Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Beleidsregels voor het schriftelijk (nader) motiveren van bezwaarschriften in belastingzaken 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het schriftelijk (nader) motiveren van bezwaarschriften in belastingzaken 2016
CiteertitelBeleidsregels voor het schriftelijk (nader) motiveren van bezwaarschriften in belastingzaken 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikelen 1:3, vierde lid, artikel 4:83 en artikel 6:6 van de Algemene wet bestuursrecht.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

15-12-2015

Gemeenteblad Jaargang 2015 Nr. 124397

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregelsvoor het schriftelijk (nader) motiveren van bezwaarschriften in belastingzaken.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

 

Gelet op de artikelen 1:3, vierde lid, artikel 4:83 en artikel 6:6 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende:

 

beleidsregelsvoor het schriftelijk (nader) motiveren van bezwaarschriften in belastingzaken.

 

Artikel 1 Reikwijdte en definities

1. Deze beleidsregels zijn van toepassing op bezwaarschriften die zijn gericht tegen: a. voor bezwaar vatbare beschikkingen, genomen ingevolge enig artikel van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ-beschikkingen); b. voor bezwaar vatbare beschikkingen, genomen op grond van een op de voet van artikel 216 van de Gemeentewet vastgestelde belastingverordeningen (aanslagen gemeentelijke belastingen). 2. Deze beleidsregels geven nadere regels voor gelegenheid tot schriftelijke (nadere) motivering van bezwaarschriften als bedoeld in de artikelen van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 22j van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Waar verder in deze beleidsregel "bezwaar" staat kan ook "verzoek" worden gelezen. 3. Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. Pro forma bezwaarschrift: een bezwaarschrift waarin geen gronden voor het bezwaar worden aangegeven en waarin om uitstel van de motivering wordt gevraagd; b. Onvoldoende gemotiveerd bezwaarschrift: een bezwaarschrift waarin onvoldoende wordt aangegeven wat de reden van bezwaar is of waarin de reden van het bezwaar onvoldoende wordt toegelicht. 4. Met schriftelijke motivering wordt gelijkgesteld een op digitale wijze via het E-loket van de gemeente Capelle aan den IJssel met behulp van de DigiD inlogcode ingediende motivering. Een per e-mail ingediende motivering wordt niet met een schriftelijke motivering gelijk gesteld.

Artikel 2 Verzoek om (nadere) motivering

Na ontvangst van een pro forma bezwaarschrift of een onvoldoende gemotiveerd bezwaarschrift tegen een aanslag gemeentelijke belastingen of een WOZ-beschikking, wordt de indiener van dit bezwaarschrift in een brief verzocht om het bezwaarschrift binnen een termijn schriftelijk (nader) te motiveren.

Artikel 3 Termijnen voor (nadere) motivering

De volgende termijnen voor (nadere) motivering van het bezwaarschrift gelden:

 • 1.

  Een reactietermijn tot het einde van de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken van de betreffende aanslag en/of beschikking, indien de brief met het verzoek om (nadere) motivering van het bezwaarschrift in de weken 1 tot en met 3 van de genoemde wettelijke bezwaartermijn wordt verzonden.

 • 2.

  Een reactietermijn van 3 weken na de dagtekening van de brief met het verzoek om (nadere) motivering van het bezwaarschrift, indien deze brief in de weken 4 tot en met 6 van de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken van de betreffende aanslag en/of beschikking wordt verzonden.

 • 3.

  Een eenmalige verlenging van genoemde reactietermijn van 3 weken met 2 weken na de dagtekening van de herinneringsbrief met het verzoek om (nadere) motivering van het bezwaarschrift, indien de 6 weken wettelijke bezwaartermijn van de betreffende aanslag en/of beschikking reeds is verstreken.

 • 4.

  Per individueel geval wordt bekeken of verder uitstel van (nadere) motivering van het bezwaarschrift noodzakelijk is, indien de indiener van het bezwaarschrift tijdens de motiveringstermijn verzoekt om verder uitstel van motivering van het bezwaarschrift.

 • 5.

  Van verder uitstel van (nadere) motivering van het bezwaarschrift wordt de indiener van het bezwaarschrift schriftelijk in kennis gesteld. Schriftelijke in kennisstelling vindt ook plaats indien er geen (verder) uitstel van (nadere) motivering van het bezwaarschrift wordt verleend.

 

Artikel 4 Gevolgen van uitblijven van (nadere) motivering

1. In de verzoeken om (nadere) motivering van het bezwaarschrift wordt tevens aangegeven wat het gevolg is van het uitblijven van de (nadere) motivering of niet tijdige motivering. 2. Het uiteindelijke gevolg van het uitblijven van de (nadere) motivering of niet tijdige motivering is: a. Bij een pro forma bezwaarschrift: niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar. b. Bij een onvoldoende gemotiveerd bezwaarschrift: inhoudelijke beoordeling van het bezwaar aan de hand van de beschikbare gegevens.

Artikel 5 Geen gevolgen bij toelichting tijdens horen

Het bepaalde in artikel 4, lid 2, vindt geen toepassing indien de indiener van het bezwaarschrift zijn/haar bezwaarschrift voldoende heeft toegelicht tijdens het horen.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels inzake het motiveren van bezwaarschriften in belastingzaken 2016.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag volgende op die van de bekendmaking, doch niet eerder dan 1 januari 2016.

 

 

Capelle aan den IJssel,

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

 

Toelichting op de beleidsregels

Artikelsgewijze toelichting

Algemeen

In het fiscale recht worden veel beschikkingen genomen waartegen een bezwaarschrift kan worden ingediend. Artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevat de vereisten waaraan een bezwaarschrift behoort te voldoen. In een aantal gevallen voldoen bezwaarschriften niet aan de eisen die deze wet er aan stelt. Dit kan veroorzaakt zijn door onbekendheid met de desbetreffende wettelijke regels, dan wel door de omstandigheid dat belanghebbenden of hun vertegenwoordigers meer tijd nodig hebben dan de wettelijke termijn van zes weken om een bezwaarschrift in te zenden dat wel aan de eisen van de wet voldoet. Artikel 6:6 Awb biedt dan de mogelijkheid een nadere termijn te stellen aan een indiener om een verzuim te herstellen. Omdat een gemeentelijk beleid over deze gevallen direct de indiener treft, behoort dit beleid in een publiekelijk bekend te maken beleidsregel te worden vastgelegd.

Artikel 1 Reikwijdte en definities

De beleidsregels hebben betrekking op alle belastingverordeningen. Dit zijn de verordeningen die worden vastgesteld op grond van artikel 219 Gemeentewet. Het kunnen de belastingen zijn die in de Gemeentewet zijn genoemd, maar ook de voor gemeentelijke belastingen gehouden heffingen gebaseerd op regelgeving in bijzondere wetten, zoals de Wet milieubeheer. De beleidsregels zijn van toepassing op alle beschikkingen, genomen op basis van een belastingverordening, waartegen in de Gemeentewet of de Algemene wet inzake rijksbelastingen de mogelijkheid van bezwaar is geopend. Voorts zijn de beleidsregels van toepassing op de beschikkingen tot vaststelling van de waarde van een onroerende zaak ingevolge de Wet waardering onroerende zaken. Artikel 2 Verzoek om (nadere) motivering

Een bezwaarschrift behoort aan een aantal vereisten te voldoen. Deze zijn opgenomen in

artikel 6:5 van de Awb en luiden als volgt:

 • -

  naam en adres van de indiener;

 • -

  dagtekening van het bezwaar;

 • -

  omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • -

  de gronden (motivering) van het bezwaar;

 • -

  gesteld in de Nederlandse taal indien dit voor een goede behandeling van het bezwaar

  noodzakelijk is.

Voldoet het bezwaarschrift niet aan deze eisen, zoals bij een pro forma bezwaar of een onvoldoende gemotiveerd bezwaarschrift, dan moet de indiener de gelegenheid krijgen het verzuim binnen een bepaalde termijn te herstellen.

Artikel 3 Termijnen voor (nadere) motivering

Een veel voorkomend verzuim is het ontbreken van de gronden van het bezwaar. Artikel 6:6 Awb geeft aan dat voor het herstel van een verzuim een redelijke termijn geboden moet worden. Nergens is echter aangegeven wat een redelijke termijn is. Ten behoeve van de uniformiteit en een adequate afdoeningstermijn van bezwaarschriften zijn termijnen gesteld aan het motiveren of nader motiveren van bezwaarschriften. Deze termijnen zijn afhankelijk van het moment van indiending van het bezwaar. Indien (nadere) motivering uitblijft wordt eenmalig een herinneringsbrief met een termijn van 2 weken verzonden. In bijzondere omstandigheden kan de termijn van indiening worden verlengd. Artikel4 Gevolgen van uitblijven van (nadere) motivering De uiteindelijke gevolgen van uitblijven van (nadere) motivering van het bezwaarschrift zijn niet-ontvankelijkverklaring bij een pro forma bezwaarschrift en inhoudelijke beoordeling van het bezwaar aan de hand van de beschikbare gegevens bij een onvoldoende gemotiveerd bezwaarschrift.

Artikel 5 Geen gevolgen bij toelichting tijdens horen

Niet-ontvankelijkverklaring bij een pro forma bezwaarschrift en inhoudelijke beoordeling van het bezwaar aan de hand van de beschikbare gegevens bij een onvoldoende gemotiveerd bezwaarschrift blijft achterweg indien het bezwaar voldoende wordt toegelicht tijdens het horen. Artikel 6 Citeertitel Artikel 6 bevat de citeertitel van de beleidsregels. Artikel 7 Inwerkingtreding

Artikel 7 geeft aan wanneer de beleidsregels in werking treden.