Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Fietsregeling 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFietsregeling 2017
CiteertitelFietsregeling 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Onbekend

20-12-2016

Gemeenteblad, Jaargang 2017 Nr. 2013

850889

Tekst van de regeling

Intitulé

Fietsregeling 2017

Het college van burgemeester en wethouders;

gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende Fietsregeling 2017.

 

 

 

Algemeen

MetdeFietsregeling 2017, die is ingegaan per 1 januari 2017, kunnenmedewerkersvande gemeenterenteloosgeldlenenvoorde aanschafvan eenfiets.Daarbijkrijgenzijbovendiennogeendeelvandeaankoopsomdoorde gemeentevergoed.

 

Voorwiegeldtde regeling?

Alle medewerkers van de gemeente met een vaste of een tijdelijke aanstelling kunnen geld lenen voor de aanschaf van een fiets en komen daarmee ook voor de eenmalige vergoeding in aanmerking.

De regeling heeft ook betrekking op een fiets met elektrische trapondersteuning (e-bike).

Het maakt niet uit of u fulltime of parttime in dienst bent. Ook medewerkers in het kader van de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) in dienst van de gemeente komen voor de regeling in aanmerking. Medewerkers in WSW-dienstverband kunnen niet aan deze regeling deelnemen, omdat zij hun eigen CAO en regelgeving hebben. Ook uitzendkrachten, gedetacheerden, stagiaires en externen kunnen niet deelnemen.

 

WathoudtdeFietsregelingin?

U kunt voor de Fietsregeling in aanmerking komen als u op meer dan de helft van de dagen met de fiets naar het werk komt. Per deelnemer kan per periode van 36 maanden niet meer dan voor één fiets inclusief verzekering en accessoires een beroep op de regeling worden gedaan.

Voor de aanschaf van een fiets dan wel een e-bike kunt u een bedrag lenen van maximaal € 1.000,-. Van de gemeente krijgt u daarnaast voor een fiets eenmalig € 113,45 vergoed. Indien u echter binnen een straal van 10 kilometer van het werk woont, krijgt u nogmaals een eenmalige vergoeding van € 113,45 (in totaal derhalve € 226,90). Het bedrag van € 113,45 dan wel € 226,90 trekt de gemeente van het bedrag van de fiets of e-bike. U lost de lening af in 36 maanden.

 

Watmoetikdoenalsikgnteresseerdben?

Wilt u voor de lening in aanmerking komen, dan moet u het volgende doen:

U koopt een fiets of een e-bike. Deze fiets of e-bike mag u niet tweedehands van iemand overnemen.

De aanschaf van de fiets moet bij de (grootschalige) detailhandel plaatsvinden. Met de aankoopbon en het aanvraagformulier gaat u naar de unit Personeel en Organisatie.

Het aanvraagformulier moet zijn ondertekend door uzelf en door uw leidinggevende (unithoofd of afdelingshoofd). Als uzelf afdelingshoofd bent, dan tekent de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Er wordt vervolgens een overeenkomst opgesteld. Zowel uzelf als de gemeente moet de overeenkomst tekenen. Namens de gemeente ondertekent het afdelingshoofd Bestuur- en Concernondersteuning.

U krijgt hiervan een kopie. Er gaat ook een kopie naar de salarisadministratie.

De gemeente stort het aanschafbedrag tot maximaal € 1.000,- op uw rekening. In de overeenkomst staat vermeld welk bruto bedrag u elke maand via uw salaris gaat aflossen. Dit bedrag gaat vervolgens iedere maand van uw bruto salaris af.

Naast de overeenkomst moet u ook nog een Verklaring van zakelijk gebruik ondertekenen. Namens de gemeente ondertekent uw direct leidinggevende (unithoofd of afdelingshoofd). Als u zelf afdelingshoofd bent, dan tekent de gemeentesecretaris/algemeen directeur. Ook hiervan ontvangt u een kopie. Wat een verklaring van zakelijk gebruik is, staat verderop vermeld.

 

Wanneer gaat de regeling in?

Bepalend is de datum van aanschaf zoals vermeld op de factuur.

 

Watmoetikdoenalsikdefietsnietmeteenkanbetalen?

In dat geval kunt u een voorschot van de gemeente krijgen. U moet dan een pro forma-rekening (een voorlopige rekening) vragen bij de leverancier en met deze rekening naar de unit Personeel en Organisatie. Deze afdeling zorgt ervoor dat u het benodigde bedrag als voorschot ontvangt. Zodra u de definitieve aankoopbon heeft, moet u deze alsnog aan de afdeling Bestuur- en Concernondersteuning laten zien. Dat moet binnen 14 dagen, anders houdt de gemeente het voorgeschoten bedrag weer in op uw eerstvolgende salaris.

 

Watisdeverklaringomtrentzakelijkgebruikenwaarommoetikdezeondertekenen?

Onderdeel van de Fietsregeling is een belastingvoordeel, waar u via de werkgever van gebruik kunt maken. De Belastingdienst eist onder andere dat u de fiets in elk geval gedeeltelijk (op meer dan de helft van het aantal dagen per jaar) voor het afleggen van de afstand woning/werk gebruikt. Dat moeten u en uw leidinggevende (unithoofd, afdelingshoofd dan wel de gemeentesecretaris/algemeen directeur) schriftelijk verklaren. Een dergelijke schriftelijke verklaring heet een Verklaring omtrent zakelijk gebruik.

Het kan ook zijn dat u met de bus of de trein naar het werk komt. In dat geval komt u voor de Fietsregeling in aanmerking als u op meer dan de helft van de dagen per fiets naar het bus-/treinstation reist.

 

Magikdefiets of e-bike ookvooreenanderaanschaffen?

Nee, dat mag niet. De regeling is alleen bedoeld voor de medewerkers van de gemeente zelf.

 

Magikeenduurdereofgoedkoperefiets of e-bike kopen?

Natuurlijk mag u een duurdere fiets aanschaffen. Het is ook mogelijk een fiets met elektrische trapondersteuning (e-bike) aan te schaffen. Echter, het maximumbedrag van de verstrekking van de fiets of e-bike blijft hetzelfde: € 1.000,-. U dient het resterende bedrag dan zelf te financieren. U mag ook een goedkopere fiets aanschaffen. In dat geval hoeft u minder te lenen. Het bedrag dat de gemeente vergoedt, blijft in alle gevallen hetzelfde: € 113,45 dan wel € 226,90 voor een fiets.

 

Hoeweetikwelkbedragpermaandopmijnsalariswordtingehouden?

U lost het geleende bedrag af in 36 termijnen. In andere woorden: 36 maanden lang wordt er een bedrag ingehouden op uw bruto salaris. Uw bruto salaris wordt daardoor dus tijdelijk lager. Hoe hoog het maandelijkse aflossingsbedrag is, hangt af van de hoogte van uw lening.

Het aflossingsbedrag staat duidelijk vermeld in de overeenkomst die u moet ondertekenen. Voordat u die overeenkomst heeft ondertekend, mag de gemeente geen aflossingsbedrag van uw bruto salaris aftrekken. Het aflossingsbedrag blijft gedurende de gehele looptijd gelijk. Het is in principe niet toegestaan om versneld af te lossen. Een uitzondering wordt gemaakt wanneer u uit dienst treedt en de lening nog niet heeft afbetaald. In dat geval dient u de lening in één keer af te betalen.

 

Welkegevolgenheeftde verlagingvoormijnbrutosalaris?

Als u deelneemt aan de Fietsregeling, wordt dus op uw bruto salaris maandelijks een aflossingsbedrag ingehouden. Dat betekent een verlaging van het bruto salaris. Daardoor worden ook de werkgeverspremies lager. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de pensioenopbouw lager wordt. Het gaat hierbij echter om zeer minimale bedragen.

Capelle aan den IJssel, 20 december 2016.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,                                                 de burgemeester,

drs. A. de Baat                                                      mr. P. Oskam

 

Aanvraagformulier Fietsregeling

Naam: ……………………………………………………………………….……

Adres: …………………………………………………………………………….

IBAN-nummer: …………………………………………………………………..

Functie: ………………………………………………………………….………..

Werknemersnummer: .................................................................................

Afdeling: .....................................................................................................

Verklaart hierbij in aanmerking te willen komen voor de Fietsregeling van de gemeente

Capelle aan den IJssel

� Ik aanvaard een verlaging van het brutoloon (in geld) over een periode van 36 maanden

� De factuur van de door mij gewenste fiets of e-bike heb ik bijgevoegd.

De door mij gekozen fiets of e-bike is:

Merk: ……………………………………….

Type: ……………………………………….

De totale kosten, inclusief BTW, van deze fiets of e-bike bedragen € ………

De werknemer stuurt de factuur naar: Gemeente Capelle aan den IJssel

T.a.v. Personeel & Organisatie

Postbus 70

2900 AB Capelle aan den IJssel

Na goedkeuring van deze aanvraag zal binnen twee weken uitbetaling plaatsvinden aan de werknemer.

Voor akkoord,

Werknemer Werkgever

het hoofd van de afdeling

……………………..

 

………………………...

 

Plaats

Datum

Plaats

Datum

…………………….

……………..

…………………….

……………..

OvereenkomstFietsregeling

Deondergetekenden:

1. De gemeente Capelle aan den IJssel, hierna te noemen: “werkgever”, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door het afdelingshoofd Bestuur- en Concernondersteuning;

en

2.De heer/mevrouw: ………………………………………………………. Adres: ………………………………………………… Postcode:………………… Woonplaats: ................................................

Hierna te noemen: “werknemer”;

in aanmerking nemende dat:

 • 1.

  de werkgever het gebruik van een fiets of e-bike voor woon/werkverkeer wil stimuleren en de werkgever aan de werknemer om die reden een verstrekking wil doen voor de aanschaf van een fiets of e-bike;

 • 2.

  als terugbetaling voor de verstrekking voor de aanschaf van de fiets of e-bike de werknemer bereid is een lager brutoloon (in geld) te aanvaarden;

 • 3.

  de werknemer de fiets of e-bike zal gebruiken voor woon/werkverkeer, conform de in artikel 2 genoemde verklaring omtrent zakelijk gebruik;

 • 4.

  de werknemer die een lager bruto loon aanvaardt, bekend is met en de gevolgen aanvaardt van verlaging van het brutoloon (artikel 4).

Komen het volgende overeen.

Artikel 1 Algemeen

De werkgever verstrekt eenmaal per drie jaar een maximaal bedrag van€ 1.000,- (inclusief BTW) aan de werknemer voor de aanschaf van een fiets of een e-bike.

Artikel 2 Fiets dient voor woon/werkverkeer

De werknemer is bekend met de voorwaarde dat de fiets of e-bike op meer dan de helft van het aantal dagen per jaar, waarop voor het woon/werkverkeer wordt gereisd, moet worden gebruikt. Het formulier Verklaring omtrent zakelijk gebruik is als bijlage opgenomen in deze overeenkomst.

Artikel 3 Aflossing

De werknemer lost de verstrekking af vanuit zijn bruto salaris.

De werknemer aanvaardt een verlaging van het bruto salaris (in geld) over de periode van 36 maanden met een (bruto) bedrag van € ……..

Artikel 4 Consequenties verlaging brutoloon

De werknemer verklaart op de hoogte te zijn dat het verlagen van het brutoloon mogelijk gevolgen heeft voor:

• de ambtsjubileumgratificatie;

• de pensioengrondslag;

• de vakantietoeslag;

• het brutoloon sociale verzekeringen, zoals de huurtoeslag.

De grondslagen voor bovenstaande voorzieningen en sociale verzekeringen worden verlaagd met het bedrag dat op het bruto maandsalaris wordt ingehouden.

Artikel 5 Gevolgen uitdiensttreding voordat de gehele looptijd verstreken is

 • 1.

  Indien de werknemer voortijdig zijn of haar dienstbetrekking beëindigt:

  • a.

   binnen de voor de werknemer geldende looptijd van de regeling (maximaal drie jaren na de verstrekking) of

  • b.

   als gevolg van disciplinair ontslag van de werknemer.

Dan dient de werknemer het nog resterende deel van het bedrag dat door de werkgever is verstrekt aan de werkgever te restitueren. Deze restitutie dient vanuit het nettoloon te worden betaald. Op het moment dat deze situatie zich voordoet, zal de werkgever het bedrag van de restitutie schriftelijk aan de werknemer meedelen.

2.De restitutie is direct invorderbaar en moet ineens worden voldaan. Is de restitutie hoger dan de laatste bezoldiging, dan moet het verschil binnen een maand na beëindiging van het dienstverband worden terugbetaald.

Artikel 6 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Aldus overeengekomen in tweevoud opgemaakt, ………………………………….

Werknemer Werkgever

het hoofd van de afdeling

Bestuur- en Concernondersteuning

Plaats Datum Plaats Datum

……………………….……………………….. …………………….. ……………………

Verklaring omtrent zakelijk gebruik

Gegevens werknemer:

Naam deelnemer: ……………………………………………………………… ..

Geboortedatum: …………………………………………………………… …….

Functie: ………………………………………………………………….…… .…..

Werknemersnummer: ........................................................................ .....

Afdeling: .................................................................................... .............

De gemeente Capelle aan den IJssel kent een Fietsregeling, waarbij de verkrijging van een fiets of een e-bike voor het woon-werkverkeer wordt vergoed. Voor de toepassing van deze regeling is het noodzakelijk dat de medewerker de fiets of e-bike mede gebruikt voor het woon-werkverkeer.

De Belastingdienst eist hiervoor een afzonderlijke – en individuele – verklaring.

Met gebruik voor het woon-werkverkeer wordt bedoeld dat de medewerker de fiets of e-bike als zodanig gebruikt op meer dan de helft van het aantal dagen per jaar voor het afleggen van de afstand woning-werk. De medewerker met een voltijd dienstbetrekking moet de fiets of e-bike dus gemiddeld op ten minste drie dagen per week gebruiken. Het gebruik mag over een jaar variëren, bijvoorbeeld in de zomer vijf dagen en in de winter één dag per week.

Ook bijvoorbeeld de volgende situaties vallen onder het begrip “woon-werkverkeer”:

� De medewerker rijdt met de fiets of e-bike van de woning naar het station en legt de overige kilometers woon-werkverkeer met de trein af;

� De medewerker legt het eerste gedeelte van het woon-werkverkeer per trein af en de resterende afstand naar het werk per fiets of e-bike.

Op basis van het voorgaande verklaart ondergetekende, …………….…………………… (naam medewerker),

de fiets of e-bike gedurende de komende drie jaren te gebruiken voor het woon-werkverkeer.

Aldus naar waarheid ingevuld op ………………………….. (datum)

………………………….. (plaats)

Handtekening :……………………………………..

De werkgever bewaart deze verklaring bij de salarisadministratie.