Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Verordening Gevel- en Voorterreinfonds Bedrijventerrein Hoofdweg Vak A CapelleXL

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gevel- en Voorterreinfonds Bedrijventerrein Hoofdweg Vak A CapelleXL
CiteertitelVerordening Gevel- en Voorterreinfonds Bedrijventerrein Hoofdweg Vak A CapelleXL
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht
 2. Artikel 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-10-2015Nieuwe regeling

28-09-2015

Gemeenteblad, jaargang 2015 nr. 91225

679699

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gevel- en Voorterreinfonds Bedrijventerrein Hoofdweg Vak A CapelleXL

 

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen: Verordening Gevel- en Voorterreinfonds Bedrijventerrein Hoofdweg Vak A CapelleXL.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.bedrijfskavel: kavel met bedrijfspand(en), gelegen binnen vak A van het bedrijventerreinen

Hoofdweg CapelleXL, zoals nader aangeduid in bijlage 1;

 • b.

  bedrijfspand: ruimte om bedrijf of beroep in uit te oefenen, niet zijnde een woning;

 • c.

  bedrijfsverzamelgebouw: een bedrijfspand dat dient om meerdere bedrijven te huisvesten;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  eigenaar: de eigenaar van een onroerende zaak;

 • f.

  gemeente: de gemeente Capelle aan den IJssel;

 • g.

  huurder: een natuurlijk of rechtspersoon die een bedrijfspand of een gedeelte daarvan,bedrijfsmatig huurt;

 • h.

  ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon die voor eigen risico een bedrijf of beroepuitoefent;

 • i.

  subsidieontvanger: een natuurlijk of rechtspersoon waaraan het college subsidie heeft verstrekt;

 • j.

  verhuurder: een natuurlijk of rechtspersoon die een bedrijfspand of een gedeelte daarvan,verhuurt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is van toepassing op alle aanvragen om subsidie voor het verbeteren van deuitstraling van een bedrijfspand- en/of bedrijfskavel die binnen vak A van het bedrijventerreinHoofdweg CapelleXL zijn gelegen, zie bijlage 1.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1.

  Deze verordening heeft een subsidieplafond van in totaal € 200.000,-.

 • 2.

  Indien na het verlopen van de inschrijfperiode, bedoeld in artikel 5, het subsidieplafond nog niet is bereikt, kan het college nogmaals openstellen, waarbij ondernemers uit de vakken B tot en met F eveneens een aanvraag kunnen indienen.

Artikel 4 Hoogte van de subsidiebijdrage

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten voor de verbetering van hetbedrijfspand en/of bedrijfskavel, met een maximum van € 20.000,- en met dien verstande datBTW niet wordt vergoed.

 • 2.

  Voor bedrijfsverzamelgebouwen gelden de volgende maximale vergoedingen:

  • a.

   tot 4 units, 50% van de totale investering met een maximum van € 20.000,-;

  • b.

   4 tot 10 units, 50% van de totale investering met een maximum van € 25.000,-;

  • c.

   10 units of meer, 50% van de totale investering met een maximum van € 30.000,-.

Artikel 5 Aanvraag en beslistermijn

 • 1.

  Het college stelt een inschrijfperiode van ten hoogste 16 weken vast waarbinnen aanvragen totsubsidie kunnen worden ingediend.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidie moet door middel van een daartoe door het college vastgesteldaanvraagformulier worden ingediend. Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandelinggenomen. Een huurder dient bij de aanvraag een schriftelijke akkoordverklaring van de eigenaarte overleggen.

 • 3.

  De gemeente stuurt per direct de aanvraag ter informatie aan de Bedrijven Investering Zone(BIZ) Capelle XL.

 • 4.

  Een aanvraag moet ingediend zijn voordat wordt overgegaan tot feitelijke uitvoering van dewerkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 5.

  De aanvraag zal worden getoetst aan de geldende bouwvoorschriften, het bestemmingsplan en het toetsingskader met beeldkwaliteitscriteria, dat door het college van burgemeester enwethouders, na overleg met de BIZ, wordt vastgesteld. Eventueel uit de aanvraag voortkomendeomgevingsvergunningen dienen via reguliere weg aangevraagd en verkregen te worden. Deleges die in dat verband verschuldigd zijn, komen niet voor subsidiering op grond van dezeverordening in aanmerking.

 • 6.

  Het besluit om een bijdrage uit het fonds te verstrekken neemt het college binnen ten hoogste4 weken na het einde van de inschrijfperiode.

Artikel 6 Criteria subsidieverstrekking

 • 1.

  De subsidieverstrekking is van eenmalige aard, waarbij de subsidie enkel en alleen wordtverstrekt aan een ondernemer die eigenaar/verhuurder of huurder van een bedrijfskavel is die inhet aangeduide gebied van het bedrijventerrein Hoofdweg Vak A CapelleXL is gelegen.

 • 2.

  De ondernemer dient op het moment van de subsidieaanvraag bij de Kamer van Koophandelingeschreven te staan.

 • 3.

  De werkzaamheden, waarvoor subsidie is verleend, dienen uiterlijk 31 december 2017 afgerond te zijn.

 • 4.

  De subsidie wordt onder de voorwaarden verleend dat:

  • a.

   het verbeteren van de presentatie van het bedrijfspand en/of bedrijfskavel ten goede komtvan de verwezenlijking van de revitalisering van het aangewezen gebied; met dien verstandedat reguliere onderhoudswerkzaamheden, vergroting van het bedrijfsoppervlak en inpandigemaatregelen niet voor subsidiëring in aanmerking komen;

  • b.

   de werkzaamheden waarvoor een bijdrage wordt gevraagd, worden uitgevoerd door eenbedrijf dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

  • c.

   een huurder een schriftelijk verklaring van de eigenaar kan overleggen dat met de aanvraagwordt ingestemd;

  • d.

   voor de aanvrager geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd, dan wel datde aanvrager in surseance van betaling of faillissement verkeert;

  • e.

   de bedrijfsactiviteiten op de bedrijfskavel in overeenstemming zijn met het bestemmingsplandan wel gebruiksvoorschriften.

Artikel 7 Vaststelling en uitbetaling van de bijdrage

 • 1.

  De subsidieontvanger moet binnen 4 weken na afronding van de werkzaamheden, doch uiterlijk op 31 december 2017, bij het college een verzoek om subsidievaststelling indienen.

 • 2.

  Het college stelt de subsidie in overeenstemming met de subsidieverlening, binnen 8 weken naontvangst van de aanvraag vast, nadat de uitgevoerde werkzaamheden zijn gecontroleerd engoedgekeurd aan de hand van:

 • a.

  de door de subsidieontvanger over te leggen specificatie van gemaakte kosten, facturen enbetalingsbewijzen;

 • b.

  een controle ter plaatse.

 • 3.

  De uitbetaling van het subsidiebedrag vindt plaats binnen 4 weken nadat de subsidie isvastgesteld.

Artikel 8 Intrekken van de bijdrage

Het college kan de subsidieverlening intrekken indien de ondernemer niet binnen 6 maanden, na de datum waarop de subsidie is verleend, de werkzaamheden is gestart waarop de subsidieverlening betrekking heeft.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Het college weigert de subsidie:

 • a.

  niet is voldaan aan de subsidiecriteria genoemd in artikel 6;

 • b.

  door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond, zoals genoemd in artikel 3, zou wordenoverschreden;

 • c.

  er vóór het indienen van de aanvraag al een begin is gemaakt met de uitvoering van dewerkzaamheden waarvoor subsidie is aangevraagd;

 • d.

  in het kader van de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en de verstrekkingvan deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag heeft geleid.

Artikel 10 Nadere regels

Het college is bevoegd om nadere regels te stellen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen en voor zover toepassing van deze verordening, gelet op het belang van het verbeteren van de beeldkwaliteit van het bedrijventerrein Hoofdweg CapelleXL, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 12 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 13 Inwerkingtreding, openstelling en werkingsduur

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

 • 2.

  Aanvragen om subsidie kunnen worden ingediend zolang er budget beschikbaar is, doch uiterlijk tot 31 januari 2016.

 • 3.

  Deze verordening is van kracht tot uiterlijk 31 december 2017 of zoveel eerder als hetsubsidieplafond is bereikt, met dien verstande dat de verordening van kracht blijft ten aanzienvan de eerder verleende subsidies.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening Gevel- en voorterreinfonds Bedrijventerrein Hoofdweg Vak A CapelleXL".

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 september 2015,

de griffier, de voorzitter,