Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Beleidsregels vrijlating van inkomsten uit arbeid voor alleenstaande ouders met een uitkering op grond van de WWB, Ioaw en Ioaz

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels vrijlating van inkomsten uit arbeid voor alleenstaande ouders met een uitkering op grond van de WWB, Ioaw en Ioaz
CiteertitelBeleidsregels vrijlating van inkomsten uit arbeid voor alleenstaande ouders met een uitkering op grond van de WWB, Ioaw en Ioaz
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1.In artikel 7 is bepaald dat de beleidsregel terugwerkt tot 1 januari 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, art. 31, lid 2, onder n. en r.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-201201-01-201221-09-2016nieuwe regeling

14-02-2012

IJssel- en Lekstreek van 22-02-2012

Verseonnr. 435213

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels vrijlating van inkomsten uit arbeid voor alleenstaande ouders met een uitkering op grond van de WWB, Ioaw en Ioaz

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelet op artikel 31, lid 2 onder n. en r. van de Wet werk en bijstand;

b e s l u i t:

vast te stellen de Beleidsregels vrijlating van inkomsten uit arbeid voor alleenstaande ouders met een uitkering op grond van de WWB, loaw en loaz.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  alleenstaande ouder: de ongehuwde die de volledige zorg heeft voor één of meer tot zijn last komende kinderen;

 • b.

  arbeid: alle (parttime) arbeid in loondienst, en daaraan gelijkgestelde arbeid, die bijdraagt aan (verdere) arbeidsinschakeling van uitkeringsgerechtigden;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  inkomstenvrijlating: de inkomstenvrijlating als bedoeld in artikel 31, lid 2 onder n. en r. van de Wet werk en bijstand, artikel 8, lid 2 en 5 loaw en artikel 8, lid 3 en 9 loaz;

 • e.

  de wet: de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (loaw) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (loaz);

Artikel 2 Recht op algemene inkomstenvrijlating

 • 1.

  De alleenstaande ouder van 27 tot 65 jaar die de volledige zorg heeft voor een tot zijn laste komend kind tot 12 jaar en die inkomsten uit arbeid ontvangt komt in aanmerking voor een inkomstenvrijlating zoals omschreven in artikel 31, lid 2 onder n. WWB, artikel 8, lid 2 loaw en artikel 8, lid 3 loaz.

 • 2.

  De vrijlating geldt ook voor alleenstaande ouders van 27 tot 65 jaar met een kind jonger dan 12 jaar, die een gezin vormen met één of meer meerderjarige kinderen.

Artikel 3 Recht op aanvullende inkomstenvrijlating

 • 1.

  De alleenstaande ouder van 27 tot 65 jaar die de volledige zorg heeft voor een tot zijn laste komend kind tot 12 jaar en die inkomsten uit arbeid ontvangt komt in aanmerking voor een inkomstenvrijlating zoals omschreven in artikel 31, lid 2 onder r. WWB, artikel 8, lid 5 loaw en artikel 8, lid 9 loaz.

 • 2.

  De vrijlating geldt ook voor alleenstaande ouders van 27 tot 65 jaar met een kind jonger dan 12 jaar, die een gezin vormen met één of meer meerderjarige kinderen.

Artikel 4 Gelijkstelling met inkomsten uit arbeid

Naast inkomsten uit arbeid geldt de vrijlating ook voor de volgende inkomsten:

 • a.

  doorbetaling van loon tijdens ziekte, ongeacht wie dit betaalt;

 • b.

  een uitkering in verband met zwangerschap en bevalling;

 • c.

  werkzaamheden als (marginale) zelfstandige.

Artikel 5 Overgangsrecht

Deze beleidsregel is na inwerkingtreding gedurende twee maanden niet van toepassing indien de vrijlating van de heffingskortingen op grond van artikel 31, lid 2 onder c WWB (zoals dat gold tot 1 januari 2012) leidt tot een hogere uitkering dan de inkomstenvrijlating op grond van deze beleidsregel.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregels vrijlating van inkomsten uit arbeid voor alleenstaande ouders op grond van de WWB, loaw en loaz.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Capelle aan den IJssel, 14 februari 2012.

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris, de burgemeester,