Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Toetsings- en prioriteringskader Verordening Gevel- en voorterreinfonds bedrijventerrein Hoofdweg CapelleXL

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingToetsings- en prioriteringskader Verordening Gevel- en voorterreinfonds bedrijventerrein Hoofdweg CapelleXL
CiteertitelToetsing- en prioriteringskader Verordening Gevel- en voorterreinfonds bedrijventerrein Hoofdweg CapelleXL
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit toetsingskader behoort bij de Verordening Gevel- en voorterreinfonds bedrijventerrein Hoofdweg CapelleXL.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2013nieuwe regeling

18-06-2013

IJssel- en Lekstreek van 17-07-2013

516926

Tekst van de regeling

Intitulé

Toetsings- en prioriteringskader Verordening Gevel- en Voorterreinfonds Bedrijventerrein Hoofdweg CapelleXL

 

 

1.Doel

De aanvragen die in het kader van de Verordening Gevel- en Voorterreinfonds Bedrijventerrein Hoofdweg Capelle XL worden ingediend, zullen aan de hand van het onderstaande kader worden getoetst.

 

2. Toetsingskader Voorterrein

Het toetsingskader ten aanzien van de verbetering van de het voorterrein luidt:

  • 2.1

   Ontwerp

  • a.

   Het aantal inritten per bedrijfskavel dient zoveel mogelijk te worden beperkt;

  • b.

   Op de overgang van de openbare ruimte en het privéterrein dient een groene terreinafscheiding te worden aangebracht (zie 2.3);

  • c.

   De breedte van de inrit dient afgestemd te zijn op de maximale breedte van het bevoorradingsverkeer;

  • d.

   De ruimte voor de entree dient, met oog op zichtbaarheid en vindbaarheid, bij voorkeur te worden vrijgehouden;

  • e.

   De positionering voor de emballage, vuilcontainers en dergelijke dient in het ontwerp voor de buitenruimte (achter de voorgevel / uit het zicht) te worden meegenomen;

  • 2.2

   Verharding

  • a.

   De overgang tussen het openbaar gebied en het privéterrein dient bij voorkeur door verandering van verharding te worden aangegeven;

  • b.

   De parkeerplaatsen op eigen terrein dienen door middel van (subtiele) belijning of kleurverschil in verharding te worden aangegeven;

  • c.

   Op eigen terrein dient te worden gewerkt met elementenverharding;

   2.3Groeninrichting en hekwerk

  • a.

   De kavel dient bij voorkeur voorzien te zijn van een groene terreinafscheiding in de vorm van een haag, van bij voorkeur circa 1,20 meter hoog en in een plantvak van bij voorkeur circa 0,75 meter breed.

  • b.

   Bij bedrijven waar haaksparkeren vanaf het trottoir mogelijk wordt geacht, kan in plaats van een groene terreinafscheiding gewerkt worden met wintergroene hagen of klimopschermen in de lengterichting van de parkeerplaatsen.

  • c.

   Bij voldoende maat dient bij voorkeur tussen het voorterrein en de voorgevel van het bedrijfspand een groene overgang te worden ingepast;

  • d.

   Het plaatsen van hekwerk op het voorterrein (in donkere kleurstelling) achter de haag of in het verlengde van de voorgevel is toegestaan en dient bij voorkeur tot circa 1,60 meter hoog te worden uitgevoerd, achter de voorgevelrooilijn is een grotere hoogte mogelijk;

  • e.

   Het plaatsen van een poort dient voor wat betreft kleurstelling, hoogte en positie op het hekwerk te worden afgestemd;

   2.4Reclame

  • a.

   Op het voorterrein mogen maximaal twee reclamezuilen worden geplaatst;

  • b.

   Er mag geen reclame aan het hekwerk worden bevestigd.

    

   3. Toetsingskader Gevels

Het toetsingskader ten aanzien van de verbetering van de gevel(s) luidt:

 • 3.1

  Ontwerp

 • a.

  In de voorgevelrooilijn mogen geen verspringingen plaatsvinden;

 • b.

  Er mogen geen hellende daken worden toegepast (of zeer beperkt tot 8 graden);

 • c.

  Er dient één duidelijke bouwhoogte te worden toegepast (eventueel gedeeltelijke schijngevel/opzetrand);

 • d.

  Installaties en dergelijke op het dak dienen zoveel mogelijk te worden weggewerkt;

 • e.

  Het bedrijfspand dient als een abstract volume (kubus/doos) te worden opgezet waarbij er duidelijk sprake is van één geheel en geen optelsom van verschillende delen;

 • f.

  Het (voor)gevelontwerp dient afdoende “om de hoek” te worden voortgezet;

 • g.

  De entree en representatieve functies van het bedrijfspand dienen in de gevel zichtbaar te blijven of te worden gemaakt;

 • h.

  De luifels en zonwering dienen als onderdeel van het gevelontwerp te worden uitgevoerd;

 • i.

  Het laden en lossen moet een duidelijke plaats in de zijgevel krijgen;

 • j.

  Het zichtbaar maken van de bedrijfsactiviteiten in het pand door middel van gevelopeningen wordt aanbevolen.

   

  3.2Materialisatie

 • a.

  Er moet over de gevel eenduidig materiaalgebruik worden toegepast (verhouding hoofdgevelmateriaal en ondergeschikte materialen);

 • b.

  Het toepassen van duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen wordt aanbevolen;

 • c.

  Er dient rekening te worden gehouden met terughoudende detaillering en kleurgebruik;

 • d.

  Het materiaalgebruik dient bij voorkeur te worden afgestemd op de directe omgeving.

  3.3Reclame

 • a.

  Het bedrijfslogo en/of bedrijfsnaamgeving dient als onderdeel van de gevel (op een daarvoor ontworpen plaats) te worden uitgevoerd;

 • b.

  De gevel mag niet als reclameobject te worden behandeld c.q. ingericht.

   

 • 4

  Prioriteringskader

Wanneer het subsidieplafond per deelgebied ontoereikend zal zijn om aan alle ontvankelijke aanvragen om subsidie tegemoet te komen, zullen de betreffende aanvragen ten opzichte van elkaar moeten worden gewogen. In die situatie gelden het schouwrapport van het betreffende deelgebied en de zoneringskaart uit het (concept)beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Hoofdweg CapelleXL als aanvullend prioriteringskader. Onderstaand wordt dit kader nader toegelicht.

 • 1.

  Schouwrapport

  De aanpak van de revitalisering van het bedrijventerrein Hoofdweg CapelleXL vindt gefaseerd per deelgebied plaats. Daarbij wordt bij aanvang per deelgebied een schouwrapport opgesteld. In dit rapport worden de bedrijfskavels aangeduid waarbij het voorterrein en/of gevel van het bedrijfspand, vanwege de slechte representatieve staat, vanuit objectieve maatstaven zou moeten worden verbeterd.

  De subsidieaanvragen die betrekking op de bedrijfskavels hebben die in het schouwrapport specifiek ter verbetering zijn aangeduid, verkrijgen prioriteit.

 • 2.

  Zoneringskaart(concept)-beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Hoofdweg CapelleXL

In het (concept)beeldkwaliteitsplan Hoofdweggebied is een zone aangeduid waarin bijzondere aandacht aan de beeldkwaliteit gewenst is. In de buitenranden en langs invalswegen van de werkgebieden is het de ambitie om de oriëntatie van de bedrijfsbebouwing naar buiten te richten, danwel de uitstraling te verbeteren. Deze ingrepen beogen de uitstraling van het gehele gebied naar de omgeving te vergroten, niet alleen voor bezoekers, maar ook voor passanten.

 

 

Zoneringskaart (concept)beeldkwaliteitsplan, aangepast naar het plangebied van het Toetsings- en prioriteringskader Verordening Gevel- en Voorterreinfonds Bedrijventerrein Hoofdweg CapelleXL.

De subsidieaanvragen die betrekking op de bedrijfskavels die in de zoneringskaart met de kleur roze nader zijn aangeduid, verkrijgen prioriteit.

 • 3.

  Prioriteringstoets

  Indien de aanvragen om subsidie onderling moeten worden gewogen, gelden de volgende prioriteitsschalen (van hoog naar laag):

 • ·

  Prioriteit hoog: de aanvraag heeft betrekking op een bedrijfskavel die zowel in het schouwrapport is aangeduid als in de zonering van het beeldkwaliteitsplan is gelegen;

 • ·

  Prioriteit midden: de aanvraag heeft betrekking op een bedrijfskavel die alleen in het schouwrapport is aangeduid;

 • ·

  Prioriteit laag: de aanvraag heeft betrekking op een bedrijfskavel die alleen in de zonering van het beeldkwaliteitsplan is gelegen;

 • ·

  Geen prioriteit: de aanvraag heeft betrekking op een bedrijfskavel die niet in het schouwrapport is aangeduid en eveneens niet in de zonering van het beeldkwaliteitsplan is gelegen.

 • 4.

  Verdeling budget

  Bij prioritering van de aanvragen zal het, per deelgebied, beschikbaar gestelde budget in volgorde van de prioriteitsschalen worden toebedeeld. Eerst zal het budget onder de aanvragen met de hoogste prioriteit worden verdeeld. Vervolgens komt het (eventueel) resterende budget de aanvragen met de prioriteit midden toe. Daarna komen, voor zover van toepassing, de aanvragen met de laagste en geen prioriteit aan bod. In het geval de (geprioriteerde) aanvragen binnen een prioriteitsschaal het subsidieplafond en/of het resterende budget zouden overstijgen, wordt het budget naar rato onder de aanvragen verdeeld.

   

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Capelle aan den IJssel op 18 juni 2013.