Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Verordening Winkeltijden Capelle aan den IJssel 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Winkeltijden Capelle aan den IJssel 2015
CiteertitelVerordening Winkeltijden Capelle aan den IJssel 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt de Verordening Winkeltijden Capelle aan den IJssel 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-2017Betreft art. 2 lid 2

14-11-2015

Gemeenteblad 2017 nr. 202190

946056
14-11-201517-11-2017Nieuwe regeling

09-11-2015

Gemeenteblad 2015 nr. 107135

691083

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Winkeltijden Capelle aan den Ussel 2015

 

De raad van de gemeente Capelle aan den Ussel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

besluit:

 

vast te stellen:

 

Verordening Winkeltijden Capelle aan den IJssel 2015

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdag: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19.00 uur, eerste Paasdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste Pinksterdag, tweede Pinksterdag, 24 december na 19.00 uur, eerste Kerstdag, tweede Kerstdag en 4 mei na 19.00 uur;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Zon- en feestdagenregeling

 • 1.

  De verboden zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet gelden niet op zondagen tussen 12.00 en 22.00 uur en op feestdagen tussen 09.00 uur en 22.00 uur. Op Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december dient de winkel gesloten te zijn na 19.00 uur.

 • 2.

  In het geval een feestdag samenvalt met een zondag gelden de openingstijden voor de zondag (12:00-22:00). Als 4 mei of 24 december op een zondag valt blijft de sluitingstijd 19.00 uur. Als 24 december op een zondag valt, mogen de winkels open om 09.30 uur.

   

 • 3.

  De in lid 1 genoemde algemene vrijstelling is van kracht onder voorwaarde dat er geen verplichting is of wordt opgelegd aan winkeliers om hun winkel op genoemde zon- en feestdagen geopend te hebben.

Artikel 3 Openstelling tussen 22.00 uur en 6.00 uur (nachtwinkels en bijzondere situaties)

 • 1.

  Het college kan op aanvraag een al dan niet tijdelijke ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet, voor zover deze betrekking hebben op de uren vanaf het wettelijk sluitingsuur van 22.00 uur tot 06.00.

 • 2.

  Aan de onder lid 1 van dit artikel genoemde ontheffing kan de beperking worden verbonden dat geen sterk alcoholische dranken mogen worden verkocht.

Artikel 4 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen acht weken.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 5 Weigeren, intrekken of wijzigen ontheffing

Het college kan een (verzoek om) ontheffing, als bedoeld in artikel 3 van deze Verordening weigeren, intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging van de ontheffing onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen toezichthouders.

Artikel 7 Intrekking voorgaande regeling

 • 1.

  De verordening Winkeltijden Capelle aan den IJssel 2014 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Verordening Winkeltijden Capelle aan den IJssel 2014 verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking één dag na de bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: verordening Winkeltijden Capelle aan den IJssel 2015.

 

Vastgesteld/in de openbare vergadering van 9 november 2015,

de griffier, de voorzitter

Toelichting

 

Artikel 1 geeft weer wat verstaan moet worden onder de begrippen die in deze verordening gehanteerd worden.

 

Artikel 2 regelt een algehele vrijstelling voor alle winkels in de gemeente om op zondagen tussen 12.00 en 22.00 uur en op feestdagen tussen 09.00 en 22.00 uur geopend te mogen zijn. Indien de feestdag op een zondag valt, gelden de openingstijden zoals op zondagen. Op Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december dienen de winkels na 19.00 uur gesloten te worden.

In zowel de 2e als de 1e Kamer is bij de totstandkoming van de huidige Winkeltijdenwet (Wtw) veelvuldig gesproken over de positie van de kleine winkelier en godsdienstvrijheid. Uiteindelijk heeft men het aan de gemeenten overgelaten om met deze belangen rekening te houden. Deze belangenafweging is niet expliciet in de Wtw opgenomen. Om recht te doen aan de belangen als godsdienstvrijheid en de positie van de kleine winkelier hebben wij in artikel 2 lid 3 opgenomen dat winkeliers niet gedwongen mogen worden om hun winkel op zondag te openen. Dat is een individuele keuze van de winkelier en moet dat ook blijven.

 

Artikel 3 regelt een permanente ontheffing voor nachtwinkels en tijdelijke ontheffingen in alle andere gevallen. Indien gewenst kan een aanvraag worden gedaan aan het college voor tijdelijke ontheffing om tussen 22.00 en 06.00 uur open te mogen zijn. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de verkoop van etenswaren e.d. gedurende de ramadan of om een eenmalige verkoopactie ("special sales"). Dit artikel biedt winkeliers de mogelijkheid een nachtelijk koopevenement te organiseren, bijvoorbeeld "summernight sale". Deze ontheffing kan worden verleend in geval van: incidentele productpresentaties in winkels en zalencomplexen, feestelijkheden, evenementen, veilingen, beurzen, muziekfestivals, bloemencorso's, kunstateliers en galeries.

 

Artikel 4 ziet er op toe dat aanvragen voor (tijdelijke) ontheffing binnen acht weken worden afgehandeld.

 

Artikel 5 geeft de gronden waarop een aanvraag voor (tijdelijke) ontheffing kan worden geweigerd of een verleende (tijdelijke) ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd.

 

Artikel 6 dit artikel regelt de bevoegdheid voor het college om toezichthouders aan te wijzen. De bevoegdheid is gemandateerd aan het afdelingshoofd, met ondermandaat aan unithoofd. De toezichthouders zijn allen in persoon aangewezen.

 

Artikel 7 lid 2 regelt dat verkregen rechten behouden blijven.