Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Beleidsregels jeugdhulp gemeente Bronckhorst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels jeugdhulp gemeente Bronckhorst
CiteertitelBeleidsregels jeugdhulp gemeente Bronckhorst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Jeugdwet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bronckhorst/CVDR479480/CVDR479480_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Nieuwe regeling

11-12-2018

gmb-2018-272229

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels jeugdhulp gemeente Bronckhorst

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

 

Overwegende dat:

 

in de vergadering van 21 november 2017 de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Bronckhorst zijn vastgesteld;

 

het gezien de ontwikkelingen in de regelgeving, de jurisprudentie en de ervaringen in de uitvoeringspraktijk het noodzakelijk is gebleken deze beleidsregels op onderdelen aan te passen;

 

gelet op:

 

de Jeugdwet en de Verordening jeugdhulp gemeente Bronckhorst;

besluit:

 

 • 1.

  In te trekken de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Bronckhorst vastgesteld

   

 • 2.

  Vast te stellen de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Bronckhorst.

 

Hoofdstuk 1. Begrippen

Artikel 1. Begripsbepalingen

Alle definities die in deze beleidsregels worden gebruikt hebben dezelfde betekenis als in de Jeugdwet, de Verordening jeugdhulp gemeente Bronckhorst.

Hoofdstuk 2. Jeugdzorg

Artikel 2. Afwegingskaders

Voor de afwegingskaders en de werkwijze van indiceren van begeleiding wordt verwezen naar bijlage 1 ‘Afwegingskaders Toegang Sociaal Domein op basis van inkoopdocument 2017’ die integraal deel uitmaken van deze beleidsregels.

Hoofdstuk 3. Gebruikelijke zorg

Artikel 3. Uitgangspunten

Voor de beschrijving van de gebruikelijke zorg wordt verwezen bijlage 2 ‘Uitgangspunten gebruikelijke zorg ouder(s) voor kinderen’ die integraal deel uitmaken van deze beleidsregels.

Hoofdstuk 4. Persoonsgebonden budget

Artikel 4. Voorwaarden

 • De voorwaarden om voor een persoonsgebonden budget in aanmerking te komen zijn:

 • de cliënt of zijn vertegenwoordiger koopt een kwalitatief goede maatwerkvoorziening in;

 • de cliënt of zijn vertegenwoordiger is handelingsbekwaam;

 • de cliënt of zijn vertegenwoordiger is in staat het persoonsgebonden budget te beheren;

 • de cliënt of zijn vertegenwoordiger heeft geen verslavingsproblematiek;

 • de cliënt of zijn vertegenwoordiger heeft geen schuldenproblematiek;

 • de cliënt of zijn vertegenwoordiger heeft niet eerder misbruik gemaakt van het persoonsgebonden budget;

Hoofdstuk 5. Mantelzorg

Artikel 5. Mantelzorg

Bij de inzet van ondersteuning uit het gezin/netwerk wordt naast de gebruikelijke gezinstaken geen extra beroep gedaan op mantelzorgers onder de 18 jaar.

Hoofdstuk 6. Tarieven

Artikel 6. Financieel besluit

De hoogte van de tarieven voor jeugdhulp zijn geregeld in het Financieel besluit jeugdhulp gemeente Bronckhorst.

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Artikel 7. Hardheidsclausule

 • 1.

  In gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien beslist het college.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen te gunste van de cliënt afwijken van de bepalingen van deze beleidsregels als toepassing van de beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 8. Overgangsrecht

 • 1.

  Een inwoner houdt recht op een lopende voorziening verstrekt op grond van de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Bronckhorst 2015 tot dat het college een nieuw besluit heeft genomen.

 • 2.

  Aanvragen die zijn ingediend onder de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Bronckhorst 2015 en waarop nog niet is beslist bij het in werking treden van deze beleidsregels worden afgehandeld krachtens de Beleidsregels jeugdhulpgemeente Bronckhorst voor zover dit niet in strijd is met de wet.

 • 3.

  Van het in lid 2 gestelde kan ten gunste van de inwoner worden afgeweken.

 • 4.

  Beslissen op bezwaarschriften tegen een besluit op grond van de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Bronckhorst 2015 geschiedt op grond van de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2015 die ten aanzien van de betreffende zaak zijn rechtskracht behoudt.

 • 5.

  Van het in lid 4 gestelde kan ten gunste van de inwoner worden afgeweken.

Artikel 9. Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels jeugdhulp gemeente Bronckhorst.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2019.

Aldus vastgesteld te Bronckhorst op 11 december 2018.

Burgemeester en wethouders van gemeente Bronckhorst

de secretaris,

B.Drewes

de secretaris,

M.Besselink

Bijlage 1 Afwegingskaders Toegang Sociaal Domein op basis van inkoopdocument 2017 behorend bij de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Bronckhorst vastgesteld in de vergadering van 11 december 2018

 

Met de aanbesteding sociaal domein 2017 zijn een aantal producten voor Wmo en jeugd samengevoegd. Hiermee wordt o.a. een vereenvoudiging van de uitvoering en bedrijfsvoering beoogd. Zie ook toegevoegd schema voor de vertaling producten 2016 naar de nieuwe indeling 2017.

 

Tegelijkertijd wordt ernaar gestreefd de toekenning van producten in de Achterhoekse gemeenten langs een meer eenduidige manier af te wegen, ongeacht hoe het lokale team (toegang) vorm gegeven is. Indien door de toegang geconstateerd is dat de hulpvraag van de cliënt (nog) niet op eigen kracht , met inzet van het sociale netwerk, voorliggende, overige en Algemene Voorzieningen opgepakt kan worden, kan de cliënt in aanmerking komen voor een maatwerk of individuele voorziening. De weg waarlangs de toegang dit beoordeelt wordt weergegeven in het onderstaande afwegingskader.

 

Het afwegingskader1 bestaat uit de volgende onderdelen:

 • I.

  De stapsgewijze gedachtegang waarlangs de hulpvraag en toekenning van ondersteuning beoordeeld wordt. Welke vragen kan/moet de professional2 stellen, welke levensgebieden verkend? Welke oplossingsrichtingen worden verkend?

 • II.

  De gedachtegang waarlangs beoordeeld wordt óf en zo ja in welke mate regie vanuit het Sociaal Team aan de cliënt geboden wordt na toekennen van een (maatwerk-/individuele) voorziening. Wanneer en waarom laat de professional de regie los en draagt hij het over aan de zorgaanbieder/wijkteam of een ander, of juist niet?

 • III.

  Instrumenten en toolbox die hierbij gebruikt kunnen worden.

 • IV.

  De beleidsregels, deze zijn ondersteunend aan het afwegingskader.

 • V.

  (Boven) regionale afspraken met Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen en Raad voor de Kinderbescherming.

   

I

Afweging hulpvraag en toekenning hulp

1

Verkenning hulpvraag

 

Is de cliënt aangewezen op ondersteuning door onze gemeente? (woonplaatsbeginsel, woonplaats, status)

 

Wordt het gesprek gevoerd met de alle wettelijke vertegenwoordigers (gezagdrager, gescheiden ouders, belangenbehartiger, jeugdigen boven de 16 en jeugdigen tussen de 12 - 16. En wordt het kind onder de 12 in principe gezien door de professional?

 

Welke hulpvraag benoemt de cliënt? Wat is de hulpvraag na verkenning met de professional?

 

Raakt de hulpvraag voorliggende wetgeving? Denk hierbij aan WLz, Zvw?

 

Voor begeleiding groep kan ook gedacht worden aan wettelijk voorliggende voorzieningen, zoals regulier en speciaal onderwijs, opleiding, reguliere betaalde arbeid, of arbeid op grond van de Participatiewet, Wajong of de Wet sociale werkvoorziening.

 

Wie is rondom de cliënt betrokken bij het welzijn van de cliënt en zou mogelijk meer kunnen betekenen?

 

Is er eerdere hulpverlening geweest en met welk resultaat? Loopt er nog andersoortige hulp? Kan en mag relevante rapportage ingezien worden?

 

Wat gaat er goed? Welke dingen hebben eerder geholpen?

 

Inventarisatie van mate van zelfredzaamheid en gezond functioneren per levensgebied3: naar professioneel oordeel alleen wat ten hoogste aan info nodig is voor het beoordelen van de hulpvraag.

 

Wat komt er uit de ZRM of de GOM of soortgelijk instrument met betrekking tot zelfredzaamheid en gezonde ontwikkeling? Komt dit overeen met de beleving van de cliënt?

 

Wat valt bij de hulpvraag onder gebruikelijke zorg4?

 

Wat is de draagkracht- draaglast van het cliënt systeem?

 

Wat wil de cliënt bereiken? Wanneer is het goed genoeg?

 

Heeft de cliënt behoefte aan cliënt ondersteuning?

 

Kindcheck of oudercheck van toepassing?

 

Zijn er signalen van risico’s en onveiligheid? Of behoort de cliënt tot een risicogroep met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling?

 

Is er in het verleden (van de jeugdige) een jeugdbescherming maatregel geweest?

 

Op welke termijn moet er minimaal verbetering komen in het perspectief van de cliënt? (bepalen mate van urgentie)

 

Kan een andere organisatie de hulpvraag adequater of beter oppakken?

 

Weging belang van het kind: Hoe wordt de hulpvraag en belang van eventuele ondersteuning vanuit het belang van het kind omschreven? Hierbij wordt uitgegaan van het principe dat bij tegenstrijdige belangen het belang van het kind prevaleert.

2

Verkenning aanvullende informatie behoefte/noodzaak

 

Kan de professional de hulpvraag zelf met de cliënt beoordelen? Goed is daarbij goed genoeg

 

óf is er aanvullende informatie en/of beoordeling nodig (collegiale en/of domein overstijgende consultatie, gedragsdeskundige, inschatten veiligheid, medische of psychisch diagnostische expertise)?

 

Moet er een aanvullend instrument5 door de professional gebruikt worden om te komen tot een juiste inschatting?

 

Is ondersteuning van de cliënt nodig gedurende dit proces/ wachttijd? Wat en wie zou dit kunnen bieden?

 

Geeft de cliënt toestemming voor het opvragen/delen van nader bepaalde informatie? Of beoordeelt de professional dat het een zeer uitzonderlijke situatie betreft waarin toestemming niet noodzakelijk is?

 

Moet de aandachtfunctionaris meldcode betrokken worden?

3

Verkenning oplossingsrichtingen

 

Is de cliënt in staat met advies zelf oplossing op te pakken?

 

Is er ondersteuning te vinden in het netwerk van de cliënt? Wat kunnen deze bijdragen aan de mogelijke oplossingen? Kan er een familieberaad gehouden worden?

 

Zijn er in de directe omgeving ondersteuning mogelijkheden? (vrijwilligers of vrije tijds organisaties, algemene voorzieningen)

 

Komt de inschatting hulpvraag en probleembesef van de cliënt en die van de professional overeen (aard, ernst en urgentie)?

 

Voldoet de cliënt bij een pgb wens aan de voorwaarden zoals in de wet/verordening/beleidsregels gesteld?

 

Vraagt de oplossingsrichting om nadere afstemming met andere afdelingen (werk in inkomen, huisvesting)?

 

Vraagt de oplossingsrichting om nadere afstemming met andere wettelijke domeinen, passend onderwijs, wlz, zvw, participatie, huisvesting en dergelijke, passend onderwijs, wlz, zvw, participatie, huisvesting e.d.

 

Is er geen andere oplossing dan een individuele of maatwerkvoorziening of een combinatie daarmee?

4

Bepalen toekenning individuele of maatwerk voorziening

 

Wat is de minimaal noodzakelijke hulp?

 

Zijn er in de beleidsregels bepalingen t.a.v. het maximum aan in te zette hulp?6

 

Kan er minder ondersteuning (omvang, soort, hoogte pgb) worden toegekend dan gevraagd en zijn de gevolgen voor de cliënt verantwoord?

 

Is het wenselijk de duur van de beschikking te beperken?

 

Wordt er in het geval van een jeugdige snel genoeg noodzakelijke specialistische zorg toegekend?

 

Wat wordt er van de cliënt zelf en de omgeving verwacht?

 

Is ondersteuning van de cliënt tot start zorg nodig? Of het zicht houden op de veiligheid van de cliënt? En zo ja hoe, wie en wat?

 

Is het ondersteuningsplan of gezinsplan en de gekozen oplossing met de cliënt, begrijpelijk en als gedeelde besluitvorming opgesteld?

 

Richt de ondersteuning zich op ontwikkelen, stabiliseren en of (alleen bij jeugd) behandeling?

 

Is de beoogde of gewenste zorgaanbieder zo dicht bij de woonplaats mogelijk? Of zijn er contra indicaties hiervoor?

 

Wat zijn de eigen mogelijkheden van de cliënt, mantelzorg of netwerk indien er een aanvullende vervoer7 vraag is?

5

Mate van regie

 

Is de cliënt in staat om regie te voeren; dat wil zeggen:

- overzicht te houden over ingezette hulp

- de eventuele samenhang tussen verschillende voorzieningen te bewaken

- voortgang van doelen te bewaken en op tijd aan de bel te trekken bij signalen

- (afloop van de voorziening te bewaken en tijdig een verlenging aan te vragen?) Vraag of dat moet?

Zo niet, wie gaat (deels) regie voeren?

 

Zijn of moeten er regie afspraken door lokaal team en gemaakt worden met Veilig Thuis, Jeugdbescherming , Raad voor de Kinderbescherming?

 

Zijn er aanwijzingen dat de cliënt té (langdurig) afhankelijk wordt van regievoering door een professional, en zo ja op welke kan dat voorkomen worden of eigen kracht verstevigd worden? Wanneer kan je het wel of niet loslaten? Leg afspraken hierover vast.

Hoofdcategorieën ingekochte ondersteuning

Indien na beoordeling van de algemene toelatingscriteria een maatwerkvoorziening of individuele voorziening aan de orde is, worden op basis van de ondersteuningsvraag en het te bereiken resultaat richtlijnen in acht genomen met betrekking tot de toe leiding naar een passende vorm van ondersteuning. De ondersteuning is per 2017 ingekocht middels een verdeling in acht hoofdcategorieën, met daar binnen een verdeling in producten. Omdat de producten binnen perceel 1 en 2 gewijzigd zijn, is hierover een beschrijving per product opgenomen. In de overige percelen zijn de producten ongewijzigd gebleven en is de onderstaande richtlijn gericht op toe leiding naar de hoofdcategorie. In bijlage I de conversietabel met betrekking tot de veranderde indeling ingekochte hoofdcategorieën ten opzichte van de indeling in 2016.

1: Ondersteuning individueel gericht op ontwikkeling en stabilisatie

Algemeen

De Ondersteuning is gericht op het aanleren, oefenen en bestendigen van vaardigheden en gedrag.

 

Ondersteuning individueel bestaat uit begeleiding individueel, persoonlijke verzorging en behandeling individueel.

Ondersteuning individueel is gericht op het vergroten dan wel behouden van de zelfredzaamheid en de deelname aan de samenleving.

 

We onderscheiden de volgende vormen van Begeleiding individueel:

 • -

  - Gericht op ontwikkeling (doorstroom en uitstroom)

  • Ontwikkelen en coachen bij

  • Ontwikkelen Plus.

 • -

  Gericht op stabiliseren (voorkomen van achteruitgang)

  • Stabiliseren en helpen bij (gericht op stabiel houden en voorkomen van achteruitgang);

  • Stabiliseren en overnemen;

  • Stabiliseren Plus.

Begeleiding Individueel – ontwikkelen en coachen bij

 

Voor wie

Resultaat gericht op

De Cliënt en/ of zijn opvoeders ervaart/ ervaren op een of meerdere levensgebieden problemen bij het opgroeien, de zelfredzaamheid en/ of deelname aan de samenleving.

 

De Cliënt is leerbaar en de ondersteuning is in principe eindig of kan overgaan in een lichtere vorm van begeleiding zoals begeleiding gericht op stabilisatie.

Door het aanleren van en oefenen met vaardigheden en gedrag kan de Cliënt en/ of zijn opvoeders de problemen oplossen of zodanig verbeteren dat Cliënt en/ of gezin weer zelfstandig kan functioneren, dan wel om kan gaan met de gevolgen van de (gedrags-)problemen, veilig kan opgroeien en mee kan doen in de samenleving.

 

Het vergroten van de eigen kracht kan bij deze cliënt veelal een positief effect hebben op alle leefgebieden. Vaak is in het begin de ondersteuning van intensievere aard, voor het aanleren van vaardigheden. De Cliënt (en zijn omgeving) leert (leren) vaardigheden om voldoende te participeren, dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren en het persoonlijke leven te structureren en daar zoveel mogelijk regie over te voeren.

 

Begeleiding Individueel – ontwikkelen Plus

 

Voor wie

Resultaat gericht op

Aanvullend op Begeleiding

Individueel ontwikkelen en coachen bij geldt dat bij Ontwikkelen Plus het altijd gaat om meervoudig complexe (gezins-)problematiek. Er zijn altijd beperkingen op meerdere levensdomeinen en er is altijd aanvullend sprake van gedragsproblematiek. In veel gevallen is extra inspanning nodig op het gebied van communicatie en motivatie.

 

Voor die cliënten waarbij het nodig is dat op consultatiebasis een gedragswetenschapper, orthopedagoog of andere specialist actief meekijkt.

Daarnaast heeft de cliënt nodig dat door de aanbieder actief de samenwerking met andere ketenpartners wordt gezocht en dat zonodig, zonodig casusoverleg in samenspraak met de Lokale Teams wordt georganiseerd.

Zie begeleiding gericht op ontwikkelen en coachen bij.

NB: Voor jeugdigen geldt in het bijzonder dat de ontwikkel component centraal staat. De producten (2016) zijn dan ook in de meeste gevallen ondergebracht in begeleiding gericht op ontwikkeling of behandeling. Overgang of directe toeleiding naar ondersteuning gericht op stabiliseren is afhankelijk van de situatie mogelijk. Overgang naar de WLZ is voorliggend indien er sprake is van permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in nabijheid.

Begeleiding individueel – stabiliseren en helpen bij

 

Voor wie

Resultaat gericht op

Cliënten die structureel begeleiding en/ of toezicht nodig hebben bij zelfstandig opvoeden / opgroeien. Ook kan deze categorie van ‘begeleiding individueel’ gericht zijn op het voorkomen van achteruitgang van zelfredzaamheid en het bevorderen van deelname aan de samenleving.

 

Cliënten zijn bij het voorkomen en/of oplossen van problemen en het nemen van besluiten afhankelijk van anderen voor structuur en regie.

 

De Cliënt beschikt over beperkte verandercapaciteit en heeft beperkt mogelijkheden tot ontwikkelen van vaardigheden of gedrag.

Het samen doen, oefenen, bestendigen, deels overnemen van vaardigheden staan centraal.

 

De Ondersteuning kan langdurig zijn, kan overgaan in een situatie waarbij de Cliënt samen met zijn omgeving de beperkingen kan hanteren zonder aanvullende Ondersteuning, of overgaan naar “stabiliseren en overnemen , of de situatie kan zodanig verslechteren dat een intramurale setting noodzakelijk is.

Begeleiding individueel – stabiliseren en overnemen

 

Voor wie

Resultaat gericht op

Aanvullend op helpen bij geldt hier dat de Cliënt en/ of zijn opvoeders op meerdere levensdomeinen afhankelijk is (of zijn) van anderen. De Cliënt kan taken en vaardigheden op meerdere levensdomeinen niet meer zelfstandig of slechts met hulp uitvoeren.

 

De begeleidingsvraag komt veelal voort uit een (chronische) aandoening. Een (progressieve) achteruitgang kan aan de orde zijn, net als fluctuerende intensiteit van ernst, en “goede” en “slechte” periodes. De inzet van de professional kan hierdoor ook fluctueren.

Zie Stabiliseren en helpen bij, met de nadruk op het overnemen van vaardigheden/bestendigen van een situatie.

 

Zo nodig ontlasten van de mantelzorger.

Begeleiding individueel – stabiliseren Plus

 

Voor wie

Resultaat gericht op

Hierbij gaat het altijd om meervoudig complexe (gezins-)problematiek. Er zijn altijd beperkingen op meerdere levensdomeinen en er is altijd aanvullend sprake van gedragsproblematiek. In veel gevallen is extra inspanning nodig op het gebied van communicatie en motivatie.

 

Voor die cliënten waarbij het nodig is dat op consultatiebasis een gedragswetenschapper, orthopedagoog of andere specialist actief meekijkt.

Daarnaast heeft de cliënt nodig dat door de aanbieder actief de samenwerking met andere ketenpartners wordt gezocht en dat zonodig, zonodig casusoverleg in samenspraak met de Lokale Teams wordt georganiseerd.

Zie stabiliseren en helpen bij.

Persoonlijke verzorging

Algemeen

 

Persoonlijke verzorging richt zich op algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), persoonlijke hygiëne en lichamelijke basiszorg om een tekort aan zelfredzaamheid op dit gebied op te lossen door het aanleren dan wel overnemen van taken zodat de Cliënt zo lang mogelijk zelfredzaam is en deel kan nemen aan de samenleving. Het kan gaan om taken zoals wassen, aan- en uitkleden, in en uit bed gaan, toiletgang, bewegen, vervangen katheter/ stomazakje, toedienen sondevoeding, aanreiken medicijnen.

 

Persoonlijke verzorging bestaat uit:

 • 1.

  Persoonlijke verzorging – ontwikkelen (gericht op doorstroom en uitstroom)

 • 2.

  Persoonlijke verzorging – stabiliseren (gericht op stabiel houden en voorkomen van achteruitgang)

Persoonlijke verzorging – ontwikkelen

 

Voor wie

Resultaat gericht op

De Cliënt is leerbaar en de ondersteuning is in principe eindig, of kan overgaan in een lichtere vorm van Ondersteuning zoals Persoonlijke verzorging – stabiliseren.

Het aanleren en verbeteren van vaardigheden rondom persoonlijke hygiëne en lichamelijke basiszorg zodat de Cliënt deze taken (weer) zelfstandig of met behulp van zijn/ haar omgeving kan uitvoeren.

De Ondersteuning is gericht op het aanleren, oefenen en bestendigen van vaardigheden en gedrag.

Persoonlijke verzorging – stabiliseren

 

Voor wie

Resultaat gericht op

De Cliënt is beperkt leerbaar.

 

De aard van de vraag komt veelal voort uit een (chronische) aandoening.

De ondersteuning bestaat vooral uit het helpen bij, inslijten en of (deels) overnemen van taken in de persoonlijke hygiëne en lichamelijke basiszorg.

 

De Ondersteuning kan bij verbetering overgaan in een situatie waarbij de Cliënt samen met zijn omgeving de beperkingen kan hanteren zonder aanvullende Ondersteuning. Bij verslechtering kan in samenspraak met de wijkverpleging worden beoordeeld of er sprake is van zorg waar de Zorgverzekeringswet (of Wlz) van toepassing is.

Behandeling individueel

 

Algemeen

Behandeling individueel is gericht op het verbeteren van opvoed- of opgroeiproblemen, psychische problemen en stoornissen.

 

De Cliënt is leerbaar, de Ondersteuning is in principe kortdurend en eindig of zal, zo mogelijk, overgaan in een lichtere vorm van Ondersteuning zoals Begeleiding.

 

Behandeling bestaat uit twee varianten:

 • -

  Behandeling individueel – ontwikkelen (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.);

 • -

  Behandeling individueel – ontwikkelen Plus (zie 0).

NB: Het bestendigen van vaardigheden en gedrag valt onder begeleiding, niet onder behandeling

Behandeling individueel – ontwikkelen

 

Voor wie

Resultaat gericht op

De cliënt is leerbaar.

Voor die gezinnen/jeugdigen waarvoor een intensieve jeugdhulpinterventie nodig is, specifieke kennis, opleiding en ervaring nodig is, waarbij een gedragswetenschapper (bijvoorbeeld een orthopedagoog of gz- psycholoog) een deel van de hulp aan de cliënt zelf uitvoert. Interventies worden uitgevoerd middels strikt geprotocolleerde methodieken waarvoor specifieke bijscholing nodig is.

Een gedragswetenschapper (bijvoorbeeld een orthopedagoog of gz-psycholoog) voert deels zelf de behandeling uit.

Gericht op het verbeteren van opvoed- of opgroeiproblemen, psych5ische problemen en stoornissen.

 

De ondersteuning is in principe kortdurend en eindig of zal, zo mogelijk, overgaan in een lichtere vorm van Ondersteuning zoals Begeleiding.

 

Behandeling individueel – ontwikkelen Plus

 

Voor wie

Resultaat gericht op

De cliënt is leerbaar.

 

Voor die gezinnen/jeugdigen waarvoor een intensieve Jeugdhulpinterventie - diagnose en/ of therapie - die wordt uitgevoerd door een gedragswetenschapper of specifiek medicus nodig is. Hieronder valt ook vraagverduidelijking bij Jeugdigen gericht op passende behandeling.

 

Het is nodig dat er wordt gewerkt met een systematische en methodische werkwijze op basis van wetenschappelijke evidentie, ingegeven door ontwikkelingspsychologie of orthopedagogiek.

Gericht op het verbeteren van opvoed- of opgroeiproblemen, psychische problemen en stoornissen.

 

De ondersteuning is in principe kortdurend en eindig of zal, zo mogelijk, overgaan in een lichtere vorm van Ondersteuning.

2: Ondersteuning groep gericht op ontwikkeling en stabilisatie

 

Ondersteuning groep bestaat uit Begeleiding- en Behandeling groep en vervoer.

 

Begeleiding groep

 

Begeleiding groep is gericht op een zinvolle daginvulling, dagstructuur, aanleren, oefenen, bestendigen of overnemen van vaardigheden en het ontplooien van talenten om zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving te vergroten, dan wel achteruitgang te voorkomen.

 

We onderscheiden de volgende vormen van Begeleiding groep:

 

 • Gericht op ontwikkeling (doorstroom en uitstroom)

  • -

   Ontwikkelen

  • -

   Ontwikkelen plus

 • Gericht op stabiliseren (voorkomen van achteruitgang)

  • -

   Stabiliseren en begeleiden bij;

  • -

   Stabiliseren en overnemen;

  • -

   Stabiliseren Plus

Voor alle vormen van ondersteuning groep geldt, dat de groepsgroottepassend en veilig moet zijn, zowel voor Cliënt als medewerkers.

 

Bij al deze producten kan er eventueel een opslag voor individueel vervoer of rolstoelvervoer toegekend worden door de gemeente.

Begeleiding groep - ontwikkelen

 

Voor wie

Resultaat gericht op

De Cliënt is leerbaar.

 

Client die baat heeft bij groepsgewijs coachend ondersteunen door een zinvolle daginvulling te bieden. Het gaat om niet loonvormende activiteiten, dagstructuur, aanleren en stimuleren van (arbeids-) vaardigheden, verdienvermogen en ontplooiing van talenten.

Zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving te vergroten.

De Ondersteuning is gericht op door- of uitstroom richting scholing, werk, of vrijwilligerswerk. Uitstroom naar werk kan ook zijn uitstroom naar deels (al dan niet met Ondersteuning verrichten van) loonvormend werk.

De Ondersteuning is gericht op het aanleren en bestendigen van vaardigheden en gedrag.

Ondersteuning is in principe eindig, of kan overgaan in een lichtere vorm van begeleiding groep zoals begeleiding groep gericht op stabilisatie.

Begeleiding groep – ontwikkelen Plus

 

Voor wie

Resultaat gericht op

Aanvullend op Ontwikkelen geldt dat bij Ontwikkelen Plus het altijd gaat om meervoudig complexe (gezins-)problematiek. Er zijn beperkingen op meerdere levensdomeinen en er is altijd aanvullend sprake van gedragsproblematiek. In veel gevallen is extra inspanning nodig op het gebied van communicatie en motivatie.

 

Voor die cliënten waarbij het nodig is dat op consultatiebasis een gedragswetenschapper, orthopedagoog of andere specialist actief meekijkt.

Daarnaast heeft de cliënt nodig dat door de aanbieder actief de samenwerking met andere ketenpartners wordt gezocht en dat zonodig, zonodig casusoverleg in samenspraak met de Lokale Teams wordt georganiseerd.

Zie begeleiding groep ontwikkelen

Begeleiding groep – stabiliseren en begeleiden bij

 

Voor wie

Resultaat gericht op

Cliënten die structureel Ondersteuning en/of toezicht nodig hebben. Het is groepsgewijze structurele Ondersteuning door zinvolle daginvulling, door niet loonvormende activiteiten, dagstructuur, en onderhouden van vaardigheden gericht op zelfredzaamheid, scholing, arbeid en talenten.

 

De Cliënt en/ of zijn opvoeders ervaart/ ervaren op een of meerdere levensgebieden problemen bij het oplossen van problemen, het zelfstandig nemen van besluiten, het regelen van dagelijkse bezigheden en de dagelijkse routine.

 

Cliënten zijn bij het voorkomen en/ of oplossen van problemen en het nemen van besluiten afhankelijk van anderen voor structuur en regie.

 

De Cliënt beschikt over beperkte verandercapaciteit en heeft beperkt mogelijkheden tot ontwikkelen van vaardigheden of gedrag, maar kan wel zelf om hulp vragen.

Het doel is stabilisatie, behoud van zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving, en achteruitgang te voorkomen of te vertragen. Het samen doen, oefenen, bestendigen, en deels overnemen van vaardigheden en gedrag staan centraal.

 

De Ondersteuning draagt indien nodig bij aan het ontlasten van de mantelzorger.

 

De Ondersteuning kan langdurig zijn of overgaan in uitstroom naar scholing of met ondersteuning verrichten van (deels) loonvormend werk. Ook kan een cliënt uitstromen naar een situatie waarbij de cliënt samen met zijn omgeving de beperkingen kan hanteren zonder aanvullende Ondersteuning.

Begeleiding groep – stabiliseren en overnemen

 

Voor wie

Resultaat gericht op

Cliënten die structureel Ondersteuning en/ of toezicht nodig hebben. Het is groepsgewijze structurele Ondersteuning door zinvolle daginvulling, door niet loonvormende activiteiten, dagstructuur, en onderhouden van vaardigheden gericht op zelfredzaamheid.

 

Aanvullend op helpen bij geldt hier dat de Cliënt en/ of zijn opvoeders op meerdere levensdomeinen afhankelijk is van anderen. De Cliënt kan taken en vaardigheden op meerdere levensdomeinen niet meer zelfstandig of met hulp uitvoeren.

 

De aard van de vraag komt veelal voort uit een (chronische) aandoening. Een (progressieve) achteruitgang kan aan de orde zijn, net als fluctuerende intensiteit van ernst, en “goede” en “slechte” periodes. De inzet van de professional kan hierdoor ook fluctueren.

Het doel is stabilisatie, behoud van zelfredzaamheid, deelname aan de samenleving, en achteruitgang te voorkomen of te vertragen.

 

Ondersteuning draagt zo nodig bij aan het ontlasten van de mantelzorger.

Begeleiding groep – stabiliseren Plus

 

Voor wie

Resultaat gericht op

Bovenop begeleiding groep gericht op stabiliseren en helpen bij, of overnemen geldt dat het bij Stabiliseren Plus altijd gaat om meervoudig complexe (gezins)problematiek. Er zijn altijd beperkingen op meerdere levensdomeinen en er is altijd aanvullend sprake van gedragsproblematiek waardoor de Cliënt een prikkelarme omgeving nodig heeft. In veel gevallen is extra inspanning nodig op het gebied van communicatie en motivatie.

 

Aanvullend kan er sprake zijn van extra hulp bij persoonlijke verzorging indien er sprake is van zware incontinentie waardoor meerdere keren per dagdeel een totale verschoning nodig is.

 

Voor die cliënten waarbij het nodig is dat de aanbieder:

 

- Afstemming met overige behandelaars in de keten zoekt;

 

- Aanbieder ADL-zorg borgt indien noodzakelijk, ook als deze via bv de Zorgverzekeringswet loopt;

 

- de medewerker op consultatiebasis de beschikking over een gedragswetenschapper of ter zake deskundige arts heeft.

Het doel is stabilisatie, behoud van zelfredzaamheid, deelname aan de samenleving, en achteruitgang te voorkomen of te vertragen.

Ondersteuning draagt zo nodig bij aan het ontlasten van de mantelzorger.

Behandeling groep (jeugd)

 

Behandeling groep is gericht op het, in groepsverband, verbeteren van opvoed- of opgroeiproblemen, psychische problemen en stoornissen

De Cliënt is leerbaar, de Ondersteuning is in principe kortdurend en eindig of zal, zo mogelijk, overgaan in een lichtere vorm van Ondersteuning zoals Begeleiding groep.

Behandeling bestaat uit twee varianten:

 • 1.

  Behandeling groep – ontwikkelen

 • 2.

  Behandeling groep – ontwikkelen Plus

NB: Het bestendigen van vaardigheden en gedrag is begeleiding.

Behandeling groep – ontwikkelen (jeugd)

 

Voor wie

Resultaat gericht op

De Cliënt is leerbaar.

 

Voor die cliënten waarvoor het nodig is dat een gerichte professionele interventie wordt ingezet, waarvoor specifieke kennis, opleiding en ervaring nodig is op het niveau van medicus of vaktherapeut en, waarbij een gedragswetenschapper (bijvoorbeeld een orthopedagoog of GZ-psycholoog) een deel van de hulp aan de Cliënt zelf uitvoert.

 

Interventies worden uitgevoerd middels strikt geprotocolleerde methodieken waarvoor specifieke bijscholing nodig is.

Groepsgewijs wordt er gewerkt aan het verbeteren van de aandoening of stoornis, vaardigheden en gedrag om de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving te vergroten.

Ondersteuning is in principe kortdurend en eindig of zal, zo mogelijk, overgaan in een lichtere vorm van Ondersteuning zoals Begeleiding groep.

Behandeling groep – ontwikkelen Plus (jeugd)

 

Voor wie

Resultaat gericht op

De cliënt is leerbaar.

 

Voor die gezinnen/jeugdigen waarvoor een intensieve Jeugdhulpinterventie – diagnose en/of therapie - die wordt uitgevoerd door een gedragswetenschapper of specifiek medicus nodig is. Hieronder valt ook vraagverduidelijking bij Jeugdigen gericht op passende behandeling.

 

Het is nodig dat er wordt gewerkt met een systematische en methodische werkwijze op basis van wetenschappelijke evidentie, ingegeven door ontwikkelingspsychologie of orthopedagogiek.

Zie behandeling groep ontwikkelen. Gericht op passende behandeling.

3: Wonen en logeren

Logeren

 

Voor wie

Resultaat gericht op

De Cliënten die in aanmerking komen voor logeren hebben een complexe hulpvraag en ontvangen vaak langdurig ondersteuning van mantelzorgers. Cliënten hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden.

 

Toezicht of nabijheid is nodig.

Ontlasting van de ouders/mantelzorger.

4: Jeugdhulp met verblijf en jeugdhulp crisis

 

Voor wie

Resultaat gericht op

Voor die jeugdigen voor wie ambulante ondersteuning

 

of behandeling/begeleiding groep niet toereikend is en voor wie pleegzorg niet beschikbaar of geschikt is.

 

In geval van crisisplaatsing in het vrijwillige kader is een interventie van SEZ of Veilig Thuis noodzakelijk.

Het bieden van een veilige en stabiele opgroeiomgeving, wanneer daar in de thuissituatie geen invulling aan kan worden gegeven. De jeugdige wordt professionele ondersteuning en hulpverlening geboden, naar gelang zijn behoefte en/of beperking, passend bij zijn achtergrond.

5: Generalistische basis GGZ

 

Voor wie

Resultaat gericht op

Jeugdigen bij wie een (vermoeden is van) een DSM IV/V benoemde stoornis; en matige of (hoog) ernstige psychische klachten waarbij sprake is van een matige complexiteit van de klachten, een beperkt risico en het beloop van de klachten beantwoordt aan de criteria van de DSM IV/V.

Zorg en ondersteuning die gericht is op het herstel of voorkoming van (verergering van) een psychische stoornis.

6: Specialistische geestelijke gezondheidszorg

 

Voor wie

Resultaat gericht op

Jeugdigen bij wie een vermoeden is van een vermoeden van) een DSM IV/V benoemde stoornis; en een hoge complexiteit van de klachten of een hoog risico.

Zorg en ondersteuning die gericht is op het herstel of voorkoming van verergering van een psychische stoornis.

7: Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

 

Voor wie

Resultaat gericht op

Jeugdigen van 7 tot en met 12 jaar, waarbij voldaan is aan de afspraken opgenomen in het protocol dyslexie.

Het doel van de behandeling is het behalen van een functioneel niveau van technisch lezen en spellen.

8: Kindergeneeskunde (curatieve GGZ door kinderartsen)

 

Voor wie

Resultaat gericht op

Jeugdigen met (een vermoeden van) ADHD of psychosociale problematiek.

Zorg en ondersteuning ADHD die gericht is op voorkoming of verergering van klachten als gevolg van ADHD.

 

Kortdurende behandeling van of onderzoek naar niet nader geduide psychosociale problematiek door kinderartsen van jeugdigen. De behandeling/ het onderzoek is kortdurend omdat het dient te worden gezien als het voortraject van onder andere een behandeling door een psychiater of een doorverwijzing naar het lokale team.

Bijlage 2. Uitgangspunten gebruikelijke zorg ouder(s) voor kinderen behorend bij de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Bronckhorst vastgesteld in de vergadering van 11 december 2018

 

Kinderen van 0 tot 3 jaar

 • hebben bij alle activiteiten zorg van een ouder nodig;

 • ouderlijk toezicht is zeer nabij nodig;

 • zijn in toenemende mate zelfstandig in bewegen en verplaatsen;

 • hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling;

 • hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden.

Kinderen van 3 tot 5 jaar

 • kunnen niet zonder toezicht van volwassenen. Dit toezicht kan binnenshuis korte tijd op gehoorafstand (bijv. ouder kan was ophangen in andere kamer);

 • hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling;

 • kunnen zelf zitten, en op gelijkvloerse plaatsen zelf staan en lopen;

 • ontvangen zindelijkheidstraining van ouders/verzorgers;

 • hebben gedeeltelijk hulp en volledig stimulans en toezicht nodig bij aan- en uitkleden, eten en wassen, in- en uit bed komen, dag- en nachtritme en dagindeling bepalen;

 • hebben begeleiding nodig bij hun spel en vrijetijdsbesteding;

 • zijn niet in staat zich zonder begeleiding in het verkeer te begeven;

 • hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden.

Kinderen van 5 tot 12 jaar

 • kinderen vanaf 5 jaar hebben een reguliere dagbesteding op school, oplopend van 22 tot 25 uur/week;

 • kunnen niet zonder toezicht van volwassenen. Dit toezicht kan op enige afstand (bijv. kind kan buitenspelen in directe omgeving van de woning als ouder thuis is);

 • Hebben toezicht nodig en nog maar weinig hulp bij hun persoonlijke verzorging;

 • hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling;

 • zijn overdag zindelijk, en 's nachts merendeels ook; ontvangen zonodig zindelijkheidstraining van de ouders/verzorgers;

 • hebben begeleiding van een volwassene nodig in het verkeer wanneer zij van en naar school, activiteiten ter vervanging van school of vrije tijdsbesteding gaan;

 • hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden.

Kinderen van 12 tot 18 jaar

 • hebben geen voortdurend toezicht nodig van volwassenen;

 • kunnen vanaf 12 jaar enkele uren alleen gelaten worden;

 • kunnen vanaf 16 jaar dag en nacht alleen gelaten worden;

 • kunnen vanaf 18 jaar zelfstandig wonen, eventueel met enige ondersteuning van de ouders;

 • hebben bij hun persoonlijke verzorging geen hulp en maar weinig toezicht nodig;

 • hebben tot 18 jaar een reguliere dagbesteding op school/opleiding;

 • hebben begeleiding en stimulans nodig bij ontplooiing en ontwikkeling (bv. huiswerk of het zelfstandig gaan wonen);

 • hebben tot 18 jaar een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden.


1

Het betreft hier hulpvragen van cliënten die zich melden bij het Sociaal Team. Het gaat niet over bepalingen jeugdhulp door het gedwongen kader, Veilig Thuis en rechtstreeks door de (huis)arts verwezen cliënten naar zorgaanbieders.

2

Met professional wordt bedoeld: consulent, medewerker, e.d. die werkzaam is in de in de toegangen met cliënten de hulpvraagverkent en beoordeelt.

3

Schema Bouwstenen, ZRM of GOM (Gezonde Ontwikkeling Matrix (jeugd)

4

Zie “gebruikelijke zorg” in beleidsregels indiendit is omschrevendoor de gemeente.

5

Mogelijke instrumenten: lijst gebruikelijke zorg jeugd, GOM, ZRM, VIR, stappenplan Meldcode. Risico taxatieinstrumenten gedragslijsten, Veiligheidsplan, kindcheck, Richtlijnenjeugdhulp en jeugdbescherming e.d. Volwassenen??

6

Zie ook tabel gemiddeldetijdenbegeleidingindienaanwezigbijdegemeente

7

Vervoer regelingen conformdebeleidsregels