Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Besluit plaatsing van vaste camera's in de Reviusbuurt Capelle aan den IJssel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit plaatsing van vaste camera's in de Reviusbuurt Capelle aan den IJssel
CiteertitelBesluit plaatsing van vaste camera's in de Reviusbuurt Capelle aan den IJssel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 151c Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-2017Nieuwe regeling

18-07-2017

Gemeenteblad 2017, nr. 128358

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit plaatsing van vaste camera's in de Reviusbuurt Capelle aan den IJssel

De burgemeester van Capelle aan den IJssel;

Gelet op:

 

 • ·

  artikel 151 c van de Gemeentewet op basis waarvan de gemeenteraad bij verordening de burgemeester de bevoegdheid kan verlenen om te besluiten tot plaatsing van vaste camera's voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats;

 • ·

  artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2013, waarin de gemeenteraad de burgemeester de bevoegdheid heeft verleend om te kunnen besluiten tot plaatsing van vaste camera's voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats;

 • ·

  het Regionale beleidskader cameratoezicht zoals door de burgemeester vastgesteld op 13 oktober 2015;

 • ·

  het projectplan cameratoezicht Reviusbuurt, zoals door de burgemeester in het politieoverleg van 13 juli 2017 afgestemd met de teamchef van het basisteam Usselland en op 18juli 2017 met het O.M. In het projectplan zijn de locaties van de drie camera's weergegeven. Het advies van de politie en het OM met betrekking tot de randvoorwaarden voor de plaatsing van de camera's en de uitvoering wordt verwerkt in het projectplan.

 

Overwegende dat

 

 • ·

  Het aantal inbraken in woningen in de Revius- en Valeriusbuurt de laatste twee maanden (weer) aanzienlijk is toegenomen na eerdere meldingen van inbraken in 2013 en 2016;

 • ·

  Omwonenden zich op 24 juni 2017 (opnieuw) middels een brandbrief hebben gewend tot de gemeente met het verzoek cameratoezicht in te stellen;

 • ·

  Gemeente (stadsmarinier), politie en OM gezamenlijk van mening zijn dat cameratoezicht noodzakelijk is als extra maatregel voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid in de Reviusbuurt. Dit is ook opgenomen in de veiligheidsaanpak Rondelen 2017-2020 die door het college op 4 juli 2017 is vastgesteld.

 • ·

  Cameratoezicht kan bijdragen aan het verhogen van de veiligheidsbeleving van de bewoners van de Reviusbuurt;

 • ·

  Cameratoezicht kan bijdragen aan de verbetering van opsporing en vervolging door politie en justitie. Het beeldmateriaal kan eventueel gebruikt worden als aanvullende informatie bij de processen-verbaal van strafbare feiten die de politie overhandigt aan het OM.

 • ·

  Het cameratoezicht een noodzakelijke aanvulling vormt op het reeds aanwezige fysieke toezicht van politie en gemeentelijke handhavers en op de preventieve maatregelen die door de woningbouwcorporatie Havensteder reeds zijn genomen.

   

besluit:

 

tot plaatsing van vaste camera's in de Reviusbuurt en directe omgeving conform de randvoorwaarden uit het projectplan cameratoezicht Reviusbuurt, voor de duur van 1 jaar, ingaande op 24 juli 2017 tot 24 juli 2018.

 

Capelle aan den IJssel, 18 juli 2017

De burgemeester,

 

 

P.Oskam

 

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste de gronden van het bezwaar, de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Het is wenselijk een kopie van dit besluit mee te zenden. Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar: de Burgemeester van Capelle aan den IJssel, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel