Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Regeling openbaarmaking nevenfuncties van ambtenaren bij de gemeente Capelle aan den IJssel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling openbaarmaking nevenfuncties van ambtenaren bij de gemeente Capelle aan den IJssel
CiteertitelRegeling openbaarmaking nevenfuncties van ambtenaren bij de gemeente Capelle aan den IJssel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Car/UWO, art. 15:1e

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-2008nieuwe regeling

08-01-2008

IJsselpost, 22-10-2008

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling openbaarmaking nevenfuncties van ambtenaren bij de gemeente Capelle aan den IJssel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

 

gelet op het bepaalde in artikel 15:1e van CAR/UWO;

 

gehoord de commissie voor Georganiseerd Overleg;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende regeling:

Regeling openbaarmaking nevenfuncties van ambtenaren bij de gemeente Capelle aan den IJssel

Artikel 1

Deze regeling verstaat onder nevenfuncties die werkzaamheden die niet behoren tot de functie die deambtenaar voor het bevoegd gezag verricht, maar die nadelig kunnen zijn voor zijn werkzaamheden dan wel nadelig kunnen zijn voor het functioneren van de gemeente.

Artikel 2

Deze regeling is van toepassing op de volgende functies:

 • 1.

  de algemeen directeur/gemeentesecretaris;

 • 2.

  de eerste locosecretaris/adjunct-gemeentesecretaris;

 • 3.

  de afdelingshoofden;

 • 4.

  de concerncontroller;

 • 5.

  de directiesecretaris;

 • 6.

  de directieadviseur.

Artikel 3

Deze regeling heeft ten doel te regelen op welke wijze nevenwerkzaamheden openbaar worden gemaakt die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken en die verricht worden door de ambtenaar die een functie als bedoeld in artikel 1 van deze regeling vervult.

Artikel 4

Openbaarmaking van de nevenwerkzaamheden geschiedt door een actuele opgave van

nevenwerkzaamheden op de site van de gemeente Capelle aan den IJssel op internet.

Artikel 5

De opgave van de nevenwerkzaamheden vermeldt:

 • a.

  de hoofdfunctie;

 • b.

  de nevenwerkzaamheden en de instanties waarbij deze worden verricht;

 • c.

  de datum van ingang van de nevenwerkzaamheden;

 • d.

  de eventueel aan het uitoefenen van de nevenwerkzaamheden door het college van burgemeester enwethouders gestelde beperkingen, alsmede de datum van het besluit van het college van burgemeester en wethouders waarin de toestemming voor de nevenwerkzaamheden en de eventueel aan de nevenwerkzaamheden gestelde beperkingen zijn opgenomen.

Artikel 6

De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de actuele opgave van de nevenwerkzaamheden van de ambtenaren die een functie als bedoeld in artikel 1 van deze regeling vervullen.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van zijn vaststelling.

Capelle aan den IJssel, 8 januari 2008.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

G.Kruijt. J.J. van Doorne.