Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Subsidieregeling particuliere monumentale en waardevolle bomen Capelle aan den IJssel 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling particuliere monumentale en waardevolle bomen Capelle aan den IJssel 2015
CiteertitelSubsidieregeling particuliere monumentale en waardevolle bomen Capelle aan den IJssel 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2, lid 5 van de Bomenverordening Capelle aan den IJssel 2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuwe regeling

09-12-2014

Gemeenteblad Jaargang 2014 77859

610345

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling particuliere monumentale en waardevolle bomen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

overwegende dat:

 

 • -

  in artikel 2, lid 5 van de Bomenverordening Capelle aan den IJssel 2013 is bepaald dat burgemeester en wethouders een bijdrageregeling kunnen vaststellen voor een tegemoetkoming in de kosten die noodzakelijk zijn voor het duurzaam in stand houden van een beschermde houtopstand in privaat eigendom;

 • -

  op het verstrekken van subsidies de Algemene subsidieverordening Capelle aan den IJssel 2015 (ASV) van toepassing is, voor zover daarvan niet bij subsidieregeling wordt afgeweken

 • -

  de ASV op onderdelen bij subsidieregeling kan worden aangevuld.

   

B e s l u i t :

 

vast te stellen de Subsidieregeling particuliere monumentale en waardevolle bomen Capelle aan den IJssel 2015.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Monumentale en waardevolle bomen: bomen die als monumentale of waardevolle bomen zijn opgenomen op de Groene Kaart;

 • b.

  Groene Kaart: de door het college vastgestelde topografische kaart met daarop aangegeven boomzones, boomstructuren en solitaire bomen of boomgroepen, met bijbehorend register;

 • c.

  Visuele Boomveiligheidscontrole: het uitvoeren van een visuele controle, inclusief de bijbehorende registratie, ter beoordeling van de veiligheid van al of niet individuele bomen in het kader van de voor de bomen geldende zorgplichten;

 • d.

  Erkend boomverzorgingsbedrijf: boomverzorgingsbedrijf, waarbij de uitvoerend boomverzorger minimaal beschikt over het certificaat European Tree Worker.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is alleen van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het treffen van maatregelen voor de duurzame instandhouding van monumentale en waardevolle bomen op particulier terrein.

 • 2.

  De in lid 1 bedoelde maatregelen moeten noodzakelijk zijn op grond van de constateringen die zijn gedaan in het kader van een Visuele Boomveiligheidscontrole die in opdracht van het college is uitgevoerd.

Artikel 4 Subsidieontvanger

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan degene, die krachtens zakelijk recht bevoegd is om over de in stand te houden monumentale en waardevolle boom of bomen te beschikken.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen alleen in aanmerking de redelijkerwijs te maken kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten voor de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3, met een maximum van € 500,- per boom.

 • 2.

  Een zakelijk gerechtigde kan per boom maximaal eenmaal per 3 jaar in aanmerking komen voor een subsidie op grond van deze subsidieregeling.

Artikel 7 Aanvraag

Bij een aanvraag om subsidie hoeft de aanvrager, in afwijking van artikel 6, tweede en derde lid, van de ASV, alleen de volgende gegevens over te leggen:

 • 1.

  een volledig ingevuld aanvraagformulier, met daarop vermeld het boomnummer, zoals opgenomen op de Groene Kaart;

 • 2.

  een overzicht van de maatregelen die noodzakelijk zijn op grond van de constateringen die zijn gedaan in het kader van de Visuele Boomveiligheidscontrole die in opdracht van het college is uitgevoerd;

 • 3.

  een gespecificeerde offerte van een erkend boomverzorgingsbedrijf voor het uitvoeren van de maatregelen bedoeld onder b.

Artikel 8 Verplichtingen

 • 1.

  Subsidieontvangers zijn verplicht om de maatregelen bedoeld in artikel 7 sub b te laten uitvoeren door een erkend boomverzorgingsbedrijf.

 • 2.

  De maatregelen bedoeld in artikel 7 sub b dienen te worden uitgevoerd binnen 3 maanden nadat de subsidie is verleend.

 • 3.

  Bij de subsidieverlening kunnen aan de subsidieontvanger nog andere dan de in het eerste en tweede lid vermelde verplichtingen worden opgelegd.

Artikel 9 Vaststelling en uitbetaling subsidie

 • 1.

  De subsidie wordt vastgesteld nadat de subsidieontvanger de factuur heeft ingediend van het boomverzorgingsbedrijf dat de maatregelen bedoeld in artikel 7 sub b heeft uitgevoerd.

 • 2.

  In afwijking van artikel 13, lid 1 van de ASV wordt de subsidie uitbetaald nadat de maatregelen bedoeld in artikel 7 sub b zijn uitgevoerd.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling particuliere monumentale en waardevolle bomen.

   

Capelle aan den IJssel, 16 december 2014.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

G.Kruijt. J.F. Koen.

Toelichting

Algemeen

In onze gemeente hanteren wij een lijst met monumentale en waardevolle bomen. Er zijn 78 particuliere bomen aangewezen als monumentaal of waardevol. Dit zijn de meest bijzondere en beschermde bomen van de gemeente. De bomen zijn zo markant dat veel mensen ze kennen. Het doel van het gemeentelijke Bomenbeleidsplan is om deze monumentale en waardevolle bomen goed te verzorgen en ze te beschermen tegen kap. Iedere boomeigenaar, dus ook particulier, is verantwoordelijk voor een goed onderhoud van zijn boom/bomen. Als schade ontstaat ten gevolge van het feit dat een boom niet of niet voldoende is onderhouden kan dit leiden tot aansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. In zoverre kan worden gesteld dat de eigenaar van een boom verplicht is om deze te onderhouden. Het onderhoud van monumentale en waardevolle bomen is echter arbeidsintensief en de onderhoudsverplichting kan in sommige gevallen hoge kosten met zich meebrengen. In het Bomenbeleidsplan is daarom uitgesproken, dat een regeling moet worden opgesteld om de particuliere boomeigenaren tegemoet te komen bij dezeonderhoudsverplichting. In het verlengde daarvan is in artikel 2, lid 5 van de Bomenverordening Capelle aan den IJssel 2013 bepaald, dat burgemeester en wethouders een bijdrageregeling kunnen vaststellen voor een tegemoetkoming in de kosten die noodzakelijk zijn voor het duurzaam in stand houden van een beschermde houtopstand in privaat eigendom.

 

Het kader voor het verstrekken van subsidies is de Algemene subsidieverordening Capelle aan den IJssel 2015 (ASV). Op grond van artikel 3 van de ASV stelt het college bij subsidieregeling vast welke activiteiten in aanmerking kunnen komen voor subsidie en kan het college bij subsidieregeling bepalen welke doelgroepen voor subsidie in aanmerking komen. De ASV is op het verstrekken van subsidies van toepassing, voor zover daarvan niet bij subsidieregeling vanaf wordt afgeweken. De ASV kan op onderdelen ook bij subsidieregeling kan worden aangevuld. In deze subsidieregeling wordt aan dit een en ander invulling gegeven tegen de achtergrond van het Bomenbeleidsplan alsmede artikel 2, lid 5 van de Bomenverordening. De subsidieregeling moet leiden tot een duurzame instandhouding van de monumentale en waardevolle bomen.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

 

Artikel 3 Activiteiten

Te nemen maatregelen voor de duurzame instandhouding van monumentale en waardevolle bomen op particulier terrein komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking als ze voortkomen uit een Visuele Boomveiligheidscontrole (BVC), die is uitgevoerd in opdracht van het college en zijn opgenomen in het bijbehorende BVC-rapport. Op basis van het BVC-rapport kan de particuliere boomeigenaar een gespecificeerde offerte aanvragen bij een erkend boomverzorgingsbedrijf. Het college laat de BVC van alle monumentale en/of waardevolle bomen op particulier terrein 1 keer in de 3 jaar op zijn kosten uitvoeren.

 

Artikel 4 Subsidieontvanger

Zoals in het algemeen deel van de toelichting is verwoord bepaalt het college, voor zover van toepassing in een subsidieregeling tevens welke doelgroepen voor subsidie in aanmerking komen. In dit artikel wordt voor de Subsidieregeling particuliere monumentale en waardevolle bomen Capelle aan den IJssel 2015 vastgelegd aan welke partijen een subsidie kan worden verstrekt.

 

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

Een eigenaar kan tot maximaal 50% van de kosten met een maximumbedrag van € 500,- per boom gesubsidieerd krijgen. Deze kosten moeten blijken uit een offerte van het boomverzorgingsbedrijf die bij

de subsidieaanvraag gevoegd worden. Een eigenaar komt per boom maximaal eens per 3 jaar in aanmerking voor een subsidie. Dit komt overeen met de termijn waarop de BVC wordt uitgevoerd.

 

Artikel 7 Aanvraag

In artikel 6, lid 1 van de ASV is bepaald dat een aanvraag om subsidie schriftelijk moet worden ingediend bij het college, met gebruikmaking van een daartoe door het college vastgesteld aanvraagformulier. Schriftelijk staat hier tegenover mondeling. Het aanvraagformulier voor de subsidieaanvraag is te vinden op de gemeentelijke website. De ingevulde aanvraag moet per brief of per e-mail worden ingediend, gericht aan het college. In artikel 7 is vermeld welke informatie bij het aanvraagformulier gevoegd dient te worden.

 

Artikel 8 Verplichtingen

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 9 Vaststelling en uitbetaling subsidie

Conform het bepaalde in artikel 14, lid 2 van de ASV zal de subsidie worden vastgesteld binnen 8 weken nadat de subsidieontvanger de in artikel 9, lid 1genoemde factuur heeft ingediend.

 

Artikel 10 Slotbepalingen

Dit artikel spreekt voor zichzelf.