Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Beloningsregeling 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeloningsregeling 2016
CiteertitelBeloningsregeling 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Bezoldigingsverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2002

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 160 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-11-2016Wijziging van art. 3 en 4

08-11-2016

Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 158790

836988
18-02-2016Nieuwe regeling

22-12-2015

Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 18772

693723

Tekst van de regeling

Intitulé

Beloningsregeling 2016

Het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet;

 

gelet op de circulaires van het LOGA van 5 juni 2015, kenmerk LOGA/CvA/15

 

09, en 7 juli 2015, kenmerk LOGA/ECWGO15 11;

 

gehoord de commissie voor Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende Beloningsregeling 2016

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

De begripsomschrijvingen zijn opgenomen in artikel 1:1 van de CAR-UWO.

Artikel 2 Wijze van berekening salaris

Bij het berekenen van het salaris, een vergoeding, een toelage en een uitkering over een gedeelte van een kalendermaand wordt het bedrag per maand vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal kalenderdagen van die maand.

Artikel 3 Salarisverhoging

Aan de toekenning van een periodieke salarisverhoging conform het bepaalde in artikel 3:4 van de

CAR-UWO is de voorwaarde verbonden van een voldoende goed functioneren blijkende uit een vastgesteld resultaatgesprek.

Artikel 4 Salarisverhoging

Het college kan een extra periodieke salarisverhoging aan een ambtenaar toekennen, indien volgens het resultaatgesprek sprake is van een zeer goede of uitstekende vervulling van de functie.

Artikel 5 Inpassing in hogere schaal

 • 1.

  In geval van een bevordering naar een hogere schaal, zijnde een hoger gewaardeerde functie of de functieschaal, wordt het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het eersthogere bedrag in deze nieuwe schaal. Hiermee moet zijn gerealiseerd dat het verschil tussen het nieuwe salaris van de ambtenaar en het oude salaris tenminste 75% bedraagt van het verschil tussen het bedrag dat de ambtenaar laatstelijk was toegekend en het naasthogere bedrag in de oude schaal, dan wel het naastlagere bedrag in de oude schaal indien het maximumsalaris van de oude schaal al was bereikt.

 • 2.

  Naast de in lid 1 bedoelde verhoging van het salaris kan tegelijkertijd toekenning van een of meer periodieke verhogingen plaatsvinden.

 • 3.

  De bevordering van de aanloopschaal naar de functieschaal moet zijn grondslag vinden in een vastgesteld resultaatgesprek. Als voorwaarde voor de bevordering naar de functieschaal geldt de kwalificatie van voldoende goed functioneren.

Artikel 6 Functioneringstoelage

 • 1.

  Het college kan aan een ambtenaar die meerdere jaren zeer goed tot uitstekend heeft gefunctioneerd en/of bijzondere prestaties heeft geleverd, vastgelegd in een resultaatgesprek, een functioneringstoelage toekennen.

 • 2.

  De duur en de hoogte van de functioneringstoelage zijn vastgelegd in artikel 3:8 van de CAR-UWO.

Artikel 7 Inconveniëntentoelage

De regels betreffende de inconveniëntentoelage zijn vastgelegd in de Regeling inconveniënten gemeente Capelle aan den IJssel 2008.

Artikel 8 Beloning voor uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties

 • 1.

  Aan de ambtenaar kan ter beoordeling van de leidinggevende voor een uitstekende individuele herkenbare prestatie voor de gemeente een eenmalige beloning worden toegekend door het uitreiken van een Capellebon.

 • 2.

  De hoogte van de in het eerste lid bedoelde gratificatie bedraagt € 25,-; € 50,-; € 100,- of € 200,- netto.

 • 3.

  Indien de ambtenaar een bijzondere individuele herkenbare prestatie voor de gemeente heeft geleverd, kan aan hem door de leidinggevende op grond van een gemotiveerd voorstel een eenmalige beloning van € 250,-; € 500,-; € 750,-; € 1.000,- of € 1.250,- netto worden toegekend.

 • 4.

  Aan een groep ambtenaren die een uitstekende herkenbare prestatie voor de gemeente heeft geleverd, kan op grond van een gemotiveerd voorstel van de leidinggevende een eenmalige beloning in de vorm van een groepsgratificatie worden toegekend.

 • 5.

  De hoogte van de in het vierde lid bedoelde groepsgratificatie is gelijk aan de netto bedragen genoemd in lid 3.

Artikel 9 Reis- en verblijfkostenvergoeding

De regels betreffende de reis- en verblijfkosten van de ambtenaar voor reizen die hij heeft gemaakt in het belang van de dienst zijn vastgelegd in paragraaf 3 en paragraaf 4 van het Besluit kostenvergoedingen gemeente Capelle aan den IJssel 2007.

Artikel 10 Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

De regels betreffende de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zijn vastgelegd in paragraaf 2 van het Besluit kostenvergoedingen gemeente Capelle aan den IJssel 2007.

Artikel 11 Overgangsrecht

De medewerker die op 31 december 2015 op grond van artikel 14 van de Bezoldigingsverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2002 een persoonlijke toelage ontving, behoudt deze toelage onder de voorwaarden waaronder deze toelage is toegekend.

Artikel 12 Citeertitel en overgangsrecht

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Beloningsregeling 2016 en treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

 • 2.

  Per de datum van inwerkingtreding is de Bezoldigingsverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2002 ingetrokken.

Capelle aan den IJssel, 22 december 2015.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,                                          de burgemeester,

G.Kruijt                                                             J.F. Koen