Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen Capelle aan den IJssel 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement gegevensverstrekking basisregistratie personen Capelle aan den IJssel 2014
CiteertitelReglement gegevensverstrekking basisregistratie personen Capelle aan den IJssel 2014
Vastgesteld doorGemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het reglement werkt terug tot 6 januari 2014;

Het Privacyreglement GBA is ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. De Wet bescherming persoonsgevens;
 2. De artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede lid van de Wet basisregistratie personen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-2014Nieuwe regeling

07-10-2014

Gemeenteblad, Jaargang 2014Nr. 57187

599813

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen Capelle aan den IJssel 2014

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

 

gelet op de artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede lid van de Wet basisregistratie personen;

 

gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens;

 

gelezen de verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Capelle aan den IJssel 2014;

 

besluit vast te stellen het Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen Capelle aan den IJssel 2014.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

 

Aangehaakte gegevens: In de gemeentelijke basisregistratie personen over de ingeschrevenen opgenomen gegevens anders dan ter uitvoering van de wet.

 

Basisregistratie: In de gemeentelijke basisregistratie personen over de ingeschrevenen

opgenomen gegevens anders dan ter uitvoering van de wet

 

Beheerder: Het hoofd van de afdeling Publiekszaken.

 

Besluit: Besluit basisregistratie personen.

 

Derde: Elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een

ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publieksrecht is

ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

 

Gegevensset BRP: De omschrijving van gegevens die in de BRP worden opgenomen.

 

Ingeschrevene: Degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen.

 

Ingezetene: De ingeschrevene die zijn adres heeft in de gemeente, en op wiens

persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van vertrek uit Nederland

als actueel gegeven is opgenomen.

 

Overheidsorgaan: Een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed.

 

Persoonslijst: Het geheel van gegevens, bedoeld in artikelen 2.7, eerste lid en 2.69, eerste lid van de wet over één persoon in de basisregistratie.

 

Verantwoordelijke: Het college van burgemeester en wethouders.

 

Verordening: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen.

Wet Wet basisregistratie personen

Artikel 2 Gegevensverstrekking aan overheidsorganen

 • 1.

  Met in achtneming van de artikelen 3.5 en 3.8 van de wet worden aan de in bijlage 1 vermelde overheidsorganen gegevens verstrekt, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van hun taak.

 • 2.

  Ook aan een overheidsorgaan dat niet in bijlage 1 is opgenomen of voor andere dan de hierin genoemde taken kunnen algemene en authentieke gegevens worden verstrekt indien en nadat:

  • ·

   de identiteit van de verzoeker deugdelijk is vastgesteld;

  • ·

   het verzoek de gronden voor verstrekking bevat;

  • ·

   is vastgesteld dat de verstrekking in overeenstemming is met de taken van de verzoeker.

 • 3.

  Voor zover krachtens het bepaalde in dit artikel gegevens kunnen worden verstrekt, wordt op verzoek een gewaarmerkt afschrift van de in het verzoek aangewezen gegevens verstrekt.

Artikel 3 Gegevensverstrekking aan derden met voorafgaande toestemming

 • 1.

  Op verzoek van een derde, wordt aan hem gegevens verstrekt uit de basisregistratie personen als de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt;

 • 2.

  het doel van de gegevensverstrekking dient duidelijk te zijn en de toestemming dient voor het doel van deze gegevensverstrekking gegeven te zijn;

 • 3.

  deze toestemming dient schriftelijk gegeven te zijn en niet ouder dan drie maanden.

 • 4.

  Indien er twijfels zijn over de toestemming wordt de burger gevraagd hierover informatie te verstrekken aan de gemeente;

 • 5.

  indien bij navraag bij de burger blijkt dat deze toestemming niet langer wordt verleend, worden geen gegevens verstrekt.

Artikel 4 Gegevensverstrekking aan derden zonder voorafgaande toestemming

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders verstrekt gegevens aan de in bijlage 2 genoemde categorieën van derden.

 • 2.

  De werkzaamheden van deze derden moeten samenhangen met een overheidstaak, die strekt tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is overheidszorg, of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

 • 3.

  Het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene mogen niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 4.

  Geen gegevens worden verstrekt als op de persoonslijst een aantekening omtrent beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid.

 • 5.

  Indien betrokkene is overleden en de bijhoudingsgemeente ten tijde van overlijden was Capelle aan den IJssel, worden de gegevens op grond van artikel 3.9, lid 4 van de wet aan de in bijlage 2 genoemde derden verstrekt.

 • 6.

  De verstrekking kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 8 Aangehaakte gegevens

De basisregistratie personen heeft voor wat betreft de aangehaakte gegevens tot doel:

 • a.

  informatie te leveren aan de afdeling Publiekszaken ter uitvoering van activiteiten, verband houdende met de taken die bij deze dienst moeten worden gevoerd;

 • b.

  de overheidsorganen te voorzien van gegevens, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van taken van die overheidsorganen;

 • c.

  een ingeschrevene van hem betreffende gegevens te voorzien;

 • d.

  statistische informatie te leveren.

Artikel 9 Aangehaakte gegevens

 • 1.

  Van ingeschrevenen kunnen onder meer de in bijlage 3 genoemde aangehaakte gegevens opgenomen zijn.

 • 2.

  De verantwoordelijke kan besluiten de aangehaakte gegevens uit te breiden dan wel te beperken.

Artikel 10 Wijze van verkrijging aangehaakte gegevens

Aangehaakte gegevens in de BRP worden verkregen door opgave van de ingezetene, door het geautomatiseerde systeem gegenereerde gegevens, door ambtenaren Publiekszaken in het kader van de uitvoering van wettelijke bepalingen en van overheidsorganen en derden.

Artikel 11 Verwijdering van aangehaakte gegevens

Aangehaakte gegevens worden door de beheerder uit de BRP verwijderd na een daartoe strekkend besluit van de verantwoordelijke. De beheerder verwijdert deze gegevens binnen één jaar nadat het besluit is genomen.

Artikel 12 Rechten van de burger

Op de aangehaakte gegevens zijn alle rechten van de burger, genoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), van toepassing.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na haar bekendmaking, en werkt terug tot 6 januari 2014, onder gelijktijdige intrekking van het Privacyreglement GBA.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen Capelle aan den IJssel 2014.

   

Capelle aan den IJssel, 7 oktober 2014.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

G.Kruijt. J.F. Koen.

BIJLAGE 1 VERSTREKKING AAN OVERHEIDSORGANEN

OVERHEIDS-ORGAAN

REDEN VERSTREKKING

 

 

AFDELING

PUBLIEKSZAKEN

 

 

Algemeen

 

KCC

Registratie vragen/klachten/meldingen aanvragen van burgers.

Eerste contact met gemeente

Burgerlijke stand

Controleren van gegevens in verband met het opmaken van akten van de Burgerlijke Stand

Team Wmo

Uitvoering wet Wmo

 

Uitvoering verordening en besluit Wmo

 

Uitvoering regeling gehandicaptenparkeerkaarten

 

Uitvoering beleidsregels betreffende toewijzing gehandicapten-parkeerplaatsen

 

Uitvoering regionale huisvestingsrichtlijn in verband met urgentieverstrekking

 

 

AFDELING

SOCIALE ZAKEN

 

 

 

Verstrekken van (bijzondere) bijstandsuitkering en begeleiden van mensen met een uitkering naar werk

 

Het beboeten van misbruik van verstrekkingen van (bijzondere) bijstand

 

Het ondersteunen van mensen in schuldsituaties

 

Het toetsen van de rechtmatigheid van verstrekkingen van (bijzondere) bijstand

 

Armoedebestrijding

 

 

AFDELING

WELZIJN EN EDUCATIE

 

 

 

Uitvoering Leerplichtwet

 

Vroegtijdig ondersteunen van gezinnen met schuldenproblematiek

 

Coördinatie van zorg in gemeente door lokaal zorgnetwerk

 

Gemeentelijk overleg sluitende aanpak (Gosa) een sluitende aanpak van risico- en probleemjongeren in de gemeente

 

Centrum voor jeugd en gezin in het kader van uitvoering van jeugdzorgtaken.

 

Samenwerking in Regionaal Veiligheidshuis doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit

 

 

AFDELING

FINANCIEN

 

 

Unit Belastingen

Het bijhouden van de WOZ en belastingadministratie ten behoeve van het heffen en innen van gemeentelijke belastingen

Unit Administratie

Ten behoeve van het uitvoeren van de financiële administratie (debiteuren/crediteuren)

Ten behoeve van het beheer van de gemeentelijke verzekeringsportefeuille/schaderegistratie

 

 

AFDELING

STADSBEHEER

 

 

 

Uitnodigen bewoners voor voorlichtingsavonden

 

Communicatie met bewoners ten behoeve van beheer van openbare ruimte

 

Aanschrijving contactpersonen van bewonersverenigingen en verenigingen van eigenaars

 

Verwerken van parkeervergunningen

 

Aanleggen en beborden van invalidenparkeerplaatsen

Unit Handhaving en vergunningen

Controle van correcte naleving van voorwaarden gesteld in de APV of andere gemeentelijke regelingen

 

Beboeten van overtreding van voorwaarden gesteld in APV of andere gemeentelijke regelingen

 

Uitvoeren van taken op het gebied van:

·Bouw en woningtoezicht

·Milieubeheer

·Dierenwelzijn

·Overige bijzondere wetten

·Beoordeling van vergunningaanvragen

AFDELING

STADSONTWIKKELING

 

 

 

Wonen- aanpak woonfraude tegengaan van overlast door overbewoning en illegale onderhuur

 

Uitvoering leegstandswet

 

 

Afdeling

Bestuurs- en Concernondersteuning

 

 

Wijkzaken

Organiseren van bewonersbijeenkomsten

 

 

Team Integrale Veiligheid

Uitvoering wet veiligheidsregio’s ten behoeve van rampenbestrijding, crisisbeheersing

 

Uitvoering van de wet Bibob

 

Uitvoering van taken in het kader van openbare orde en veiligheid

 

Uitvoering van de Wet BOPZ

 

 

Team Juridische zaken

In verband met afhandelen bezwaar en beroepszaken en klachten

 

 

Bureau gemeentesecretaris

Ondersteuning van college van B&W, gemeentesecretaris

Postregistratie

 

 

AFDELING

FACILITAIRE DIENSTEN

 

 

Unit DIV

Document managementsysteem (Verseon)

 

 

 

Verificatie van gegevens van crediteuren iv. verhuur vergaderlocaties en vastgoed

Gemeentelijke Ombudsman Capelle aan den IJssel

Ten behoeve van afhandeling van klachten

Buitenlandse overheden

Wanneer een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie in de verstrekking van die gegevens voorziet

BIJLAGE 2 VERSTREKKINGEN AAN DERDEN

Categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

 • a.

  Geprivatiseerde gemeenteonderdelen.

 • b.

  Organisatie/instellingen, niet zijnde een bestuursorgaan in de zin van de AWB, die taken verrichten op basis van een gemeenschappelijke regeling.

 • c.

  Organisaties die niet-commerciële werkzaamheden verrichten op het gebied van:

  • 1.

   Algemene/geestelijke gezondheidszorg (AGZ-GGZ)

  • 2.

   Belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

  • 3.

   Gehandicaptenzorg

  • 4.

   Jeugdzorg/jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Jeugdwelzijnswerk

  • 5.

   Reclassering en jeugdreclassering

  • 6.

   Maatschappelijke dienstverlening

  • 7.

   Ouderenzorg

  • 8.

   Verslaafdenzorg

  • 9.

   Ziekenhuizen

 • d.

  Crematorium/begraafplaats.

 • e.

  Buitenlandse niet EU-overheidsorganen.

 • f.

  Buitenlandse EU-overheidsorganen.

 • g.

  Overheidsorganen van de Caribische landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en het Caribisch deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

 • h.

  Buitenlandse Rechtspersonen.

 

Overzicht van werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt

 • a.

  Uitvoering van werkzaamheden met Nederlands maatschappelijk belang.

 • b.

  Het verrichten van taken op basis van een gemeenschappelijke regeling.

 • c.

  Niet-commerciële werkzaamheden op het gebied van:

  • 1.

   AGZ: alle activiteiten die gericht zijn op de verbetering van de gezondheid van de mensen in de gemeente.

   GGZ: deelgebied binnen de gezondheidszorg dat behandeling, begeleiding en verpleging en verzorging biedt aan mensen met psychische problemen, zowel met psychosociale problemen als met psychische stoornissen; biedt tevens preventie.

 • 2.

  Behartiging van belangen van slachtoffers van vervolging.

 • 3.

  Alle vormen van zorg-, hulp- en/of dienstverlening die speciaal gericht is op gehandicapten.

 • 4.

  Alle vormen van zorg-, hulp- en/of dienstverlening die speciaal gericht is op jongeren JGZ; onderdeel van de openbare gezondheidszorg dat zich richt op het bevorderen, beschermen en bewaken van de lichamelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling van alle jeugdigen tot 19 jaar.

 • 5.

  Hulpverlening aan mensen die verdacht worden van of veroordeeld zijn wegens een strafbaar feit; reclasseringstaken kunnen worden uitgevoerd vanaf het moment van inverzekeringstelling op het politiebureau tot na beëindiging van de opgelegde straf. Jeugdreclassering: begeleiding en hulpverlening aan jeugdigen die verdacht worden van of veroordeeld zijn wegens een strafbaar feit; uitgevoerd door de bureaus jeugdzorg in opdracht van de raad voor de kinderbescherming, de officier van justitie of de kinderrechter.

 • 6.

  Hulp- en dienstverlening in het kader van vragen, tekorten en problemen die samenhangen met de wijze waarop mensen in hun directe sociale omgeving functioneren; beroepsactiviteiten richten zich op materiële problemen, bijvoorbeeld schuldproblematiek, en immateriële problemen, bijvoorbeeld psychosociale problemen.

 • 7.

  Alle vormen van zorg-, hulp- en/of dienstverlening die speciaal gericht is op ouderen.

 • 8.

  Alle vormen van zorg-, hulp- en/of dienstverlening die speciaal gericht is op verslaafden.

 • 9.

  Patiëntenzorg; het leveren van medische zorg en daarbij behorend het innen van rekeningen in verband met de verleende zorg.

  • d.

   Contact met nabestaanden en rechthebbenden in verband met begraven en cremeren en grafrechten.

  • e.

   Uitvoering geven aan een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie dat in de verstrekking van gegevens voorziet, dan wel na nadrukkelijke toestemming van burger.

  • f.

   Ten behoeve van uitvoering van overheidstaken.

  • g.

   Ten behoeve van de uitvoering van overheidstaken

  • h.

   Ten behoeve van uitvoering van taken met een Nederlands maatschappelijk belang. Bijvoorbeeld ten behoeve van werkzaamheden op het gebied van sociale zekerheid en zorg.

Voor verstrekkingen aan de instanties onder e, f, g en h is vereist dat:

 • ·

  sprake is van een Nederlands publiek belang.

 • ·

  voor verstrekking van gegevens is toestemming van de burger nodig.

BIJLAGE 3 AANGEHAAKTE GEGEVENS

Aangehaakte gegevens zijn:

Vrije aantekeningen (zoals onder andere de benaming woonboot en de adreshistorie vóór 1 oktober 1994);

Dossiergegevens;

De historische persoonslijsten, inclusief de verwijsgegevens, van vertrokken personen vóór 1 oktober 1994;

De historische persoonslijsten van overleden personen voor 1 oktober 1994;

Burgerlijke staat; ongehuwd, gehuwd, weduwe/weduwnaar, gescheiden, geregistreerd partner, gescheiden geregistreerd partner en achtergebleven geregistreerd partner;

Gezinssamenstelling (code en/of omschrijving);

Leeftijd;

Voorletter(s);

Verhuisdatum;

Pandgegevens;

Wijk/buurt codering;

Stemdistrictnummer;

Diverse elementen van de persoonslijst komen voor met een omschrijving (bijvoorbeeld naamgebruik).

Diverse data kunnen op verschillende manieren worden weergegeven.

gegevens inzake systeembeheer en autorisaties; status inschrijving persoon;

rijkscode nationaliteit;

reden opname adresgegevens;

onderzoekgegevens;

kladblokaantekeningen behalve kladblokken 00 en 01;

gegevens met betrekking tot de aanvraag en status van een optie/naturalisatieaanvraag; gegevens met betrekking tot signalering van reisdocumenten;

verstrekking Rotterdampas; adreshistorie; stemdistricten.