Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Beleidsregel vergoeding inzameling oud papier en karton gemeente Capelle aan den IJssel 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel vergoeding inzameling oud papier en karton gemeente Capelle aan den IJssel 2012
CiteertitelBeleidsregel vergoeding inzameling oud papier en karton gemeente Capelle aan den IJssel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregel vervangt de Verordening inzamelen oud papier.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;
 2. Artikel 2, tweede lid, sub e van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-2012nieuwe regeling

03-01-2012

IJssel- en Lekstreek van 18-01-2012

Verseonnr: 344750

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel vergoeding inzameling oud papier en karton gemeente Capelle aan den IJssel 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

overwegende, dat het college met de vaststelling van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 op 11 november 2011 kerken, scholen, verenigingen en andere instellingen heeft aangewezen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens, mits zij voldoen aan de daarvoor vastgestelde beleidsregel;

dat het in het belang van de aanwijzing van kerken, scholen, verenigingen en andere instellingen als inzamelaars van oud papier en karton ingevolge artikel 2, tweede lid, sub e van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 het noodzakelijk is uitvoeringsregels vast te stellen met betrekking tot, het doen van een verzoek daartoe, de voorwaarden waaronder, de wijze van inzameling, en de vergoeding voor het inzamelen van oud papier en karton door Capelse instellingen;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2012, artikel 2, tweede lid, sub e van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Beleidsregel vergoeding inzameling oud papier en karton gemeente Capelle aan den IJssel 2012.

 

Artikel 1 Algemene bepalingen

Plaatselijke kerken, scholen, verenigingen en andere instellingen die sociale, culturele of sportieve activiteiten verrichten, kunnen bij het college van burgemeester en wethouders een verzoek doen voor de inzameling van oud papier en karton, als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Afvalstoffenverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2012 en artikel 2, tweede lid, sub e van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2012.

Artikel 2 Het verzoek

Aan een verzoek, als bedoeld in artikel 1, worden de volgende voorwaarden verbonden:

 • 1.

  een verzoek voor het inzamelen van oud papier en karton moet binnen 15 werkdagen voorafgaand aan de inzameling worden gedaan bij het college van burgemeester en wethouders;

 • 2.

  de ontvangst van het verzoek wordt binnen vijf werkdagen bevestigd.

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1.

  Op zondagen en algemeen erkende feestdagen mag geen oud papier en karton huis aan huis worden ingezameld.

 • 2.

  Het ingezamelde papier en karton zijn eigendom van de gemeente.

 • 3.

  Het inzamelen, tijdelijk opslaan en afvoeren van oud papier en karton geschiedt zodanig dat er geen vervuiling van de omgeving zal plaatsvinden.

 • 4.

  Het ingezamelde papier en karton wordt opgeslagen in een verzamelcontainer die op eigen (particulier) terrein staat opgesteld.

 • 5.

  De inzameling dient te geschieden tussen 07.00 en 20.00 uur.

Artikel 4 Vergoeding

 • 1.

  Een door het college van burgemeester en wethouders bevestigd verzoek geeft de houder het recht op een vergoeding voor het ingezamelde oud papier en karton indien aan alle voorwaarden is voldaan.

 • 2.

  Een bevestigd verzoek dient op vordering van de politie of toezichthouder van de gemeente te worden getoond.

 • 3.

  De inzamelaars ontvangen aan het eind van een kwartaal, een vergoeding per kilogram. Deze vergoeding bedraagt minimaal 0,03 eurocent per kilogram. Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de inzamelaars een hogere vergoeding ontvangen indien de marktwaarde langer dan één jaar hoger is dan de minimale vergoeding.

Artikel 5 Faciliteiten

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt voor het ingezamelde papier en karton een opslagcontainer en transportfaciliteiten beschikbaar.

 • 2.

  Indien geen gebruik gemaakt wordt van de beschikbaar gestelde opslagcontainers en transportfaciliteiten, kan, voor grote partijen van meer dan 1000 kilogram, een hogere vergoeding worden betaald door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  In gevallen waarin deze beleidsregel niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als "Beleidsregel vergoeding inzamelen oud papier en karton".

 • 3.

  De beleidsregel treedt in werking de dag na de bekendmaking.

   

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 3 januari 2012.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,                  de burgemeester,

G.Kruijt.                         J.F. Koen.

Toelichting Beleidsregel vergoeding en inzameling oud papier en karton

Algemene toelichting

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

De Afvalstoffenverordening 2012 (artikel 6) bepaalt dat het inzamelen van afvalstoffen in beginsel verboden is. Het verbod geldt niet voor door het college aangewezen inzamelaars.De gemeente heeft Sita Recycling Services West BV als gemeentelijke inzameldienst aangewezen voor het periodiek ophalen van oud papier en karton middels wijkcontainers.

Naast deze inzameldienst kan het college andere inzamelaars aanwijzen die belast zijn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen (artikel 2, tweede lid van de Afvalstoffenverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2012 juncto artikel 2, tweede lid, sub e van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2012).

Het college heeft in het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 op 11 november 2011 kerken, scholen, verenigingen en andere instellingen aangewezen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens, mits zij voldoen aan de vastgestelde beleidsregels.

Indien wordt voldaan aan de voorwaarden dan ontvangt de plaatselijke instelling een vergoeding voor de inzameling van het oud papier en karton.

Artikelgewijze toelichting

Artikel 1

In dit artikel worden de instellingen omschreven die oud papier en karton kunnen inzamelen en daarvoor een vergoeding ontvangen ten behoeve van de instelling. De inzameling van en de vergoedingsregeling voor oud papier en karton wordt voorbehouden aan plaatselijke verenigingen, instellingen en organisaties die sociale, culturele of sportieve activiteiten verrichten. Dit betekent een continuering van het huidige beleid met dit verschil dat de inzameling van het oud papier en karton voortaan gekoppeld wordt aan een melding in plaats van een vergunning.

De instelling moet bij het college van burgemeester en wethouders een verzoek indienen om oud papier en karton in te zamelen. Aan het verzoek worden voorwaarden verbonden en indien daaraan wordt voldaan wordt het verzoek opgevat als het doen van een melding.

Een melding vormt geen drempel voor het inzamelen van oud papier, maar dient er slechts voor de inzameling in goede banen te leiden en daaraan voorwaarden te verbinden.

Artikelen 2 en 3

In deze artikelen worden de voorwaarden genoemd waaraan een verzoek van een instelling moet voldoen om te kunnen volstaan met een melding. Het verzoek moet binnen 15 werkdagen (drie weken) voorafgaand aan de daadwerkelijke inzameling worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Het verzoek wordt in behandeling genomen en afgedaan door het hoofd van de afdeling Stadsbeheer.

In deze artikelen staat verder dat het verzoek wordt opgevat als het doen van een melding. In een brief wordt de melding bevestigd waarmee de instelling zich tevens akkoord verklaard met de voorwaarden die daaraan worden verbonden. Een bevestigde melding geeft de houder van de melding (de instelling) het recht op vergoeding voor het ingezamelde oud papier en karton.

Artikel 4

Het eerste en tweede lid spreken voor zich. In het derde lid wordt bepaald dat de inzamelaar een vergoeding ontvangt voor het inzamelen van oud papier en karton. Het college van burgemeester en wethouders betaalt een minimale vergoeding van 0,03 eurocent per kilogram en stelt de vergoeding vast.

De vergoeding wordt bepaald door de marktprijs voor oud papier en karton. De marktprijs wordt bepaald door vraag en aanbod en is onderhevig aan schommelingen op de markt voor oud papier en karton.

Indien blijkt dat gedurende een langere periode (> 1 jaar) een hogere prijs wordt betaald dan kan de vergoeding voor oud papier en karton door het college van burgemeester en wethouders naar boven worden bijgesteld.

De bedoeling is voor een langere periode een acceptabele en stabiele vaste vergoeding voor de inspanning van de inzamelaars veilig te stellen. Het minimumbedrag is een garantiebedrag.

Artikel 5

Het eerste lid spreekt voor zich. In het tweede lid wordt bepaald dat een hogere vergoeding door het college van burgemeester en wethouders wordt betaald indien geen gebruik wordt gemaakt van de beschikbare gestelde opslagcontainers en transportfaciliteiten. De hogere vergoeding is mogelijk bij het aanbieden van een grote partij oud papier en karton (> 1000 kilo) die voor de handelaar minder handelingen dan wel kosten vergen om deze te verwerken.

Artikel 6

Dit artikel spreekt voor zich.