Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2019, met aanpassing maart 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2019, met aanpassing maart 2019
CiteertitelSubsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Buren 2019, met aanpassing maart 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Buren/CVDR407946.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-201911-04-2019nieuwe regeling

05-03-2019

gmb-2019-56401

Z.002179 (D.024877)

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2019, met aanpassing maart 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Buren;

gelet op de Subsidieverordening maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2016;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2019, met aanpassing maart 2019:

 

Artikel 1. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 en artikel 3 bedoelde activiteiten.

 

Artikel 2. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het thema 'Kerngericht werken': Wij willen een uitnodigende, actieve, betrokken en open organisatie zijn, waar inwoners zich gehoord, gezien en erkend voelen. Daarnaast willen we maatwerk in de verschillende kernen leveren. Samen met inwoners denken we na over veranderingen en ontwikkelingen in hun directe omgeving. We beogen een lerende organisatie te zijn door informatie op te halen uit de samenleving om de dienstverlening te verbeteren. We onderzoeken behoeften van onze burgers en passen de dienstverlening daar op aan. We denken van buiten naar binnen.

   

 • 2.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de volgende door de gemeente beoogde maatschappelijke effecten:

 • a.

  Taakveld ‘Samenkracht en burgerparticipatie’:

 • -

  We starten in 2019 pilots in drie verschillende kernen om participatie en kerngericht werken in de praktijk te brengen en te onderzoeken. We gaan daarbij werken met kernteams op locatie. Deze bestaan uit tenminste één (contact)ambtenaar per kern. De ervaring die we opdoen verwerken we in werkwijzen om kerngericht werken mogelijk te maken in alle kernen.

 • -

  Het voorzieningenbeleid voor maatschappelijke functies en -accommodaties benaderen we kerngericht. We bepalen in hoeverre de functiecirkel past bij de kerngerichte werkwijze. Hierbij sluiten we aan bij de pilots kerngericht werken.

 • b.

  Taakveld ‘Wijkteams’:

 • -

  We verbeteren de laagdrempelige toegang voor zorg- en dienstverlening. Inwoners van onze gemeente weten van het bestaan van Stib, weten met welke vragen ze zich daar kunnen melden. Ze weten Stib te vinden wanneer dat nodig is. Medewerkers van Stib zijn ook buiten het gemeentehuis (meer) zichtbaar. We zoeken naar nieuwe manieren om daaraan invulling te geven. Waar mogelijk sluiten we aan bij de pilots kerngericht werken.

 • -

  We verbeteren de samenwerking binnen de keten van zorg- en dienstverlening (kerngerichte ketenzorg). Stib werkt nauw samen met andere professionals en organisaties binnen het sociaal domein.

 • c.

  Taakveld ‘Sportbeleid en activering’:

 • -

  Sportverenigingen maken in 2019 een plan om inwoners en scholen actief te betrekken bij bewegingsactiviteiten.

 • d.

  Taakveld ‘Maatwerkvoorzieningen (Wmo)':

  Inwoners met beperkingen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, zijn zo lang mogelijk mobiel en in staat om sociale contacten te onderhouden.

 • -

  We bieden kwalitatief goede voorzieningen en diensten aan voor inwoners die dit nodig hebben. We leveren zoveel mogelijk maatwerk.

 • -

  We investeren in voorlichting en preventie en in het aanbod van algemeen toegankelijke (collectieve) voorzieningen. We werken daarin samen met onze maatschappelijke partners.

 • -

  We meten de resultaten van onze prestaties met ervaringsonderzoeken onder cliënten.

 • e.

  Taakveld ‘Maatwerkdienstverlening 18-’:

 • -

  We bieden kinderen ondersteuning op maat. En wij organiseren de hulp zo dichtbij als mogelijk, door onder andere de inzet van Praktijkondersteuner Huisarts Jeugd op de huisartspraktijken en jongerencoaching.

 • -

  We stemmen beter af met verschillende organisaties zoals onderwijs, leerplicht, arbeidstoeleiding, vrijwilligerswerk, Veilig Thuis, gezondheidszorg en schuldhulpverlening.

 • f.

  Taakveld ‘Onderwijsbeleid en leerlingenzaken’:

 • g.

  Taakveld ‘Maatwerkdienstverlening 18+’:

 • -

  We bieden zorg en ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben. Inwoners kunnen terecht bij Stib met vragen over (ondersteuning in) zorg en welzijn. Stib zorgt voor adequate ondersteuning en een samenhangende aanpak van de problemen. We leveren zoveel mogelijk maatwerk. Inwoners met schulden krijgen begeleiding bij het oplossen van de schuldenproblematiek. We proberen nieuwe betalingsachterstanden te voorkomen.

 • -

  We investeren in preventie. Waar mogelijk signaleren we tijdig en kunnen we met de inzet van lichte zorg voorkomen dat problemen (onbedoeld) groter worden. Zo beperken we de zorgkosten. Als het nodig is zetten we vanzelfsprekend zware en dure zorg in. We verbeteren de zorgketen zodat op- en afschalen soepel(er) verloopt.

 • h.

  Taakveld ‘Geëscaleerde zorg 18-’:

 • -

  We werken nauw samen met partners om te zorgen dat jeugdigen veilig opgroeien en als dat nodig is de juiste zorg en ondersteuning krijgen.

 • -

  We nemen deel aan een regionaal project Samen werken aan een sluitend vangnet kwetsbare jongeren. Met dit project helpen wij kwetsbare jongeren beter op weg naar zelfstandigheid.

 • i.

  Taakveld ‘Volksgezondheid’:

 • -

  We gebruiken in 2019 data gedreven sturing om risicogroepen op te sporen. Op basis van een gerichte probleemanalyse ontwikkelen we een gerichte aanpak. Ook binnen ons gezondheidsbeleid kiezen we voor een kerngerichte werkwijze, die we in 2019 verder invulling geven.

 • -

  In de tweede helft van 2019 onderzoekt de GGD de gezondheid van jongeren (13-19 jaar).

 • j.

  Taakveld ‘Cultuurpresentatie, -productie & -participatie’:

 • -

  Kinderen in armoede doen mee aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur door de inzet van het Jeugdsport- en Cultuurfonds.

 • k.

  Taakveld ‘Geëscaleerde zorg 18+’:

 • -

  We realiseren een sluitend vangnet van zorg en ondersteuning. Zo zorgen we ervoor dat ook kwetsbare mensen onderdeel kunnen zijn en blijven van onze maatschappij en dat zij een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Ze wonen zo lang mogelijk zelfstandig, eventueel met begeleiding en ondersteuning aan huis.

 • -

  We investeren in projecten op het snijvlak van zorg & veiligheid, om complexe (veiligheids)vraagstukken op te lossen. We maken een verbinding tussen het sociale en het veiligheidsdomein.

Artikel 3 Verdeelregels

Beleidsdoelen en activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen:

1. Leesstimulering;

2. Kunstzinnige vorming (Steunpunt Amateurkunst);

3. Sociaal werk:

 

 • a.

  Vrijwilligerssteunpunt;

 • b.

  Bewegen voor ouderen;

 • c.

  Mantelzorgwaardering;

 • d.

  Opbouwwerk;

 • e.

  Servicepunt mantelzorg;

 • f.

  Burenhulp.

 • g.

  Cliëntondersteuning Welzijn;

 

4. Jongerenwerk;

 

5. Algemeen maatschappelijk werk;

 

6. School maatschappelijk werk;

 

7. Informele netwerkondersteuning;

 

8. Jeugdgezondheidszorg (wettelijke taken 0-19 jaar);

 

9. Depressiepreventie door Indigo:

Doelstelling: Voorkomen of terugdringen van depressie bij inwoners van de gemeente Buren

 

Taakveld: ‘Volksgezondheid’

Subsidievorm: Jaarlijkse subsidie

Budget: € 14.874,-

 

10. Aanpak middelengebruik door IrisZorg:

Doelstelling: Voorkomen of terugdringen gebruik van verslavende middelen bij inwoners van de gemeente Buren

 

Taakveld: ‘Volksgezondheid’

Subsidievorm: Jaarlijkse subsidie

Budget: € 15.027,06,-

 

11. Ambulante crisisbegeleiding door IrisZorg:

Doelstelling: Intensieve trajecten waarvoor geen AWBZ financiering is zoals:

 • 1.

  crisissituatie waarbij cliënten uit hun woning worden gezet

 • 2.

  zowel individuen als gezinnen

 • 3.

  problematiek waarin huiselijk geweld een prominente rol speelt

Het gaat hier om een vorm van casemanagement, waarbij begeleiding wordt geboden op alle leefgebieden, en coördinatie plaatsvindt m.b.t. verschillende instanties die zich met de cliënt bezighouden of moeten houden.

 

Taakveld: ‘Volksgezondheid’

Subsidievorm: Jaarlijkse subsidie

Budget: € 6.080,99

 

12. Beschermde woonvorm Wmo door RIBW:

Doelstelling: Bekostigen van een beschermde woonvorm

 

13. Crisisinterventie OGGz/MO door IrisZorg:

Doelstelling: Begeleiding van gezinnen waarbij verslavingsproblematiek speelt in crisissituaties.

 

Taakveld: Volksgezondheid

Subsidievorm: Jaarlijkse subsidie

Budget: € 9.751,66

 

14. Weerbaarheid jonge kinderen door Chris Voorkom

Doelstelling: De interventieprogramma's zijn gericht om leerlingen te helpen verantwoorde keuzes te maken. De trainingen voor basisscholen zijn afgestemd op het niveau van groep 7 of 8.

Taakveld: Volksgezondheid

Subsidievorm: Eenmalige subsidie

Budget: € 720,-

 

15. Inzet middelen aanbod voor peuters:

Doelstelling: Om zo veel mogelijk peuters op een voorschoolse voorziening te bereiken en ontwikkelingsachterstanden bij peuters (in de leeftijd van 2 tot 4 jaar) terug te dringen, met name achterstanden in taalontwikkeling.

Taakveld: Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Subsidievorm: Jaarlijkse subsidie

Budget:  € 115.486,- in 2019

Subsidiegrondslag: Subsidie wordt vastgesteld:

 • -

  op basis van aantal ingezette uren

 • -

  per kind

 • -

  naar rato van het inkomen van de ouders, volgens de volgende systematiek:

 

Inkomen

 

Bijdrage ouders per uur

Bijdrage Gemeente per uur

<

24.000,-

€ 0

€ 8,02

>24.001,-

37.000,-

€ 4,30

€ 3,72

>37.001,-

49.500,-

€ 6,20

€ 1,82

>49.500,-

>

€ 8,02

€ 0,-

 

*) Bedoeld is hier het loon voor loonheffingen, zoals dat staat op de laatste aanslag van de Belastingdienst.

 

Beoordelingscriteria:

 • -

  alleen een kinderdagverblijf kan subsidie aanvragen;

 • -

  het kinderdagverblijf staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) en voldoet aan de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen van peuterspeelzalen,

 • -

  het kinderdagverblijf biedt voorschoolse educatie in de vorm van een programma (bijv. op een speelleergroep) dat op peuters gericht is,

 • -

  het kinderdagverblijf dat peuters met indicatie van het consultatiebureau opvangt, werkt met een gecertificeerd programma voor peuters (voorbeelden hiervan zijn: Piramide en Uk & Puk);

 • -

  het kinderdagverblijf is zelf gecertificeerd om het gecertificeerde programma aan te bieden;

 • -

  gemeentelijke bijdrage is alleen voor ouders die éénverdieners zijn en niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Dat betekent dat slechts één van beide ouders betaald werk verricht,

 • -

  gemeentelijke bijdrage is afhankelijk van hoogte inkomen ouders

 • -

  ouderbijdrage van ouders met een inkomen tot 120% van het minimumloon is nihil,

 • -

  gemeentelijke bijdrage is maximaal 6 uur per week en voor peuters met indicatie maximaal 10 uur per week.

 • -

  in 2019 komen de volgende organisaties in aanmerking:

  • o

   SKLM te Ingen

  • o

   Kinderopvang Rivierenland BV te Geldermalsen

  • o

   Heisa Hop te Lienden

  • o

   Kinderdagverblijf Buitenpret BV te Rijswijk

  • o

   De Blokkendoos in Zoelen

  • o

   Villa Kakelbont (locatie Villa Juul in Lienden)

 • -

  alleen peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar die ingeschreven staan in de BRP van de gemeente Buren, komen in aanmerking voor gemeentelijke bijdrage;

 • -

  de levensvatbaarheid van het kinderdagverblijf wordt door het college als voldoende beoordeeld. Levensvatbaarheid betekent in dit verband dat er goede vooruitzichten zijn op een bezetting van minimaal 90% gedurende een termijn van minimaal 6 à 10 maanden;

 • -

  het kinderdagverblijf zorgt voor een strikt gescheiden boekhouding waar duidelijk uit blijkt dat de subsidiegelden louter worden gebruikt voor de peuteropvang als bedoeld in deze subsidieregeling.

 • -

  indien honorering van alle aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen, zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, hebben tijdig ingediende vervolgaanvragen voorrang boven andere aanvragen;

 • -

  bij het ontstaan van wachtlijsten plaatst het kinderdagverblijf peuters met indicatie met voorrang;

 • -

  kinderdagverblijven rapporteren voor de vaststelling van de subsidie de volgende zaken:

  • o

   hoeveel peuters er per categorie gebruik maken van de regeling

  • o

   exact hoeveel uur opvang in welke inkomenscategorie is ingezet.

 

16. Cliëntondersteuning MEE Gelderse Poort:

Doelstelling: Het in het jaar 2019 continueren van cliëntondersteuning door:

 

 • -

  het verstrekken van informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en;

 • -

  het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. 

Doelgroep: Subsidie kan worden verleend voor de volgende vormen van cliëntenondersteuning op individueel- en op groepsniveau waarvan de beschikbaarheid in 2019 wordt gecontinueerd en toegankelijk is voor alle burgers met beperkte regie en beperkte sociale zelfredzaamheid, en die problemen hebben met het zelfstandig participeren in de samenleving:

 • a.

  het geven van informatie en advies;

 • b.

  vraagverheldering;

 • c.

  toegang;

 • d.

  korte ondersteuning;

 • e.

  evaluatie zorg;

 • f.

  lokale netwerken;

 • g.

  casemanager meerdere partijen;

 • h.

  casemanagement IVH;

 • i.

  coördinatie IVH;

 • j.

  intelligentieonderzoek;

 • k.

  specialistische expertise;

 • l.

  langdurige trajecten;

 • m.

  regionale netwerken;

 • n.

  consultatie ouders;

 • o.

  deskundigheidsbevordering.

 

Subsidie kan worden aangevraagd door MEE Gelderse Poort. De subsidie wordt verleend voor:

 • -

  cliëntondersteuning gebiedsteams op lokaal niveau

 • -

  cliëntondersteuning, inclusief IVH Budgetafspraak op regionaal niveau.

 

Beoordelingscriteria: Voor cliëntondersteuning mag geen eigen bijdrage gevraagd worden;

 • a.

  er wordt zorg gedragen voor de kwaliteit en continuïteit van de voorziening cliëntondersteuning;

 • b.

  met het oog op het belang van de cliënt werken de cliëntondersteuners op basis van professionele autonomie, vergelijkbaar met sociaal raadslieden, maatschappelijk werkers en ouderenadviseurs;

 • c.

  het aanbod richt zich op een integrale aanpak van de cliëntondersteuning op het verbeteren of behouden van zelfredzaamheid en participatie;

 • d.

  er wordt samengewerkt met lokale partners binnen het gebiedsteam.

 

Subsidievorm: Jaarlijkse subsidie

 

17. Aanpak zwerfafval ‘Buurtjutters Buren’:

Doelstelling: Terugdringen van zwerfafval door de inzet van verenigingen en stichtingen in de gemeente Buren.

 

Beheerproduct: Milieu

Subsidievorm: Jaarlijkse subsidie

Aanvraagtermijn: In afwijking van het bepaalde in de Subsidieverordening dient de aanvraag voor deze subsidie bij het college te zijn ingediend vóór 15 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Beslistermijn: In afwijking van het bepaalde in de Subsidieverordening bedraagt de beslistermijn 6 weken na binnenkomst van de aanvraag

Subsidiegrondslag: subsidie wordt vastgesteld op basis van:

 • -

  geadopteerd deelgebied

 • -

  het aantal uitgevoerde schoonmaakmomenten

 

Minimaal aantal deelgebieden

aantal schoonmaak-momenten

Maximale bijdrage per schoonmaak-moment

Totale maximale bijdrage per deelgebied

25

4

€ 250,-

€ 1.000,-

Beoordelingscriteria:

 • -

  alleen verenigingen en stichtingen in de gemeente Buren die sport-, maatschappelijke- of hobbymatige doeleinden hebben, kunnen subsidie aanvragen;

 • -

  in afwijking van het gestelde in de Subsidieverordening wordt de aanvraag ingediend op een door het college vastgesteld aanvraagformulier;

 • -

  op het aanvraagformulier geeft de aanvrager de voorkeur aan voor één of meerdere deelgebieden. De gemeente wijst de deelgebieden definitief toe naar volgorde van binnenkomst;

 • -

  de betreffende verenigingen en stichting adopteren het aangewezen deelgebied in de buurt;

 • -

  met circa 10 – 20 personen per vereniging of stichting wordt het deelgebied op vier momenten in het jaar vrij gemaakt van zwerfafval;

 • -

  de gemeente stelt vast in welke perioden de schoonmaakmomenten plaats dienen te vinden;

 • -

  voor de uitvoering van de werkzaamheden volgt de vereniging of stichting de aanwijzingen van de gemeente op;

 • -

  de gemeente organiseert een informatiemoment, waarbij de coördinator van de vereniging of stichting een heldere veldinstructie voor de opruimactie krijgt;

 • -

  de gemeente verstrekt de benodigde materialen zoals handschoenen, knijpers, vuilniszakken en verzamelcontainers en zorgt voor de afvoer van het verzamelde afval;

 • -

  de gemeente sluit een WA- en ongevallenverzekering af, zodat alle leden verzekerd zijn;

 • -

  bij minder dan 25 aanvragen kan een vereniging of stichting meerdere deelgebieden adopteren;

 • -

  binnen een week na het schoonmaakmoment levert de vereniging of stichting het door het college vastgestelde gereedmeldingsformulier aan;

 • -

  na ontvangst van het gereedmeldingsformulier neemt het college een besluit tot subsidievaststelling;

 • -

  het subsidiebedrag wordt uitgekeerd na de subsidievaststelling overeenkomstig de Subsidieverordening.

 

18. Compensatie OZB verenigingen en dorpshuizen:

Doelstelling: Compensatie OZB verenigingen en dorpshuizen

 

Doelgroep: Alle verenigingen en dorpshuizen die werken met vrijwilligers en die ruimte huren en/of in eigendom hebben.

Beheerproduct: Belastingen

Subsidievorm: Jaarlijkse subsidie

Budget:  € 30.000,-

Werkwijze: Na afloop van de bezwaarperiode die volgt op de aanslag OZB maakt de gemeente de verdeelsleutel voor de teruggaaf. Uitkering wordt gedaan naar rato naar hoogte van de aanslag.

 

19. Bijdrage buurt- en straatcontactbijeenkomsten:

Doelstelling: Versterken buurt- en straatcontactbijeenkomsten

 

Doelgroep: Inwoners met een kleinschalige activiteit gericht op het versterken van het onderlinge contact.

Beheerproduct: Leefbaarheid

Subsidievorm: Eenmalige subsidie

Budget: € 3.000,-

Beoordelingscriteria:

 • -

  De activiteit draagt bij aan een gezelliger, veiliger of schonere omgeving.

 • -

  De gemeentelijke bijdrage is voor de organisatie van kleinschalige activiteiten en ontmoeting: kosten voor geluidsinstallatie, versiering, spelmateriaal, prijsjes, enzovoort. De gemeentelijke bijdrage is niet voor etenswaren, drank, servies, een barbecue, enzovoort.

 • -

  De activiteit is toegankelijk voor alle bewoners van een bepaalde straat, blokken of buurt. In dat gebied worden geen bewoners uitgesloten.

 • -

  In hetzelfde doelgebied komt dezelfde activiteit of doelgroep één keer per jaar in aanmerking voor een gemeentelijke bijdrage.

 • -

  De gemeentelijke bijdrage is aanvullend op de bijdrage van de organisatie of de deelnemers. De gemeentelijke bijdrage is de helft van de totale kosten. De maximale gemeentelijke bijdrage is € 100,- per activiteit.

Werkwijze:

 • -

  In afwijking van het bepaalde in de Subsidieverordening moet de aanvraag voor de gemeentelijke bijdrage tenminste twee weken voor de activiteit plaatsvindt bij de gemeente binnen zijn per e-mail of per brief. In de aanvraag geeft de aanvrager aan waarom de activiteit aan de door de gemeente gestelde voorwaarden voldoet.

 • -

  De aanvrager schiet zelf de gemeentelijke bijdrage voor.

 • -

  De aanvrager vraagt binnen drie weken na de activiteit plaatsvindt definitief de gemeentelijke bijdrage aan. Dit door het toegezegde bedrag te declareren per e-mail of per brief. Daarbij stuurt de aanvrager een eenvoudig verslag waaruit blijkt dat de activiteit plaatsvond en hoeveel mensen er aan mee deden. Daarin maakt de aanvrager ook aannemelijk wat de kosten waren.

 • -

  Bij de definitieve aanvraag (of: declaratie) vermeldt de aanvrager naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en rekeningnummer. Het college beslist vervolgens over het al dan niet toekennen van een gemeentelijke bijdrage. 

   

   

20. Ondersteuning voor kinderen die opgroeien in armoede

Doelstelling: Het doel is om kinderen die opgroeien in armoede de kans te geven om mee te doen in de samenleving. De subsidie richt zich op meedoen en het zich ontwikkelen op het gebied van cultuur, sport en onderwijs.

 

Doelgroep: Kinderen van 4 tot 18 jaar, waarvan het gezamenlijke inkomen van de ouders lager is dan 120% van het sociaal minimum.

Beheerproduct: Sportbeleid en activering

Budget: € 80.000,-

Beoordelingscriteria:

 • a.

  In ieder geval kunnen de volgende organisaties subsidie aanvragen:

 • -

  Stichting Leergeld (minimaal € 5.000,-)

 • -

  Jeugdsportfonds en

 • -

  Jeugdcultuurfonds (samen minimaal € 30.000,-)

 • b.

  Het restantbedrag (€ 45.000,-) kan ook door bovenstaande organisaties worden aangevraagd, maar ook door andere organisaties

 • c.

  De subsidieaanvraag moet aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling van het collegevoorstel ‘Kansen voor kinderen’.

 • d.

  Individuen kunnen geen subsidie aanvragen.

 • e.

  Het doel van de subsidie is om individuele gevallen te ondersteunen.

Subsidiegrondslag: Subsidie wordt gegeven op basis van:

 • -

  aantal kinderen dat gebruik maakte van de regeling

 • -

  een maximale vergoeding per kind van € 350,- per kind per jaar voor het Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld of € 450,- per kind per jaar voor het Jeugdcultuurfonds

 

21. Kerngerichte zorg

Doelstelling:

 • -

  Het faciliteren van laagdrempelige toegang tot zorg en ondersteuning binnen de kern.

 • -

  Vrijwilligers zetten zich in voor dorpsgenoten die beperkingen ondervinden in gezondheid of maatschappelijke participatie.

 

Doelgroep: Initiatiefnemers/organisaties die laagdrempelige toegang tot zorg en ondersteuning in een kern verlenen.

Budget: € 50.000,-

Beoordelingscriteria:

 • -

  Er is € 25.000 beschikbaar voor de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath, die initiatiefnemer is van het project ‘het Mantelpunt’ en daarmee de opdrachtgever is van de dorpscontactpersoon in Kerk-Avezaath.

 • -

  Er is € 25.000 beschikbaar voor een ander project dat kerngerichte zorg in een kern opzet.

 

Subsidievorm: Eenmalige subsidie

Aanvraagtermijn: In afwijking van het bepaalde in de Subsidieverordening dient de aanvraag voor deze subsidie bij het college te zijn ingediend vóór aanvang van de activiteit.

Beslistermijn: In afwijking van het bepaalde in de Subsidieverordening bedraagt de beslistermijn 4 weken na binnenkomst van de aanvraag.

  

22. 'Buren 625'

Doelstelling: Mogelijk te maken dat inwoners activiteiten voor het vieren van Buren 625 jaar stadsrechten coördineren, faciliteren, ondersteunen en organiseren.

Doelgroep: De volgende organisatie kan subsidie aanvragen: Stichting Buren 625.

Budget: € 35.000,-

Beoordelingscriteria: De subsidie is bedoeld voor het coördineren, faciliteren, ondersteunen en organiseren van activiteiten door Stichting Buren 625 in het kader van het jubileum Buren 625 jaar stadsrechten. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • a)

  De stichting streeft naar cofinanciering via bijvoorbeeld fondsen of sponsoring.

 • b)

  Het programma bestrijkt meerdere terreinen zoals kunst en cultuur, sport, toerisme en cultuurhistorie.

 • c)

  Waar mogelijk wordt aangesloten op bestaande activiteiten en initiatieven.

 • d)

  Bij de organisatie van de activiteiten worden inwoners, ondernemers en andere organisaties betrokken.

 • e)

  Stichting Buren 625 verzorgt de communicatie over de activiteiten en stemt dit af met de gemeente, zodat communicatie versterkt kan worden. 

 •  

Beheerproduct: Economische promotie

Subsidievorm: Eenmalige subsidie

Aanvraagtermijn: In afwijking van het bepaalde in de Subsidieverordening dient de aanvraag voor deze subsidie bij het college te zijn ingediend vóór 31 januari 2019.

Beslistermijn: In afwijking van het bepaalde in de Subsidieverordening bedraagt de beslistermijn 3 weken na binnenkomst van de aanvraag.

Looptijd: De looptijd van de subsidie is tot en met 31 december 2020.

 

 • 23.

  Bijdrage Leefbaarheidsbudget

Doelstelling: Inwoners financieel te ondersteunen en ze daardoor in staat te stellen om (kleine en grote) initiatieven per kern te ontwikkelen.  

Doelgroep: Inwoners met initiatieven gericht op het verbeteren van hun sociale- en fysieke leefomgeving.

Beheerproduct: Leefbaarheid

Subsidievorm: Eenmalige subsidie

Aanvraagtermijn: In afwijking van het bepaalde in de Subsidieverordening moet de aanvraag voor subsidie uiterlijk 31 mei bij het college binnen zijn.

Beslistermijn: In afwijking van het bepaalde in de Subsidieverordening besluit het college over subsidieaanvragen uiterlijk 1 juli 2019.

Budget: Per kern is €2.000,-- beschikbaar. Het totaalbudget per jaar bedraagt € 30.000,-

 

Beoordelingscriteria:

 • -

  De activiteit heeft een positief effect op de sociale- of fysieke leefomgeving en draagt bij aan ontmoeting en verbinding tussen meerdere inwoners.

 • -

  Initiatieven zijn gericht op meerdere inwoners.

 • -

  Een activiteit heeft draagvlak binnen de straat, buurt of kern.

 • -

  De activiteit is toegankelijk voor alle bewoners van een bepaalde straat, buurt of kern.

 •  

Wijze van verdeling:

In afwijking van artikel 5, lid 2 kennen bij de rangschikking van de aanvragen voor het leefbaarheidsbudget burgemeester en wethouders punten toe aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal:

 • a.

  de bijdrage aan de door de gemeente beoogde maatschappelijke effecten, zoals benoemd in de Programmabegroting (40 punten);

 • b.

  de prijs/kwaliteit verhouding (25 punten);

 • c.

  brede betrokkenheid van inwoners (25 punten);

 • d.

  draagvlak van inwoners (10 punten).

 

Werkwijze:

 • -

  Bij de aanvraag hoeft onderdeel 4.4. van het aanvraagformulier niet ingediend te worden.

 • -

  De aanvrager stuurt binnen een maand na realisatie van de activiteit een eenvoudig verslag.

  

 

Artikel 4. Kosten die door subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 2 en artikel 3.

 

Artikel 5. Wijze van verdeling

1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van de door burgemeester en wethouders aangebrachte rangschikking, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

2. Bij de rangschikking van de aanvragen kennen burgemeester en wethouders punten toe aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal:

 

 • a.

  de bijdrage aan de door de gemeente beoogde maatschappelijke effecten, zoals benoemd in de Programmabegroting (40 punten);

 • b.

  de prijs/kwaliteit verhouding (30 punten);

 • c.

  kennis van de lokale situatie in de gemeente (20 punten);

 • d.

  mogelijkheid tot duurzame inzet van de aanvrager in de gemeente (10 punten).

Artikel 6. Uitvoeringsovereenkomst

 • a.

  Voor de uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening kan een overeenkomst worden gesloten.

 • b.

  In de overeenkomst kunnen voorwaarden worden opgenomen met betrekking tot het voldoen aan in de sector gebruikelijke kwaliteitsnormering en governancecode.

 • c.

  Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de subsidie zich daartegen verzet, kan in de overeenkomst worden bepaald dat de subsidieontvanger verplicht is de activiteiten te verrichten waarvoor de subsidie is verleend.

Artikel 7. Afwijkingsbevoegdheid

Het college handelt overeenkomstig de subsidieregeling, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de subsidieregeling te dienen doelen.

 

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1.

  De subsidieregeling treedt in werking op de dag na publicatie.

 • 2.

  De Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2019 wordt ingetrokken, gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze subsidieregeling.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2019, met aanpassing maart 2019.

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Buren op 5 maart 2019.

 

Burgemeester en wethouders van Buren,

de secretaris,

mr. I.P.C. van Wamel-van Geene

de burgemeester,

J.A. de Boer MSc