Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Verordening antidiscriminatievoorzieningen gemeente Capelle aan den IJssel 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening antidiscriminatievoorzieningen gemeente Capelle aan den IJssel 2010
CiteertitelVerordening antidiscriminatievoorzieningen gemeente Capelle aan den IJssel 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1.In artikel 8 is bepaald dat deze verordening in werking treedt op 1 januari 2010. Gelet op artikel 139 en 142 Gemeentewet en het feit dat bekendmaking van de verordening heeft plaatsgevonden op 13 januari 2010, is de verordening op 21 januari in werking getreden.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, art. 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010nieuwe regeling

14-12-2009

IJsselpost,

Verzameling 2009, nummer 87 / a

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Antidiscriminatie Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidisciminatievoorzieningen;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening antidiscriminatievoorziening gemeente Capelle aan den IJssel 2010

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 2.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 3.

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 4.

  Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de Wet.

 • 5.

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het Besluit.

 • 6.

  Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het Besluit.

 • 7.

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening en draagt een daartoe aangewezen antidiscriminatiebureau op als klachtbehandelaar te fungeren.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 2.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 3.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • -

   Per post;

  • -

   Per e-mail;

  • -

   Telefonisch;

  • -

   Op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze Verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

 • 1.

  Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet bevat regels betreffende:

  • a.

   De afdoeningstermijn van klachten;

  • b.

   De wijze van afdoening van klachten;

  • c.

   De registratie van klachten.

 • 2.

  Als protocol, de klachtenregeling en het klachtenformulier bedoeld in de artikelen 6, 12 en 13 van het Besluit wordende desbetreffende instrumenten van het aangewezen antidiscriminatiebureau gehanteerd.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht te melden in het informatiecentrum van de gemeente.

 • 2.

  Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opnemen en doorverwijzen.

 • 3.

  Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.

Artikel 6 Samenwerking met andere gemeenten in de regio Rotterdam

 • 1.

  Ten behoeve van regionale gegevensverzameling, monitoring van deze gegevens en kennisdeling over (anti)discriminatie wordt samengewerkt met gemeenten uit de omgeving.

 • 2.

  Deze samenwerking wordt gecoördineerd door de door het college aangewezen uitvoerder van het antidiscriminatiebeleid.

Artikel 7 Voortgang uitvoering beleid

De antidiscriminatievoorziening zal in de periode 2010-2012 door één regionaal antidiscriminatiebureau worden uitgevoerd teneinde, in samenwerking met de regiogemeenten die dezelfde intentie hebben uitgesproken, zorg kan worden gedragen voor continuïteit van een degelijke klachtenbehandeling, gegevensverzameling en monitoring van gegevens.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Antidiscriminatievoorziening Capelle aan den IJssel 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2009

De voorzitter, De griffier,