Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Gratificatieregeling bij pensionering 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGratificatieregeling bij pensionering 2009
CiteertitelGratificatieregeling bij pensionering 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1.Deze regeling vervangt de Gratificatieregeling bij pensionering vastgesteld door het college in 1978.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-09-200916-03-2016nieuwe regeling

15-09-2009

IJsselpost, 7 oktober 2009

Besluitenlijst B&W van 15 september 2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Gratificatieregeling bij pensionering 2009

Het college van burgemeester en wethouders;

Gelet op de bereikte overeenstemming met de commissie voor Georganiseerd Overleg;

Besluit:

Vast te stellen de navolgende

Gratificatieregeling bij pensionering 2009

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt onder ambtenaar verstaan: de ambtenaar in de zin van de CAR/UWO en de medewerker met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan.

Artikel 2
 • 1.

  Aan de ambtenaar wordt bij ontslag uit dienst van de gemeente wegens het gebruik maken van de FPU-

  regeling zoals dit is vastgelegd in artikel 8:11 van CAR/UWO een gratificatie toegekend.

 • 2.

  Aan de ambtenaar wordt bij ontslag uit dienst van de gemeente wegens het bereiken van de

  pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar zoals dit is vastgelegd in artikel 8:2 lid 1 van CAR/UWO een gratificatie toegekend.

 • 3.

  De in het tweede lid van dit artikel bedoelde gratificatie wordt eveneens uitgekeerd indien onder toepassing van artikel 8:2 lid 2 van CAR/UWO na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar een nieuwe aanstelling of arbeidsovereenkomst wordt aangegaan dan wel de bestaande aanstelling of arbeidsovereenkomst wordt verlengd.

 • 4.

  Aan de ambtenaar wordt bij ontslag uit dienst van de gemeente wegens het gebruik maken van ABP Keuzepensioen vanaf de leeftijd van 60 jaar een gratificatie toegekend.

De in de vorige leden van dit artikel bedoelde gratificatie wordt aan de ambtenaar naar rato van de omvang van de aanstelling vanaf de aanvang van het dienstverband bij de gemeente uitgekeerd.

Artikel 3

De onderhavige regeling is niet van toepassing op de ambtenaar die een dienstbetrekking van minder dan vijf volle jaren in dienst van de gemeente Capelle aan den IJssel heeft doorgebracht.

Artikel 4

De in de leden 1,2, 3 en 4 van artikel 2 bedoelde gratificatie bedraagt voor elke maand dat de ambtenaar in dienst is geweest van de gemeente Capelle aan den IJssel een bedrag van € 3,-

Artikel 5
 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Gratificatieregeling bij pensionering 2009.

 • 2.

  De regeling treedt in werking met ingang van de dag van zijn vaststelling.

 • 3.

  De bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van 17 juni 1969 vastgestelde

Gratificatieregeling bij pensionering is met ingang van de dag van vaststelling van de onderhavige regeling ingetrokken.

Capelle aan den IJssel,

het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

G.Kruijt. J.J. van Doorne.