Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2016
CiteertitelBeleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1 van de Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen
 2. artikel 3 van de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing
 3. artikel 2 van de Verordening hondenbelasting
 4. artikel 3 van de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

15-12-2015

Gemeenteblad Jaargang 2015 Nr. 124388

745865

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 1 van de Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen, artikel 3 van de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing, artikel 3 van de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing en

artikel 2 van de Verordening hondenbelasting;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende:

beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie.

 

 

Voorkeursvolgorde

 • 1.

  Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt, indien er met betrekking tot één roerende of onroerende zaak verschillende categorieën genothebbenden zijn, de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

 • 1.

  1 de beperkt gerechtigde, waarbij de volgende voorkeursvolgorde geldt:

  1.1.1 de vruchtgebruiker c.q. gerechtigde krachtens recht van gebruik en bewoning;

1.1.2 de opstaller, met uitzondering van degene die een afhankelijk opstalrecht, dan wel

een opstalrecht ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van onder- of

bovengrondse leidingen heeft;

1.1.3 de erfpachter dan wel de beklemde meier;

 • 1.

  2 de eigenaar of de appartementsgerechtigde;

 • 1.

  3 degene die op andere wijze als genothebbende naar voren komt, daaronder begrepen de bezitter.

 • 2.

  Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

 • 2.

  1 indien er binnen één categorie genothebbenden personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Capelle aan den IJssel wonen of gevestigd zijn:

  2.1.1 degene die ook als gebruiker wordt aangemerkt;

  2.1.2 degene die in de gemeente woont of is gevestigd;

  2.1.3 degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

  2.1.4 een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;

  2.1.5 bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

2.1.6 degene die bij de unit Belastingen als genothebbende of gebruiker bekend is;

2.1.7 de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden;

2.2 indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Capelle aan den IJssel wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens elders in Nederland wonen of gevestigd zijn:

2.2.1 degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

2.2.2 een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;

2.2.3 bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd;

2.2.4 degene die bij de unit Belastingen als genothebbende of gebruiker bekend is;

2.2.5 de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden;

2.3 indien er binnen één categorie genothebbenden geen personen zijn die volgens de beschikbare gegevens in Nederland wonen of gevestigd zijn, maar wel personen die volgens de beschikbare gegevens in het buitenland wonen of gevestigd zijn:

2. 2.3.1 degene die het grootste aandeel in het genotsrecht heeft;

2.3.2 degene die bij de unit Belastingen als genothebbende of gebruiker bekend is;

2.3.3 de eerstgerechtigde in de volgorde die door het kadaster wordt aangehouden.

 • 3.

  Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van gebruikers van een onroerende zaak, wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

 • 3.

  1 degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt aangemerkt;

 • 3.

  2 degene die in de Basisregistratie Personen het langst staat ingeschreven op het betrokken adres;

 • 3.

  3 de oudste in leeftijd;

 • 3.

  4 degene die op andere wijze als gebruiker naar voren komt.

 • 4.

  Met betrekking tot de hondenbelasting wordt de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

 • 4.

  1 degene die als belastingplichtige voor het object waar de hond wordt gehouden geregistreerd staat;

 • 4.

  2 degene die de huur van het hele belastingobject c.q. het object waar de hond wordt gehouden, betaalt aan een elders wonende verhuurder;

 • 4.

  3 degene die het grootste deel van het belastingobject c.q. het object waar de hond wordt gehouden, gebruikt;

 • 4.

  4 degene die het langst in het belastingobject c.q. het object waar de hond wordt gehouden, woont;

 • 4.

  5 degene die het belastingobject c.q. het object waar de hond wordt gehouden, het langst gebruikt;

 • 4.

  6 de oudste, in geval van gelijktijdige vestiging in het belastingobject c.q. het object waar de hond wordt gehouden;

 • 4.

  7 degene die op andere wijze als gebruiker van het belastingobject of houder van de hond naar voren komt.

 • 5.

  Indien en voor zover aanslagen van verschillende gemeentelijke belastingen worden verenigd op één aanslagbiljet, worden deze in onderstaande volgorde ten name gesteld van de belastingplichtige die:

 • 5.

  1 ingevolge de onderdelen 1 en 2 kan worden aangewezen;

 • 5.

  2 ingevolge onderdeel 3 kan worden aangewezen;

 • 5.

  3 ingevolge onderdeel 4 kan worden aangewezen.

 • 6.

  De onderdelen 1 tot en met 5 vinden geen toepassing indien:

 • 6.

  1 de aanslag kan worden opgelegd aan degene die met betrekking tot het voorgaande belastingtijdvak of kalenderjaar de aanslag heeft gekregen, gezorgd heeft dat de aanslag betaald is en nog steeds belastingplichtig is;

 • 6.

  2 bij de unit Belastingen bekend is dat één van de potentiële belastingplichtigen de desbetreffende aanslag op zijn/haar naam wil hebben, althans voor zover dit niet leidt tot een mogelijke situatie dat de belasting niet kan worden betaald dan wel ingevorderd.

 • 7.

  Voor zover de belasting wordt geheven over een belastingtijdvak, is bij de toepassing van de voorkeursvolgorde beslissend de situatie bij de aanvang van dat tijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 8.

  Aangezien de voorkeursvolgorde erop is gericht de aanslag op te leggen aan een belastingplichtige die in staat geacht mag worden om de belasting te betalen, kan ook tot een andere keuze gekomen worden dan uit de voorkeursvolgorde zou volgen.

 • 9.

  Wijzigingen kunnen - indien reeds een aanslag aan een belastingplichtige is opgelegd - pas plaatsvinden met ingang van het eerstvolgende belastingtijdvak.

 • 10.

  Indien in uitzonderingsgevallen, door welke oorzaak dan ook, een aanslag wordt opgelegd in afwijking van het in de voorgaande onderdelen bepaalde, is die aanslag alleen ongeldig als er sprake is van willekeur.

 • 11.

  Indien een belasting niet wordt geheven bij wege van aanslag, maar op andere wijze, is het bepaalde in de onderdelen 1 tot en met 10 van overeenkomstige toepassing.

 

Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels inzake het aanwijzen van eenbelastingplichtige 2016.

 

Inwerkingtreding

 • 1.

  De "Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2010" van 5 oktober 2010 worden ingetrokken met ingang van de in het tweede lid bedoelde datum van inwerkingtreding van de beleidsregels van dit besluit. Zij blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag volgende op die van debekendmaking, doch niet eerder dan 1 januari 2016.

 

Capelle aan den IJssel,

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

 

 

Toelichting op de beleidsregels

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat meer personen belastingplichtig kunnen zijn voor één belastingobject (onroerende zaak, woon- of bedrijfsruimte, perceel of hond).

In de gevallen waarin dat voorkomt mag de gemeente de aanslag ten name van één van de belastingplichtigen stellen. In deze gevallen hanteert de gemeente een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belastingplichtige die de aanslag op zijn of haar naam krijgt. Deze voorkeursvolgorde is gebaseerd op veronderstelde betaalcapaciteit en doelmatige c.q. doeltreffende heffing en invordering en wordt toegepast voor zover de gegevens voorhanden of te achterhalen zijn. De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve oplossing. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen.