Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Regeling Inconvenienten gemeente Capelle aan den IJssel 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Inconvenienten gemeente Capelle aan den IJssel 2008
CiteertitelRegeling Inconvenienten gemeente Capelle aan den IJssel 2008
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneeel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling Inconvenienten van de gemeente Capelle aan den IJssel, door de raad vastgesteld op 8 oktober 1991.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2008nieuwe regeling

14-10-2008

Onbekend

Besluitenlijst b&w vergadering 14-10-2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Inconveniënten gemeente Capelle aan den IJssel 2008

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gehoord de commissie voor Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Regeling Inconveniënten gemeente Capelle aan den IJssel 2008

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Ambtenaar

De ambtenaar in de zin van artikel 1:1, lid 1 sub a van de CAR/UWO.

Bevoegd gezag

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de door deze in mandaat aangewezen medewerker.

Functie

Het geheel van werkzaamheden dat blijkens een functiebeschrijving door de medewerker wordt verricht.

Fulltime betrekking

Een betrekking waarvan de formele arbeidsduur 36 uur per week bedraagt.

Parttime betrekking

Een betrekking waarvan de formele arbeidsduur minder dan 36 uur per week bedraagt.

Inconveniënt

Een omstandigheid voortvloeiend uit de uitoefening van de functie, die als extra bezwarend wordt ervaren, in redelijkheid niet vermijdbaar is en zodoende een extra beroep doet op de inzet van de medewerker om onder die omstandigheid te werken.

Zwaar werk

Alle vormen van spierbelasting als gevolg van zwaarte van de materialen, onderdelen, werktuigen, gereedschappen en dergelijke waarmee wordt gewerkt in samenhang met het vereiste werktempo.

Invloed van weersgesteldheid

Werken in weersomstandigheden die bezwarend zijn bij de uitoefening van de functie door het onaangename karakter, zoals regen, sneeuw, mist, hitte, wind, relatieve vochtigheid.

Werk met afkeer

Werken in situaties die stank (onaangename geur) geven of die walging/afkeer oproepen of lichamelijke reacties (huidprikkelingen, irritaties) teweeg brengen, zoals rook, damp, stof, onaangename materialen.

Werk met hinderlijk geluid en/of trillingen

Werken in een omgeving, waarbij lawaai hinderlijk is, dan wel onaangenaam is in fysieke zin en/of werken met hulpmiddelen/apparatuur die trillingen veroorzaken.

Artikel 2 Inconveniënten

Onder inconveniënten vallen:

 • a.

  zwaar werk;

 • b.

  invloed van weersgesteldheid;

 • c.

  werk met afkeer;

 • d.

  werk met hinderlijk geluid en/of trillingen.

Artikel 3 Aanwijzing

Het bevoegd gezag kan aan een ambtenaar die een functie vervult waaraan een inconveniënt is verbonden welke functie is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage, een toelage per maand toekennen.

Artikel 4 Toelage

 • 1.

  Aan de in artikel 3 bedoelde door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar wordt een toelage per maand verstrekt. De toelage is een pensioengevend bestanddeel van de bezoldiging.

 • 2.

  De toelage bedraagt, afhankelijk ter beoordeling van het bevoegd gezag van de zwaarte van de inconveniënt, per maand een brutobedrag dat gelijk is aan 4% (categorie I van de Bijlage behorende bij de onderhavige regeling) dan wel 2% (categorie II van de Bijlage behorende bij de onderhavige regeling) van regelnummer 10 van bijlage II behorende bij de Salaristabel gemeenteambtenaren oude structuur.

 • 3.

  Voor een ambtenaar met een parttime betrekking wordt de toelage naar rato uitbetaald.

 • 4.

  Als een ambtenaar wegens ziekte of wegens een andere reden langdurig afwezig is, vervalt de in dit artikel bedoelde toelage met ingang van de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin de medewerker zijn betrekking niet vervult.

 • 5.

  De toelage wordt op grond van een door het bevoegd gezag ondertekende declaratie per kwartaal uitbetaald aan de ambtenaar.

Artikel 5 Afbouwtoelage

 • 1.

  Aan de ambtenaar van wie de bezoldiging een blijvende verlaging ondergaat als gevolg van een buiten zijn toedoen gelegen beëindiging van de werkzaamheden waarbij sprake is van inconveniënten, wordt een afbouwtoelage overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 van de Bezoldigingsverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2002 toegekend als:

  • a.

   die blijvende verlaging ten minste 3% bedraagt van de som van het salaris en de toelage;

  • b.

   de medewerker deze toelage ten minste twee jaar zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten.

   • 2.

    Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder wezenlijke onderbreking verstaan een onderbreking van langer dan twee maanden.

   • 3.

    De afbouwtoelage bevat een maandelijkse vermindering van 25% van de oorspronkelijke toelage.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het bevoegd gezag een bijzondere regeling treffen.

Artikel 7 Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling Inconveniënten gemeente Capelle aan den IJssel 2008.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van zijn vaststelling.

Het college van burgemeester en wethouders, 20 februari 2004,

de secretaris, de burgemeester,

G.Kruijt. J.J. van Doorne.

Bijlage behorende bij de Regeling Inconveniënten gemeente Capelle aan den IJssel 2008

Categorie I

De volgende functies komen in aanmerking voor een toelage van 4% overeenkomstig artikel 4, lid 2.

Afdeling Functie Inconveniënt

Uitvoering/unit Specialismen chauffeur stof/vuil bij grof vuil,

(kolkenzuiger) open vuilniszakken werken in/met riool, stank, vies, gevaarlijk (H2S) zwaar werk (lichten putdeksels en

werken met zuigslang

Uitvoering/unit Specialismen onderhoudsspecialist installaties werken in/met riool, stank, vies, gevaarlijk (H2S) (ontstoppen van pompen en het schoonmaken van

drukriolering is extra vies) zwaar werk (demonteren pompen, bedienen afsluiters en dergelijke)

Uitvoering/unit Specialismen onderhoudsspecialist zwaar en gevaarlijk werk (hoog in bomen werken met bijvoorbeeld

kettingzagen) hinder door dragen beschermingsmiddelen

Categorie II

De volgende functies komen in aanmerking voor een toelage van 2% overeenkomstig artikel 4, lid 2.

Afdeling Functie Inconveniënt

Uitvoering/unit Onderhoud medewerker onderhoud biologische agentia met ondermeer

bosmaaier, vingerbalk en

houtversnipperaar

Uitvoering/unit Onderhoud allround medewerker biologische agentia

(Onderhoud/Specialismen) met ondermeer bosmaaier,

vingerbalk en houtversnipperaar

Uitvoering chauffeur stof/vuil bij grof vuil en open (trekker, vrachtwagen) vuiliniszakken

Uitvoering/unit Specialismen onderhoudsmonteur zwaar en gevaarlijk werk

Toelichting op de Regeling inconveniënten gemeente Capelle aan den IJssel 2008

De Regeling inconveniënten gemeente Capelle aan den IJssel 2008 is vastgesteld onder intrekking van de bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van 8 oktober 1991 vastgestelde Regeling inconveniënten van de gemeente Capelle aan den IJssel.

In de onderhavige regeling is vastgelegd welke bezwarende werkomstandigen worden aangemerkt als een inconveniënt – derhalve de begripsomschrijving - en welke toelage casu quo vergoeding hiervoor wordt toegekend.

In de bijlage van de regeling is vastgelegd welke functies binnen de gemeentelijke organisatie in aanmerking komen voor een vergoeding voor het inconveniënt. In deze functies, die alle voorkomen binnen de afdeling Uitvoering, is een onderscheid gemaakt in twee categorieën. Dit onderscheid is gebaseerd op de zwaarte van de inconveniënt.

In de onderhavige regeling is ten opzichte van de voorheen bestaande regeling inconveniënten geen wijziging gekomen wat betreft de hoogte van de vergoeding. Om die reden is aansluiting gezocht bij een regelnummer in de salaristabel van CAR/UWO waarvan het bedrag overeenkomt met het voorheen geldende bedrag. Het betreft een regelnummer in bijlage II behorende bij de Salaristabel gemeenteambtenaren oude structuur.

In de regeling is tevens opgenomen de hoogte van de toelage per maand, alsmede de wijze waarop een afbouw van de toelage plaatsvindt indien er buiten toedoen van de medewerker sprake is van een beëindiging van de werkzaamheden waarvoor de toelage is toegekend.

De uitbetaling van de toelage vindt na afloop van een kwartaal plaats door de salarisadministratie van de afdeling Administratie. De grondslag voor de uitbetaling wordt gevormd door een door het betreffende afdelingshoofd ondertekende declaratie.