Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Capelle aan den IJssel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Capelle aan den IJssel
CiteertitelAanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Capelle aan den IJssel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet art. 231, e en d
  2. Invorderingswet 1990
  3. Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Car/Uwo Capelle aan den IJssel art. 1:2 onder d

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-08-2016nieuwe regeling

19-08-2016

Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 116707

820901

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Capelle aan den IJssel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

Gelet op artikel 1:2 onder d van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling CAR/UWO van de gemeente, de Invorderingswet 1990, alsmede artikel 231, tweede lid onderdeel e en d van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Capelle aan den IJssel:

 

Artikel 1

 

a. Alle bij lnvorderingskantoor Nederland BV werkzame belastingdeurwaarders aan testellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen zoals bedoeld in artikel 231 lid 2, sub e van de Gemeentewet.

b. Aalle bij lnvorderingskantoor Nederland BV werkzame administratief invorderingsmedewerkers aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der

gemeentelijke belastingen zoals bedoeld in artikel 231 lid 2, sub d van de Gemeentewet.

 

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Capelle aan den IJssel’’.

 

Artikel 3

a. Het Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders 2011, met kenmerk 182841 alsmedehet besluit met kenmerk 206589 tot wijziging van dit besluit in te trekken.

b. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van de bekendmaking.

 

Capelle aan den IJssel, 19 augustus 2016.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

drs. A.R. Ruijmgaart RA MGA, wnd mr. P. Oskam