Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Regeling bij Afscheid en Jubileum gemeente Capelle aan den IJssel 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling bij Afscheid en Jubileum gemeente Capelle aan den IJssel 2012
CiteertitelRegeling bij Afscheid en Jubileum gemeente Capelle aan den IJssel 2012
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling recepties bij ambtsjubilea 1972.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-2012nieuwe regeling

29-03-2012

IJssel- en Lekstreek van 09-05-2012

Geen voorstel

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling bij Afscheid en Jubileum gemeente Capelle aan den IJssel 2012

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  medewerker: de ambtenaar in vaste of tijdelijke dienst in de zin van de CollectieveArbeidsvoorwaardenregeling en de medewerker met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht;

 • b.

  gemeentejubileum: het jubileum naar aanleiding van een 25- of 40-jarig dienstverband bij degemeente;

 • c.

  c.overheidsjubileum: het jubileum naar aanleiding van een 25- of 40-jarig dienstverband bij deoverheid;

 • d.

  jubilaris: de medewerker die een ambtsjubileum en/of een gemeentejubileum viert;

 • e.

  receptie: het feest dat de medewerker in geval van afscheid of jubileum wordtaangeboden in het gemeentehuis dan wel in een restaurant of andere horecagelegenheid;

 • f.

  afscheid: het verlaten van de gemeente door de medewerker;

 • g.

  goed doel: een gift aan een instelling met CBF-keur of CBF-certificaat dan wel eeninstelling of een (incidentele) actie die daarmee naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders kan worden gelijkgesteld.

   

Afscheid

Artikel 2 Afscheidsreceptie

 • 1.

  Aan de medewerker die vijf jaar of langer in dienst van de gemeente is geweest, wordt een receptie aangeboden.

 • 2.

  Voor de in het eerste lid bedoelde medewerker wordt voor de receptie een bedrag beschikbaar gesteld van € 800,- ten laste van het in artikel 6 bedoelde budget.

 • 3.

  De kosten die het in lid 2 van dit artikel genoemde bedrag van € 800,- te boven gaan, komen na goedkeuring van het afdelingshoofd ten laste van het budget van de betrokken afdeling.

 • 4.

  Voor de medewerker die korter dan vijf jaar in dienst van de gemeente is geweest wordt geen afscheidsreceptie georganiseerd.

 • 5.

  In het geval waarin de wenselijkheid wordt vastgesteld om een vertrekkende medewerker die korter dan vijf jaar in dienst van de gemeente is geweest, uit te luiden kan in overleg met het afdelingshoofd door de direct betrokken collega's een receptie worden georganiseerd. De kosten hiervoor komen, na goedkeuring van het afdelingshoofd, ten laste van het afdelingsbudget.

 • 6.

  De medewerker die in aanmerking komt voor de in lid 1 van dit artikel bedoelde receptie, doch hiervan geen gebruik wenst te maken, heeft de mogelijkheid om tot een bedrag van maximaal € 250,- een bestemming te geven aan een goed doel.

Artikel 3 Afscheidscadeau

 • 1.

  Aan de medewerker die de gemeentedienst verlaat, wordt namens het college een afscheidscadeau aangeboden.

 • 2.

  Het in lid 1 bedoelde afscheidscadeau bedraagt:

  • a.

   een bedrag van € 150,- netto bij een diensttijd van 5 tot 10 jaar;

  • b.

   een bedrag van € 250,- netto bij een diensttijd van 10 tot 15 jaar;

  • c.

   een bedrag van € 350,- netto bij een diensttijd van 15 jaar of langer.

 

Jubileum

Artikel 4 Overheidsjubileum en/of gemeentejubileum

 • 1.

  De jubilaris heeft recht op een receptie bij een 25- of 40-jarig overheidsjubileum en/of gemeentejubileum.

 • 2.

  Voor de receptie wordt een bedrag van € 800,- beschikbaar gesteld ten laste van het in artikel 6 bedoelde budget.

 • 3.

  De kosten die het in lid 2 van dit artikel bedoelde bedrag van € 800,- te boven gaan, komen na goedkeuring van het afdelingshoofd ten laste van het afdelingsbudget.

 • 4.

  Aan de jubilaris wordt namens het college bij zowel een 25- als een 40-jarig gemeentejubileum een bedrag van € 250,- netto verstrekt.

 • 5.

  In geval van een gemeentejubileum wordt aan de jubilaris een speld of hanger uitgereikt. Het betreft een gouden speld of gouden hanger bij een gemeentejubileum van 25 jaar en een wit gouden speld of een wit gouden hanger bij een gemeentejubileum van 40 jaar.

 • 6.

  De jubilaris heeft de mogelijkheid, indien hij daartoe de wens te kennen geeft, om het geldbedrag dat samenhangt met de waarde van de in lid 5 bedoelde speld of hanger te doneren aan een goed doel.

 • 7.

  In afwijking van het bepaalde in lid 6 van dit artikel heeft de jubilaris de mogelijkheid om het geldbedrag dat samenhangt met de waarde van de in lid 5 bedoelde speld of hanger te besteden aan een cadeau bij een Capelse kunstenaar.

 • 8.

  In die gevallen waarin het overheidsjubileum en het gemeentejubileum elkaar binnen een periode van 12 maanden opvolgen, wordt slechts eenmaal het in lid 2 van dit artikel bedoelde bedrag van € 800,-voor de receptie ter beschikking gesteld.

 • 9.

  De medewerker die in aanmerking komt voor de in lid 1 van dit artikel bedoelde receptie, doch hiervan geen gebruik wenst te maken, heeft de mogelijkheid om tot een bedrag van maximaal € 250,- een bestemming te geven aan een goed doel.

 

Overige bepalingen

Artikel 5 Organisatie

 • 1.

  Het afdelingshoofd dan wel het unithoofd neemt na ontvangst van het besluit tot ontslag uit dienst van de gemeente dan wel de brief inzake het jubileum contact op met de betreffende medewerker over het afscheid dan wel het jubileum.

 • 2.

  Het afdelingshoofd of het unithoofd bepaalt in overleg met de medewerker de plaats van de receptie, alsmede de lijst van genodigden. De receptie is bedoeld voor (oud)collega's, familie en externe relaties van de medewerker en wordt gehouden in het gemeentehuis dan wel de receptie vindt extern plaats in een restaurant of andere horecagelegenheid.

 • 3.

  De reservering van de locatie met alle daarbij behorende zaken, het versturen van de uitnodigingen en het bestellen van bloemen, worden verzorgd door het secretariaat van de betreffende afdeling.

 • 4.

  Na ontvangst van de rekening wordt, na goedkeuring van de unit Personeel en Organisatie, deze betaald door de afdeling Financiën, met inachtneming van wat is gesteld ten aanzien van de in deze regeling maximumvergoedingen.

Artikel 6 Budget

 • 1.

  Ten behoeve van recepties, ontvangsten en cadeaus als bedoeld in de onderhavige regeling wordt per jaar een bedrag begroot voor het betreffende budget. Het afdelingshoofd Bestuur- en Concernondersteuning is de budgethouder.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde begroting wordt opgesteld op basis van de te verwachten jubilea, de medewerkers die gebruik maken van het overgangsrecht FPU, dan wel met ABP-keuzepensioen of ouderdomspensioen gaan, alsmede op basis van een inschatting van het vertrek van medewerkers in het komende jaar.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In de gevallen waarin deze regeling niet of niet in voldoende mate voorziet, beslist de algemeen directeur/gemeentesecretaris.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling bij Afscheid en Jubileum gemeente Capelle aan den IJssel 2012.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na zijn bekendmaking.

 • 3.

  De bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van 22 augustus 1989 vastgestelde Regeling recepties bij ambtsjubilea/afscheid is met ingang van de in lid 2 bedoelde datum ingetrokken.

 

 

Capelle aan den IJssel, 26 maart 2012.

De algemeen directeur/gemeentesecretaris,

G.Kruijt.