemene wet bestuursrecht

Aanvrager in de gelegenheid stellen zienswijze naar voren te brengen

Artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht

Belanghebbende in de gelegenheid stellen zienswijze naar voren te brengen

Artikel 4: 11 en 4:12 Algemene wet bestuursrecht

Toepassing van de artikel 4:7 en 4:8 achterwege laten

Artikel 4:14 Algemene wet bestuursrecht

Kennisgeving van verlenging termijn voor het geven van de beschikking

Artikel 4:15 Algemene wet bestuursrecht

Bevoegdheid tot het opschorten van de termijn voor het geven van een beschikking op aanvraag

Artikel 4:18 Algemene wet bestuursrecht

Vaststellen dwangsom bij beschikking

Artikel 4:20 Algemene wet bestuursrecht

Terugvorderen onverschuldigde dwangsommen

Afdeling 4.4.1 en afdeling 4.4.2 Algemene wet bestuursrecht

Vaststellen, waaronder begrepen de inhoud, van de verplichting tot betaling, verzuim en wettelijke rente

Artikel 4:112 Algemene wet bestuursrecht

Aanmanen bij dwangbevel van een schuldenaar

Artikel 4:113 Algemene wet bestuursrecht

In rekening brengen van een vergoeding voor de aanmaning bij dwangbevel

Mediation

Algemeen

Besluiten over deelname mediation

Strafrecht

Artikel 139, lid 1 Wetboek van strafrecht

Vaststellen dat personen zich wederrechtelijk in een voor de openbare dienst bestemd lokaal bevinden en vorderen dat zij deze verlaten

Wetboek van strafrecht

Doen van aangifte van een strafbaar feit

Wetboek van strafrecht

Voegen als benadeelde partij

Subsidie

Titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht

Algemene subsidieverordening,

Nadere regels / beleidsregels

Besluiten op grond van de algemene subsidieverordening en op basis hiervan vastgestelde nadere regels / beleidsregels behorend tot het werkterrein van het eigen cluster

Titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht

een (algemene of specifieke) subsidieverordening of regeling

Nemen van subsidiebesluiten behorend tot het werkterrein van het eigen cluster

Artikel 4:36 Algemene wet bestuursrecht

Besluiten tot het aangaan van een overeenkomst

Algemeen

Het afgeven van een verklaring van geen bezwaar ten behoeve van de aanvraag voor een provinciale subsidie

Leader subsidieregeling

Afgeven van co financieringsverklaring voor een leader subsidie aanvraag

Informatie verstrekken en WOB

Artikel 5 en 8 Wet Openbaarheid Bestuur

Het beslissen op verzoeken om verstrekking van informatie met betrekking tot bestuurlijke aangelegenheden.

Artikel 6 Wet openbaarheid Bestuur

Verdagen van een beslissing op een verzoek om informatie

Artikel 4 Wet openbaarheid Bestuur

Doorzenden van een verzoek om informatie aan een ander overheidsorgaan.

Informatie

Het mondeling of schriftelijk verstrekken van mededelingen, inlichtingen of feitelijke informatie, voor zover het betreft diens bevoegdheid

Informatie

Het ter inzage leggen en het verstrekken van kopieën van ontwerp (besluiten), verzoeken om vergunning of ontheffing, verslagen, nota’s en andere stukken

Informatie

Verstrekken wettelijke vereiste opgaven

Wet bescherming persoonsgegevens

Artikel 33 en 34 Wet bescherming persoonsgegevens

Het al dan niet doen van mededelingen omtrent de eerste opname in een persoonsregistratie

Artikel 33 en 34 Wet bescherming persoonsgegevens

Het mededelen van het doel van de verwerking waarvoor persoonsgegevens worden verkregen

Artikel 34a Wet bescherming persoonsgegevens

Melden van datalek aan betrokkene

Artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens

Beslissen over het aangaan van verwerkersovereenkomst

Met ingang van 25 mei 2018 dient in plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming gelezen te worden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Artikel 12 AVG, artikel 13 AVG

Verstrekken van informatie

Artikel 12 AVG, artikel 14 AVG

Het verstrekken van informatie wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen

Artikel 12 AVG, artikel 15 AVG

Uitsluitsel geven over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens , Beslissen op recht van inzage van betrokkene en verstrekken van inzage in informatie

Artikel 34 AVG

Melden van datalek aan betrokkene

Artikel 28.3 Algemene Verordening Gegevensbescherming

Beslissen over het aangaan van verwerkersovereenkomst

Vertegenwoordiging

Artikel 160 lid 1 sub f Gemeentewet

Vertegenwoordiging van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders en de raad ter zitting bij (bestuursrechtelijke) bezwaar- en beroepszaken en overige rechtsgedingen gericht tegen besluiten van de burgemeester het college van burgemeester en wethouders en de raad tot in alle instanties, mits machtiging door de burgemeester dan wel het college is verleend

Voeren procedures

Artikel 160 lid 1 sub f Gemeentewet

Het besluiten om namens de gemeente of het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures te voeren en het verrichten van alle, het belang van de gemeente dienende, proceshandelingen ter voorbereiding daarop te verrichten

Privaatrecht

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Beslissen tot het aangaan van applicatieovereenkomsten en software overeenkomsten en beslissen tot het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot het onderhoud ervan

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Beslissen tot het aangaan van onderhoudsovereenkomsten

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Vragen van vrijblijvende adviezen, kostprijsberekeningen, offertes

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet , Burgerlijk Wetboek

Verrichten van (rechts)handelingen gericht op de verwerving van Werken, Leveringen en Diensten

Overig

Algemeen

In ontvangst nemen van ingekomen post en elektronische berichten

Algemeen

Sturen van een ontvangstbevestigingen en afspraakbevestigingen

Algemeen

Doen van opgaven voor statistieken, waaronder het CBS

Algemeen

Besluiten tot het indienen van een en/of het feitelijk indienen van een aanvraag om een vergunning, ontheffing, vrijstelling, goedkeuring, melding, etc. bij (besturen van) rijks-, provinciale, (eigen)gemeentelijke overheid en alle andere instanties / instellingen of besturen / bestuursorganen

Algemeen

Besluiten tot het indienen en/of het feitelijk indienen van een aanvraag en/of declaratie inzake bijdrage / subsidie / voorschot, ect. bij (besturen van) rijks-, provinciale, (eigen)gemeentelijke overheid en alle andere instanties / instellingen of besturen / bestuursorganen

Artikel 160 lid 1,

Sub b Gemeentewet

Het ondertekenen van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van beslissingen van de raad krachtens artikel 160, eerste lid onder b van de Gemeentewet

Personeelszaken

Ambtenarenwet, CAR / UWO

Aanstellen medewerkers van de betreffende afdeling met uitzondering van de voor een taakveld beleidsmatig 1e verantwoordelijke medewerkers

Ambtenarenwet, CAR / UWO

Ontslag op verzoek van de medewerker

CAR / UWO

Uitvoeren van de CAR/UWO o.a. beslissen op aan aanvraag gewoon verlof,

buitengewoon verlof, Uitwisselen arbeidsvoorwaarden, verplaatsingskosten, tijdelijk andere werkzaamheden opdragen

CAR / UWO

Opleidingsplan bepalen voor medewerkers

CAR / UWO

Beslissen op een aanvraag voor dienstreizen

CAR / UWO

Beslissen op een aanvraag studiekosten en reiskostenvergoeding

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Beslissen tot het aangaan van overeenkomsten voor tijdelijk personeel

Artikel 160 lid 1 sub e

Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten voor het buiten de organisatie detacheren van medewerkers. Detacheren personeel aan andere organisaties

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Beslissen tot het aangaan van stageovereenkomsten

Bezoldigingsregeling

Uitvoering bezoldigingsregeling

Regeling attenties rouw en trouw gemeentepersoneel

Uitvoering regeling rouw en trouw Personeel

Regeling flexibele werktijden

Uitvoering regeling flexibele werktijden

Regeling generatiepact

Uitvoering regeling generatiepact

Regeling individueel keuzebudget

Uitvoering regeling individueel keuzebudget

Bijlage B behorende bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van Bronckhorst inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging.

Mandaat aan de griffie

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten ten behoeve van de raad

Bijlage 1 behorende bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van Bronckhorst inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging.

Cluster Zorgen en leren

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid

Uitvoering van de verordening overleg lokaal onderwijsbeleid

Wet primair Onderwijs, Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Uitvoering van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs; verlenen van toestemming voor medegebruik van ruimten in schoolgebouwen; het verlenen van toestemming voor commerciële verhuur van ruimten in schoolgebouwen

Artikel 110 Wet op het primair onderwijs.

Uitvoering van artikel 110 van de Wet op het primair onderwijs

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Beslissen tot het aangaan van overeenkomsten van huur van (een deel) van een (voormalig) schoolgebouw

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Beslissen tot het aangaan van overeenkomsten sportmateriaal

Cluster Facilitair

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Beslissen tot het aangaan koop en leaseovereenkomsten van kantoorbehoeften, meubilair, apparatuur ten behoeve van het gemeentehuis

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Beslissen tot aangaan koop en lease overeenkomsten dienstauto

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Beslissen tot het aangaan van overeenkomsten tot het inkopen van kantoorbenodigheden

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Beslissen tot het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot nutsvoorzieningen.

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Beslissen tot het aangaan van overeenkomsten tot facilitaire diensten

Cluster Communicatie

Algemeen

Beslissen op verzoeken gebruik gemeentelogo en gemeentevlag

Bijlage 2 behorende bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van Bronckhorst inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging.

Klantadvies

Artikel 74 Gemeentewet

Het in ontvangst nemen van aan gemeentelijke bestuursorganen gerichte post en het aantekenen van ontvangst op ingekomen post

Algemeen

Ontvangstbevestiging ingekomen brieven / verzoeken

Algemeen

Het in ontvangst nemen van aangetekende stukken, pakketten poststukken, postwissels en cheques

Algemeen

Intake bij aanvragen/verzoeken

Artikel 171 Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek, Uitvoeringsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Bronckhorst

Uitvoeren van de bevoegdheden op grond van de artikelen 5, tweede en derde lid, 8 en 11 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (gevonden en/of verloren voorwerpen)

Artikel 116 respectievelijk

artikel 124, tweede lid

aanhef en sub c Wegen

verkeerswet, Artikel 27 Reglement rijbewijzen

In behandeling nemen van aanvragen en besluiten op aanvragen voor rijbewijzen en alle aangelegenheden met betrekking tot de aanvraag voor een rijbewijs als bedoeld in artikel 27 van het reglement rijbewijzen, alsmede de afgifte respectievelijk de ongeldigverklaring van een rijbewijs als bedoeld in artikel 116 jo. 124 tweede lid aanhef onder c van de Wegenverkeerswet inclusief verantwoording en voorraadbeheer

Paspoort uitvoeringsregeling Nederland, Paspoortwet

In behandeling nemen van en besluiten op aanvragen voor reisdocumenten inclusief verantwoording en voorraadbeheer. Uitvoering van de Paspoortwet / uitvoering paspoortuitvoeringsregeling Nederland

Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag

In ontvangst nemen, gegevens invoeren en doorzenden aanvraag ter verkrijging van een verklaring omtrent het gedrag o.g.v. de Wet Justitiële Documentatie

Basisadministratie personen

(BRP)

De uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in de Basisadministratie personen en de hierop berustende regelgeving, behoudens de genoemde regelgevende bevoegdheden

Gemeentewet

Het afgeven legalisaties van handtekeningen

Burgerlijk Wetboek, Basis-administratie personen (BRP)

Afgeven van bewijzen van Nederlanderschap

Burgerlijk Wetboek, Basis-administratie personen (BRP)

Afgeven van een attestatie de Vitae

Artikel 17 Wet op de lijkbezorging

Verstrekken van verloven tot uitstel van begraving/crematie

Verordening op het beheer en gebruik van de algemene

Begraafplaatsen gemeente Bronckhorst

Beslissingen nemen in het kader van deze verordening en uitvoering geven aan deze verordening

Artikel 2 en 3 Afvalstoffenverordening

Besluiten op aanvragen voor een vergunning of ontheffing

Algemene Plaatselijke Verordening

Ontheffing verlenen/weigeren/intrekken verbranden afvalstoffen

Artikel 49 Besluit Administratieve

Bepalingen inzake het Wegverkeer

Besluiten tot het afwijzen, verstrekken, wijzigen en intrekken van gehandicaptenparkeerkaarten

Artikel 15 Leegstandswet

Vergunning voor het aangaan van huurovereenkomsten voor woonruimte waarbij bepalingen van het Burgerlijk Wetboek buiten toepassing blijven

Artikel 108 lid 2 en artikel 147 lid 2 Gemeentewet en

1:63 Burgerlijk Wetboek (Delegatiebesluit)

Beslissen op verzoeken tot het eenmalig aanwijzen van een huwelijkslocatie naar keuze ‘als huis der gemeente’ met in achtneming van de beleidsregels aanwijzen van een huwelijkslocatie naar keuze

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

Besluiten tot het aangaan van de overeenkomst ‘huwelijkslocatie naar keuze in Bronckhorst

Artikel 3 lid 3 reglement burgerlijke stand

Benoemen van een Buitengewoon Ambtenaren van de Burgerlijke Stand voor één dag

Cluster Burgerzaken

Burgerlijk Wetboek,

Wet basis administratie personen,

Basisadministratie personen (BRP)

De uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in de Basisregistratie personen en de hierop berustende regelgeving, behoudens regelgevende bevoegdheden

Kieswet

Het uitvoeren van feitelijke en rechtshandelingen in het kader van de organisatie van verkiezingen op grond van de Kieswet

Rijkswet

op het Nederlanderschap

Het in behandeling nemen van aanvragen voor het Nederlanderschap.

Regeling Geslachtsnaamwijzing

Correspondentie en advisering over verzoeken om geslachtsnaamwijziging

Artikel 27 en 27a Wet op de lijkbezorging

Het bijhouden van registers, schriftelijke mededeling doen

Artikel 68 Wet op de lijkbezorging

Verstrekken van verloven tot ontleden van lijken

Verordening op het beheer en gebruik van de algemene

Begraafplaatsen gemeente Bronckhorst

Beslissingen nemen in het kader van deze verordening en uitvoering geven aan deze verordening

Cluster Wonen en werken

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Beslissen tot het verlengen van de overeenkomst betreffende het beheer en de aanleg van landschapselementen in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst met de Agrarische natuurvereniging ’t Onderholt

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Beslissen tot het aangaan van overeenkomsten landschappelijke elementen

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Beslissen tot het aangaan van overeenkomsten inzake bijdrage sloopfonds

Verordening verduurzamen woningvoorraad gemeente Bronckhorst

Besluiten nemen op grond van de Verordening verduurzamen woningvoorraad gemeente Bronckhorst

Verordening Starterslening

Besluiten nemen op grond van de Verordening Starterslening

Cluster Kabinet en bestuurssecretariaat

Titel 9.1 Algemene wet bestuursrecht

Afhandelingen van klachten

Bijlage 3 behorende bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van Bronckhorst inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging.

Cluster Participatie

Wet bescherming persoonsgegevens

Het beslissen op een verzoek om inzage in het persoonsdossier

Verordening leerlingenvervoer /

Beleidsregel leerlingenvervoer

Besluiten op een aanvraag op grond van de Verordening en het beleid leerlingenvervoer

Verordening tegemoetkoming

kosten kinderopvang

Uitvoering van de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang.

Verordening Blijverslening

Besluiten op een aanvraag verordening Blijverslening

Jeugdwet, Verordening jeugdhulp gemeente Bronckhorst, Beleidsregels Jeugdhulp, financieel besluit jeugdhulp gemeente Bronckhorst

Uitvoering van de Jeugdwet

Participatiewet, Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ en Bbz gemeente Bronckhorst Verordening tegenprestatie Participatiewet,

Verordening maatschappelijke participatie en toeslagen Participatiewet,

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Bronckhorst, Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Bronckhorst, en het vastgestelde beleid in het kader van de Participatiewet

Uitvoering van de Participatiewet

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Verordening maatschappelijke ondersteuning , Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst,

Beleidsregels beschermd wonen gemeente Bronckhorst.

Uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkeloze werknemers (Ioaw)

Uitvoering van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkeloze werknemers (Ioaw)

Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkeloze zelfstandigen (Ioaz).

Uitvoering van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkeloze zelfstandigen (Ioaz)

Beleidsplan Handhaving

Uitvoering activiteiten gericht op fraudepreventie

Algemeen

Opdracht geven tot het verrichten van een bijzonder opsporingsonderzoek.

Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening, beleidsregels schuldhulp-verlening

De uitoefening van bevoegdheden in het kader van de schuldhulpverlening.

Artikel 21 en volgende Wet op de Lijkbezorging

Het voorzien in de lijkbezorging

Openbare orde en veiligheid

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Veewet

Beslissingen betreffende de uitvoering van deze wetten

Cluster Juridische zaken

Aansprakelijkheid

160 lid 1 sub e Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Beslissen tot het aansprakelijk stellen van (rechts)personen wegens onrechtmatig handelen ten opzichte van de gemeente inclusief het aanzeggen van wettelijke rente

160 lid 1 sub e Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Het afhandelen van aansprakelijkstellingen onder het eigen risico van de WA polissen

160 lid 1 sub e Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Inschakelen verzekeraar bij een aansprakelijkstelling boven het eigen risico en onder het eigen risico bij letsel en personen schade

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Het nemen van schadebesluiten tot en met het bedrag van het eigen risico van de WA-polis

Bekendmaking

Artikel 139 Gemeentewet

Bekendmaken van algemeen verbindende voorschriften

Algemene wet bestuursrecht

Artikel 5:34 Algemene wet bestuursrecht

Opheffen, opschorten , verminderen dwangsom

Artikel 6:6 Algemene wet bestuursrecht

Gelegenheid bieden verzuim te herstellen

Artikel 6:14 Algemene wet bestuursrecht

Schriftelijke bevestiging ontvangst bezwaarschrift

Artikel 6:15 Algemene wet bestuursrecht

Doorzenden bezwaar- of beroepschrift aan bevoegd orgaan

Artikel 6 :17 Algemene wet bestuursrecht

Toezenden van de op de zaak betrekking hebbende stukken aan gemachtigde

Artikel 6:19 lid 3 Algemene wet bestuursrecht

Onverwijld ter beschikking stellen van het nieuwe besluit aan het orgaan waarbij het beroep aanhangig is

Artikel 6:20 lid 2 Algemene wet bestuursrecht

Onverwijld ter beschikking stellen van het besluit aan het orgaan waarbij het beroep aanhangig is

Artikel 7:1a Algemene wet bestuursrecht

Afhandelen van verzoeken voor het indienen van rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter

Artikel 7:2 lid 2 Algemene wet bestuursrecht

Op de hoogte stellen van indiener bezwaarschriften en belanghebbende van de gelegenheid tot horen

Artikel 7:3 Algemene wet bestuursrecht

Afzien van horen

Artikel 7:4 lid 2 en 6 Algemene wet bestuursrecht

Ter inzage leggen bezwaarschrift en de op de zaak betrekking hebbende stukken en de toepassing hiervan achterwege laten

Artikel 7:10 lid 2 t/m 5 Algemene wet bestuursrecht

Opschorten, verdagen, uitstellen van de beslissing op bezwaar

Artikel 7:5 t/m 7:9 en 7:11 Algemene wet bestuursrecht

Het horen van bezwaarmakers en vervolgens beslissen op bezwaar

Artikel 7:11 Algemene wet bestuursrecht

Beslissingen op bezwaar nemen als de commissie bezwaarschriften geadviseerd heeft het bezwaar ongegrond of niet ontvankelijk te verklaren

Artikel 8:42 Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 39 Wet op de Raad van State

Indienen verweerschrift en stukken, het verzoek om uitstel indienen verweerschrift

Artikel 8:45 Algemene wet bestuursrecht

Het geven van schriftelijke inlichtingen en toezending stukken aan de rechtbank tijdens het vooronderzoek

Artikel 8:83 Algemene wet bestuursrecht

Toezending van de op de zaak betrekking hebbende stukken bij verzoek om voorlopige voorziening

Paragraaf 4.1.3.2. Algemene wet bestuursrecht  

Beslissen op een aanvraag dwangsom bij niet tijdig beslissen

Proces vertegenwoordiging

Artikel 160 lid 1 sub f Gemeentewet

Vertegenwoordiging van de burgemeester en burgemeester en wethouders ter zitting bij (bestuursrechtelijke ) bezwaar- en beroepszaken en overige rechtsgedingen gericht tegen besluiten van de burgemeester het college van burgemeester en wethouders en de raad tot in alle instanties, mits machtiging door de burgemeester dan wel het college is verleend

Bijlage 4 behorende bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van Bronckhorst inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging.

Cluster Buiten

Voor de mandatering aan de beheerder Wet BAG en de registrator Wkpb zie het mandaatbesluit uitvoering Wet BAG en Wkpb.

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI-UNOG)

Uitvoeren van de verordening, behoudens handhaving

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten voor levering van materieel en materialen en voertuigen

Artikel 15 en 18 lid 1 Wegenverkeerswet

Nemen van verkeersbesluiten

BABW paragraaf 4, artikel 12

Plaatsing en verwijdering van verkeerstekens met uitzondering van de borden C1 t/m C21 en de instelling van stop en verkeersverboden (E1 en E2)

Artikel 87 Reglement Verkeersregels en verkeerstekens

Verlenen, weigeren van ontheffingen

Parkeerverordening

Uitvoering van de Parkeerverordening

Algemeen

Optreden als vertegenwoordiger van de gemeente bij grensaanwijzingen en inmeting kadaster

Verordening naamgeving en nummering

Uitvoeren van de verordening met betrekking tot de huisnummering

Beleidsregel vrijstelling afvalstoffenheffing om medische redenen

Uitvoering van de regeling

Algemeen

Verlenen van toestemming tot het aanbrengen van reclames in publieksaccommodaties met betrekking tot accommodaties

Wet Basis administratie adressen en gebouwen (BAG)

Artikel 8 Wet Basis administratie adressen en gebouwen

Vaststellen van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten

Artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Opmaken van een proces-verbaal van constatering

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Opmaken van een schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in andere krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocumenten zijn opgenomen

Wet basisregistratie grootschalige topografie (bgt)

Artikel 6 Wet basisregistratie grootschalige topografie

Het verzamelen en geometrisch vastleggen van geografische gegevens ten behoeve van de wet

Artikel 11 Wet basisregistratie grootschalige topografie

Zorgdragen voor het bijhouden van geografische gegevens in de BGT en levering aan de dienst

Artikel 12 wet basisregistratie grootschalige topografie

Zorgdragen voor afstemming met andere bronhouders over begrenzing en onderlinge aansluiting

Artikel 25 lid 1 Wet basisregistratie grootschalige topografie bgt

Melding doen aan de dienst

Artikel 27 Wet basisregistratie grootschalige topografie

Beslissen, na ontvangst van een melding over wijziging dan wel opnemen van het betreffende authentieke gegeven. Berichten dat gegeven in onderzoek is

Wet basisregistratie grootschalige topografie

Machtiging tot het verrichten van de in de Wet bgt genoemde overige feitelijke handelingen nodig voor de uitvoering van de wet

Privaatrecht

Algemeen

Het doen van aangifte bij de politie met betrekking tot derden aangebrachte vernielingen en schades aan gemeentelijke eigendommen en accommodaties

Artikel 160 lid 1 sub e, Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Besluiten tot het aangaan van adoptieovereenkomsten speeltoestellen

Artikel 160 lid 1 sub e, Gemeentewet

Beslissingen en correspondentie in het kader van het prullenbakkenplan

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet , burgerlijk Wetboek

Beslissen op verzoeken voor verhuur van de gemeentelijke sporthallen en gymzalen

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Beslissen tot het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de in beheer zijnde roerende zaken

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Beslissen tot het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot huren, in gebruik nemen, verhuren, in gebruik geven van (on)roerende zaken, mits passend binnen een vastgestelde exploitatieopzet of conform de door het college vastgestelde verhuurtarieven en beleid

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet , Burgerlijk Wetboek

Beslissen tot het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot het tot verkopen of ruilen van onroerende zaken, mits passend binnen een vastgestelde exploitatieopzet of conform vastgestelde gronduitgifteprijzen en uitgiftebeleid

Artikel 160 lid 1 sub e, Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Besluiten tot het aangaan van onderhoudscontracten groenstroken

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Beslissen tot het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot verkoop van openbaar groen

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Beslissen tot het aangaan en opzeggen van overeenkomsten met betrekking tot verhuren en in gebruik geven van openbaar groen

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

Bezwaren van gemeente- eigendommen voor zover dit betreft het vestigen en opheffen van beperkte zakelijke rechten

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet Burgerlijk wetboek

Verlenen van uitstel voor verlijden leveringsakte

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet Burgerlijk wetboek

Aanwijzing notaris

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet Burgerlijk Wetboek

Besluiten tot ontbinding van een koopovereenkomst bij faillissement e.d.

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet Burgerlijk Wetboek

Toestemming eerdere ingebruikneming bouwterrein, mits onder de gebruikelijke voorwaarden

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Beslissen tot het aangaan, wijzigen en beëindigen e.d. van de pachtovereenkomsten voor wat betreft kortlopende contracten (max. 5 jaar) voor losse stukjes pachtgrond

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Koop en verkoop van gronden tot een oppervlak van 100m2 of een bedrag van

€ 10.000,--, mits passen binnen het daartoe bestemde budge

Project aanpak ongeregistreerd grondgebruik

Artikel 3:316 Burgerlijk Wetboek

Stuiten van de verjaring door daad van rechtsvervolging

Artikel 3:317 Burgerlijk Wetboek

Stuiting van de verjaring door aanmaning of mededeling

Artikel 3:318 Burgerlijk Wetboek

Stuiting van de verjaring door erkenning

Afdeling 5.3.1 Algemene wet bestuursrecht (bestuursdwang)

Overgaan tot ontruiming

Artikel 5:2 Burgerlijk Wetboek

Revindicatievordering instellen en een veroordeling tot ontruiming vragen.

Burgerlijk Wetboek

Instemmen met inschrijven van de verjaring en meewerken aan het opmaken van de notariële akte

Artikel 3:322 Burgerlijk Wetboek

Beslissen over het afstand doen van het recht om een beroep te doen op verjaring.

Artikel 170 lid 2 Gemeentewet, Artikel 3:322 BurgerlijkWetboek

Het ondertekenen van de verklaring

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet , Burgerlijk Wetboek

Besluiten tot verkoop van grond binnen het project aanpak ongeregistreerd grondgebruik en beslissen tot het aangaan en ondertekenen van de overeenkomst

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet , Burgerlijk Wetboek

Besluiten tot verhuur, gebruik binnen het project aanpak ongeregistreerd grondgebruik en beslissen tot het aangaan van de overeenkomst

Cluster Toezicht en handhaving

Artikel 125 Gemeentewet,

Algemene wet bestuursrecht

Beslissen op verzoeken handhaving

Artikel 125 Gemeentewet

Afdeling 5.3.1 Algemene wet bestuursrecht

opleggen / intrekken last onder bestuursdwang alsmede het uitoefenen van de overige bevoegdheden op grond van afdeling 5.3.1

Artikel 125 Gemeentewet , Afdeling 5.3.2 Algemene wet bestuursrecht

Opleggen/ intrekken van een last onder dwangsom alsmede het uitoefenen van de overige bevoegdheden op grond van afdeling 5.3.2

Afdeling 5.4.1 Algemene wet bestuursrecht

Opleggen bestuurlijke boete dwangsom alsmede het uitoefenen van de overige bevoegdheden op grond van afdeling 5.3.1

Algemene wet bestuursrecht

Beslissen over het verlenen, wijzigen en intrekken van de gedoogbeschikkingen

Artikel 13 en 13a Woningwet

Verplichten tot het treffen van voorzieningen

Artikel 15 Woningwet

Gelijktijdig met een besluit als bedoeld in artikel 23, 13a, en 14 besluiten tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.

Artikel 97 Woningwet

Sluiting van gebouw, open erven en terreinen

Artikel 4.4 Bouwverordening

Uitzetten bouw

Artikel 4.10 Bouwverordening

Verbieden van gebruik van een werktuig dat schade of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt en het voorschrijven van vrachtwerktuig

Artikel 5.4.1, 7.3.2 en 7.4.1 Bouwverordening

Aanschrijving betreffende maatregelen en bestrijding ongedierte

Bouwverordening

Schriftelijke bevestiging van door toezichthoudende ambtenaren mondeling gegeven aanwijzingen, sommaties inzake bouwzaken

Artikel 18.2 Wet milieubeheer

Uitvoeren van de genoemde taken

Artikel 1.45 en 1.46 Wet Kinderopvang

Het in ontvangst nemen van meldingen en het bijhouden van het register van gemelde kindercentra en gastouderbureaus

Artikel 1.65 lid 1 Wet kinderopvang

Geven van schriftelijke aanwijzingen

Artikel 1.66 lid 1 Wet kinderopvang

Verbieden de exploitatie voort te zetten

Artikel 1.66 lid 2 Wet kinderopvang

Verbieden het kindercentrum in exploitatie te nemen

Wet basisadministratie personen (BRP)

Toezicht en handhaving van de Basisadministratie personen

Project landelijke Aanpak Adresfraude

Toezicht houden op de adreskwaliteit in de basis administratie personen

Erfgoedverordening

Toezicht en handhaving van de Erfgoedverordening

Drank en horecawet , Drank en horeca verordening

Toezicht en handhaving van de Dranke en horecawet en verordening

Wet op de kansspelen

Toezicht en handhaving van de Wet op de kansspelen

Algemene plaatselijke verordening

Toezicht en handhaving van de Algemene plaatselijke verordening

Hoofdstuk 5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht paragraaf 5.4, artikelen 5.14 tot en met 5.23

Last onder bestuursdwang, last onder dwangsom en intrekking van een vergunning of ontheffing (bestuursrechtelijke handhaving)

Artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Opmaken van een proces-verbaal van constatering

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Opmaken van een schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocumenten zijn opgenomen

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2012 (AVOI-UNOG)

Uitvoeren van de handhaving van de verordening

Project aanpak ongeregistreerd grondgebruik

Artikel 3:316 Burgerlijk Wetboek

Stuiten van de verjaring door daad van rechtsvervolging

Artikel 3:317 Burgerlijk Wetboek

Stuiting van de verjaring door aanmaning of mededeling

Artikel 3:318 Burgerlijk Wetboek

Stuiting van de verjaring door erkenning

Afdeling 5.3.1 Algemene wet bestuursrecht (bestuursdwang)

Overgaan tot ontruiming

Artikel 5:2 Burgerlijk Wetboek

Revindicatievordering instellen en een veroordeling tot ontruiming vragen

Burgerlijk Wetboek

Instemmen met inschrijven van de verjaring en meewerken aan het opmaken van de notariële akte

Artikel 3:322 Burgerlijk Wetboek

Beslissen over het afstand doen van het recht om een beroep te doen op verjaring

Artikel 3:322 Burgerlijk Wetboek

Artikel 170 lid 2 Gemeentewet

Het ondertekenen van de verklaring

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet,/ Burgerlijk Wetboek

Besluiten tot verkoop van grond binnen het project aanpak ongeregistreerd grondgebruik en beslissen tot het aangaan en ondertekenen van de overeenkomst

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet , Burgerlijk Wetboek

Besluiten tot verhuur, gebruik binnen het project aanpak ongeregistreerd grondgebruik en beslissen tot het aangaan van de overeenkomst

Artikel 170 lid 2 Gemeentewet

Het ondertekenen van de overeenkomst tot verkoop, verhuur en gebruik

Bijlage 5 behorende bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van Bronckhorst inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging.

Cluster Documentaire informatievoorziening

Artikel 74 Gemeentewet

Het in ontvangst nemen en openen van aan gemeentelijke bestuursorganen gerichte post en het aantekenen van de datum in ontvangst op ingekomen post.

Het openen geldt niet voor post:

a.welke afkomstig is van de Arbodienst en vertrouwelijke (medische) informatie bevat

b.welke gericht is aan de gemeente of een van de gemeentelijke bestuursorganen voor zover deze krachtens bijzondere wettelijke voorschriften niet direct mag worden geopend

c.bestemd voor de Commissie bezwaarschriften Bronckhorst

Algemeen

Ontvangstbevestigingen sturen op ingekomen brieven / verzoeken

Algemeen

In ontvangst nemen van aangetekende stukken, pakketten, poststukken, postwissels en cheques

Archiefwet, Archiefbesluit

a.Het vervangen van archiefbescheiden door reproducties, teneinde de aldus vervangen bescheiden te vernietigen (artikel 7 Archiefwet, artikel 6, lid 1 en 2 Archiefbesluit)

b.Het opmaken van een verklaring van vervanging van archiefbescheiden door reproducties (artikel 8 Archiefbesluit)

c.het vervreemden van archiefbescheiden (artikel 8, lid 1 en 2 Archiefwet en artikelen 7 en 8 Archiefbesluit)

d.het opmaken van een verklaring van vervreemding van archiefbescheiden (artikel 8 Archiefbesluit)

e.het overbrengen van archiefbescheiden naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats (artikel 12, lid 1 Archiefwet en artikel 9 Archiefbesluit)

f.het vervroegd overbrengen van archiefbescheiden naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats (artikel 13 , lid 1 Archiefwet)

g.het verzoeken om het verlenen van machtiging door Gedeputeerde Staten tot opschorting van de overbrenging van archiefbescheiden naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats (artikel 13, lid 3 en 4 Archiefwet).

h.het opmaken van een verklaring van overbrenging van archiefbescheiden naar de gemeentelijke bewaarplaats (artikel 8 Archiefbesluit)

i.het opmaken van een verklaring van vernietiging van archiefbescheiden (artikel 8 Archiefbesluit)

j.het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden (artikel 15, lid 1 en 2 en artikel 16, lid 2 Archiefwet en artikel 10 Archiefbesluit)

Cluster Personeel en organisatie

Algemeen

Werkzaamheden betreffende de werving en selectie van een door B&W opengestelde vacature, beneden niveau van afdelingshoofd met uitzondering van de benoeming

Algemeen

Organiseren van cursussen voor medewerkers met inbegrip van externe personen en instanties

Algemeen

Afgeven werkgeversverklaring hypotheek

Algemeen

Afgeven verklaring borgstelling HVO

Algemeen

Uitvoeren van belasting en premieheffingsvoorschriften met betrekking tot de salarisadministratie

Algemeen

Uitvoeren van regelingen ten behoeve van UWV, ABP, IZA, CBS

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Aanschaf ARBO hulpmiddelen

Cluster Informatisering en automatisering

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Beslissen tot het aangaan van aankoop, huur-, lease- en/of onderhoudsovereenkomsten met betrekking tot hardware, software, dataverbindingen en beveiligingscertificaten binnen het vastgestelde budget.

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek

Overeenkomsten aan te gaan in verband met gegevensuitwisselingen zoals met de Kamer van Koophandel en basisregistraties.

Wet bescherming persoonsgegevens

Artikel 33 en 34 Wet bescherming persoonsgegevens

Het al dan niet doen van mededelingen omtrent de eerste opname in een persoonsregistratie

Artikel 33 en 34 Wet bescherming persoonsgegevens

Het mededelen van het doel van de verwerking waarvoor persoonsgegevens worden verkregen

Artikel 43a Wet bescherming persoonsgegevens

melden datalek

Artikel 35 Wet bescherming persoonsgegevens

Recht op inzage

Artikel 36 Wet bescherming persoonsgegevens

Beslissen op het verzoek om correctie van persoonsgegevens

Artikel 40 wet bescherming persoonsgegevens

Beoordeling van het verzet, mededelen aan betrokkene

Artikel 41 Wet bescherming persoonsgegevens

Mededeling doen aan de betreffende geregistreerde, dat aan derden gegevens worden verstrekt over hem uit de persoonsregistratie

Wet bescherming persoonsgegevens

Overige correspondentie inzake Wet bescherming persoonsgegevens

Met ingang van 25 mei 2018 dient in plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming gelezen te worden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Artikel 12 AVG, artikel 13 AVG

Verstrekken van informatie

Artikel 12 AVG, artikel 14 AVG

Het verstrekken van informatie wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen

Artikel 12 AVG, artikel 15 AVG

Uitsluitsel geven over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens , Beslissen op recht van inzage van betrokkene en verstrekken van inzage in informatie

artikel 33 AVG

Melding van een inbreuk met persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit

Artikel 12 AVG, artikel 16 AVG

Beslissen op het verzoek om rectificatie

Artikel 12 AVG, artikel 17 AVG

Beslissen op het recht op gegevenswissing

Artikel 12 AVG, artikel 18 AVG

Beslissen over het recht op beperking van de verwerking

Artikel 12 AVG, artikel 19 AVG

Kennisgevingsplicht

Artikel 12 AVG, artikel 20 AVG

Beslissen op het recht op overdraagbaarheid van gegevens

Artikel 12 AVG, artikel 21 AVG

Beslissen op het recht van bezwaar

AVG

Overige correspondentie Algemene Verordening Gegevensbescherming

Bijlage 6 behorende bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van Bronckhorst inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging.

Cluster Financiën en interne controle

Artikel 160, lid 1 sub e

Aantrekken en uitzetten van financieringsmiddelen.

Artikel 160, lid 1 sub e

Het namens de gemeente openen, sluiten en wijzigen van bankrekeningen en tekenen voor het doen van betalingen van deze rekening

Algemeen

Doen van aangifte voor het btw- compensatiefonds en de BTW

Algemeen

Ondertekenen betalingsopdrachten en invorderingsopdrachten

Algemeen

Inschakelen gerechtsdeurwaarder bij vorderingsacties

Algemeen

Statistieken en andere statistische gegevens met betrekking tot financiën aanleveren

Algemeen

Bevestiging en controle effectenbezit en schuldrestanten.

Algemeen

Inzenden gegevens met betrekking tot de financiële verhoudingswet.

Algemene wet bestuursrecht,

beleidsregels

Werkzaamheden verrichten en beslissingen nemen met betrekking tot de invordering

Artikel 160, lid 1 sub e

Het oninbaar verklaren van vorderingen.

 

Afhandelen van aangiften omzetbelasting, de afdrachten en de afhandeling van verzoeken om teruggaaf omzetbelasting.

Artikel 160, lid 1 sub e

Het aangaan van betalingsregelingen en het verlenen van uitstel van betaling

Artikel 27 Wet Gemeenschappelijke Regeling

WGR register opstellen

Verzekeringen

Artikel 160, lid 1 sub e

Houden van besprekingen met (vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen over premies en waarde indexeringen, opvragen offerte, aanvragen nieuwe polis, schadegevallen

Artikel 160, lid 1 sub e

Besluiten tot het aangaan van verzekeringsovereenkomsten

Cluster Planning en control

Cluster Financiële administratie

Algemeen

Werkzaamheden verrichten en beslissingen nemen met betrekking tot invordering

Cluster Financiële administratie participatie

Afdrachten loonheffing

uitkeringen/premieafdrachten

UWV/Zorgverzekeraar

De bevoegdheid afdrachten loonheffingen,

uitkeringen en premieafdrachten UWV zorgverzekeraar te ondertekenen

en af te werken

Zorgverzekeringswet

Aanmelden en beëindigen aanmelding bij zorgverzekeraar

Algemene wet bestuursrecht ,Participatiewet, Ioaz, Ioaw, Bbz en de vastgestelde beleidsregels

Werkzaamheden verrichten en beslissingen nemen met betrekking tot de invordering

Algemeen

Inschakelen gerechtsdeurwaarder bij vorderingsacties voor het sociaal domein

Artikel 160, lid 1 sub e

Het oninbaar verklaren van vorderingen

Artikel 160, lid 1 sub e

Het aangaan van betalingsregelingen en het verlenen van uitstel van betaling in het sociaal domein

Wet maatschappelijke ondersteuning, beleid Wet maatschappelijke ondersteuning

Beslissen tot het beëindigen van voorzieningen

Wet maatschappelijke ondersteuning, beleid Wet maatschappelijke ondersteuning

Uitvoering mantelzorgwaardering

Cluster Omgeving

monumenten

Artikel 11 Monumentenwet

Verzoeken om advies aan de Rijksdienst Monumentenzorg

Besluit Restauratie Rijks Monumenten

Inzenden van de formulieren voor onderhoudssubsidie monumenten en restauratiesubsidie monumenten bij Gedeputeerde Staten

Monumentenwet, Erfgoedverordening

Uitvoering van de erfgoedverordening

Algemeen

Doorzenden subsidieaanvragen naar provincie

Subsidieverordening onderhoud monumenten

Uitvoering van de verordening

Monumentenwet en bestemmingsplan

Vaststellen of er mogelijk archeologische waarden aanwezig zijn (bureauonderzoek) en het terrein daarvoor vrijgeven of een vervolgonderzoek met een programma van eisen

Monumentenwet en bestemmingsplan

Het verkrijgen van informatie over de omvang en locatie van archeologische resten (booronderzoek) en het terrein daarvoor vrijgeven of een vervolgonderzoek met een programma van eisen

Monumentenwet en bestemmingsplan

Het verkrijgen van aanvullende informatie waardoor de archeologische waarden en conserveringsgraad van het terrein nauwkeurig is vast te stellen (proefsleuvenonderzoek) en het terrein daarvoor vrijgeven of een vervolgonderzoek met een programma van eisen

Wet algemene bepalingen omgevingswet

Artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo

Verlenen / weigeren van omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk

Artikel 2.1, lid 1 onder b Wabo

Verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk.

Artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo

jo. Artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1° Wabo

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor het binnenplans afwijken van bestemmingsplan, inpassingsplan en Beheersverordening

Artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo j°. Artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2° Wabo

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor het buitenplans afwijken van bestemmingsplan, inpassingsplan en Beheersverordening (kruimelgevallen)

Artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo j°. Artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3° Wabo

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor het buitenplans afwijken van bestemmingsplan, inpassingsplan en Beheersverordening

Artikel 2.1, lid 1 onder c, Wabo j° artikel 2.12, lid 1 onder b Wabo

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor afwijking van de regels van een exploitatieplan

Artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo j° artikel 2.12, lid 1, onder c Wabo

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor afwijken van regels van een provinciale verordening of Algemene maatregel van bestuur

Artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo j° artikel 2.12, lid 1, onder d Wabo

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het verbod om bestaand gebruik te wijzigen op grond van een voorbereidingsbesluit.

Artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo j° artikel 2.12, lid 2 Wabo

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van een bestemmingsplan, inpassingsplan of Beheersverordening. uit

Artikel 2.1. lid 1 onder d Wabo

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken

Artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo j° artikel 3.10, lid 3 Wabo

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor het beperkt veranderen van een milieu-inrichting

Artikel 2.1 lid 1 onder f Wabo

Verlenen / weigeren van een vergunning voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een Rijksmonument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een Rijksmonument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

Artikel 2.1 lid 1 onder g Wabo

Verlenen / of weigeren van een vergunning voor het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, Beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald

Artikel 2.1 lid 1 onder h Wabo

Verlenen / weigeren van een vergunning voor het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht

Artikel 2.1 lid 1 onder i Wabo

Verlenen / weigeren van een vergunning voor het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving

Artikel 2.2 lid 1 onder b Wabo

Verlenen / weigeren van een vergunning een monument als bedoeld in een zodanige verordening:

 1° te slopen, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen of

Artikel 2.2 lid 1 onder b Wabo

Verlenen / weigeren van een vergunning een monument als bedoeld in een zodanige verordening:

 2° te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

Artikel 2.2 lid 1 onder c Wabo

Verlenen / weigeren van een vergunning een bouwwerk te slopen in een krachtens een zodanige verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht

Artikel 2.2, lid 1, onder f Wabo

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor het hebben van een alarminstallatie

Artikel 2.2, lid 1, onder g Wabo

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen of vellen van houtopstanden

Artikel 2.2, lid 1, onder i en h Wabo

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor het maken van handelsreclame

Artikel 2.2, lid 1, onder k en j Wabo

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor het opslaan van roerende zaken

Artikel 2.11 Wabo

Weigeren van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk

Artikel 2.16 Wabo

Weigeren van een omgevingsvergunning sloopvergunning

Artikel 2.25 Wabo

Overdragen van verleende vergunningen genoemd in artikel 10.3 van de bouwverordening

Paragraaf 2.6 Wabo: artikel 2:29, artikel 2:30, artikel 2:31, artikel 2:33, artikel 33a

Uitvoering van de genoemde artikelen van Wabo

Artikel 3.3, lid 3 Wabo

Verlenen van een omgevingsvergunning

Artikel 3.9 lid 2 Wabo

Verlengen van de beslistermijn

Ruimtelijke ordening

Artikel 6.4a Wet ruimtelijke ordening, 6.24 Wet ruimtelijke ordening

Uitvoering van de bevoegdheden omtrent het te heffen recht, zoals omschreven in artikel 6.4 Wet ruimtelijke ordening

Artikel 6.4 Wet ruimtelijke ordening , artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

Beslissen over anterieure overeenkomsten

Artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Voeren van overleg ter voorbereiding van een bestemmingsplan

Bestemmingsplannen

Schriftelijke inlichtingen vertrekken over bestemmingsplanmogelijkheden

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet , Burgerlijk Wetboek

Beslissen tot het aangaan van overeenkomsten landschappelijke elementen

Woningwet

Artikel 6 Woningwet

Verlenen / weigeren van vrijstelling van voorschriften bouwbesluit

Artikel 11 Woningwet

Verlenen vrijstelling / weigering van ontheffing voorschriften bouwverordening

Bouwen

Artikel 2.1.5. Bouwverordening

Geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van de plicht tot het indienen van onderzoeksrapport

Hfd. 2, Par. 5, 6 en 7 Bouwverordening

Ontheffing verlenen/weigeren van de in hfd. 2, par. 5, 6 en 7 bouwverordening gestelde voorschriften

Artikel 8.1.1 tot en met 8.1.7 Bouwverordening

Uitvoering van hfd. 8 van de bouwverordening waaronder het besluiten op een aanvraag sloopvergunning, niet wanneer het een monument betreft

Artikel 1:20 Bouwbesluit

Beoordeling en afhandeling gebruiksmelding

Artikel 1:21 en artikel1:22 Bouwbesluit

Opleggen van nadere voorwaarden en het wijzigen van de voorwaarden

Artikel 1:28 Bouwbesluit

Beoordeling en afhandeling

Artikel 1:29 en artikel 1:30 Bouwbesluit

Opleggen van nadere voorwaarden en het wijzigen van de voorwaarden

Omgevings- en Bouwverordening

Besluiten nemen op grond van de omgevings- en bouwverordening

Geluid

Artikel 110a Wet geluidshinder

Binnen de grenzen van de gemeente vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting

Bodem

Artikel 27 Wet bodembescherming

Melden van nieuwe verontreinigingen en de daarbij te treffen/getroffen maatregelen

Artikel 28 Wet bodembescherming

Melden van voornemen saneren, verplaatsen of verminderen van verontreiniging van voor 1987

Artikel 41 Wet bodembescherming

Melden van bekende onderzoeksgevallen van ernstige verontreiniging op het grondgebied van de gemeente Bronckhorst.

Bouwstoffenbesluit bodem en oppervlakte- waterbescherming

Uitvoering van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming behoudens het 2e, 3e, en 4e lid van artikel 3

Milieu

Artikel 7.2 Wet milieubeheer jo. Artikel 7.17 en artikel 7.19 Wet milieubeheer

Beslissen of een milieueffectrapportage moet worden opgemaakt

Artikel 8.41 Wet milieubeheer

Beoordelen van een melding als bedoeld in artikel 8.41 Wet milieubeheer

Wet milieubeheer en Bouwverordening

Afhandelen verzoeken rioolaansluiting.

Artikel 8.42 Wet milieubeheer

Opleggen van nadere eisen en maatwerkvoorschriften

Artikel 10.63 Wet milieubeheer

Ontheffing verbranden afvalstoffen

Artikel 2 Afvalstoffenverordening

Verlenen van een vergunning of ontheffing

Artikel 3 Afvalstoffenverordening

Besluiten een aanvraag niet in behandeling te nemen, verdagen van de beslissing

Artikel 11 fvalstoffenverordening

Verlenen / weigeren / intrekken van een inzamelvergunning

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Opmaken van een proces-verbaal van constatering

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Opmaken van een schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocumenten zijn opgenomen

Algemene plaatselijke verordening

Algemene Plaatselijke Verordening

Uitvoering van de verordening met uitzondering van het nemen van uitvoerings- en aanwijzingsbesluiten

Winkeltijden

Winkeltijdenwet, Winkeltijdenverordening

Besluiten tot het verlenen, wijzigen of intrekken van ontheffing

Kansspelen

Artikel 3 Wet op de kansspelen

Het verlenen/ weigeren / intrekken van loterijvergunningen

Artikel 7c Wet op de kansspelen

Het in ontvangst nemen van kennisgevingen ter aankondiging van het houden van kleine kansspelen; verbieden van kleine kansspelen als bedoeld in lid 3

Artikel 30b Wet op de kansspelen

Verlenen / weigeren / intrekken van aanwezigheidsvergunningen voor speelautomaten op grond van de Wet op de Kansspelen

Drank en horecawet

Artikel 3 Drank- en horecawet

Besluiten op een aanvraag om vergunning en het stellen van voorschriften

Artikel 4, lid 4 Drank -en horecawet

Het verlenen / weigeren / intrekken van een ontheffing

Artikel 30 Drank- en horecawet

Verstrekken van een gewijzigde vergunning

Artikel 35 Drank- en horecawet

Besluiten op een aanvraag om ontheffing

Wegenverkeerswet

artikelen 56 en 58 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, de Regeling verkeersregelaars 2009 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Besluit tot aanstellen van verkeersregelaars en besluit tot vervallen van de aanstelling verkeersregelaars

Artikel 18 Wegenverkeerswet en BABW, Beleid tot toekennen en de handhaving van gehandicaptenparkeerplaatsen.

Besluiten tot het aanwijzen, afwijzen, intrekken van een invalidenparkeerplaats

Artikel 10 en 148 Wegenverkeerswet

Besluiten op aanvragen ontheffing voor het houden van wedstrijd met voertuigen

Artikel 15, 18 lid 2 Wegenverkeerswet

Nemen van tijdelijke verkeersbesluiten met betrekking tot evenementen

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

Artikel 3, lid 1, artikel 4 en 5 lid 1 en 2 , artikel 6, lid 1, 2, en 3, artikel 8, artikel 10 artikel 23 , lid 1, artikelen 24, 25, 26 ,42, 43,46, 53, en 61 b en

artikel 62 voor zover het betreft de verkeerstekens C1, C2, C4, C6 tot en met C21, C22a, D2, D4 tot en met D7, E1 tot en met E3, F7 en de verkeerstekens genoemd in de artikelen 73, 76, 77., 78 en 81.

Toekennen, wijzigen en intrekken van vrijstelling van het regelement verkeersregels en verkeerstekens

Wet kinderopvang

Artikel 1:45 en artikel 1:46 Wet kinderopvang

Besluiten tot verlenen / weigeren van een exploitatievergunning / vergunning Wet kinderopvang

Verordening naamgeving en nummering

Verordening naamgeving en nummering

Uitvoeren van de verordening met betrekking tot de huisnummering

Brandveiligheid

Brandbeveiligingsverordening

Besluiten nemen op grond van de brandbeveiligingsverordening

Artikel 2.4 Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Beoordeling en afhandeling gebruiksmelding

Artikel 2.5 Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Opleggen van nadere voorwaarden en het wijzigen van de voorwaarden

Artikel 1.20 Bouwbesluit

Afhandeling gebruiksmelding

Artikel 1.21 Bouwbesluit

Nadere voorwaarden stellen gebruiksmelding

Artikel 1.22 Bouwbesluit

Wijziging nadere voorwaarden gebruiksmelding

Wet explosieven voor Civiel gebruik

Artikel 10 Wet Explosieven voor Civiel gebruik

Het verlenen, weigeren of intrekken van een vergunning voor het overbrengen van explosieven / munitie

Privaatrecht

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet, Burgerlijk wetboek

Beslissen tot het aangaan van bruikleenovereenkomsten van de bij de afdeling in beheer zijnde verkeershesjes

Voor de mandatering aan de Omgevingsdienst Achterhoek zie het mandaatbesluit Omgevingsdienst Achterhoek.

Bijlage 7 behorende bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van Bronckhorst inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging.

MANDAAT AAN EXTERNEN

Faillissementswet

Het afgeven van verklaringen als bedoelt in artikel 285 lid 1 sub e van de Faillissementswet

Stadsbank

Oost Nederland

Artikel 117 Wegenverkeerswet

Verlenen van internationale rijbewijzen

De bevoegdheid is gemandateerd met inachtneming van de overeenkomst die op 19 augutus1998 tussen de VNG en de ANWB is gesloten

Hoofddirectie ANWB,

de hoofddirectie van de ANWB is bevoegd tot ondermandaat

Hoofdstuk 5 Algemene wet bestuursrecht

Het ondertekenen en zenden van een controlebrief dat er geen overtredingen zijn geconstateerd en/of dat er geen vervolgacties nodig zijn

Brandweer Noord- en Oost Gelderland

Zelfstandigenregeling

Zie tevens artikel 4 van de overeenkomst uitvoering zelfstandigen-regeling gemeente Bronckhorst

Uitvoering zelfstandigen-regeling:

1.het besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004;

2.de wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

3.de Wet werk en bijstand, voor zover deze wet betrekking heeft op (mogelijk) ondernemerschap, dit inclusief de door de raad van de gemeente Bronckhorst op grond van deze wet vastgestelde verordeningen en het verlenen van bijzondere bijstand van algemene aard, zoals het verstrekken van woonkostentoeslag;

4.de eventuele terzake vervangende en andere toekomstige wetten en regelingen

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hengelo.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo zijn bevoegd deze bevoegdheden te submandateren aan daartoe aan te wijzen medewerkers.

Artikel 1.2.1. Wmo 2015,

Convenant : “Samenwerken OGGz, maatschappelijke opvang en beschermd wonen”

Besluit van 20-12-2016

Z88805 B&W 16-03231

met ingang van 1 januari 2017 het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem te mandateren voor:

·het besluiten tot het verlenen van subsidie, dan wel het verstrekken van een opdracht voor beschermd wonen aan de aanbieder en de vaststelling van deze subsidie, en het nemen van een beslissing op een bezwaarschrift als gevolg van de verlening en vaststelling van de subsidie voor beschermd wonen;

·de behandeling van en het beschikken op verzoeken om een maatwerkvoorziening beschermd wonen met de bevoegdheid van verlenen van ondermandaat (hieronder begrepen het nemen van beslissingen tot (her)indicatie); de behandeling van en het beschikken op bezwaarschriften met betrekking tot beschermd wonen;

·het voeren van rechtsgedingen of administratieve beroepsprocedures of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten;

·het uitvoeren van toezicht op de naleving van wat bij of krachtens de Wet is geregeld ten behoeve van beschermd wonen;

·het uitvoeren van een proces van bestuurlijk contracteren voor beschermd wonen in de regio Doetinchem.

Rechtsgedingen omvat ook het instellen van een kort geding, de voeging in strafzaken, de instelling van beroep, het verzoek tot schorsing van een aangevochten beslissing of het aanvragen van een voorlopige voorziening

De burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem.

De burgemeester en wethouders van Doetinchem zijn bevoegd deze bevoegdheden te submandateren aan daartoe aan te wijzen medewerkers.

Artikel 4 Wet op de lijkbezorging

(besluit van 2 april 2013, Z42410 / BenW -00199)

Benoemen gemeentelijke lijkschouwer

De directeur publieke gezondheid / algemeen directeur GGD Noord - en Oost Gelderland

Jeugdwet

(Besluit van 23-12-2014 Z31574 BenW 01582)

Afwikkelen van zorgmeldingen bij de politie

Veilig Thuis

Artikel 2.4 lid 1 en 3.1lid 1 van de Jeugdwet

(Besluit van 23-12-2014

Z31574 BenW 01582)

Indienen van een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming

De gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Gelderland

Verordening Duurzaamheidslening

Besluit van 13-03-2016

Z77888 BenW 02410

Uitvoering van het gemeentelijk deel van de verordening

Medewerkers van het VerduurSaam Energieloket

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

(besluit van 10-05-2016

Z68199/ BenW 02609)

Als toezichthoudend ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

De directeur Publieke gezondheid van GGD Noord en oost Gelderland

De directeur Publieke gezondheid van GGD Noord en oost Gelderland is bevoegd mandaat te verlenen om personen werkzaam bij of voor GGD-NOG aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Artikel 3 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod

Artikel 10:11 Algemene wet bestuursrecht

Ondertekenen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod (artikel 2 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod) waarbij de hulpofficier overlegt met de burgemeester voordat een huisverbod wordt opgelegd. (ondertekeningsmandaat)

De hulpofficier van justitie (belast met de uitvoering

van een huisverbod) te machtigen de volgende

handelingen te verrichten:

-Ingeval van kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, alvorens te besluiten tot het wel of niet opleggen van een huisverbod, overleg te plegen met Bureau Jeugdzorg (artikel 3 lid 1 juncto art. 2 lid 3 Wet tijdelijk huisverbod);

-In een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet tevoren op schrift gesteld kan worden, het huisverbod mondeling aan te zeggen aan de uit huis te plaatsen persoon (artikel 3 lid 1 juncto artikel 2 lid 7 Wet tijdelijk huisverbod);

-Het mededelen van het huisverbod en de consequentie van niet naleven, aan de huisgenoten van de uithuisgeplaatste, de aangewezen instantie voor advies en/of hulpverlening en Bureau Jeugdzorg (ingeval van kindermishandeling of een vermoeden daarvan) (artikel 3 lid 1 juncto artikel 2 lid 8 Wet tijdelijk huisverbod);

-Het binnen 24 uur regelen van juridische bijstand voor de uithuisgeplaatste nadat hij/zij hiertoe de eventuele wens te kennen heeft gegeven en wel voor de duur van de behandeling van het verzoek voor een voorlopige voorziening bij de rechtbank (artikel 3 lid 1 juncto artikel 5 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod)

De hulpofficier van justitie maakt geen gebruik van de bovengenoemde bevoegdheden indien:

a.de wens daartoe door de burgemeester kenbaar is gemaakt;

b.zich na de beslissing van de burgemeester nieuwe feiten voordoen of bekend worden als gevolg waarvan het besluit heroverweging verdient.

de hulpofficier van justitie (belast met de uitvoering van een huisverbod)

 

Ondermandaatbesluit clusters Klantadvies, Burgerzaken, Wonen en werken, Kabinet en bestuurssecretariaat, Secretariaat

De manager van de clusters Klantadvies, Burgerzaken,Wonen en werken, Kabinet en bestuurssecretariaat, Secretariaat;

gelet op het besluit mandaat, volmacht en machtiging 2018, vastgesteld op 20 maart 2018,

waarbij de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst hun bevoegdheden als vermeld in de bij dat besluit behorende mandateringslijst hebben gemandateerd aan de gemeentesecretaris/directeur en de betreffende managers;

gelet op artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

I de bevoegdheden zoals vermeld in de bij het mandaatbesluit behorende mandateringslijst onder bijlage A, op te dragen (te mandateren) aan de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame medewerkers met uitzondering van de bevoegdheden die betrekking hebben op personeelszaken;

II de bevoegdheden zoals vermeld in de bij het mandaatbesluit behorende mandateringslijst in de bijlage 2 als volgt op te dragen (te mandateren) aan de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame medewerkers:

 

 • 1.

  de bevoegdheden genoemd onder het cluster Klantadvies op te dragen aan de medewerkers van het cluster Klantadvies;

 • 2.

  de bevoegdheden genoemd onder het cluster Burgerzaken op te dragen aan de medewerkers van het cluster Burgerzaken;

 • 3.

  de bevoegdheden genoemd onder het cluster Wonen en werken op te dragen aan de medewerkers van het cluster Wonen en werken;

 • 4.

  de bevoegdheden genoemd onder cluster Kabinet en bestuurssecretariaat op te dragen aan de medewerkers van het cluster Kabinet en bestuurssecretariaat;

 • 5.

  de bevoegdheden genoemd onder het cluster Secretariaat op te dragen aan de medewerkers van het cluster Secretariaat;  

  onder de volgende bepalingen

   

  Artikel 1 Algemene regels

  Voor dit ondermandaat gelden de algemene regels die in het mandaatbesluit zijn

  opgenomen.

   

  Artikel 2 Intrekking

  Het ondermandaatbesluit vastgesteld op 28 maart 2017 wordt ingetrokken.

   

  Artikel 3 Inwerkingtreding

  Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

   

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Ondermandaatbesluit clusters Klantadvies, Burgerzaken, Wonen en werken, Kabinet en bestuurssecretariaat, Secretariaat’.

 

Aldus vastgesteld door de manager van de clusters Klantadvies, Burgerzaken,Wonen en werken, Kabinet en bestuurssecretariaat, Secretariaat op 20 maart 2018.

  

C.H. van den Brink,

   

Manager

 

----------------

Ondermandaatbesluit clusters Participatie, Juridische zaken

De manager van de clusters Participatie, Juridische zaken;

gelet op het besluit mandaat, volmacht en machtiging 2018, vastgesteld op 20 maart 2018, waarbij de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst hun bevoegdheden als vermeld in de bij dat besluit behorende mandateringslijst hebben gemandateerd aan de gemeentesecretaris/directeur en de betreffende managers;

gelet op artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

I de bevoegdheden zoals vermeld in de bij het mandaatbesluit behorende mandateringslijst onder bijlage A, op te dragen (te mandateren) aan de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame medewerkers met uitzondering van de bevoegdheden die betrekking hebben op personeelszaken;

II Voor het cluster Participatie de bevoegdheden zoals vermeld in de bij het mandaatbesluit behorende mandateringslijst onder bijlage A, met betrekking tot personeelszaken op te dragen (te mandateren) aan de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame Teamleiders Participatie, zijnde teamleider participatie Noord en teamleider participatie Zuid, ieder voor de onder in zijn of haar team medewerkers;

III de bevoegdheden zoals vermeld in de bij het mandaatbesluit behorende mandateringslijst in de bijlage 3 als volgt op te dragen (te mandateren) aan de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame medewerkers:

 

 • 1.

  de bevoegdheden genoemd onder het cluster Participatie op te dragen aan de medewerkers van het cluster Participatie;

 • 2.

  de bevoegdheden genoemd onder het cluster Juridische zaken op te dragen aan de medewerkers van het cluster Juridische zaken;  

  onder de volgende bepalingen

   

  Artikel 1 Algemene regels

  Voor dit ondermandaat gelden de algemene regels die in het mandaatbesluit zijn

  opgenomen.

   

  Artikel 2 Intrekking

  Het ondermandaatbesluit vastgesteld op 28 maart 2017 wordt ingetrokken.

   

  Artikel 3 Inwerkingtreding

  Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

   

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Ondermandaatbesluit clusters Participatie, Juridische zaken’.

 

Aldus vastgesteld door de manager van de clusters Participatie, Juridische zaken

op 20 maart 2018.

  

J. van Cranenburgh,

   

Manager

 -------------------------------------

Ondermandaatbesluit clusters Buiten, Toezicht en handhaving

De manager van de clusters Buiten, Toezicht en handhaving;

gelet op het besluit mandaat, volmacht en machtiging 2018, vastgesteld op 20 maart 2018, waarbij de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst hun bevoegdheden als vermeld in de bij dat besluit behorende mandateringslijst hebben gemandateerd aan de gemeentesecretaris/directeur en de betreffende managers;

gelet op artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten:

I de bevoegdheden zoals vermeld in de bij het mandaatbesluit behorende mandateringslijst onder bijlage A, op te dragen (te mandateren) aan de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame medewerkers;

met uitzondering van de bevoegdheden die betrekking hebben op personeelszaken,

II de bevoegdheden zoals vermeld in de bij het mandaatbesluit behorende mandateringslijst in de bijlage 4 als volgt op te dragen (te mandateren) aan de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame medewerkers:

 

 • 1.

  de bevoegdheden genoemd onder het cluster Buiten op te dragen aan de medewerkers van het cluster Buiten;

 • 2.

  de bevoegdheden genoemd onder het cluster Toezicht en handhaving op te dragen aan de medewerkers van het cluster Toezicht en handhaving;  

  onder de volgende bepalingen

   

  Artikel 1 Algemene regels

  Voor dit ondermandaat gelden de algemene regels die in het mandaatbesluit zijn

  opgenomen.

   

  Artikel 2 Intrekking

  Het ondermandaatbesluit vastgesteld op 28 maart 2017 wordt ingetrokken.

   

  Artikel 3 Inwerkingtreding

  Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

   

  Artikel 4 Citeertitel

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Ondermandaatbesluit cluster Buiten, Toezicht en handhaving’.

   

  Aldus vastgesteld door de manager van cluster Buiten op 20 maart 2018.

    

  E. Hanzens,

    

  Manager

   -----------------------------------

  Ondermandaatbesluit clusters Financiën en interne controle, Planning en control, Financiële administratie, Financiële administratie participatie, Omgeving

  De manager van de clusters Financiën en interne controle; Planning en control, Financiële administratie, Financiële administratie participatie, Omgeving;

  gelet op het besluit mandaat, volmacht en machtiging 2018, vastgesteld op 20 maart 2018, waarbij de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst hun bevoegdheden als vermeld in de bij dat besluit behorende mandateringslijst hebben gemandateerd aan de gemeentesecretaris/directeur en de betreffende managers;

  gelet op artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;

  besluit:

  I de bevoegdheden zoals vermeld in de bij het mandaatbesluit behorende mandateringslijst onder bijlage A, op te dragen (te mandateren) aan de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame medewerkers met uitzondering van de bevoegdheden die betrekking hebben op personeelszaken;

  II de bevoegdheden zoals vermeld in de bij het mandaatbesluit behorende mandateringslijst in de bijlage 6 als volgt op te dragen (te mandateren) aan de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame medewerkers:

   

  • 1.

   de bevoegdheden genoemd onder het cluster Financiën en interne controle op te dragen aan de medewerkers van het cluster Financiën en interne controle;

  • 2.

   de bevoegdheden genoemd onder het cluster Planning en control op te dragen aan de medewerkers van het cluster Planning en control;

  • 3.

   de bevoegdheden genoemd onder het cluster Financiële administratie op te dragen aan de medewerkers van het cluster Financiële administratie;

  • 4.

   de bevoegdheden genoemd onder het cluster Financiële administratie participatie op te dragen aan de medewerkers van het cluster Financiële administratie participatie;

  • 5.

   de bevoegdheden genoemd onder het cluster Omgeving op te dragen aan de medewerkers van het cluster Omgeving;  

   onder de volgende bepalingen

    

   Artikel 1 Algemene regels

   Voor dit ondermandaat gelden de algemene regels die in het mandaatbesluit zijn

   opgenomen.

    

   Artikel 2 Intrekking

   Het ondermandaatbesluit vastgesteld op 28 maart 2017 wordt ingetrokken.

    

   Artikel 3 Inwerkingtreding

   Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

  Artikel 4 Citeertitel

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Ondermandaatbesluit clusters Financiën en interne controle, Planning en control, Financiële administratie, Financiële administratie participatie, Omgeving’.

   

  Aldus vastgesteld door de manager van de clusters Financiën en interne controle; Planning en control, Financiële administratie, Financiële administratie participatie, Omgeving op 20 maart 2018.

    

  H.R.T. Neijenhuis,

     

  Manager

    

  ---------------------------------

  Ondermandaatbesluit Documentaire informatievoorziening, Personeel en organisatie, Informatisering en automatisering

  De manager van de clusters Documentaire informatievoorziening, Personeel en organisatie, Informatisering en automatisering;

  gelet op het besluit mandaat, volmacht en machtiging 2018, vastgesteld op 20 maart 2018,

  waarbij de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst hun bevoegdheden als vermeld in de bij dat besluit behorende mandateringslijst hebben gemandateerd aan de gemeentesecretaris/directeur en de betreffende managers;

  gelet op artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;

  besluit:

  I de bevoegdheden zoals vermeld in de bij het mandaatbesluit behorende mandateringslijst onder bijlage A, op te dragen (te mandateren) aan de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame medewerkers met uitzondering van de bevoegdheden die betrekking hebben op personeelszaken;

  II de bevoegdheden zoals vermeld in de bij het mandaatbesluit behorende mandateringslijst in de bijlage 5 als volgt op te dragen (te mandateren) aan de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame medewerkers:

   

  • 1.

   de bevoegdheden genoemd onder het cluster Documentaire informatievoorziening op te dragen aan de medewerkers van het cluster Documentaire informatievoorziening;

  • 2.

   de bevoegdheden genoemd onder het cluster Personeel en organisatie op te dragen aan de medewerkers van het cluster Personeel en organisatie;

  • 3.

   de bevoegdheden genoemd onder het cluster Informatisering en automatisering op te dragen aan de medewerkers van het cluster Informatisering en automatisering; 

   onder de volgende bepalingen

    

   Artikel 1 Algemene regels

   Voor dit ondermandaat gelden de algemene regels die in het mandaatbesluit zijn

   opgenomen.

    

   Artikel 2 Intrekking

   Het ondermandaatbesluit vastgesteld op 28 maart 2017 wordt ingetrokken.

  Artikel 3 Inwerkingtreding

  Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

   

  Artikel 4 Citeertitel

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Ondermandaatbesluit clusters Documentaire informatievoorziening, Personeel en organisatie, Informatisering en automatisering’.

   

  Aldus vastgesteld door de manager van de clusters Documentaire informatievoorziening, Personeel en organisatie, Informatisering en automatisering op 20 maart 2018.

    

  M. Jansen,

    

  Manager

   -----------------------------------------

  Ondermandaatbesluit clusters Zorgen en leren, Facilitair, Communicatie

  De manager van de clusters Zorgen en leren, Facilitair, Communicatie;

  gelet op het besluit mandaat, volmacht en machtiging 2018, vastgesteld op 20 maart 2018, waarbij de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst hun bevoegdheden als vermeld in de bij dat besluit behorende mandateringslijst hebben gemandateerd aan de gemeentesecretaris/directeur en de betreffende managers;

  gelet op artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;

  besluit:

  I de bevoegdheden zoals vermeld in de bij het mandaatbesluit behorende mandateringslijst onder bijlage A, op te dragen (te mandateren) aan de onder zijn of haar verantwoordelijkheid werkzame medewerkers met uitzondering van de bevoegdheden die betrekking hebben op personeelszaken,

  II de bevoegdheden zoals vermeld in de bij het mandaatbesluit behorende mandateringslijst in de bijlage 1 als volgt op te dragen (te mandateren) aan de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame medewerkers:

   

  • 1.

   de bevoegdheden genoemd onder het cluster Zorgen en leren op te dragen aan de medewerkers van het cluster Zorgen en leren;

  • 2.

   de bevoegdheden genoemd onder het cluster Facilitair op te dragen aan de medewerkers van het cluster Facilitair;

  • 3.

   de bevoegdheden genoemd onder het cluster Communicatie op te dragen aan de medewerkers van het cluster Communicatie; 

   onder de volgende bepalingen

    

   Artikel 1 Algemene regels

   Voor dit ondermandaat gelden de algemene regels die in het mandaatbesluit zijn

   opgenomen.

    

   Artikel 2 Intrekking

   Het ondermandaatbesluit vastgesteld op 28 maart 2017 wordt ingetrokken.

    

   Artikel 3 Inwerkingtreding

   Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

    

   Artikel 4 Citeertitel

   Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Ondermandaatbesluit clusters Zorgen en leren, Facilitair, Communicatie’.

    

   Aldus vastgesteld door de manager van de clusters Zorgen en leren, Facilitair, Communicatie op 20 maart 2018.

     

   W. Gouwenberg,

     

   Manager