Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Instructie voor de griffier van de gemeente Bronckhorst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie voor de griffier van de gemeente Bronckhorst
CiteertitelInstructie voor de griffier van de gemeente Bronckhorst
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageInstructie griffier - toelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 107a lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-2005Nieuwe regeling

03-01-2005

Intern

Raad, 050103

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie voor de griffier van de gemeente Bronckhorst

Instructie voor de griffier van de gemeente Bronckhorst

De raad van de gemeente Bronckhorst; gelet op artikel 107a, tweede lid, van de Gemeentewet; gelezen het voorstel van de agendacommissie van 14 december 2004; besluit vast te stellen de volgende instructie:

Instructie voor de griffier van de gemeente Bronckhorst 

Artikel 1 Algemene ondersteuning

De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van de leden van de raad.  

Artikel 2 Agendering

De griffier ondersteunt de raad en zijn commissies bij het vaststellen van de agenda van de raads- en commissievergaderingen.  

Artikel 3 Bijstand raadsvoorzitter en raadscommissievoorzitters

 • 1

  De griffier staat de voorzitter van de raad ter zijde bij zijn zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raad.

 • 2

  De griffier staat de voorzitters van de raadscommissies ter zijde bij hun zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raadscommissies.  

Artikel 4 Vergaderingen van de raad en raadscommissies

 • 1

  De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.

 • 2

  De griffier draagt zorg voor ondersteuning van de raadscommissies door een commissiegriffier.

 • 3

  De griffier draagt zorg voor de verzending van de voorlopige agenda, notulen en overige stukken aan raadsleden.  

Artikel 5 Ondersteuning agendacommissie

 • 1

  De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van de agendacommissie en draagt zorg voor de verslaglegging van deze vergaderingen.

 • 2

  Indien de agendacommissie aanvullende ondersteuning behoeft draagt de griffier er zorg voor dat deze gegeven wordt.

Artikel 6 Ondersteuning onderzoekscommissie

Indien de raad een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a van de Gemeentewet of een andere commissie instelt, ondersteunt de griffier deze commissie.  

Artikel 7 Ambtelijke bijstand

De griffier draagt er, zo nodig in samenwerking met de secretaris, zorg voor dat de leden van de raad en de griffier zelf desgevraagd ambtelijke bijstand verkrijgen. Voorschriften hierover worden gesteld bij de verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning.  

Artikel 8 Organisatie griffie

 • 1

  De griffier is verantwoordelijk voor en geeft leiding aan de griffie.  

 • 2

  De griffier bewaakt de eenheid in de uitoefening van de taken van de griffie.  

 • 3

  De commissiegriffiers handelen overeenkomstig de aanwijzingen van de griffier.  

Artikel 9 Verhindering en vervanging

Indien de griffier verhinderd is zijn ambt te vervullen wordt hij vervangen door een door de raad aangewezen plaatsvervanger. De griffier doet daarvan tijdig mededeling aan de voorzitter van de raad en indien van belang de voorzitter van een commissie.  

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1

  In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met de voorzitter van de raad.  

 • 2

  Deze instructie treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2005.  

 • 3

  De instructies voor de griffiers in de voormalige gemeenten van Bronckhorst worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2005.  

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Bronckhorst in zijn openbare vergadering op 3 januari 2005,

de griffier,                   de voorzitter,

K. E. Pijnenburg           H.L. van der Wende