Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Verordening Auditcommissie gemeente Capelle aan den IJssel 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Auditcommissie gemeente Capelle aan den IJssel 2010
CiteertitelVerordening Auditcommissie gemeente Capelle aan den IJssel 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84, 212, 213 en 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-2012art.2, tweede volzin.

17-09-2012

IJssel- en Lekstreek van 03-10-2012

Verzameling 2010, nummer 30 / a
24-06-201001-05-2010nieuwe regeling

22-04-2010

IJssel- en Lekstreek van 16 juni 2010

Verzameling 2010, nummer 30 / a

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Auditcommissie gemeente Capelle aan den IJssel 2010

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

 

gelezen het voorstel van de leden van de Auditcommissie van februari 2010;

 

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

 

gelet ook op de Verordeningen als bedoeld in artikelen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening met de navolgende artikelen:

 

VERORDENING AUDITCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL 2010

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Gemeentewet;

 • b.

  commissie: Auditcommissie;

 • c.

  raad: gemeenteraad;

 • d.

  voorzitter: voorzitter van de Auditcommissie;

 • e.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • f.

  accountant: controlerend accountant, aangesteld conform artikel 213 Gemeentewet.

Artikel 2 Doel commissie

De commissie heeft als doel advisering en afstemming tot stand te brengen ten behoeve van de raad voor alle activiteiten in de gemeente op het gebied van auditing, financieel beleid en beheer en aangrenzende gebieden. Ze voert daarover overleg tussen raad, de raadscommissie tot welke het aandachtsgebied Fiancien behoort, college, rekenkamer, accountant en ambtelijke organisatie.

Artikel 3 Taken commissie

De commissie:

 • a.

  is belast met de voorbereiding van procedures tot selectie en aanwijzing van een accountant als bedoeld in artikel 213 van de wet en brengt aan de raad een advies uit over de benoeming;

 • b.

  is het directe aanspreekpunt voor de door de raad aangewezen accountant;

 • c.

  bespreekt jaarlijks het controleplan van de accountant en brengt hierover een advies uit aan de raad;

 • d.

  bespreekt de bevindingen van de accountant naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole en naar aanleiding van specifieke rapportages in opdracht van de raad en brengt hierover advies uit aan de raad

 • e.

  adviseert de raad over de uitvoering en de aanpassingen van de verordeningen gebaseerd op de artikelen 212, 213 en 213a van de wet;

 • f.

  bevordert de kwaliteitsverbetering van de beleids- en begrotingscyclus en brengt hierover advies uit aan de raad;

 • g.

  bevordert dat onderzoeken van de accountant, de rekenkamer, de gemeenteraad en het college op het terrein van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid op elkaar worden afgestemd;

 • h.

  adviseert de raad anderszins gevraagd en ongevraagd over een goede beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid in het kader van de kaderstellende en controlerende taak en de financiële functie van de raad.

Artikel 4 Samenstelling Auditcommissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit vijf (burger)raadsleden die door de raad worden benoemd.

 • 2.

  De raadsgriffier draagt zorg voor het aanwijzen van een ambtelijk secretaris en een plaatsvervangend ambtelijk secretaris.

 • 3.

  Vertegenwoordigers uit het college, vertegenwoordigers uit de ambtelijke organisatie (via de gemeentesecretaris) en de accountant nemen op uitnodiging van de commissie deel aan de vergaderingen van de commissie en vervullen dan de functie van adviseur van de commissie.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de commissie vervalt door het verlies van de hoedanigheid van (burger)raadslid, door ontslagname, of door een met redenen omkleed besluit van de raad.

 • 5.

  De commissie benoemt uit haar midden de voorzitter.

Artikel 5 Werkwijze

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt of ten minste twee leden onder opgave van redenen dit aan de voorzitter vragen.

 • 2.

  De voorzitter belegt de vergaderingen. Hij draagt er zorg voor dat de oproepingen – spoedeisende gevallen uitgezonderd – ten minste zeven dagen voor de vergadering aan de leden worden verzonden.

 • 3.

  De oproepingen vermelden datum, tijd, plaats en te behandelen onderwerpen. De voor de behandeling van die onderwerpen relevante stukken worden zo mogelijk tegelijkertijd aan de leden toegezonden.

 • 4.

  Van de vergaderingen van de commissie wordt door de ambtelijk secretaris een samenvattend verslag gemaakt. Het verslag wordt ter kennisname gebracht aan de raad.

Artikel 6 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten van de commissie worden genomen bij meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

 • 2.

  Indien één van de leden van de commissie dit wenst, wordt een minderheidsstandpunt bij een advies ter kennis gebracht van de raad.

 • 3.

  De commissie kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 4.

  Indien er over een voorstel door geen van de leden stemming wordt verlangd, is het aangenomen.

 • 5.

  Bij het staken van de stemmen wordt de besluitvorming over het onderwerp uitgesteld tot de eerstvolgende vergadering waarin meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is. Staken de stemmen ook in die vergadering dan beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 7 Bevoegdheden

 • 1.

  De commissie brengt haar adviezen schriftelijk uit richting de raad.

 • 2.

  De commissie is bevoegd aan de raad over de in artikel 2 genoemde taken voorstellen uit te brengen voorzien van een ontwerp van de door de raad te nemen besluiten.

 • 3.

  De commissie kan de raad verzoeken om een externe deskundige om de commissie van advies te dienen.

 • 4.

  De commissie is bevoegd de voorbereidende handelingen te verrichten die nodig zijn voor de werving en de selectie van of het beëindigen van de relatie met, dan wel het ontslag van, de accountant.

 • 5.

  De commissie is bevoegd voor haar ondersteuning een beroep te doen op de ambtelijke bijstandzoals bedoeld in artikel 33 van de Gemeentewet en verder vastgelegd in regelgeving binnen de gemeente Capelle aan den IJssel.

Artikel 8 Openbaarheid vergaderingen en vergaderstukken

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

 • 2.

  De adviezen van de commissie en de verslagen van de vergaderingen van de commissie zijn in beginsel openbaar. De commissie kan op grond van een belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding opleggen ten aanzien van stukken die zij aan het college, aan de raad of de leden van de raad overlegt. Het bepaalde in artikelen 25 en 55 van de wet is van toepassing. Geheimhouding geldt voor hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat de commissie die opheft.

 • 3.

  Indien de commissie zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt tot de raad heeft gericht, wordt geheimhouding in acht genomen totdat de raad haar opheft.

 • 4.

  Op grond van het belang in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan geheimhouding eveneens worden opgelegd door het college en de burgemeester, ieder ten aanzien van de stukken die hij aan de commissie overlegt. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen tot het orgaan dat haar heeft opgelegd dan wel de gemeenteraad haar opheft.

Artikel 9 Citering en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Auditcommissie van de gemeente Capelle aan den IJssel 2010’.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2010.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van 22 april 2010,

de griffier, de voorzitter,