Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Geluidreductieplan industrieterrein Stormpolder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGeluidreductieplan industrieterrein Stormpolder
CiteertitelGeluidreductieplan industrieterrein Stormpolder
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-2016Nieuwe regeling

02-02-2016

Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 17921

761922

Tekst van de regeling

Intitulé

Geluidreductieplan industrieterrein Stormpolder

 

 

 

 

Inhoud

 

Samenvatting 4

 

1 Inleiding 5

 

2 Situatie 6

1 Industrieterrein Stormpolder 6

2 Geluidzonering 6

3 Geluidsanering woningen 8

 

3 Probleemschets zonegrensoverschrijding 9

1 Aanleiding 9

2 Zonegrensoverschrijding 9

 

4 Oplossing via geluidreductieplan 10

1 Geluidreductieplan 10

2 Wettelijk kader 10

3 Bevoegd gezag vaststelling 11

4 Beleid beperken geluidbelasting zone 11

5 Plan van aanpak 11

6 Planning 13

 

5 Procedure 14

 

 

 

Samenvatting

Op het industrieterrein Stormpolder, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel en Rotterdam, zijn zogenoemde “grote lawaaimakers” gevestigd. Dit zijn bijvoorbeeld de bedrijven: IHC, Hollandia, OGMS, Buijs, Zwijnenburg en Van Nieuwpoort Betonmortel. Door de aanwezigheid van deze bedrijven is, ter bescherming van de burgers tegen industrielawaai, in de omgeving van het industrieterrein een geluidzone vastgesteld. Binnen de zone liggen ook enkele woningen. Hiervoor zijn geluidgrenswaarden vastgesteld. De zone wordt op punten bewaakt door het Informatiesysteem Industrielawaai (SI-kwadraat) van de DCMR. Deze zonebewakingspunten liggen op zowel de zonecontour als op de gevels van enkele woningen binnen de geluidzone waarvoor een geluidgrenswaarde is gesteld. Zo wordt voorkomen dat woningen en haar bewoners meer geluidbelasting krijgen door de aanwezige bedrijven dan vastgesteld. Bij omgevingsvergunningverlening milieu wordt op deze punten getoetst.

 

Bij de periodieke administratieve controle van de invulling van de geluidruimte binnen de geluidzone is gebleken dat in het datamateriaal, de wijze van modellering en de digitalisering van de geluidzone, in de loop van de tijd inconsistenties zijn ontstaan. Bij de beoordeling van de beschikbare geluidruimte ten behoeve van veranderingen in bedrijfsactiviteiten in de periode medio 2012-2013 is daardoor ten onrechte niet onderkend dat beperkte overschrijding van de geluidzone zou ontstaan door het mogelijk maken van die activiteiten.

 

De overschrijding van de geluidzone vindt plaats in de omgeving van het industrieterrein Schaardijk. Dit is in het westelijk deel van de geluidzone, in de nabijheid van de Brienenoordbrug. Dit is op geruime afstand van woonwijken. Binnen de zone liggen enkele woningen en die worden om die reden afzonderlijk beschermd door zogenoemde MTG’s (Maximaal Toelaatbare Grenswaarden). Uit analyse blijkt dat, ondanks het feit dat de zonegrens is overschreden, de vastgestelde grenswaarden op de woningen niet worden overschreden. De omliggende wonin-gen worden door de zonegrensoverschrijding niet zwaarder geluidbelast dan toegestaan. De woningen in de zone van Stormpolder worden dus nog steeds goed beschermd tegen geluid-hinder, maar de vastgestelde zonegrens wordt wel overschreden.

Door de overschrijding van de geluidzone is een formeel probleem ontstaan waardoor momenteel geen omgevingsvergunningen milieu kunnen worden verleend. Om dit probleem op te lossen dienen maatregelen getroffen te worden. Dit kost echter tijd. Om gedurende deze door-looptijd toch vergunningen te kunnen verlenen, is dit geluidreductieplan vastgesteld. Hiermee maken de betrokken gemeenten gebruik van dit in 2010 binnen de Wet geluidhinder (Wgh) geïntroduceerde instrument. Het geluidreductieplan maakt onderdeel uit van het gemeentelijke geluidbeleid. Hierdoor kunnen, ondanks de zone-overschrijding, weer omgevingsvergunningen milieu worden verleend.

 

Om de geconstateerde zoneoverschrijding daadwerkelijk op te heffen bevat dit geluidreductieplan volgens de gestelde wettelijke eisen een plan van aanpak dat in de komende periode uitgevoerd zal worden. Dit plan van aanpak bestaat uit een drietal stappen welke na vaststelling doorlopen zullen worden. Dit zijn: (1) onderzoek naar inconsistenties in de geluidmodellering; (2) onderzoek naar mogelijke geluidreducerende maatregelen en afweging van realisatie van die maatregelen; (3) aanvullende stappen indien aanpak niet afdoende blijkt binnen de wettelijke termijn van 5 jaar. Omdat alle betrokken partijen de wens hebben om de zone-overschrijding zo snel als mogelijk op te lossen, wordt na het vaststellen van het geluidreduc-tieplan direct gestart met de uitvoering van het plan van aanpak.

 

De wetgeving is onvoldoende duidelijk over de vraag welk bevoegd gezag het geluidreductie-plan dient vast te stellen binnen de unieke situatie van Stormpolder, als geluidzone op het grondgebied van drie gemeenten waarvan één aangewezen is als administratief zonebeheerder. Daarom wordt vanuit zorgvuldigheid gekozen het geluidreductieplan in identieke vorm in de drie gemeenten vast te stellen.

 

 

1 Inleiding

Enkele tientallen industrieterreinen in Nederland zijn akoestisch overvol. Een akoestisch overvol industrieterrein betekent dat de gecumuleerde geluidbelasting vanwege het industrieterrein op de zonegrens of bij woningen in de zone hoger is dan de geldende grenswaarde. Dit is ook het geval voor het industrieterrein Stormpolder. Dit industrieterrein is gelegen in de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel en Rotterdam.

Het is vaste jurisprudentie van de Raad van State dat hoe klein de overschrijding ook is, de aanvraag van een omgevingsvergunning milieu moeten worden geweigerd. Om dit probleem op te lossen is met inwerkingtreding op 31 maart 2010 van de Crisis- en herstelwet de Wet geluidhinder (Wgh) gewijzigd en is het geluidreductieplan(1)geïntroduceerd. Dit plan dient maat-regelen te bevatten die binnen een periode van vijf jaar de ontstane zone-overschrijding teniet doen. Na vaststelling van het geluidreductieplan maakt het onderdeel uit van het gemeentelijk geluidbeleid. Hierdoor kunnen, met inachtname van het geluidreductieplan, weer omgevingsvergunningen milieu (2) worden verleend.

 

Het vaststellen van het geluidreductieplan is een eerste stap om de knelpunten op te lossen. Dit geluidreductieplan bevat een aantal stappen die genomen worden welke binnen vijf jaar dienen te leiden tot het voldoen aan wettelijke grenswaarden. Dit betreft het uitvoeren van onderzoek, het eventueel treffen van maatregelen en het volgen van procedures. Het doel hier-van is het opheffen van de geconstateerde zoneoverschrijding.

Het doen van aanvullend akoestisch onderzoek, het treffen van geluidmaatregelen en het volgen van procedures kost echter tijd. Om gedurende deze doorlooptijd toch omgevingsvergun-ningen milieu te kunnen verlenen, wordt dit geluidreductieplan vastgesteld. Vervolgens gaan de betrokken gemeenten, in overleg met betrokken bedrijven, zich inspannen om de zoneoverschrijding daadwerkelijk op te heffen.

 

In dit geluidreductieplan wordt gestart met een uiteenzetting van de situatie (hoofdstuk 2), gevolgd door een probleemschets (hoofdstuk 3), de oplossingsrichting en het plan van aanpak om de overschrijding van de geluidzone op te heffen (hoofdstuk 4) en tot besluit de te doorlopen procedure voor de vaststelling (hoofdstuk 5).

 

 

2 Situatie

2.1 Industrieterrein Stormpolder

Het industrieterrein Stormpolder bevindt zich ten oosten van de Brienenoordbrug, op de plek waar de rivieren de Nieuwe Maas en de Hollandse IJssel bij elkaar komen. In 1993 is ter bescherming van burgers per Koninklijk Besluit (3) de geluidcontour van dit gezoneerde industrieter-rein vastgesteld. Stormpolder omvat bedrijventerreinen van drie gemeenten: Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel en Rotterdam. In figuur 1 wordt een kaartje weergegeven met de verschillende deelterreinen en bijbehorende gemeenten.

 

Figuur 1 De vier industrieterreinen binnen het industriegebied Stormpolder

 

 • 1.

  Schaardijk bevoegd gezag gemeente Rotterdam

 • 2.

  IJsseldijk bevoegd gezag gemeente Capelle aan den IJssel

 • 3.

  Nijverheidsstraat bevoegd gezag gemeente Capelle aan den IJssel

 • 4.

  Stormpolder bevoegd gezag gemeente Krimpen aan den IJssel

 

 

 

2.2 Geluidzonering

De Wet geluidhinder (Wgh) ziet toe op drie soorten geluidbronnen: industrie, wegverkeer en railverkeer. Kernbegrip binnen de hele wet is de geluidzone, een aandachtsgebied dat zich om of langs de geluidbron bevindt. Binnen het industrieterrein Stormpolder is industrielawaai maatgevend. Andere mogelijke geluidbronnen blijven in deze rapportage daarom buiten be-schouwing.

Met een geluidzone rondom een industrieterrein wordt enerzijds beoogd om bedrijven op dit industrieterrein een passende geluidruimte te bieden om hun vergunde activiteiten te kunnen uitvoeren. Anderzijds wordt de woonbebouwing in de directe nabijheid voldoende bescherming geboden voor een goed woon- en leefklimaat. De geluidzone is het gebied rondom het industrieterrein en de zogenoemde 50 dB(A)-contour. Deze contour wordt de zonegrens genoemd waar de geluidbelasting vanwege het industrieterrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan.

 

De basis voor de zonering van industrielawaai is gelegen in het bestemmingsplan. De Wet geluidhinder schrijft voor dat als vestiging van een “grote lawaaimaker” niet expliciet is uitgeslo-ten op een bedrijventerrein, dat dit bedrijventerrein moet worden gezoneerd. Een geluidzone moet de omhullende zijn van alle actuele geluiduitstralingen, alle vergunde geluidruimten en de in de toekomst gewenste akoestische situaties van elk aanwezig bedrijf op het te zoneren bedrijventerrein. Een gezoneerd bedrijventerrein is in de terminologie van de Wet geluidhinder een industrieterrein.

 

Besloten is voor de vier afzonderlijke industrieterreinen tezamen één gezamenlijk geluidzone vast te stellen. Omdat het grootste deel van dit industriegebied gelegen is in de gemeente Krimpen aan den IJssel, is de gemeente Krimpen aan den IJssel de wettelijke (administratieve) zonebeheerder. In onderstaande figuur is de 50 dB(A)-zonecontourlijn (blauwe lijn) van Stormpolder weergegeven.

 

Figuur 2 Indicatieve weergave van de ligging van de 50 dB(A)-zonegrens van industrieterrein Stormpolder

 

 

De zone wordt op punten bewaakt door het Informatiesysteem Industrielawaai (SI-kwadraat) van de DCMR. Deze zonebewakingspunten liggen op zowel de zonecontour als op de enkele woningen binnen de geluidzone waarvoor een geluidgrenswaarde is gesteld.

 

2.3 Geluidsanering woningen

Ten tijde van het vaststellen van de geluidzone Stormpolder in 1993 ondervond een aantal woningen (en andere geluidgevoelige objecten) een geluidbelasting van meer dan 55 dB(A), waardoor er sprake was van een saneringssituatie volgens de Wet geluidhinder. Dit houdt in dat Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland wettelijk verplicht waren onderzoek te verrichten om de geluidbelasting op die woningen met een geluidbelasting van meer dan 55 dB(A) terug te brengen.

Op 24 december 1997 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland het saneringsprogramma (4) vastgesteld met maatregelen om de geluidbelasting van de saneringswoningen en saneringsobjecten zoveel mogelijk terug te brengen. De minister van Volkshuisvesting, Ruim-telijke Ordening en Milieubeheer heeft op basis van dit saneringsprogramma op 26 maart 1999, de ten hoogste toelaatbare grenswaarden voor de geluidbelasting van de saneringswoningen, de MTG’s (5), vastgesteld.

Voor de voormalige bedrijfswoning aan de Schaardijk 434 is een MTG van 58 dB(A) vastgesteld. Daarnaast hebben alle woningen gelegen binnen de zone van rechtswege een MTG van 55 dB(A).

 

 

3 Probleemschets zonegrensoverschrijding

3.1 Aanleiding

De uitgegeven en beschikbare geluidruimte wordt bewaakt door het Informatiesysteem Industrielawaai (SI-kwadraat). Bij de periodieke administratieve controle van de invulling van de geluidruimte binnen de geluidzone is gebleken dat in het datamateriaal, de wijze van modellering en de digitalisering van de geluidzone, in de loop van de tijd inconsistenties zijn ontstaan. Bij de beoordeling van de beschikbare geluidruimte ten behoeve van veranderingen in bedrijfsactiviteiten in de periode medio 2012-2013 is daardoor ten onrechte niet onderkend dat beperkte overschrijding van de geluidzone zou ontstaan door het mogelijk maken van die activiteiten.

 

3.2 Zonegrensoverschrijding

De bij de periodieke administratieve controle van de beschikbare geluidruimte geconstateerde inconsequenties leiden ertoe dat de geluidzonegrens wordt overschreden in de omgeving van het industrieterrein Schaardijk. In figuur 3 is het aandachtsgebied hiervan weergegeven. Dit is in het westelijk deel van de geluidzone, in de nabijheid van de Brienenoordbrug. Dit is op geruime afstand van woonwijken. Binnen de zone liggen enkele woningen die afzonderlijk beschermd worden door zogenoemde Maximaal Toelaatbare Grenswaarden (MTG’s). Uit analyse blijkt dat, ondanks het feit dat de zonegrens is overschreden, de vastgestelde grenswaarden op de woningen niet worden overschreden. De omliggende woningen worden door de zonegrensoverschrijding niet zwaarder geluidbelast dan toegestaan. De woningen in de zone van Stormpolder worden dus nog steeds goed beschermd tegen geluidhinder, maar de vastgestelde zo-negrens wordt wel overschreden.

 

Figuur 3 Weergave van het aandachtsgebied van de geconstateerde overschrijding van de 50 dB(A)-zonegrens van industrieterrein Stormpolder

 

 

4 Oplossing via geluidreductieplan

4.1 Geluidreductieplan

Door de overschrijding van de zonegrens kunnen er geen omgevingsvergunningen milieu worden verleend. Vergunningverlening aan bestaande en nieuwe bedrijven is daardoor niet moge-lijk. Om dit op te lossen is met de inwerkingtreding op 31 maart 2010 van de Crisis- en herstelwet de Wet geluidhinder (Wgh) gewijzigd en is het geluidreductieplan geïntroduceerd.

Het vaststellen van het geluidreductieplan is een eerste stap om de knelpunten op te lossen. Dit geluidreductieplan bevat een aantal stappen (zie §4.3) die genomen worden en welke binnen uiterlijk vijf jaar dienen te leiden tot het voldoen aan wettelijke grenswaarden. Dit betreft het uitvoeren van onderzoek, het eventueel treffen van maatregelen en het volgen van procedures. Het doel hiervan is het opheffen van de geconstateerde zone-overschrijding.

Het treffen van maatregelen en het volgen van procedures kost echter tijd. Om gedurende deze doorlooptijd toch vergunningen te kunnen verlenen, wordt dit geluidreductieplan vastgesteld. Hierdoor kunnen, direct na de vaststelling van dit geluidreductieplan, weer omgevingsvergunningen milieu worden verleend. Vervolgens gaan de betrokken gemeenten, in overleg met de betrokken bedrijven, de zone-overschrijding daadwerkelijk opheffen.

 

4.2 Wettelijk kader

In 2010 is de Wet geluidhinder aangepast en is onder andere artikel 67 toegevoegd. Hierin wordt het geluidreductieplan genoemd. Dit artikel luidt als volgt:

 • 1.

  Indien de geluidbelasting buiten een bestaande zone vanwege een industrieterrein de waarde van 50 dB(A) overschrijdt of op een of meer plaatsen binnen de zone of op de zonegrens de geluidbelasting hoger is dan de ten hoogste toegestane geluidbelasting, stellen burgemeester en wethouders voor het betreffende industrieterrein een geluidreductieplan vast.

 • 2.

  Een geluidreductieplan bevat ten minste een beschrijving van:

  • a.

   het te voeren beleid om de geluidbelasting binnen en buiten de bestaande zone te beperken;

  • b.

   de voorgenomen in de eerstvolgende vijf jaar te treffen maatregelen om de geluidbelasting binnen die periode voor het gehele industrieterrein te verminde-ren tot beneden de bedoelde grenswaarden;

  • c.

   de wijze waarop de vermindering van de geluidbelasting van het betreffende industrieterrein zal worden gerealiseerd indien de geluidbelasting binnen de onder b genoemde periode niet is verminderd tot beneden de grenswaarden.

 • 3.

  Een geluidreductieplan wordt voorbereid met overeenkomstige toepassing van de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure, met dien ver-stande dat in afwijking van artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht, een ieder zienswijzen naar voren kan brengen. (De ter inzage legging van het geluidreductieplan is 6 weken).

 • 4.

  Burgemeester en wethouders stellen een geluidreductieplan niet vast dan nadat de gemeenteraad een ontwerp van het geluidreductieplan is toegezonden en deze in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en zienswijze ter kennis van burgemeester en wethouders te brengen.

 

4.3 Bevoegd gezag vaststelling

Het industrieterrein Stormpolder omvat een unieke situatie; vier industrieterreinen, verdeeld over drie gemeenten waarvan één, Krimpen aan den IJssel, door het Rijk is aangewezen als administratief geluidzonebeheerder. De Wet geluidhinder (Wgh) is voor deze unieke situatie van Stormpolder onvoldoende duidelijk wie het bevoegd gezag is voor het vast stellen van het geluidreductieplan. Ze geeft slechts aan (6) “[…] stellen burgemeester en wethouders voor het betreffende industrieterrein een geluidreductieplan vast.” Of dit B&W van de gemeente Krim-pen aan den IJssel en/of gemeente Rotterdam en/of gemeente Capelle aan den IJssel is of zijn, is niet duidelijk.

Bij toekomstige vergunningverlening milieu dient geen discussie plaats te vinden over de vraag of de gemeente wel het bevoegd gezag geweest is voor het vastgestelde geluidreductieplan. Op advies van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en vanuit zorgvuldigheid kiezen de drie gemeenten binnen Stormpolder ervoor het Geluidreductieplan industrieterrein Stormpolder op hetzelfde moment en in identieke vorm vast te stellen.

 

4.4 Beleid beperken geluidbelasting zone

Sinds 1995 ondersteunt het Informatiesysteem Industrielawaai, kortweg SI-kwadraat, het proces van zonebewaking en zonebeheer in de regio Rijnmond en daarmee ook voor het gezoneerde industrieterrein Stormpolder. Dit systeem bevat de formele akoestische situatie, zowel ten aanzien van actuele omgevingsvergunningen milieu als ten aanzien van toekomstige plannen. De toekomstige plannen zijn bij het bedrijfsleven geïnventariseerd en vastgelegd in het Geluidruimteverdeelplan Industriegebied Stormpolder (vastgesteld als onderdeel van het bestemmingsplan Stormpolder). Hierdoor wordt binnen het industrieterrein duidelijkheid gecreëerd over uitbreidingsmogelijkheden aan bestaande bedrijven en aan beschikbare geluidruimte aan grondeigenaren van kavels. Buiten het industrieterrein wordt langjarige zekerheid geboden over mogelijkheden voor woningbouwontwikkelingen binnen en in de nabijheid van de geluidzone.

Om de geluidbelasting van het bedrijfsleven in algemene zin te reduceren worden periodieke controles uitgevoerd naar de actualiteit van omgevingsvergunningen milieu. Na vaststelling van het geluidreductieplan zal het verlenen van omgevingsvergunningen milieu plaatsvinden met inachtname van het geluidreductieplan.

 

4.5 Plan van aanpak

Dit geluidreductieplan bevat een aantal stappen om de geconstateerde zone-overschrijding teniet te doen. Het te doorlopen stappenplan bestaat uit:

 • 1.

  Akoestisch onderzoek naar geconstateerde inconsistenties geluidmodellering.

 • 2.

  Akoestisch onderzoek naar mogelijke geluidreducerende maatregelen en afweging van realisatie.

 • 3.

  Aanvullende stappen indien aanpak niet afdoende blijkt binnen 5 jaar.

 

Ad. 1 Akoestisch onderzoek

Bij de periodieke administratieve controle van de invulling van de geluidruimte binnen de geluidzone is gebleken dat in het datamateriaal, de wijze van modellering en de digitalisering van de geluidzone, in de loop van de tijd inconsistenties zijn ontstaan. Deze inconsistenties en de gevolgen ervan zullen middels onderzoek gedetailleerd worden beoordeeld. Hierin wordt meegenomen wat de gevolgen zijn van de geplande overgang naar een nieuwe generatie computersoftware voor geluidmodellering. Ook wordt geanalyseerd wat de consequenties zijn van de beoogde vernieuwing van het geluidbeleid door het Rijk (7). Op basis van de resultaten hiervan worden de inconsistenties hersteld zodat een nieuwe overschrijding van de geluidzone voor-komen wordt. Tevens vormen de uitkomsten een solide basis voor de vervolgaanpak.

 

Ad. 2 Onderzoeken geluidreducerende maatregelen en afwegen realisatie

Na stap 1 is er duidelijkheid over de mate waarin er sprake is van een overschrijding en de zonebewakingspunten waar zich dit voordoet. Naar verwachting zal ook na het wegnemen van deze inconsistenties de geluidzone grens beperkt worden overschreden in de omgeving van het industrieterrein Schaardijk. Door vergunningverlening zijn activiteiten mogelijk gemaakt die niet passen binnen de zonegrens. Gebaseerd op de uitkomsten van stap 1 zal in het kader van dit geluidreductieplan nader onderzoek worden verricht naar welke vergunde geluidruimte verantwoordelijk is voor de overschrijding. In overleg met de betreffende bedrijven wordt besproken in hoeverre de geluidruimte noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. Ook wordt nader on-derzoek verricht naar het aanbrengen van aanvullende geluidreducerende maatregelen aan de bron (bij de bedrijven zelf). Dit onderzoek, uit te voeren door de DCMR Milieudienst Rijnmond, maakt onderdeel uit van de periodieke controle naar de actualiteit van de omgevingsvergunningen milieu van de bedrijven die bijdragen aan de overschrijding. Naast het onderzoek naar bronmaatregelen wordt ook aanvullend onderzoek verricht naar het treffen van overdrachtsmaatregelen (geluidafscherming).

De naar voren gekomen maatregelen en mogelijkheden worden getoetst op praktische en financiële haalbaarheid en Best Beschikbare Technieken. In overleg met de betreffende bedrijven en de gemeenten wordt indien mogelijk geluidruimte ingenomen en/of geluidreducerende maatregelen gerealiseerd. Het effect hiervan is dat er minder geluidruimte benodigd is dan momenteel aanwezig in de bestaande omgevingsvergunningen milieu of maatwerkvoorschriften. Het effect van de geluidreducerende maatregelen wordt, in goed overleg met de betrokkenen, vastgelegd met een aangepaste vergunning en/of maatwerkvoorschrift op basis van het Activiteitenbesluit.

 

Ad. 3 Aanvullende stappen indien aanpak niet afdoende blijkt.

Als voorgaande stappen niet of in onvoldoende mate leiden tot het opheffen van de zonegrensoverschrijding worden aanvullende stappen overwogen.

 

4.6 Planning

Na vaststelling van het geluidreductieplan dienen uiterlijk binnen vijf jaar stappen genomen te worden die leiden tot het voldoen aan de wettelijke grenswaarden. Uiterlijk in 2020 dient dit gerealiseerd te zijn.

Alle betrokken partijen hebben de wens om de zone-overschrijding zo snel mogelijk op te lossen. Daarom wordt na het vaststellen van het geluidreductieplan direct gestart met stap 1, gevolgd door stap 2, van het stappenplan (§4.5); het onderzoek naar geconstateerde inconsequenties in geluidmodellering respectievelijk het akoestisch onderzoek naar mogelijke geluidreducerende maatregelen en de bijbehorende afweging van realisatie van deze maatregelen.

 

5 Procedure

Op 18 februari 2015 heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel een ontwerp-Geluidreductieplan industrieterrein Stormpolder vastgesteld. Deze heeft voor de duur van 6 weken ter inzage gelegen en heeft een zienswijze opgeleverd. Het nu voorliggende geluidre-ductieplan is, mede op basis van de zienswijze, dusdanig aangepast (qua inhoud en proces) dat een nieuw ontwerpbesluit nodig was; namelijk de vaststelling van een aangepast ontwerpgeluidreductieplan.

 

Zoals toegelicht in §4.3 hebben de drie betrokken gemeenten binnen Stormpolder in de nieuwe procedure ervoor gekozen het Geluidreductieplan industrieterrein Stormpolder alle drie vast te stellen. Om dit te bewerkstelligen hebben de betrokken colleges van B&W een ontwerpgeluidreductieplan vastgesteld. In Rotterdam vond dit plaats op 3 november 2015, in Krimpen aan den IJssel op 10 november 2015 en in Capelle aan den IJssel op 17 november 2015.

 

Zoals in het wettelijk kader beschreven staat (§4.4), is de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing op de vaststellingsprocedure van het geluidreductieplan. De ter inzage legging van het geluidreductieplan is gesteld op 6 weken en een ieder8 kn zienswijzen indienen. Het ontwerp-geluidreductieplan heeft ter inzage gelegen van 20 november 2015 tot en met 31 december 2015. De publicatie is kenbaar gemaakt via de gebruikelijke kanalen zoals het onderdeel bekendmakingen van de gemeentelijke websites en DCMR, de websites van de www.overheid.nl en huis-aan-huisbladen (9). De ter inzagelegging heeft geen zienswijzen opgeleverd.

Ook is voorgeschreven dat het college van B&W een geluidreductieplan pas mogen vaststellen nadat de gemeenteraad een ontwerp van het geluidreductieplan is toegezonden en deze in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en zienswijze ter kennis van het college van B&W te brengen. Het ontwerp-geluidreductieplan is aan de orde geweest in de drie betrokken gemeenteraden. Allen hebben geen aanleiding gezien een zienswijze op te stellen.

 

Nu het geluidreductieplan in de gemeenten is vastgesteld, kunnen weer omgevingsvergunningen milieu worden verleend en wordt begonnen met de uitvoering van de in § 4.5 genoemde stappen.

 

 

Noten:

1 Wet geluidhinder (Wgh) art. 67

2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) art. 2.14

3 Koninklijk Besluit nr. 93.000772 van 28 januari 1993

4 Saneringsprogramma 970512/dwm/lvg/gn/0017.

5 MTG: Maximaal Toelaatbare Grenswaarden zijn hogere waarden op bestaande woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen, die op, basis van de Wet geluidhinder zijn opgenomen in het saneringsprogramma en zijn vastgesteld door de minister van VROM (nu: Infrastructuur & Milieu)

6 Wet geluidhinder (Wgh) art. 67.1

7 Het Swung-2 traject t.b.v. de Omgevingswet en de door de gemeenten vast te stellen geluidproductie-plafonds industrielawaai (GPPil)

8 Wet geluidhinder art. 67, lid 3

9 IJssel- en Lekstreek (edities Capelle en Krimpen) en De Combinatie Ridderkerk