Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Verordening fungeren als commissielid niet-zijnde raadslid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening fungeren als commissielid niet-zijnde raadslid
CiteertitelVerordening fungeren als commissielid niet-zijnde raadslid
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2005Nieuwe regeling

27-01-2005

Contact, 08-01-2005

Raad, 050127

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening fungeren als commissielid niet-zijnde raadslid

 

 

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder commissielid niet-zijnde raadslid: een persoon, die door een in de raad vertegenwoordigde politieke groepering als commissielid is afgevaardigd naar één van de raadscommissies en geen raadslid van de gemeente Bronckhorst is.  

Artikel 2  

Elke in de raad vertegenwoordigde politieke groepering mag maximaal vier raadscommissieleden, niet-zijnde raadsleden aanwijzen.  

Artikel 3  

Bij het verlenen van toegang tot alle raadsstukken aan het commissielid niet-zijnde raadslid dienen de volgende regels in acht te worden genomen:

 • a.

  het commissielid niet-zijnde raadslid heeft recht op inzage van stukken, welke voor de raadsleden en de leden van de commissies ter inzage liggen, met inbegrip van de vertrouwelijke stukken;

 • b.

  het commissielid niet-zijnde raadslid heeft het recht de besloten vergaderingen van de raad en van de commissies bij te wonen, evenals de informele bijeenkomsten van raadsleden;

 • c.

  op het commissielid niet-zijnde raadslid rust de verplichting tot geheimhouding;

 • d.

  de geheimhouding geldt in de gevallen, waarin deze ook rust op de raadsleden;

 • e.

  het commissielid niet-zijnde raadslid neemt ten aanzien van de commissie- en raadsstukken dezelfde zorgvuldigheid in acht als van een raadslid mag worden verwacht;

 • f.

  voordat het commissielid niet-zijnde raadslid als zodanig kan optreden, tekent deze ten overstaan van de voorzitter van de raad een verklaring, inhoudende dat als commissielid zal worden opgetreden, met inachtneming van de vorengenoemde punten.

Artikel 4  

Als blijkt dat het commissielid niet-zijnde raadslid zich op welke wijze dan ook niet houdt aan de plicht tot geheimhouding, kunnen door de agendacommissie de rechten als in deze verordening omschreven worden ontnomen, vooruitlopende op het besluit ter zake van de raad. Verordening fungeren als commissielid niet-zijnde raadslid, vastgesteld door de raad op 27 januari 2005. 

Artikel 5  

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening fungeren als commissielid nietzijnde raadslid.  

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 27 januari 2005.

De griffier,                         De voorzitter, K.E. Pijnenburg                  H.L. van der Wende