Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Beleidsregel loonkostensubsidie voor uitzendbureaus Capelle aan den IJssel Nieuwe regeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel loonkostensubsidie voor uitzendbureaus Capelle aan den IJssel Nieuwe regeling
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregel treedt in werking op 01-01-2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201421-02-2015Onbekend

25-03-2014

Gemeenteblad op Overheid.nl 31-03-2013

Verseonnr. 564019

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel loonkostensubsidie voor uitzendbureaus Capelle aan den IJssel Nieuwe regeling

 

 

Beleidsregels loonkostensubsidie voor uitzendbureaus Capelle aan den IJssel

 

Algemeen

Om de bemiddeling naar werk van WWB-gerechtigden te stimuleren biedt Capelle aan den IJssel aan uitzendbureaus een subsidieregeling aan. De basis voor deze subsidieregeling is artikel 17 van de gemeentelijke Re-integratieverordening Wet werk en bijstand, waarin aan het college de bevoegdheid is toegekend nadere regels te stellen inzake loonkostensubsidies. Deze beleidsregels zijn met ingang van 1 oktober 2013 van kracht.

Deze beleidsregels zijn uitsluitend van toepassing op uitzendbureaus. Een uitzendbureau kan na de inwerkingtreding van deze beleidsregels geen aanspraken ontlenen aan de “reguliere loonkostensubsidie” zoals omschreven in de Nadere regels re-integratie WWB.

 

De gemeente Krimpen aan den IJssel past de beleidsregels op gelijke wijze toe. Het college van Krimpen aan den Ijssel heeft dit beleid inmiddels vastgesteld. De gemeente Zuidplas heeft vergelijkbare beleidsregels voor uitzendbureaus in het kader van de samenwerking binnen de Arbeidsmarktregio Midden Holland (centrumgemeente Gouda). Deze komt grotendeels overeen met deze beleidsregels, alleen de subsidiebedragen wijken in hoogte af.

In dit document wordt beschreven:

 • 1.

  de inhoud van de regeling

 • 2.

  werk- en procesafspraken

 • 3.

  schematische weergave subsidieaanspraken (bijlage)

 

Inhoud regeling

 

Doelstelling

Stimuleren van bemiddeling en uitzending van mensen met een bijstandsuitkering in de gemeente Capelle aan den IJssel door een uitzendbureau.

 

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit alle cliënten met een WWB/IOAW/IOAZ-uitkering die door de gemeente bij een uitzendbureau worden voorgedragen door de casemanager.

 

Drie subsidies

 • 1.

  De uitzendorganisatie maakt naar de hieronder vermelde voorwaarden voor elke uitgezonden werknemer aanspraak op drie subsidies:

  • 1.

   de basissubsidie (2x € 600,-);

  • 2.

   de verlengde subsidie (2x € 600,-);

  • 3.

   de uitstroomsubsidie (1x € 600,-)

De verlengde subsidie is uitsluitend bedoeld voor werknemers die naar het oordeel van de casemanager door in de persoon gelegen factoren niet in staat zijn volledig te werken. Deze wordt bij wijze van uitzondering verleend. In de meest voorkomende gevallen is sprake van de basissubsidie en de uitstroomsubsidie (in totaal € 1.800,-).

De basissubsidie

 • 1.

  Recht op de basissubsidie ontstaat voor een van de deelnemende uitzendbureaus zodra door een voorgedragen werkzoekende met een gemeentelijke uitkering tenminste 250 uur betaald werk voor dat uitzendbureau is verricht.

 • 2.

  Recht op subsidie ontstaat in dat geval voor ieder uur betaald werk dat - binnen 12 maanden na de eerste werkdag - in het kader van deze afspraken gerealiseerd wordt. Als de drempel van 250 uur wordt gehaald, wordt de subsidie dus ook over de eerste 250 uur toegekend. Bij minder dan 250 uur werk in een periode van 12 maanden wordt geen subsidie toegekend.

 • 3.

  De subsidie is ook van toepassing indien, voorafgaand aan de eerste dag betaald werk, ten hoogste één maand met behoud van uitkering (proefplaatsing) een voorgedragen kandidaat werkzaam is geweest. Bij een langere periode proefplaatsing dan één maand vervalt het recht op subsidie.

 • 4.

  Recht op basissubsidie bestaat voor het betreffende uitzendbureau – binnen de genoemde 12 maanden – over ten hoogste 500 uur, te weten:

  • 1.

   eerste 250 gewerkt: € 600,- (1e)

  • 2.

   nogmaals 250 gewerkt (dus totaal 500 uur): € 600,- (2e)

 • 5.

  De maximale basissubsidie bedraagt derhalve € 1.200,- per periode van 12 maanden.

 

De verlengde subsidie

De gemeente kan voor de werknemer die 500 uur in deeltijd heeft gewerkt en die door in de persoon gelegen factoren van medische of psychosociale aard nog niet in staat is voltijds (tenminste 36 uur per week) te werken de subsidie-aanspraken verlengen naar maximaal 1000 uur binnen de eerder genoemde periode van 12 maanden.

De aanspraak ontstaat voor deze verlengde subsidie als volgt:

 • 1.

  bij 750 gewerkte uren € 600.- (3e)

 • 2.

  bij 1000 gewerkte uren € 600,- (4e)

 • 3.

  De maximale verlengde subsidie bedraagt derhalve € 1.200,-.

 • 4.

  Voor de verlengde subsidie is een individuele beoordeling van de casemanager van de gemeente noodzakelijk waarin wordt vastgesteld dat de werknemer door in de persoon gelegen factoren nog niet in staat is voltijds te werken.

De uitstroomsubsidie 

Recht op uitstroomsubsidie bestaat indien de werknemer binnen de periode van 12 maanden na de eerste werkdag als gevolg van de tussenkomst van de uitzendorganisatie werkzaamheden verricht voor een periode van tenminste 6 maanden met een netto inkomen dat in deze 6 maanden hoger is dan de toepasselijke bijstandsnorm. De uitstroomsubsidie is een éénmalig bedrag van € 600,-.

 

Werk- en Procesafspraken

 

 • 1.

  De gemeente kan op basis van opgedane ervaringen en budgettaire ruimte besluiten de subsidieafspraken te beëindigen of, in overleg met de uitzendbureaus, te wijzigen.

 • 2.

  Het is noodzakelijk de afspraken eenvoudig te houden en niet te voorzien van tal van clausules voor eventualiteiten. Waar de afspraken geen uitsluitsel bieden, beslist de gemeente - na overleg met de uitzendorganisatie - over de interpretatie en toepassing van de afspraken.

 • 3.

  De uitzendorganisatie vraag de subsidie aan door middel van een daartoe beschikbaar gesteld aanvraagformulier, met aanlevering van salarisspecificaties aan de hand waarvan het aantal gewerkte uren kan worden vastgesteld.

 • 4.

  Wanneer een korte cursus of scholing noodzakelijk is om de werknemer te kunnen uitzenden, en de uitzendorganisatie of de inlener hebben geen budget om deze cursus of scholing te financieren, dan kan de uitzendorganisatie de gemeente vragen hiertoe budget beschikbaar te stellen. De gemeente dient in de gelegenheid te worden gesteld om voorafgaande aan de start van de cursus/scholing een besluit te nemen.

 • 5.

  De afhandeling van de subsidieaanvraag vindt binnen Werkplein plaats conform de procedure Loonkostensubsidie.

 • 6.

  Deze beleidsregels zullen uiterlijk 1 januari 2015 worden geëvalueerd en zonodig worden aangepast.

 

 

 

Subsidieaanspraak in schema (max. 12 maanden vanaf 1e werkdag)

 

Subsidie

Drempel

Basis

Verlengd (uitzondering)

Uitstroom

250 uur gewerkt

€ 600,-

 

 

500 uur gewerkt

€ 600,-

 

 

750 uur gewerkt

 

€ 600,-

 

1000 uur gewerkt

 

€ 600,-

 

Tenminste 6 maanden inkomsten boven bijstandsnorm

 

 

€ 600,-