Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Nadere regels verordening tegenprestatie participatiewet en IOAW/IOAZ gemeente Capelle aan den IJssel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels verordening tegenprestatie participatiewet en IOAW/IOAZ gemeente Capelle aan den IJssel
CiteertitelNadere regels verordening tegenprestatie participatiewet en IOAW/IOAZ gemeente Capelle aan den IJssel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2 onder b van de verordening tegenprestatie participatiewet en IOAW/IOAZ gemeente Capelle aan den IJssel

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-201501-01-2015Nieuwe regeling

03-02-2015

Gemeenteblad Jaargang 2015Nr. 12591

620141

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels verordening tegenprestatie participatiewet en IOAW/IOAZ gemeente Capelle aan den IJssel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

 

overwegende, dat het wenselijk is het beleid omtrent de tegenprestatie vast te leggen in nadere regels;

 

gezien het advies van de Cliëntenraad van 10 december 2014;

 

gelet op artikel 2 onder b van de verordening tegenprestatie participatiewet en IOAW/IOAZ gemeente Capelle aan den IJssel;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen:

 

Nadere regels verordening tegenprestatie participatiewet en IOAW/IOAZ gemeente Capelle aan den IJssel

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze nadere regels wordt verstaan onder:

  Verordening: verordening tegenprestatie participatiewet en IOAW/IOAZ gemeente Capelle aan den IJssel.

 • 2.

  Voor zover niet anders is bepaald, worden begrippen in deze nadere regels gebruikt in dezelfde betekenis als in de Participatiewet, IOAW en IOAZ.

Artikel 2 Opdragen werkzaamheden

 • 1.

  De uitkeringsgerechtigde krijgt zelf de gelegenheid binnen twintig werkdagen werkzaamheden aan te dragen die voldoen aan het bepaalde in artikel 3 van de verordening.

 • 2.

  Wanneer de uitkeringsgerechtigde niet binnen twintig werkdagen werkzaamheden heeft aangedragen die voldoen aan het bepaalde in artikel 3 van de verordening, dan legt het college aan uitkeringsgerechtigde werkzaamheden voor, zo mogelijk meerdere soorten.

 • 3.

  Wanneer het college niet binnen één maand na het verstrijken van de periode zoals genoemd in lid 2 van dit artikel werkzaamheden voorlegt, dan treedt artikel 6 van de verordening in werking.

Artikel 3 Beschikking en plan van aanpak

De verplichting tot een tegenprestatie naar vermogen wordt middels een beschikking opgelegd, met als bijlage een plan van aanpak waarin de afspraken met de uitkeringsgerechtigde zijn vastgelegd. Hierin is tenminste opgenomen:

 • a.

  een omschrijving van de werkzaamheden;

 • b.

  de omvang en duur van de werkzaamheden;

 • c.

  de locatie van de werkzaamheden.

Artikel 4 Niet of onvoldoende meewerken tegenprestatie

Als de uitkeringsgerechtigde niet of in onvoldoende mate meewerkt aan de opgelegde tegenprestatie naar vermogen, wordt deze gedraging conform de Afstemmingsverordening Participatiewet 2015 gesanctioneerd.

Artikel 5 Aantonen ontheffingsgrond

 • 1.

  De uitkeringsgerechtigde kan aantonen dat er sprake is van een ontheffingsgrond, zoals genoemd in artikel 7, lid 1 van de verordening, door het overleggen van een indicatie of verklaring die de noodzakelijkheid van mantelzorg kan aantonen.

 • 2.

  De uitkeringsgerechtigde kan aantonen dat er sprake is van een ontheffingsgrond, zoals genoemd in artikel 7, lid 2 van de verordening, door het overleggen van een ondertekende vrijwilligersovereenkomst.

Artikel 6 Verzekering tijdens tegenprestatie

 • 1.

  De partij waar de tegenprestatie wordt verricht is primair verantwoordelijk voor het handelen van de uitkeringsgerechtigde en kan de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid of ongevallen niet afwentelen op de uitkeringsgerechtigde.

 • 2.

  Kosten wegens door een uitkeringsgerechtigde aan eigendommen van derden toegebracht schade, alsmede schade als gevolg van ongevallen, tijdens werk- en reisuren worden in beginsel verhaald op een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering van de gemeenschappelijke regeling IJSSELgemeenten

 • 3.

  De uitkering dan wel vergoeding is niet hoger dan de binnen de betreffende polis vastgestelde maximum bedragen.

 • 4.

  Het college is niet aansprakelijk voor een vergoeding voor de verrichte tegenprestatie als de bijstand achteraf wordt teruggevorderd over een periode waarin de verplichting tot tegenprestatie is opgelegd.

Artikel 7 Citeertitel

Deze Nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels verordening tegenprestatie participatiewet en IOAW/IOAZ gemeente Capelle aan den IJssel.

Artikel 8 Inwerkingtreding

De nadere regels treden in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking en werken terug tot 1 januari 2015.

Capelle aan den IJssel, 3 februari 2015.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

G.Kruijt. J.F. Koen.