Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Beleidsregels voor het aangaan van een overeenkomst van geldlening met een (ex-)gedetineerde ten behoeve van het doorbetalen van de woonlasten tijdens detentie en/of kosten voor de aanschaf van een identiteitsbewijs

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het aangaan van een overeenkomst van geldlening met een (ex-)gedetineerde ten behoeve van het doorbetalen van de woonlasten tijdens detentie en/of kosten voor de aanschaf van een identiteitsbewijs
CiteertitelBeleidsregels geldleningen woonlasten en identiteitsbewijzen (ex-)gedetineerden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Voor het aangaan van de overeenkomst is door het college een modelovereenkomst vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
 2. Gemeentewet, art. 160, lid 1 sub e

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-05-2011nieuwe regeling

26-04-2011

IJssel- en Lekstreek van 04-05-2011

B&W-besluitenlijst van 26-04-2011 (206904)

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het aangaan van een overeenkomst van geldlening met een (ex-)gedetineerde ten behoeve van het doorbetalen van de woonlasten tijdens detentie en/of de kosten voor de aanschaf van een identiteitsbewijs.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelet op artikel 4:81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht; gelet op artikel 160, lid 1 sub e van de Gemeentewet;

besluit:

in het kader van de verplichting van de gemeente tot het bieden van nazorg aan ex-gedetineerden, de volgende beleidsregels vast te stellen;

Beleidsregels voor het aangaan van een overeenkomst van geldlening met een (ex-)gedetineerde ten behoeve van het doorbetalen van de woonlasten tijdens detentie en/of de kosten voor de aanschaf van een identiteitsbewijs.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Gemeente: de gemeente Capelle aan den IJssel;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

 • c.

  Gedetineerde: een persoon die al of niet preventief is gedetineerd;

 • d.

  Ex-gedetineerde: een persoon die na (preventieve) detentie in vrijheid is gesteld;

 • e.

  Gemeente van herkomst: de gemeente waar iemand voorafgaand aan de detentie ingeschreven staat in de gemeentelijke basisadministratie of gedurende drie jaar voorafgaand aan de detentie minimaal twee jaar aantoonbaar zijn hoofdverblijf en/of briefadres heeft gehad;

 • f.

  Overeenkomst van geldlening: een privaatrechtelijke overeenkomst van geldlening;

 • g.

  Woning: de woonruimte in de zin van artikel 7:233 BW waar de gedetineerde zijn hoofdverblijf heeft;

 • h.

  Woonlasten: de door een gedetineerde tijdens detentie verschuldigde prijs voor de huur van zijn woning en de eventuele servicekosten, alsmede - voor zover niet inbegrepen in de servicekosten -het door de gedetineerde verschuldigde bedrag van het vastrecht voor de aansluiting van zijn woning op voorzieningen voor energie en water;

 • i.

  Kosten voor de aanschaf van een identiteitsbewijs: de kosten voor het maken van de foto's vereist voor een Nederlandse identiteitskaart en de leges verschuldigd voor een Nederlandse identiteitskaart.

Artikel 2 Aangaan overeenkomsten van geldlening

1.Het college kan met inachtneming van de onderhavige beleidsregels met een

(ex-)gedetineerde een privaatrechtelijke overeenkomst van geldlening aangaan, gericht op het doorbetalen van de woonlasten tijdens detentie en/of de door de (ex-)gedetineerde te maken kosten voor de aanschaf van een identiteitsbewijs,

 • 2.

  Het college gaat met een persoon maximaal één keer een overkomst van geldlening ten behoeve van de doorbetaling van woonlasten aan,

 • 3.

  De overeenkomst van geldlening wordt schriftelijk vastgelegd conform het model voor een Overeenkomst van geldlening ten behoeve van het doorbetalen van woonlasten tijdens detentie, respectievelijk het model voor een Overeenkomst van geldlening ten behoeve van de aanschaf van een identiteitsbewijs door een (ex-)gedetineerde,

 • 4.

  Het college kan bij het aangaan van een overeenkomst van geldlening, in aanvulling op de voorwaarden die zijn geformuleerd in de modelovereenkomsten als bedoeld in lid 3, extra voorwaarden stellen.

Artikel 3 Voorwaarden voor het aangaan van een overeenkomst van geldlening gericht op het doorbetalen van woonlasten

 • 1.

  Het aangaan van een overeenkomst van geldlening vindt alleen plaats indien de gedetineerde is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Capelle aan den IJssel.

 • 2.

  Het aangaan van een overeenkomst van geldlening geschiedt alleen voor woningen gelegen in de gemeente Capelle aan den IJssel.

 • 3.

  Er wordt voor maximaal één periode van detentie een overeenkomst van geldlening aangegaan.

 • 4.

  Het aangaan van een overeenkomst van geldlening vindt plaats voor het doorbetalen van de woonlasten gedurende een detentieperiode van maximaal zes maanden.

 • 5.

  De eventuele huurtoeslag wordt in mindering gebracht op het bedrag waarvoor een lening gericht op het doorbetalen van de woonlasten wordt verstrekt.

 • 6.

  Er wordt geen overeenkomst van geldlening aangegaan indien de betrokkene zelf beschikt over de financiële middelen om de woonlasten te betalen.

 • 7.

  Er wordt geen overeenkomst van geldlening aangegaan indien de woning tijdens de detentie door een medehuurder wordt bewoond, of wanneer de woning als zelfstandige woonruimte is onderverhuurd.

 • 8.

  Als een overeenkomst van geldlening wordt aangegaan voor de woning waarin de gedetineerde zijn hoofdverblijf heeft en maar waarvan ook een of meer ruimten door hem als niet zelfstandige woonruimte zijn onderverhuurd, worden de inkomsten uit de onderhuur in mindering gebracht op het bedrag waarvoor de lening wordt verstrekt.

Artikel 4 Overeenkomst van geldlening gericht op de kosten voor de aanschaf van een identiteitsbewijs

 • 1.

  Het aangaan van een overeenkomst van geldlening vindt alleen plaats indien de gemeente Capelle aan den IJssel kan worden beschouwd als de gemeente van herkomst van de (ex-)gedetineerde.

 • 2.

  Er wordt geen overeenkomst van geldlening aangegaan indien de betrokkene zelf beschikt over de financiële middelen om een identiteitsbewijs aan te schaffen.

Artikel 5 Controle

 • 1.

  Het college controleert of de (ex-)gedetineerde voldoet aan de eisen die voor het verkrijgen van een geldlening zijn gesteld.

 • 2.

  Het college controleert of gedurende de looptijd van de geldlening wordt voldaan aan de eisen die in de overeenkomst van geldlening zijn gesteld.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van het bepaalde in deze beleidsregels naar het oordeel van het college leidt tot een onredelijke beslissing, kan het college van deze beleidsregels afwijken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag waarop zij zijn bekendgemaakt.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels geldleningen woonlasten en identiteitbewijzen (ex-)gedetineerden.

 

Capelle aan den IJssel, 26 april 2011.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris de burgemeester

T.de Beer, loco A. J. Hartnagel, loco.