Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

AFSTEMMINGSVERORDENING PARTICIPATIEWET CAPELLE AAN DEN IJSSEL 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAFSTEMMINGSVERORDENING PARTICIPATIEWET CAPELLE AAN DEN IJSSEL 2015
CiteertitelAFSTEMMINGSVERORDENING PARTICIPATIEWET CAPELLE AAN DEN IJSSEL 2015
Vastgesteld doorGemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel a en e, van de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuwe regeling

15-12-2014

Gemeenteblad, Jaargang 2014Nr. 76636

600943

Tekst van de regeling

Intitulé

AFSTEMMINGSVERORDENING PARTICIPATIEWET CAPELLE AAN DEN IJSSEL 2015

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel a en e, van deParticipatiewet;

 

gezien het advies van de Cliëntenraad Sociale Zaken van 16 oktober 2014;

 

overwegende dat de gemeenteraad op grond van de Participatiewet bij verordening regels dientte stellen over het verlagen van de bijstand, bedoeld in artikel 18, tweede lid en de periode van deverlaging van de bijstand, bedoeld in artikel 18, vijfde en zesde lid van de Participatiewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening, vergezeld van de daarbij behorende toelichting

 

AFSTEMMINGSVERORDENING PARTICIPATIEWET CAPELLE AAN DEN IJSSEL 2015

 

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   algemene bijstand: de bijstand bedoeld in artikel 5, onderdeel b, van de wet;

  • b.

   bijstand: algemene bijstand en bijzondere bijstand bedoeld in artikel 35 van de wet;

  • c.

   bijstandsnorm: de bijstandsnorm bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van de wet;

  • d.

   bijzondere bijstand: de bijstand bedoeld in artikel 35 van de wet;

  • e.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

  • f.

   netto bijstand: de bijstand zonder de verhoging op grond van artikel 19, vierde lid, of artikel 35, vijfde lid, van de wet;

  • g.

   verlaging: het verlagen van de bijstand op grond van artikel 18, tweede en vierde lid, of artikel 9a, twaalfde lid, van de wet;

  • h.

   wet: Participatiewet.

  • i.

   De begripsbepalingen van de wet zijn op deze verordening van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

 

Artikel 2. Verlaging van de bijstand

 • 1.

  Als de belanghebbende de uit de wet voortvloeiende verplichtingen niet nakomt dan wel indien de belanghebbende naar het oordeel van het college tekortschietend besef van verantwoordelijkheid betoont voor de voorziening in het bestaan, wordt overeenkomstig deze verordening een verlaging opgelegd.

 • 2.

  Bij het opleggen van een verlaging als bedoeld in het eerste lid, wordt deze verordening in acht genomen, met dien verstande dat een verlaging voor wat betreft de hoogte en de duur te allen tijde wordt afgestemd op de ernst van de gedraging, de mate waarin de belanghebbende de gedraging kan worden verweten en de omstandigheden waarin hij verkeert.

 

Artikel 3. Berekeningsgrondslag

 • 1.

  De verlaging wordt toegepast op de bijstandsnorm.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid wordt de verlaging (ook) toegepast op de bijzondere bijstand, indien:

 • a.

  aan de belanghebbende bijzondere bijstand wordt verleend met toepassing van artikel 12 van de wet; of

 • b.

  een verlaging aan de orde is volgens artikel 15, tweede lid.

 

Artikel 4. Het besluit tot het opleggen van een verlaging

In het besluit tot het opleggen van een verlaging worden in ieder geval vermeld: de reden van de verlaging, de duur van de verlaging, het percentage of het bedrag waarmee de bijstand wordt verlaagd, en, indien van toepassing, de reden om af te wijken van een standaardverlaging.

 

Artikel 5. Horen van de belanghebbende

 • 1.

  Voordat een verlaging wordt opgelegd, wordt de belanghebbende in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen.

 • 2.

  Het horen van de belanghebbende kan achterwege worden gelaten indien:

 • a.

  de vereiste spoed zich daartegen verzet;

 • b.

  de belanghebbende reeds eerder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen en zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan;

 • c.

  het horen van de belanghebbende redelijkerwijs niet noodzakelijk is voor het vaststellen van de ernst van de gedraging, van de mate van verwijtbaarheid en van de persoonlijke omstandigheden van de belanghebbende;

 • d.

  belanghebbende aangeeft hiervan geen gebruik te willen maken.

 

Artikel 6. Afzien van het opleggen van een verlaging

 • 1.

  Het college legt geen verlaging op, indien elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt.

 • 2.

  Het college legt geen verlaging op, indien de gedraging meer dan drie jaar vóór constatering van die gedraging heeft plaatsgevonden.

 • 3.

  Het college kan afzien van het opleggen van een verlaging, indien het daarvoor dringende

 • 4.

  redenen aanwezig acht. Indien het college afziet van het opleggen van een verlaging op grond van dringende redenen, wordt de belanghebbende daarvan schriftelijk mededeling gedaan.

 

Artikel 7. Ingangsdatum en tijdsvak

 • 1.

  In geval van een lopende uitkering wordt de verlaging opgelegd met ingang van de eerste dag van de kalendermaand volgend op de datum waarop het besluit tot het opleggen van de verlaging aan de belanghebbende is bekendgemaakt. Daarbij wordt uitgegaan van de voor die maand voor de belanghebbende geldende bijstandsnorm.

 • 2.

  Indien, als gevolg van het beëindigen van het recht op bijstand, er geen besluit tot verlaging meer kan worden genomen, kan, als aan de belanghebbende binnen drie jaar na de beëindiging opnieuw een bijstandsuitkering wordt toegekend, dit besluit alsnog genomen worden.

 • 3.

  Als het recht op bijstand eindigt, wordt, voor zover het tijdvak waarover de verlaging is opgelegd nog niet is verstreken, het resterende deel van de verlaging ten uitvoer gelegd als de

  belanghebbende binnen drie jaar na de beëindiging opnieuw aanspraak op bijstand maakt.

 • 5.

  Een verlaging wordt voor bepaalde tijd opgelegd. Een verlaging die voor een periode van meer dan drie maanden wordt opgelegd, wordt, overeenkomstig artikel 18, derde lid, van de wet, uiterlijk binnen drie maanden nadat deze ten uitvoer is gelegd heroverwogen.

 

Artikel 8. Eéndaadse en meerdaadse samenloop

 • 1.

  Indien een belanghebbende door één gedraging zich schuldig maakt aan schending van meerdere verplichtingen die elk op zich tot een verlaging op grond van deze verordening of artikel 18, vierde lid, van de wet, dienen te leiden, wordt voor het bepalen van de hoogte en de duur van de op te leggen verlaging uitgegaan van de gedraging waarop de zwaarste verlaging is gesteld.

 • 2.

  Indien een belanghebbende zich tegelijkertijd schuldig maakt aan verschillende gedragingen die elk op zich tot het opleggen van een verlaging op grond van deze verordening of artikel 18, vierde lid, van de wet, dienen te leiden, wordt de hoogte en de duur van de op te leggen verlaging bepaald met inachtneming van artikel 2, tweede lid, artikel 7, vierde lid alsmede artikel 18, vijfde tot en met achtste lid, van de wet.

 

Hoofdstuk 2 NIET NAKOMEN VAN DE GEÜNIFORMEERDE VERPLICHTINGEN TOT ARBEIDSINSCHAKELING

Artikel 9 Duur verlaging bij schending geüniformeerde arbeidsverplichting

 • 1.

  Als een belanghebbende een verplichting als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de wet niet of onvoldoende nakomt, bedraagt de verlaging 100 procent van de bijstandsnorm gedurende één maand.

 • 2.

  Als een belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarmee een verlaging is toegepast op grond van artikel 18, vijfde lid, van de wet, zich opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de wet, bedraagt de verlaging 100 procent van de bijstandsnorm gedurende twee maanden.

 • 3.

  Met een besluit waarmee een verlaging is opgelegd wordt gelijkgesteld het besluit om daarvan af te zien op grond van dringende redenen, bedoeld in artikel 6, derde lid.

 

HOOFDSTUK 3 - NIET NAKOMEN VAN DE NIET GEÜNIFORMEERDE VERPLICHTINGEN TOT ARBEIDSINSCHAKELING

Artikel 10 - Indeling in categorieën

Gedragingen van een belanghebbende, waardoor niet geüniformeerde verplichtingen van de wet, nietof onvoldoende zijn nagekomen, worden onderscheiden in de volgende drie categorieën:

 • 1.

  Eerste categorie:

  • a.

   het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij de UitvoeringsinstituutWerknemersverzekeringen of het niet tijdig laten verlengen van de registratie.

    

 • 2.

  Tweede categorie:

  • a.

   het niet dan wel onvoldoende meewerken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren vaneen plan van aanpak als bedoeld in artikel 44a van de wet;

  • b.

   het niet verlenen van medewerking aan een oproep om op een bepaalde plaats en tijd teverschijnen in verband met zijn arbeidsinschakeling;

  • c.

   het niet voldoen aan de verplichting om zich - op advies van een arts - te onderwerpen aan een noodzakelijke behandeling van medische aard;

  • d.

   het niet dan wel onvoldoende nakomen van de verplichting(en) zoals opgenomen in eenorgtraject;

  • e.

   e.het niet dan wel onvoldoende naar vermogen verrichten van opgedragen onbeloondeaatschappelijke nuttige werkzaamheden;

  • f.

   de verlaging zoals genoemd in artikel 9a, twaalfde lid, van de wet.

    

   • 3.

    Derde categorie:

  • a.

   het niet naar vermogen trachten algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen in degemeente Capelle aan den IJssel, voor zover dit niet voortvloeit uit een gedraging alsbedoeld in artikel 18, vierde lid, van de wet;

  • b.

   het door eigen toedoen niet behouden van werk als zelfstandige;

  • c.

   de verplichting zoals bedoeld in artikel 43, vierde en vijfde lid, van de wet.

Artikel 11 – De hoogte en de duur van de verlaging

 • 1.

  De verlaging bedraagt bij gedragingen als bedoeld in artikel 10:

  • a.

   25 procent van de bijstandsnorm gedurende één maand bij een gedraging van de eerstecategorie;

  • b.

   50 procent van de bijstandsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de tweedecategorie;

  • c.

   100 procent van de bijstandsnorm gedurende één maand bij gedragingen van de derdecategorie.

 • 2.

  De duur van de verlaging als bedoeld in het eerste lid wordt verdubbeld, indien de belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van het besluit waarbij deverlaging is opgelegd, opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging uit dezelfdecategorie als genoemd in artikel 10. Met een besluit waarmee een verlaging is opgelegd wordtgelijkgesteld het besluit om daarvan af te zien op grond van dringende redenen, bedoeld in artikel6, derde lid.

 • 3.

  Indien de belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarbijtoepassing is gegeven aan het tweede lid, wederom schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging uit dezelfde categorie als genoemd in artikel 10, wordt een verlaging opgelegd waarbijde hoogte en de duur nader wordt bepaald met inachtneming van artikel 2, tweede lid enartikel 7, vierde lid.

HOOFDSTUK 4 - OVERIGE GEDRAGINGEN DIE LEIDEN TOT EEN VERLAGING

Artikel 12 - Zeer ernstige misdragingen

Indien een belanghebbende zich zeer ernstig misdraagt tegenover de met de uitvoering van deze wetbelaste personen en instanties tijdens het verrichten van hun werkzaamheden, wordt een verlagingopgelegd van 100 procent van de bijstandsnorm gedurende één maand.

Artikel 13 - Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de zelfstandige voorzieningin het bestaan in de periode voorafgaande aan de aanvraag om bijstand

 

 • 1.

  Indien een belanghebbende in de periode van maximaal één jaar voorafgaande aan de aanvraagom bijstand tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaanheeft betoond als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de wet, wordt bij de volgendegedragingen een verlaging van 100 procent van de bijstandsnorm gedurende één maandopgelegd:

 • a.

  het door eigen schuld of toedoen geen algemeen geaccepteerde arbeid dan wel geenwerk als zelfstandige behouden;

 • b.

  het door eigen schuld of toedoen geen recht (meer) hebben op een voorliggendevoorziening voor de algemene bijstand;

 • c.

  het door eigen schuld of toedoen inkomsten hebben verloren;

 • d.

  het niet dan wel in onvoldoende mate naar vermogen verkrijgen van algemeengeaccepteerde arbeid.

 • 2.

  Indien een belanghebbende voorafgaande aan de aanvraag om bijstand een tekortschietendbesef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan heeft betoond, als bedoeld inartikel 18, tweede lid, van de wet, wordt bij de volgende gedraging de op te leggen verlagingafgestemd op de hoogte van het benadelingsbedrag, gerelateerd aan de netto-bijstand:

 • a.

  het onverantwoord besteden van vermogen zoals bedoeld in artikel 34 van de wet.

 • 3.

  De verlaging als bedoeld in het tweede lid wordt op de volgende wijze vastgesteld:

 • a.

  bij een benadelingsbedrag tot € 2.000,-: 25 procent van de bijstandsnorm gedurende éénmaand;

 • b.

  bij een benadelingsbedrag van € 2.000,- tot € 4.000,-: 50 procent van de bijstandsnormgedurende één maand;

 • c.

  bij een benadelingsbedrag van € 4.000,- tot € 10.000,-: 100 procent van debijstandsnorm gedurende één maand;

 • d.

  bij een benadelingsbedrag van € 10.000,- tot 20.000,-: 100 procent van de bijstandsnormgedurende twee maanden;

 • e.

  bij een benadelingsbedrag van € 20.000,- of meer: 20 procent van de bijstandsnormgedurende het aantal maanden dat de belanghebbende met het vermogen in zijnbestaan zou hebben kunnen voorzien, met een maximum van 24 maanden.

 • 5.

  Indien een belanghebbende voorafgaande aan de aanvraag om bijstand tekortschietend besefvan verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan heeft betoond als bedoeld in artikel18, tweede lid van de wet, anders dan in het eerste lid, onderdeel b. bedoeld, waardoor geenberoep meer gedaan kan worden op een passende en toereikende voorliggende voorziening,omdat deze volledig wordt verrekend met een bestuurlijke boete in het kader van recidive vanschending van de inlichtingenplicht, wordt een verlaging van 100 procent van de bijstandsnormgedurende maximaal drie maanden opgelegd.

Artikel 14 - Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de zelfstandige voorziening

in het bestaan tijdens de bijstandsperiode

 • 1.

  1.Indien een belanghebbende tijdens de bijstandsperiode tekortschietend besef vanverantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan heeft betoond als bedoeld in artikel 18,tweede lid, van de wet, wordt bij de volgende gedragingen een verlaging van 100 procent van debijstandsnorm gedurende één maand opgelegd:

 • a.

  het door eigen schuld of toedoen geen recht (meer) hebben op een voorliggendevoorziening voor de algemene bijstand;

 • b.

  het door eigen schuld of toedoen inkomsten hebben verloren.

 • 2.

  Indien een belanghebbende tijdens de bijstandsperiode een tekortschietend besef vanverantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan heeft betoond, als bedoeld in artikel 18,tweede lid, van de wet, wordt bij de volgende gedraging de op te leggen verlaging afgestemd opde hoogte van het benadelingsbedrag, gerelateerd aan de netto-bijstand:

 • a.

  het onverantwoord besteden van vermogen zoals bedoeld in artikel 34 van de wet.

 • 3.

  De verlaging als bedoeld in het tweede lid wordt op de volgende wijze vastgesteld:

 • a.

  bij een benadelingsbedrag tot € 2.000,-: 25 procent van de bijstandsnorm gedurendeéén maand;

 • b.

  bij een benadelingsbedrag van € 2.000,- tot € 4.000,-: 50 procent van de bijstandsnormgedurende één maand;

 • c.

  bij een benadelingsbedrag van € 4.000,- tot € 10.000,-: 100 procent van debijstandsnorm gedurende één maand;

 • d.

  bij een benadelingsbedrag van € 10.000,- tot 20.000,-: 100 procent van de bijstandsnormgedurende twee maanden;

 • e.

  bij een benadelingsbedrag van € 20.000,- of meer: 20 procent van de bijstandsnormgedurende het aantal maanden dat de belanghebbende met het vermogen in zijnbestaan zou hebben kunnen voorzien, met een maximum van 24 maanden.

 • 4.

  Indien een belanghebbende tijdens de bijstandsperiode tekortschietend besef vanverantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan heeft betoond als bedoeld in artikel 18,tweede lid van de wet, anders dan in het eerste lid, onderdeel a. bedoeld, waardoor geen beroepmeer gedaan kan worden op een passende en toereikende voorliggende voorziening, omdatdeze volledig wordt verrekend met een bestuurlijke boete in het kader van recidive van schendingvan de inlichtingenplicht, wordt een verlaging van 100 procent van de bijstandsnorm gedurendemaximaal drie maanden opgelegd.

Artikel 15 - Niet nakomen van opgelegde verplichtingen ingevolge artikel 55 van de wet

 • 1.

  Indien een belanghebbende niet of in onvoldoende mate de opgelegde verplichtingen als bedoeldin artikel 55 van de wet nakomt, wordt een verlaging opgelegd van 50 procent van debijstandsnorm gedurende één maand.

 • 2.

  Indien de in het eerste lid genoemde verplichtingen bestaan in het trachten goedkoperewoonruimte te verkrijgen en deze te aanvaarden in geval van bijzondere bijstandsverlening ineen woonkostentoeslag, wordt de bijzondere bijstand als volgt verlaagd:

 • a.

  bij een eerste schending van de verplichtingen: verlaging van de woonkostentoeslag met25 procent gedurende drie maanden;

 • b.

  bij een tweede schending van de verplichtingen: verlaging van de woonkostentoeslagmet 50 procent gedurende drie maanden;

 • c.

  bij een derde schending van de verplichtingen: verlaging van de woonkostentoeslag met100 procent gedurende een nader te bepalen periode.

Artikel 16 - Verplichting tot instellen van vordering ter verkrijging van alimentatie

Indien een belanghebbende niet of in onvoldoende mate de opgelegde verplichting nakomt om eenvordering in te stellen ter verkrijging van alimentatie voor hemzelf en/of zijn kind(eren), wordt een

verlaging opgelegd van 50 procent van de bijstandsnorm gedurende één maand.

HOOFDSTUK 5 - SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 17 - Uitvoering

 • 1.

  De uitvoering van deze verordening berust bij het college.

 • 2.

  Het college is bevoegd om nadere regels te stellen met betrekking tot de uitvoering van dezeverordening.

 • 3.

  Het college is bevoegd het vaststellen van nadere regels te mandateren aan hetdagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling IJSSELgemeenten.

Artikel 18 - Overgangsbepaling

Op gedragingen die vóór inwerkingtreding van deze verordening hebben plaatsgevonden, is deAfstemmingsverordening Wet werk en bijstand 2009 van toepassing, voor zover deze zou leiden toteen minder zware verlaging.

Artikel 19 – Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Afstemmingsverordening Participatiewet Capelle aanden IJssel 2015.

Artikel 20 – Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 2.

  De Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand 2009, zoals deze door de raad is vastgesteldbij besluit van 9 februari 2009 en voor het laatst gewijzigd op 10 juni 2013, wordt ingetrokken.

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2014,

de griffier, de voorzitter,

TOELICHTING AFSTEMMINGSVERORDENING PARTICIPATIEWET

CAPELLE AAN DEN IJSSEL 2015

ALGEMEEN

1. Inleiding

Per 1 januari 2015 vervangt de Participatiewet de Wet werk en bijstand. Net als onder de Wet werk enbijstand heeft de gemeente onder de Participatiewet de verantwoordelijkheid met betrekking tot deinvulling van de rechten en plichten van bijstandsgerechtigden. Mede gelet op de rechtszekerheid van

een bijstandsgerechtigde moet het gemeentelijk beleid vastgelegd worden in een verordening.

Dit geldt ook voor het afstemmen van de bijstand bij het niet nakomen door de belanghebbende vande verplichtingen voortvloeiende uit de Participatiewet dan wel indien de belanghebbende naar hetoordeel van het college tekortschietend besef van verantwoordelijkheid betoont voor de voorziening in

het bestaan.

2. Wettelijk kader

Artikel 18, eerste lid, van de wet spreekt over het afstemmen van de bijstand en de daaraanverbonden verplichtingen op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van eenbelanghebbende. In deze bepaling wordt benadrukt dat het vaststellen van de hoogte van de uitkering

en de daaraan verbonden verplichtingen voor bijstandsgerechtigden maatwerk is. Daarbij moet rechtworden gedaan aan de individuele situatie en de persoonlijke omstandigheden vanbijstandsgerechtigden. Artikel 18, tweede lid, van de wet legt een directe koppeling tussen de rechtenen plichten van uitkeringsgerechtigden: het recht op een uitkering is altijd verbonden aan de plicht zichin te zetten om weer onafhankelijk te worden van de uitkering. Dit betekent dat de vaststelling van dehoogte van de uitkering niet alleen afhangt van de toepasselijke uitkeringsnorm en de beschikbaremiddelen van de bijstandsgerechtigde, maar ook van de mate waarin de verplichtingen worden

nagekomen. De inspanningen die van de individuele bijstandsgerechtigde kunnen worden verwacht,spelen ook een rol.

Wanneer het college tot het oordeel komt dat een bijstandsgerechtigde zijn verplichtingen niet of inonvoldoende mate nakomt, verlaagt het de uitkering. Er is dus geen sprake van een bevoegdheid,maar van een verplichting. Alleen wanneer iedere vorm van verwijtbaarheid ontbreekt, ziet het college

af van een dergelijke verlaging. Het college moet niettemin bij de vaststelling van de verlagingrekening houden met de persoonlijke omstandigheden en de individueel vastgestelde verplichtingen.

Het college kan dan ook van een verlaging afzien als het college daartoe zeer dringende redenaanwezig acht.

Artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel a en e, van de wet bevat de opdracht aan gemeenten om hetverlagen van de bijstand, bedoeld in artikel 9a, twaalfde lid en artikel 18, tweede lid, van de wet, en deperiode van de verlaging van de bijstand, bedoeld in artikel 18, vijfde en zes lid, van de wet in eenverordening vast te leggen.

Artikel 9a, twaalfde lid, van de wet luidt:

“Het college verlaagt de bijstand overeenkomstig de verordening, bedoeld in artikel 8, eerste lid,onderdeel e, indien het college de ontheffing, bedoeld in het eerste lid, heeft ingetrokken op grond vanhet vijfde lid, onderdeel d. Van een verlaging wordt afgezien, indien elke vorm van verwijtbaarheid

ontbreekt.”

Artikel 18, tweede lid, van de wet luidt:

“Het college verlaagt de bijstand overeenkomstig de verordening, bedoeld in artikel 8, eerste lid,onderdeel a, ter zake van het niet nakomen door de belanghebbende van de verplichtingenvoortvloeiende uit deze wet, met uitzondering van artikel 17, eerste lid, dan wel indien debelanghebbende naar het oordeel van het college tekortschietend besef van verantwoordelijkheid

betoont voor de voorziening in het bestaan.”

Geüniformeerde arbeidsverplichtingen

Met ingang van 1 januari 2015 zijn in artikel 18, vierde lid, van de wet geüniformeerdearbeidsverplichtingen opgenomen. Voor schending van deze verplichting geldt dat de bijstand methonderd procent gedurende één tot drie maanden moet worden verlaagd. In de verordening moet de

duur van de verlaging vastgelegd worden (artikel 18, vijfde en zesde lid, van de wet).

Artikel 18, vijfde lid, van de wet luidt:

“Indien de belanghebbende een verplichting als bedoeld in het vierde lid niet nakomt, verlaagt hetcollege de bijstand met 100% voor een bij de verordening, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a,vastgestelde periode van ten minste een maand en ten hoogste drie maanden. De verordening,

bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, kan tevens bepalen dat het bedrag van de verlaging wordtverrekend over de maand van oplegging van de maatregel en ten hoogste de twee volgendemaanden, waarbij over de eerste maand ten minste 1/3 van het bedrag van de verlaging wordt

verrekend.”

Artikel 18, zesde lid, van de wet luidt:

“Indien de belanghebbende een verplichting als bedoeld in het vierde lid niet nakomt binnen twaalfmaanden nadat het vijfde lid toepassing heeft gevonden, verlaagt het college, in afwijking van hetvijfde lid, de bijstand met 100% voor een bij de verordening, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel

a, vastgestelde periode die in ieder geval langer is dan de op grond van het vijfde lid vastgesteldeperiode van verlaging en ten hoogste drie maanden.”

3. Term “verlaging’’

Het verlagen van de bijstand op grond van het feit dat de belanghebbende zijn verplichtingen niet of inonvoldoende mate is nagekomen, wordt in de terminologie van de Participatiewet aangeduid als hetafstemmen van de uitkering op de mate waarin de belanghebbende de opgelegde verplichtingen

nakomt. Met het begrip afstemmen wordt het uitgangspunt van de Participatiewet benadrukt datrechten en plichten één kant van dezelfde medaille vormen.

In de Memorie van Toelichting bij de wet wordt gesproken over de Afstemmingsverordening.

Dit gebeurt ook in de aangereikte landelijke modellen. Daarnaast werd onder de Wet werk en bijstandook gewerkt met de Afstemmingsverordening.

In deze verordening wordt hierbij dus aangesloten en is derhalve gekozen voor de benamingAfstemmingsverordening met de daarin genoemde term ”verlaging’’ van de bijstand.

4. Zwaarte en duur van de verlagingen

Net als onder de Wet werk en bijstand is het centrale uitgangspunt van de Participatiewet dat deperiode van uitkeringsafhankelijkheid zo kort mogelijk is en dat de klant alle mogelijke moeite doet omzo spoedig mogelijk uit te stromen naar reguliere arbeid.

In de Afstemmingsverordening WWB waren - ten aanzien van het nakomen van dearbeidsverplichtingen – vier categorieën verwijtbare gedragingen opgenomen: 10 procent, 25 procent,

50 procent en 100 procent gedurende één maand.

Bij de categorie-indeling is bepalend de ernst van de betreffende verwijtbare gedragingen in relatie totde gevolgen daarvan voor het niet verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid.

Met de komst van de wettelijk geüniformeerde arbeidsverplichtingen en daaraan gekoppelde vasteverlaging van 100 procent, moet de gemeente voor de niet geüniformeerde arbeidsverplichtingen dehoogte van de verlaging bepalen in de verordening.

Achterliggende gedachte bij de bepaling van de hoogte en de duur van de verlagingen is dat dezevoldoen aan de eis van proportionaliteit en ook op dat punt de rechterlijke toetsing (door de CentraleRaad van Beroep) kunnen doorstaan.

Met het oog op de expliciete keuze van de wetgever voor het invoeren van geüniformeerdearbeidsverplichtingen en de daarbij voorgeschreven zwaarte van 100% gedurende minimaal éénmaand en de daaraan ten grondslag liggende motieven is in deze verordening een heroverweging

gemaakt van de zwaarte van de verlagingen bij niet nakomen van de niet geüniformeerdearbeidsverplichtingen.

Op basis hiervan is gekozen voor een indeling in drie categorieën van verwijtbare gedragingen met depercentages van 25 procent, 50 procent en 100 procent. Aan deze indeling ligt een redelijke enevenwichtige verhouding tot de ernst van de verwijtbare gedraging ten grondslag.

5. Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid

Een verlaging kan niet alleen worden opgelegd als sprake is van een schending van verplichtingen,maar ook als sprake is van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in hetbestaan. Die eigen verantwoordelijkheid voor de zelfstandige bestaansvoorziening geldt al in de

periode vóór de aanvraag om bijstand. Dit betekent dat ook gedragingen voorafgaande aan deaanvraag om bijstand tot het opleggen van een verlaging kunnen leiden. Dit is bijvoorbeeld het gevalals de klant door eigen schuld of toedoen werkloos is geworden, geen beroep (meer) kan doen op een

voorliggende voorziening of vermogen onverantwoord heeft besteed. Om dergelijk verwijtbaar gedragniet te lang te laten doorwerken, is bepaald dat bepaalde verwijtbare gedragingen in de periode vanmaximaal één jaar voorafgaande aan de aanvraag om bijstand in ogenschouw worden genomen.

In de uitvoeringspraktijk blijkt het systeem van verlagen bij onverantwoord interen van vermogen nietredelijk uit te werken. Dit was met name het geval bij hogere bedragen. Omdat de eerderesystematiek in een te lage verlaging resulteerde, heeft op dit punt een wijzing van de hoogte en duurvan de verlaging plaatsgevonden.

Ook is nu een verlaging opgenomen als de belanghebbende in de periode vóór de bijstandsperiodeniet dan wel onvoldoende heeft gesolliciteerd.

Uiteraard kunnen zich dergelijke verwijtbare gedragingen ook tijdens de bijstandsperiode voordoen.

Het verschil met verwijtbaar gedrag vóór de bijstandsperiode is alleen dat verwijtbaar verlies van(parttime) werk tijdens de bijstandsperiode tot een verlaging leidt op grond van artikel 18, vierde lid,onderdeel a, van de wet. Dit betreft namelijk een geüniformeerde arbeidsverplichting. In beide

gevallen is de verlaging overigens 100 procent gedurende één maand.

6. Individualisering

In deze verordening is expliciet bepaald dat bij een op te leggen verlaging altijd dient te wordengeïndividualiseerd c.q. maatwerk moet worden geleverd. Dit betekent dat de op te leggen verlagingdient te worden afgestemd op de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en deindividuele omstandigheden van de belanghebbende.

Bij elke op te leggen verlaging zal dan ook moeten worden nagaan of gelet op de individuele

omstandigheden van de betrokken uitkeringsgerechtigde afwijking van de hoogte en de duur van devoorgeschreven standaardverlaging geboden is. Afwijking van de standaardverlaging kan zowel eenverzwaring als een matiging betekenen.

In artikel 18, negende lid, van de wet is bepaald dat het college afziet van het opleggen van eenmaatregel indien elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt. De gedraging kan de belanghebbende danin het geheel niet worden verweten. In een dergelijke situatie komt men derhalve niet eens aanindividualisering toe. Hierbij moet met name aan duidelijke overmachtsituaties worden gedacht.

7. Toelaatbaarheid van verlaging van 100 procent

Het is mogelijk om een verlaging van 100 procent toe te passen en derhalve de bijstand volledig teweigeren. Dit is met de komst van de Participatiewet zeker het geval, nu de wetgever een wettelijke100 procent verlaging heeft geregeld bij schending van de geüniformeerde arbeidsverplichtingen van

artikel 18, vierde lid, van de wet.

Algehele weigering voor een onbepaalde periode is in strijd met het evenredigheidsbeginsel zoalsneergelegd in artikel 3:4, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht en is eveneens in strijd met deGrondwet en de in de Participatiewet zelf neergelegde rechtsplicht van de overheid.

Als de periode van verlaging van 100 procent is verstreken, herleeft het recht op bijstand vanrechtswege. Er zal op dat moment (via een eenvoudig onderzoek) ook nagegaan moeten worden of eropnieuw aanleiding is om een verlaging toe te passen.

8. Verplichting tot heroverweging

Het derde lid van artikel 18 van de wet houdt in dat, indien een verlaging wordt opgelegd met een duurvan meer dan 3 maanden, het college verplicht is om het verlagingsbesluit uiterlijk binnendrie maanden nadat dit is genomen, te heroverwegen.

Bij deze verplichte heroverweging behoeft niet opnieuw een besluit te worden genomen, waarbij allerelevante feiten en omstandigheden opnieuw tegen het licht worden gehouden. Een marginalebeoordeling volstaat: beoordeeld moet worden of het redelijk is dat de toegepaste verlaging wordtvoortgezet. Daarbij kan worden gekeken naar de omstandigheden waarin de klant verkeert, maar

bijvoorbeeld ook naar het feit of hij nu wel aan zijn verplichtingen voldoet.

Artikel 18, derde lid, van de wet is niet van toepassing als sprake is van schending van degeüniformeerde arbeidsverplichtingen, genoemd in artikel 18, vierde lid, van de wet. Ten aanzien vangeüniformeerde arbeidsverplichtingen is artikel 18, elfde lid, van de wet van toepassing. Het verschiltussen artikel 18, derde lid, van de wet en artikel 18, elfde lid, van de wet is dat artikel 18, elfde lid,pas moet worden toegepast als de belanghebbende zelf een verzoek tot herziening doet.

Een dergelijk verzoek kan ook gedaan worden bij een verlaging van korter dan drie maanden.

Voor toepassing van artikel 18, elfde lid, van de wet zullen nadere regels opgesteld worden.

9. Schenden van de inlichtingenplicht

Op 1 januari 2013 is de "Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving" (fraudewet)in werking getreden. Voor de WWB introduceerde deze wet de bestuurlijke boete bij een schending

van de inlichtingenplicht. Vóór 1 januari 2013 waren de verlagingen die moesten worden toegepastvanwege schending van de informatieverplichting in de Afstemmingsverordening opgenomen.

Deze bestuurlijke boete is ook in de Participatiewet opgenomen. De onder de WWB vastgesteldeverordening inzake verrekening van de boete bij recidive geldt ook onder de Participatiewet. Er zijngeen redenen om hierop een inhoudelijke aanpassing te doen.

Indien er sprake is van fraude en het benadelingsbedrag hoger is dan € 50.000,- netto, dan moetengemeenten proces-verbaal opmaken en aangifte doen bij het Openbaar Ministerie. Dit is vastgelegd inde Aanwijzing sociale zekerheidsfraude van 4 december 2012.

10. Verlaging bij niet nakomen medewerkingsverplichting bij re-integratie

In de WWB heeft per 1 juli 2013 een wijziging van artikel 17, tweede lid, van de WWBplaatsgevonden. Opgenomen is dat de belanghebbende medewerking moet verlenen aan een oproepom op een bepaalde plaats en tijd te verschijnen in verband met zijn arbeidsinschakeling.

Dit artikel is aangepast om effectiever te kunnen optreden tegen personen die niet verschijnen op eenuitnodiging voor re-integratieactiviteiten. De wetgever beoogde hiermee dat als een klant hieraan nietmeewerkt, de bijstand opgeschort kan worden.

Volgens jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep moet de medewerkingsplicht van artikel 17,tweede lid, van de wet beperkt worden uitgelegd. Dit betekent dat het recht op bijstand niet kanworden opgeschort en bij het niet reageren door de klant op een nieuwe uitnodiging niet tot

beëindiging van de uitkering kan worden overgegaan.

Bij het niet verschijnen voor een oproep voor arbeidsinschakeling is derhalve alleen een verlaging aande orde conform de Afstemmingsverordening.

11. Ingangsdatum en overgangsregeling

De Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand, zoals deze is vastgesteld op 9 februari 2009, wordtper 1 januari 2015 ingetrokken. De nieuwe Afstemmingsverordening kan zodoende per 1 januari 2015ingaan en heeft onmiddellijke werking.

Het rechtszekerheidsbeginsel brengt met zich mee dat bij een wijziging van het sanctieregime de voorde belanghebbende meest gunstige regeling dient te worden toegepast. Daarom is in de verordeningin een overgangsbepaling voorzien. Deze houdt in dat op gedragingen die vóór inwerkingtreding van

deze verordening hebben plaatsgevonden, de Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand 2009van toepassing is, voor zover deze zou leiden tot een minder zware verlaging.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1

De begrippen in deze verordening hebben dezelfde betekenis als in de wet. Voor een goed begrip ende leesbaarheid van de verordening zijn de begrippen algemene en bijzondere bijstand enbijstandsnorm in de begripsomschrijving opgenomen.

De wet kent het begrip netto bijstand niet. Dit begrip is gedefinieerd met het oog op het opleggen vanverlagingen in situaties waarin sprake is van financiële benadeling. Vanwege de uitvoerbaarheid is indeze verordening geregeld dat de hoogte van een verlaging wordt gerelateerd aan het bedrag dat tenonrechte als netto bijstand is uitgekeerd. Dit is het bedrag aan bijstand zonder dat rekening wordtgehouden met de daarover af te dragen loonbelasting en premies volksverzekeringen.

Artikel 2

Lid 1

De wet verbindt aan het recht op een bijstandsuitkering diverse verplichtingen. Voor de toepassingvan deze verordening zijn de verplichtingen inzake arbeidsinschakeling van artikel 9 van de wet het

belangrijkste. Deze zijn uitgewerkt in artikel 18, vierde lid, van de wet en deze verordening.

Daarnaast vindt in artikel 13 en 14 van deze verordening een uitwerking plaats over het betoondebesef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan.

Lid 2

In deze verordening zijn voor allerlei gedragingen die een schending van een verplichting betekenen,standaardverlagingen vastgesteld in de vorm van een vaste (procentuele) verlaging van debijstandsnorm. In dit artikellid is de regel neergelegd dat bij een op te leggen verlaging altijd dient teworden geïndividualiseerd c.q. maatwerk moet worden geleverd. Dit betekent dat de op te leggenverlaging dient te worden afgestemd op de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en deindividuele omstandigheden van de belanghebbende.

Bij elke op te leggen verlaging zal dan ook moeten worden nagaan of gelet op de individueleomstandigheden van de betrokken uitkeringsgerechtigde afwijking van de hoogte en de duur van devoorgeschreven standaardverlaging geboden is.

In artikel 18, tiende lid, van de wet is bepaald dat het college een op te leggen of opgelegde verlagingmoet afstemmen op de omstandigheden van een belanghebbende en diens mogelijkheden ommiddelen te verwerven. Dit, als dringende redenen daartoe noodzaken, gelet op bijzondereomstandigheden. Op grond van bijzondere omstandigheden kan het college besluiten de verlaging opeen lager niveau, voor een kortere duur of op nihil stellen.

Het verdient aanbeveling om, als er aanleiding is om de standaard verlaging te matigen, om dit totuitdrukking te brengen in het opleggen van een lager percentage.

In de toelichting op dit artikel staat in de wet het volgende:

“De Wet werk en bijstand, maar ook de wet biedt het college de beleidsruimte om rekening te houdenmet de persoonlijke omstandigheden of de gezinssituatie van de bijstandsgerechtigde bij hetvaststellen van de bijstand, de daaraan verbonden verplichtingen en de op te leggen of opgelegde

maatregelen. De regering heeft het toepassen vanhetindividualiseringsbeginsel bij een op te leggenmaatregel verduidelijkt.

Het college is gehouden een op te leggen maatregel of een opgelegde maatregel af te stemmen op deomstandigheden van de belanghebbende en diens mogelijkheden om middelen te verwerven, indien,naar zijn oordeel, gelet op bijzondere omstandigheden, dringende redenen daartoe noodzaken

(artikel 18, tiende lid, wet). Met de aanvullende zinsnede “naar zijn oordeel” geeft de regeringexplicieter dan in het oorspronkelijke wetsvoorstel aan dat het college uitdrukkelijk de ruimte heeft omin individuele gevallen af te wijken van de standaard minimaal voorgeschreven hoogte en duur van de

verlaging van de bijstand. Dit betekent dat de colleges - gelet op de bijzondere omstandigheden vande belanghebbende en diens mogelijkheden middelen te verwerven - bevoegd zijn om in individuelegevallen te besluiten de maatregel op een lager niveau, voor een kortere duur of zelfs op nul vast testellen. De nul-maatregel telt wel mee bij recidive.

Toepassing van dit artikellid vergt een individuele beoordeling, er is geen sprake van een algemeneontsnappingsclausule. Concreet betekent dit dat - ondanks dat een bepaalde (minimale) maatregel bijhet niet-naleven van een geüniformeerde arbeidsverplichting wordt voorgeschreven - het college

uitdrukkelijk moet beoordelen of de betreffende standaardmaatregel ook in dit individuele geval moetworden toegepast. Het is dus nadrukkelijk niet zo dat het college op voorhand is gehouden om bij deminste of geringste niet-nagekomen verplichting een bepaalde periode geen bijstand te verstrekken.”

Bij het beoordelen of een verlaging moet worden opgelegd, en zo ja welke, moeten telkens devolgende drie stappen worden doorlopen:

 Stap 1: vaststellen van de ernst van de gedraging.

 Stap 2: vaststellen van de verwijtbaarheid.

 Stap 3: vaststellen van de omstandigheden van de uitkeringsgerechtigde.

De ernst van de gedraging komt tot uitdrukking in het standaardpercentage waarmee de bijstandwordt verlaagd.

De duur en zwaarte van de gedraging, de omvang van de gevolgen en de mate van opzet zoudenaanleiding kunnen zijn voor het toepassen van een hogere of een lagere verlaging. Toepassing vanhet evenredigheidsbeginsel houdt in dat er evenredigheid dient te bestaan tussen de verlaging en de

(ernst van) de gedraging.

Wat betreft de beoordeling van de mate van verwijtbaarheid wordt gewezen op het volgende:

De mate van verwijtbaarheid dient te allen tijde in de beoordeling te worden meegenomen.

Hierbij dient de vraag te worden gesteld of en in hoeverre de belanghebbende op de hoogte was danwel kon zijn van zijn verplichtingen. Ook de psychische gesteldheid van de belanghebbende dient inogenschouw te worden genomen.

In artikel 18, negende lid, van de wet is expliciet bepaald dat het college afziet van het opleggen vaneen verlaging indien elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt. In een dergelijke situatie komt menderhalve niet eens aan individualisering toe. Hierbij moet met name aan duidelijke overmachtsituaties

worden gedacht. Ter zake wordt ook verwezen naar de toelichting bij artikel 6, eerste lid.

Matiging van de opgelegde verlaging wegens persoonlijke omstandigheden: hiermee worden bedoelddie persoonlijke omstandigheden die los staan van de gedraging, maar die individualiseringrechtvaardigen.

Door het in aanmerking nemen van de persoonlijke omstandigheden van belanghebbende (en zijngezin) wordt recht gedaan aan hetindividualiseringsbeginsel van artikel 18, eerste lid, van de wet.

Het is overigens aan de belanghebbende om deze verzachtende omstandigheden aannemelijk temaken.

Financiële omstandigheden spelen hierbij een grote rol.

In bijvoorbeeld de navolgende gevallen kan matiging wegens persoonlijke omstandigheden aan deorde zijn:

 bijzondere financiële omstandigheden van de belanghebbende, zoals bijvoorbeeld hogewoonlasten of andere vaste lasten of uitgaven van bijzondere aard waarvoor geen financiëletegemoetkoming mogelijk is.

 deelname aan een schuldhulpverleningstraject dan wel aan het wettelijk schuldsaneringstrajectingevolge de WSNP.

Artikel 3

Lid 1

In dit lid is het uitgangspunt vastgelegd dat een verlaging wordt opgelegd over de bijstandsnorm.

Onder de bijstandsnorm wordt verstaan de wettelijke norm, inclusief de eventuele verlaging envakantietoeslag.

Lid 2

Op grond van artikel 18, tweede lid, van de wet kan een verlaging eveneens van toepassing zijn opbijzondere bijstand. 18 tot 21-jarigen ontvangen een lage jongerennorm, die - indien noodzakelijk -wordt aangevuld door middel van aanvullende bijzondere bijstand voor de kosten van

levensonderhoud. Indien een verlaging alleen op de lage jongerennorm wordt opgelegd, zou dit leidentot rechtsongelijkheid ten opzichte van bijstandsgerechtigden van 21 jaar en ouder.

In een dergelijk geval bestaat de berekeningsgrondslag uit de bijstandsnorm inclusief de verleendebijzondere bijstand op grond van artikel 12 van de wet.

Artikel 4

Artikel 4 schrijft voor wat in het besluit in ieder geval moet worden vermeld. Deze eisen vloeienrechtstreeks voort uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en dan met name uit hetmotiveringsbeginsel. Het motiveringsvereiste houdt onder andere in dat een besluit kenbaar is en vaneen deugdelijke motivering wordt voorzien.

Artikel 5

In afdeling 4.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn bepalingen opgenomen over hethoren van belanghebbenden in het kader van de voorbereiding van een besluit. Eén van deuitgangspunten is dat een belanghebbende de gelegenheid wordt geboden zijn zienswijze naar voren

te brengen, voordat een beschikking wordt gegeven die niet op aanvraag wordt genomen enwaartegen een belanghebbende naar verwachting bedenkingen zal hebben.

Op grond van artikel 4:12 Awb kan een bestuursorgaan ervan afzien om de belanghebbende te horen,onder meer als het gaat om een financiële verplichting of aanspraak waartegen bezwaar kan wordenaangetekend en de nadelige gevolgen in bezwaar volledig ongedaan kunnen worden gemaakt. Dat isbij het opleggen van een verlaging het geval. Dit betekent dat de klant formeel niet gehoord behoeft teworden voordat een verlaging wordt opgelegd.

Niettemin is in deze verordening, die mede beoogt een zorgvuldige behandeling te waarborgen, hethoren van de klant als uitgangspunt genomen, hetgeen overeenkomt met het bestaande beleid.

Daarbij speelt ook een rol dat, in het bijzonder met het oog op de vaststelling van de verwijtbaarheid,het vaak al noodzakelijk is de klant te horen.

In het tweede lid zijn de aan de Awb ontleende uitzonderingen op deze hoorplicht opgesomd.

Hoewel de uitzonderingen ruim en in algemene termen zijn geformuleerd, betekent dit geenszins dathet uitgangspunt dat de klant gehoord wordt voordat een verlaging wordt opgelegd, wordt verlaten.

In gevallen waarin daarvan wordt afgezien, zal dat steeds op één of meer van de genoemde grondengemotiveerd moeten kunnen worden. Bovendien zal er ook uit bedrijfsmatige overwegingen eenterughoudend gebruik van gemaakt worden, omdat anders de kans groot is dat het horen zichverplaatst naar de arbeidsintensieve bezwaarfase.

Artikel 6

Opgemerkt wordt dat dit artikel ook van toepassing is bij de geüniformeerde arbeidsverplichtingen vanartikel 81, vierde lid, van de wet.

Lid 1

Het afzien van het opleggen van een verlaging ‘indien elke vorm van verwijtbaarheid’ ontbreekt, isgeregeld in artikel 18, negende lid, van de wet. Hierbij moet met name worden gedacht aan situatieswaarin de klant door overmacht niet in staat is geweest om verplichtingen na te komen. Overigens kandaarbij het tijdstip waarop de klant het college daarover geïnformeerd heeft nog wel een rol spelen.

Zo kan verlangd worden dat een klant die vanwege ziekte niet in staat is om op een afspraak tekomen, dat doorgeeft of laat geven zodra dat redelijkerwijs mogelijk is.

Lid 2

Een andere reden om af te zien van het opleggen van een verlaging is dat de gedraging te langgeleden heeft plaatsgevonden (verjaring). Met het oog op de effectiviteit van een verlaging, is hetvereist dat deze zo spoedig mogelijk nadat de gedraging heeft plaatsgehad, wordt opgelegd (‘lik opstuk’).

Uit oogpunt van redelijkheid is dan ook in het tweede lid bepaald dat niet tot het toepassen van eenverlaging wordt overgegaan, indien de gedraging langer dan drie jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Hiermee wordt aangesloten bij de vervaltermijn zoals genoemd in artikel 5:45, tweede lid, van de Awb.

Lid 3

Hierin wordt bepaald dat het college kan afzien van het opleggen van een verlaging, indien hetdaarvoor dringende redenen aanwezig acht.

Voor alle duidelijkheid dient te worden opgemerkt dat toetsing aan het criterium ‘dringende redenen’’eerst aan de orde kan zijn, nadat individualisering zoals hierboven omschreven erin geresulteerd heeft

dat tot het toepassen van een verlaging zou moeten worden overgegaan.

Uitzonderingen moeten echter mogelijk zijn als voor de belanghebbende onaanvaardbareconsequenties zouden optreden. Uit het woord "dringend" blijkt dat er wel iets heel bijzonders enuitzonderlijks aan de hand moet zijn, wil een afwijking van het algemene principe gerechtvaardigd zijn.

Wat dringende redenen zijn, is afhankelijk van de concrete situatie en kan dus niet op voorhandworden vastgelegd.

Dringende redenen om van het toepassen van een verlaging af te zien, kunnen worden gevonden inbijzondere omstandigheden van financiële of sociale aard. Het moet dan gaan om zeer ernstigegevolgen voor de belanghebbende of diens gezin. Dat een belanghebbende financieel zwaar getroffenwordt door een verlaging is op zichzelf nog geen dringende reden, omdat dit voor elke

bijstandsgerechtigde geldt.

Lid 4

Indien wegens een dringende reden het toepassen van een verlaging achterwege gelaten wordt, moetdit wel in een beschikking aan de belanghebbende worden medegedeeld, omdat de betreffendegedraging wel dient mee te tellen bij recidive.

Artikel 7

Lid 1

Op grond van het eerste lid wordt een verlaging in beginsel alleen toegepast op toekomstige nog nietuitbetaalde bijstandsuitkeringen. Hiermee wordt het bestaande beleid voortgezet. Dit houdt in dat bijeen lopende uitkering de verlaging wordt toegepast ingaande de eerste van de maand volgend op die

waarin de beschikking wordt verzonden. Indien bij een nieuwe aanvraag om bijstand blijkt dat eraanleiding is om een verlaging op te leggen vanwege verwijtbaar gedrag dat is begaan in de periodevoorafgaande aan de aanvraag, wordt de verlaging uiteraard direct vanaf de ingangsdatum van de

bijstand toegepast.

Lid 2

Een verlaging van de bijstand op grond van artikel 18 van de wet kan niet los worden gezien van hetrecht op bijstand.

Dit heeft tot gevolg dat bij beëindiging van de bijstand niet tevens een besluit tot verlaging kan wordengenomen met de aankondiging dat deze ten uitvoer wordt gelegd als de klant in de toekomst weerrecht op bijstand krijgt. Er is namelijk geen sprake van een besluit als het beoogde rechtsgevolg, in ditgeval een verlaging van de bijstand, afhankelijk is van een onzekere in de toekomst gelegengebeurtenis.

Wel heeft het college de bevoegdheid om bij een eventuele nieuwe toekenning van bijstand alsnogeen besluit te nemen naar aanleiding van de eerdere verlagingswaardige gedraging.

Met het oog hierop biedt artikel 7, tweede lid de mogelijkheid om, als belanghebbende binnen drie jaarweer een uitkering wordt toegekend, alsnog een besluit tot verlaging te nemen. In het betreffendebeëindigingbesluit zal de klant hierover dienen te worden geïnformeerd.

Lid 3

Voor het geval tot het toepassen van een verlaging van langere duur is besloten en de uitkering vande klant wordt beëindigd nog voordat de duur van de verlaging is verstreken, is bepaald dat deresterende periode van de verlaging ten uitvoer zal worden gelegd, indien de klant binnen drie jaar na

de beëindiging van de uitkering opnieuw aanspraak op bijstand maakt.

Lid 4

Dit lid regelt dat een verlaging voor bepaalde tijd wordt opgelegd. Door een verlaging voor eenbepaalde periode op te leggen, weet de uitkeringsgerechtigde die met een verlaging wordtgeconfronteerd waar hij aan toe is. Het college kan na afloop van de periode waarvoor de verlaging is

getroffen, opnieuw een verlaging opleggen. Hiervoor is dan wel weer een apart besluit nodig.

Wordt een verlaging voor een langere duur dan drie maanden opgelegd op grond van artikel 18,tweede lid, van de wet, dan zal het college de verlaging aan een herbeoordeling moetenonderwerpen. Dit is geregeld in artikel 18, derde lid, van de wet.

De herbeoordeling dient plaats te vinden uiterlijk binnen drie maanden nadat het besluit genomen is.

Bij zo’n herbeoordeling behoeft niet opnieuw een besluit te worden genomen waarbij alle relevantefeiten en omstandigheden opnieuw tegen het licht worden gehouden. Een marginale beoordelingvolstaat: het college moet beoordelen of het redelijk is dat de opgelegde verlaging wordtgecontinueerd. Daarbij kan worden gekeken naar de omstandigheden waarin de belanghebbendeverkeert, maar bijvoorbeeld ook of de betreffende persoon nu wel aan zijn verplichtingen voldoet.

Artikel 18, derde lid, van de wet is niet van toepassing als sprake is van schending van degeüniformeerde arbeidsverplichtingen, genoemd in artikel 18, vierde lid, van de wet. Ten aanzien vangeüniformeerde arbeidsverplichtingen is artikel 18, elfde lid, van de wet van toepassing. Verschiltussen artikel 18, derde lid, en artikel 18, elfde lid, van de wet is dat artikel 18, elfde lid, pas wordttoegepast als de belanghebbende zelf een verzoek tot herziening doet. Bovendien kan een dergelijkverzoek ook gedaan worden bij een verlaging van korter dan drie maanden.

Artikel 8

Lid 1

Dit lid ziet op de situatie dat de belanghebbende door één gedraging zich schuldig heeft gemaakt aanschending van meerdere verplichtingen die elk op zich tot een verlaging op grond van de verordeningen/of artikel 18, vierde lid, van de wet, dienen te leiden.

Bepaald is dat bij een dergelijke samenloop geen stapeling van verlagingen dient plaats te vinden,maar dat voor het toepassen van de verlaging dient te worden uitgegaan van de gedraging waarop dezwaarste verlaging is gesteld.

Lid 2

Dit artikellid heeft betrekking op de situatie dat de bijstandsgerechtigde verschillende verwijtbaregedragingen begaat die (min of meer) gelijktijdig plaatsvinden. Voor een dergelijke situatie is bepaalddat de hoogte en de duur van de op te leggen verlaging zal worden afgestemd op de individuele

situatie van de betreffende klant.

Artikel 9

Algemeen

De Participatiewet stelt werk boven uitkering. Hoofddoelstelling van het activerend arbeidsmarktbeleidvan de gemeente Capelle aan den IJssel is dat uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk weer viareguliere arbeid in hun eigen bestaan kunnen voorzien. De gemeente Capelle aan den IJssel wil dit

bereiken door het voeren van een krachtig arbeidsmarktbeleid. Instroombeperking, activering,uitstroombevordering en handhaving zijn dan ook de belangrijkste pijlers van het Capelse beleid.

Voor elke uitkeringsgerechtigde wordt vanuit een sluitende keten van dienstverlening nagegaan wathet perspectief is op uitstroom naar regulier werk en op welke wijze dit door middel van inzet vangemeentelijke voorzieningen kan worden gerealiseerd.

De voorzieningen die de gemeente inzet ter ondersteuning van de inschakeling in het arbeidsprocesomvatten een scala van instrumenten. Ter zake wordt verwezen naar betreffende verordening ennadere regels.

De wet stelt de eigen verantwoordelijkheid van de burger centraal om zelfstandig te voorzien in denoodzakelijke kosten van het bestaan.

Aan het recht op bijstand is dan ook onlosmakelijk de plicht tot werkaanvaarding verbonden.

Voorts is de klant verplicht om actief medewerking te verlenen aan onderzoeken, scholing en/ofactiviteiten die ertoe kunnen bijdragen dat de kansen op het verkrijgen van betaald werk wordenvergroot. Het niet nakomen van verplichtingen dient zonder meer gevolgen te hebben voor de

uitkering.

Opgemerkt wordt dat langer verblijf in het buitenland dan op grond van de wet is toegestaan, op zichgeen reden is om een verlaging op de uitkering toe te passen. In een dergelijke situatie kan deuitkering alleen worden verlaagd als de belanghebbende hierdoor zijn arbeidsinschakeling dan wel reintegratie heeft belemmerd.

Het langer verblijf in het buitenland moet voor het opleggen van een verlaging altijd in verband wordengebracht met het niet nakomen door de belanghebbende van de arbeidsplicht of de re-integratieplicht.

Of sprake is van schending van deze verplichtingen moet blijken uit onderzoek van de medewerkerdie het traject naar werk uitvoert. Dit kan bijvoorbeeld een re-integratiebedrijf, een scholingsinstituut ofde casemanager Werk & Uitstroom zijn.

Het soort verplichting dat door het langer verblijf in het buitenland niet of niet behoorlijk is nagekomen,zal derhalve bepalend zijn voor de zwaarte van de op te leggen verlaging.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat over de periode dat de belanghebbende langer in hetbuitenland verblijft dan op grond van de wet is toegestaan, geen recht op bijstand bestaat.

Niet nakomen van de geüniformeerde arbeidsverplichtingen

In de wet is de verlaging bij schending van de geüniformeerde arbeidsverplichtingen in alle gevallen100%. Daarin heeft de gemeente geen keuze. De gemeente heeft slechts een keuze in de duur van

de verlaging, die minimaal één maand en maximaal drie maanden kan bedragen.

Het direct bij een eerste verwijtbare gedraging toepassen van een verlaging van 100% van driemaanden staat niet in verhouding tot het verwijtbare gedrag. Bovendien geldt (artikel 18, zesde lid,van de wet) dat bij recidive (van de geüniformeerde arbeidsverplichtingen) binnen 12 maanden de

verlaging langer moet duren dan bij de eerste verwijtbare gedraging is opgelegd, maar niet langermag zijn dan drie maanden.

De aanspraak op bijstand heeft tot gevolg dat het volledig en langdurig weigeren van bijstand wegensniet nakomen van verplichtingen een zeer ingrijpend besluit omvat. Zeker omdat bijstand de laatstevoorziening is waar iemand een beroep op kan doen. Daarom mag een besluit tot het volledig

weigeren van bijstand dan ook niet lichtvaardig worden genomen. Daarom wordt - mede gelet op hetuitgangspunt in de Kadernota Participatiewet - bij een eerste verwijtbare gedraging van het nietnaleven van de geüniformeerde arbeidsverplichtingen een verlaging van 100 procent gedurende één

maand opgelegd.

Bij een tweede verwijtbare gedraging van één van de geüniformeerde arbeidsverplichtingen binnen12 maanden na bekendmaking van de eerdere verwijtbare gedraging geldt een verlaging van100 procent gedurende twee maanden. Dit betreft de uitwerking van artikel 18, zes lid, van de wet.

Als daarna sprake is van recidive moet op grond van artikel 18, zevende en achtste lid, van de wet,telkens een verlaging van 100 procent gedurende drie maanden worden opgelegd.

Let bij de toepassing van een verlaging op grond van dit artikel op het gestelde onder artikel 2,tweede lid, en artikel 6, en de toelichtingen daarop.

Met betrekking tot de geüniformeerde arbeidsverplichtingen van artikel 18, vierde lid, van de wet wordthet volgende opgemerkt.

Op grond van artikel 9 van de wet gelden de arbeidsverplichtingen vanaf de dag van melding bij hetUWV.

Voor een aantal geüniformeerde arbeidsverplichtingen van artikel 18, vierde lid, van de wet, geldt datdeze eerst opgelegd moeten worden aan de belanghebbende. Zo spreekt artikel 18, vierde lid,onderdeel b, van de wet, bijvoorbeeld over “het uitvoering geven aan de door het college opgelegde

verplichting om ingeschreven te staan bij een uitzendbureau”. Uit het woordje “opgelegde” blijkt datdeze verplichting niet van rechtswege geldt. Het moet eerst opgelegd worden. Dit moet wordenopgenomen in het plan van aanpak.

Dit geldt bijvoorbeeld ook voor “het gebruik maken van een door het college aangeboden voorziening,waaronder begrepen sociale activering”. Dit betreft ook een concreet omschreven, specifiekeverplichting, die eerst een nader, formeel handelen van het college vereist, namelijk het daadwerkelijk

aanbieden van de voorziening in een plan van aanpak c.q. een beschikking.

Dat de belanghebbende de geüniformeerde arbeidsverplichting “het naar vermogen verkrijgen,aanvaarden of behouden van algemeen geaccepteerde arbeid niet mag belemmeren door kleding,gebrek aan persoonlijke verzorging of gedrag”, niet mag schenden zonder dat deze eerst specifiekdoor het college wordt opgelegd, is dan wel weer vanzelfsprekend. Het mag immers als “normaal”worden verondersteld dat de belanghebbende zich netjes, verzorgd en positief opstelt om werk tekrijgen.

In artikel 18, vierde lid, onderdelen c tot en met e, van de wet, staat het volgende:“Het college verlaagt in ieder geval de bijstand bij het niet nakomen door de belanghebbende van devolgende verplichtingen:

c.het naar vermogen verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid in een andere dan de gemeentevan inwoning, alvorens naar die andere gemeente te verhuizen;

d.bereid zijn om te reizen over een afstand met een totale reisduur van 3 uur per dag, indien datnoodzakelijk is voor het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van algemeen

geaccepteerde arbeid;

e.bereid zijn om te verhuizen, indien het college is gebleken dat er geen andere mogelijkheid is voorhet naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid,en de belanghebbende een arbeidsovereenkomst met een duur van tenminste een jaar en een netto

beloning die ten minste gelijk is aan de voor de belanghebbende geldende bijstandsnorm, kanaangaan;”

Met vorenstaande wettekst beoogt de wetgever een bepaalde volgorde. Bij het verkrijgen vanalgemeen geaccepteerde arbeid solliciteert de belanghebbende eerst op vacatures binnen zijn eigengemeente, dan in andere gemeenten dan wel de regio, daarna moet hij bereid zijn drie uur per dagper openbaar vervoer te reizen. Als dat vervolgens niets oplevert moet de belanghebbende verhuizen.

De toepassing behoeft een nadere uitwerking door het college in het plan van aanpak. Er kan immersniet van een belanghebbende verlangd worden dat hij direct gaat verhuizen voor een nieuwe baan.

Gezien de (arbeidsmarkt)regio waarin de gemeente Capelle aan den IJssel zich bevindt, ligt het voorde hand dat bij het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid de klant direct in de regio Rijnmondnaar een passende baan moeten zoeken. Dit moet dan expliciet in het plan van aanpak worden

opgenomen.

In de toelichting op deze wettekst heeft de wetgever onder meer het volgende opgenomen:

“Verhuizen kan een ingrijpende gebeurtenis zijn in het persoonlijk en sociaal leven. Zo bezien ligt hetdan ook in de rede om rekening te houden met de gevolgen van een verhuizing voor gezin en sociaalnetwerk. Als het college vast stelt dat verhuizing zou leiden tot ontwrichting van het gezin, is er geen

sprake van verwijtbaarheid als de bijstandsgerechtigde niet aan de verhuisverplichting voldoet.

Waar het gaat om tijdelijk werk, speelt de duur van de tijdelijkheid een rol, alsmede de kansen omaansluitend een vaste aanstelling of andere baan te krijgen. Naar de mening van de regering spelenook de aard van de werkzaamheden, de beschikbaarheid van werk binnen de reistijd van drie uur ende duur van de werkloosheid een rol.

Bij het naar vermogen verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid hangt het sterk van de situatieop de lokale arbeidsmarkt af welke mogelijkheden er voor de bijstandsgerechtigde zijn om aan dezeverplichting te voldoen. Uniformering zou geen recht doen aan de verschillen tussen lokale

arbeidsmarkten. Bij de verplichting om bereid te zijn om te reizen over een afstand met een totalereisduur van drie uur per dag of om te verhuizen, gaat het juist niet om de lokale arbeidsmarkt.

Daarom acht de regering harmonisering van deze verplichting en de bijhorende maatregel wel op zijnplaats. Het is aan het college om hieraan in het individuele geval invulling te geven; de verhuisplicht is

er (alleen) als die, gelet op de arbeidsmarktpositie van de bijstandsgerechtigde, noodzakelijk is omeen verwijtbaar onnodig beroep op bijstand te voorkomen. Voorts dient het college rekening te houden

met de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende. De reisduur van drieuur per dag is gebaseerd op de jurisprudentie (WW).”

“In het wetgevingsoverleg van 16 december 2013 is door meerdere woordvoerders aandachtgevraagd voor de in het wetsvoorstel opgenomen verplichting tot verhuizen indien dat noodzakelijk isvoor het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerd

arbeid. Er ontstond ten onrechte de indruk dat voor wat betreft de verhuisplicht, het college nu zoongeveer altijd en aan iedere bijstandsgerechtigde voor iedere parttime baan een verhuisplicht zou

kunnen opleggen. Omdat dit uitdrukkelijk niet de bedoeling van de regering is, voorziet de nota vanwijziging in een aanpassing van de thans in het voorgestelde artikel 18, vierde lid, onderdeel d,opgenomen plicht tot reizen en plicht te verhuizen, door deze op te splitsen in twee onderdelen.

Deze splitsing maakt het mogelijk om de plicht te verhuizen te clausuleren.

De reisverplichting blijft ongewijzigd. Het opleggen van een verhuisplicht is een ultimum remedium.

Allereerst dienen de mogelijkheden van de lokale en regionale arbeidsmarkten volledig te zijnonderzocht. Anders gezegd: onderdeel d (reisduur van drie uur per dag met het openbaar vervoer)dient geen uitkomst te bieden. Vervolgens moet het gaan om een arbeidsovereenkomst met een duurvan ten minste een jaar en een netto beloning die tenminste gelijk is aan de voor belanghebbende

geldende bijstandsnorm. Door te verhuizen kan de belanghebbende zijn bijstandsafhankelijkheid dusbeëindigen.

Naast de toepasselijkheid van deze basale voorwaarden is het bij het door het college hanteren vandit lid en het vaststellen van de verwijtbaarheid, bedoeld in het negende lid, van groot belang dat hetlet op de specifieke omstandigheden van het geval. Het college heeft hier nadrukkelijk

afwegingsruimte waarbij de individuele omstandigheden een grote rol spelen. Verhuizen kan eeningrijpende gebeurtenis zijn in het persoonlijk en sociaal leven. Het ligt daarom in de rede dat hetcollege bij de besluitvorming ter zake onder andere rekening houdt met: de duur van de werkloosheid,

mogelijke (ontwrichtende) gevolgen voor het gezin en sociaal netwerk, de tijdelijkheid van de arbeid,alsmede de kansen om aansluitend een vaste aanstelling of andere arbeid te krijgen en de aard vande arbeid.”

Voor een nadere invulling over onder meer deze arbeidsverplichtingen wordt verwezen naar dere-integratieverordening en de onderliggende nadere regels.

Lid 2

Van recidive bij de geüniformeerde arbeidsverplichtingen is geen sprake als de eerste verwijtbaregedraging een schending betrof van de niet geüniformeerde arbeidsverplichtingen of een anderverwijtbaar gedrag dat volgens deze verordening een verlaging moet opleveren.

Artikel 10

Algemeen

Hetgeen bij artikel 9 onder “Algemeen” is beschreven geldt ook voor dit artikel.

Niet nakomen van de niet geüniformeerde arbeidsverplichtingen

In het onderhavige artikel zijn de verlagingen opgenomen die betrekking hebben op het niet nakomenvan de niet geüniformeerde verplichtingen gericht op arbeidsinschakeling. Daarbij worden driecategorieën onderscheiden. Bij deze indeling is er van uitgegaan dat de ernst van het feit toeneemtnaarmate de gedraging concretere gevolgen heeft voor het niet verkrijgen of het niet behouden vanalgemeen geaccepteerde arbeid.

Met de toe te passen verlaging bij de betreffende verwijtbare gedragingen wordt beoogd om debelanghebbende alsnog tot het gewenste gedrag te bewegen. Met het oog hierop zal enige tijd na hetverlagingsbesluit een nieuw onderzoek dienen te worden gehouden. Als dan blijkt dat de klant in zijn

gedrag volhardt, dient opnieuw een verlagingsbesluit te worden genomen waarbij de duur van deverlaging op grond van recidive wordt verdubbeld. Dit overeenkomstig artikel 11, tweede lid van deverordening.

Daarna dienen eventuele verdere individuele verlagingsbesluiten te worden genomen ondertoepassing van artikel 11, derde lid van de verordening.

De verwijtbare gedragingen omvatten zowel het niet als het onvoldoende nakomen van diverseverplichtingen. Artikel 18, tweede lid, van de WWB zoals dat luidde vóór 1 januari 2015 bepaalt dat hetcollege moest afstemmen als een belanghebbende de verplichtingen "niet of onvoldoende nakomt".

Met het huidige artikel 18, tweede lid, van de wet wordt dit gewijzigd in "het niet nakomen van deverplichtingen". Het woord "onvoldoende" valt hiermee weg. Gemeend wordt dat de wetgever hiermeeechter geen inhoudelijke wijziging heeft beoogd en dat dit moet worden gelezen als het niet of

onvoldoende nakomen van verplichtingen. Om onduidelijkheid hierover te voorkomen is daarom inartikel 10 neergelegd dat sprake is van een verwijtbare gedraging bij het niet of onvoldoende nakomen

van de verplichtingen.

 

De eerste categorie omvat de verplichting om zich als werkzoekende in te schrijven bij het UWV enhet tijdig verlengen van deze registratie.

 

De tweede categorie

Onderdeel a

In deze categorie is opgenomen het niet dan wel onvoldoende meewerken aan het opstellen,uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak. Dit onderdeel is als verplichting opgenomen inartikel 9, eerste lid, onderdeel b van de wet.

Met betrekking “meewerken” wordt opgemerkt dat dit in zijn algemeenheid meer omvat dan alleengevolg geven voor een uitnodiging voor een gesprek. Net als bij onderdeel b. geldt ook hier dat bij nietnakoming een verlaging van de uitkering aan de orde is en geen opschorting van de uitkering.

Het niet ondertekenen en/of tijdig terugsturen van het plan van aanpak is - net als onder de WWB -niet als verwijtbare gedraging opgenomen. De reden hiervan is dat het ondertekenen en terugsturenvan een voor de belanghebbende opgesteld individueel plan van aanpak naar werk ten onrechte desuggestie wekt dat de belanghebbende met de in het plan van aanpak opgenomen verplichtingen of

de daarin opgenomen voorziening zou moeten instemmen. Deze instemming is echter niet vereist.

Artikel 9, eerste lid, van de wet bepaalt namelijk dat de (in een plan van aanpak opgenomen)verplichtingen inzake inschakeling in het arbeidsproces, waaronder begrepen het gebruik maken vaneen aangeboden voorziening, van rechtswege gelden en wel vanaf de dag van melding bij het UWV.

Pas als de belanghebbende weigert de arbeidsverplichtingen na te komen of weigert mee te werkenaan de uitvoering van een ingezette voorziening voor toeleiding naar werk, dient een verlaging op deuitkering te worden toegepast.

Opgemerkt wordt dat de inhoud van een individueel plan van aanpak moet worden aangemerkt alseen onderdeel van de beschikking inzake het verlenen of voortzetten van bijstand. Dit betekent dathiertegen een bezwaarschrift kan worden ingediend.

Onderdeel b

Met betrekking tot onderdeel b van dit artikel wordt verwezen naar punt 10. van de algemenetoelichting.

Dit onderdeel is bijvoorbeeld van toepassing op het bijwonen van een voorlichtingsbijeenkomst op hetWerkplein of een gesprek met een casemanager Werk & Uitstroom.

Met name bij dit onderdeel kunnen bij de casemanager Werk & Uitstroom aanwijzingen ontstaan vooreen vermoeden van uitkeringsfraude. In dit geval dient contact te worden opgenomen met decasemanager Inkomen voor nader onderzoek naar de rechtmatigheid van de uitkering. Als hiertoeaanleiding is dient in overleg een melding aan het team Bijzonder Onderzoek te worden gedaan.

Daarbij is het aan de casemanager Inkomen respectievelijk Bijzonder Onderzoek om de uitkering alof niet op te schorten en een hersteltermijn op te leggen.

Onderdeel c

De verwijtbare gedraging om zich niet - op advies van een arts - te onderwerpen aan eennoodzakelijke behandeling van medische aard spreekt voor zich. Deze verwijtbare gedraging sluitoverigens volledig aan bij het bepaalde in artikel 55 van de wet

Onderdeel d en e

Daarnaast bevat deze categorie de verwijtbare gedraging bij het niet dan wel onvoldoende nakomenvan de verplichtingen die gelden bij het zorgtraject en als niet dan wel onvoldoende naar vermogenopgedragen onbeloonde maatschappelijke nuttige werkzaamheden worden verricht. Dit betreft de

tegenprestatie.

Onderdeel f

Ten slotte is de verlaging zoals genoemd in artikel 9a, twaalfde lid, van de wet in deze categorieopgenomen. Dit betreft de situatie als de ontheffing bij alleenstaande ouders op grond van artikel 9a,vijfde lid, onderdeel d, van de wet, wordt ingetrokken omdat uit houding en gedragingenondubbelzinnig blijkt dat de alleenstaande ouder zijn verplichtingen van artikel 9, eerste lid,

onderdeel b, van de wet, niet wil nakomen. Dit betreft de re-integratieverplichting.

De derde categorie

Onderdeel a

In deze categorie is de verplichting tot het naar vermogen verkrijgen van algemeen geaccepteerdearbeid (de sollicitatieverplichting) in de gemeente Capelle aan den IJssel opgenomen. Dit vloeit voortuit hetgeen hiervoor bij de toelichting op artikel 9, onder het kopje “Niet nakomen van de

geüniformeerde arbeidsverplichtingen” is vermeld. Ter zake wordt hier naar verwezen.

Onder het niet nakomen van de sollicitatieverplichting valt ook het onvoldoende of onvoldoende breedsolliciteren.

Onderdeel b

In deze categorie gaat het om het niet behouden van werk als zelfstandige. Het niet aanvaarden enbehouden van algemeen geaccepteerde arbeid valt onder de geüniformeerde arbeidsverplichtingenvan artikel 18, vierde lid, van de wet.

Onderdeel c

Ook valt onder deze categorie de bepaling zoals die is opgenomen in artikel 43, vierde en vijfde lid,van de wet. Deze houdt in dat bij jongeren tot 27 jaar bij de vaststelling van het recht op algemenebijstand rekening wordt gehouden met de houding en gedragingen van de jongere gedurende zijn

zoekperiode van vier weken. De jongere is verplicht gedurende de eerste vier weken na de meldingactief te zoeken naar werk en opleidingsmogelijkheden. Heeft de jongere hiertoe pogingen verricht,maar naar het oordeel van het college onvoldoende, dan kan een maatregel worden opgelegd.

Dit geldt ook voor de jongere als hij een partner van 27 jaar of ouder heeft. Dit staat in het vijfde lidvan de wet.

Artikel 11

Lid 1

Deze bepaling bevat de standaardverlagingen voor de drie categorieën van gedragingen, zoalsopgenomen in artikel 10. Bij het bepalen van de hoogte en de duur van de drie categorieënverlagingen zijn de in de toelichting op artikel 10 genoemde uitgangspunten van de wet leidendgeweest.

Lid 2

Voor het bepalen van de aanvang van de termijn van 12 maanden, geldt het tijdstip waarop het besluitwaarmee de verlaging is opgelegd, bekend is gemaakt. Met een besluit waarmee een verlaging isopgelegd, wordt gelijkgesteld het besluit om hiervan af te zien op grond van artikel 6, derde lid vandeze verordening.

Dit lid kan slechts één keer worden toegepast. Indien de belanghebbende na een tweede verwijtbaregedraging wederom verwijtbaar gedrag vertoont, zal de hoogte en de duur van de op te leggenverlaging individueel moeten worden vastgesteld. Daarvoor is een regeling getroffen in het derde lid.

Recidive

Voor recidive is vereist dat sprake moet zijn van een verwijtbare gedraging uit dezelfde categorie. Isdit niet het geval, dan moet de verwijtbare gedraging worden aangemerkt als een eerste schendingvan een verplichting.

Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat een schending van de geüniformeerdearbeidsverplichtingen of een andere verwijtbare gedraging die in deze verordening staat (bijvoorbeeldzeer ernstige misdragingen), niet tot recidive in de zin van artikel 10 kan leiden.

Dit geldt ook voor de omgekeerde situatie. Zie de toelichting op artikel 9, tweede lid, van dezeverordening.

Lid 3

Dit artikel heeft betrekking op de situatie dat de belanghebbende binnen twaalf maanden natoepassing van de recidivebepaling, zich wederom schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging.

In dergelijke gevallen dient een verlaging te worden opgelegd waarbij de hoogte en de duur van deverlaging individueel wordt bepaald. Met betrekking tot de duur van de op te leggen verlaging dient hetbepaalde in artikel 7, vierde lid in acht te worden genomen.

Artikel 12

Onder de term 'zeer ernstige misdraging' dient in elk geval te worden verstaan: elke vorm vanongewenst en agressief fysiek contact met een persoon of het ondernemen van pogingen daartoe.

Hieronder valt bijvoorbeeld schoppen, slaan of het (dreigen met) gooien van voorwerpen naar eenpersoon. Ook het toebrengen van schade aan een gebouw of inventarisonderdeel, evenals hetondernemen van pogingen daartoe in enige vorm wordt als zeer ernstige misdraging gezien.

Handelingen die door hun grote en mogelijk blijvende impact op de desbetreffende persoon ofpersonen grote invloed hebben, zoals het opzetten van gerichte lastercampagnes, seksueleintimidatie, het tonen van steek en/of vuurwapens evenals (pogingen tot) opsluiting in een ruimte, zijneveneens als zeer ernstige misdraging te beschouwen. Ook verbaal geweld valt onder de noemer'zeer ernstige misdraging'.

 

Het gaat dus om alle vormen van zeer ernstige misdragingen tegenover de met de uitvoering van dewet belaste personen en instanties (college, SVB en re-integratiebedrijven) tijdens het verrichten vanhun werkzaamheden. Met de zinsnede 'tijdens het verrichten van de werkzaamheden' wordt

aangegeven dat de misdraging dient plaats te vinden in het kader van de uitvoering van de wet.

Dat is anders als betrokkenen elkaar buiten werktijd tegen komen: dan is alleen het strafrecht vantoepassing.

Met ingang van 1 januari 2015 is de verplichting om zich te onthouden van zeer ernstige misdragingeneen zelfstandige verplichting die is opgenomen in artikel 9, zesde lid, van de wet. Deze verplichtingstaat dus op zichzelf. Vóór 1 januari 2015 was dit een onzelfstandige verplichting. Om eenbelanghebbende te sanctioneren wegens zeer ernstige misdragingen, moest sprake zijn van een

samenhang tussen de zeer ernstige misdragingen met het niet nakomen van één of meerverplichtingen die voortvloeiden uit de toenmalige WWB.

Ook nieuw per 1 januari 2015 is dat niet langer wordt gesproken over ‘het zich jegens het college zeerernstig misdragen’, maar ‘jegens de met de uitvoering van deze wet belaste personen en instanties’.

Dit betekent dat niet langer alleen zeer agressief gedrag tegenover leden van het college en hunambtenaren aanleiding is voor het toepassen van een verlaging. Er kan nu dus ook een verlagingworden toegepast, als een klant zich agressief heeft gedragen tegenover een medewerker van een

andere organisatie die belast is met de uitvoering van de wet (bijvoorbeeld een medewerker van eenre-integratiebedrijf).

De onderhavige verlaging heeft, om samenloop van punitieve sancties te voorkomen en samengaanvan een verlaging bij de uitkeringsaanvraag en een strafrechtelijke sanctie mogelijk te maken, eenreparatoir karakter. De wet is zo vorm gegeven dat bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanpak

gelijktijdig mogelijk zijn. Een strafrechtelijke veroordeling verhindert dus niet dat de gemeente eenverlaging van de uitkering toepast. Voor een uitgebreide beschouwing hieromtrent verwijst de regeringnaar de bijlage van de brief van 3 februari 2013 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2013/14,

33 801, nr. 23).

Artikel 13

Lid 1

De verplichtingen van artikel 9 van de wet gelden pas vanaf de datum van melding bij het UWV.

Voor verwijtbare gedragingen die vóór de bijstandsperiode plaatsvinden kan geen verlaging wordenopgelegd op basis van artikel 9 van de wet.

Aan de wet ligt het beginsel ten grondslag dat eenieder in eerste instantie in zijn eigen bestaan dientte voorzien. Pas wanneer dat niet mogelijk is, kan men een beroep doen op de bijstand. Hoofdregel is

dus dat iedereen alles zal moeten doen om een beroep op bijstand te voorkomen.

Gebeurt dit niet of in onvoldoende mate, dan is er veelal sprake van een tekortschietend besef vanverantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan, als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van dewet.

Onder tekortschietend besef van verantwoordelijkheid ten aanzien van de besteding van eigenmiddelen valt onder andere, het door eigen schuld of toedoen geen algemeen geaccepteerde arbeidof geen werk als zelfstandige behouden, verwijtbaar verlies van eigen inkomsten (bijvoorbeeld het

afstand doen van het recht op alimentatie) of het door eigen schuld of toedoen geen recht (meer)hebben op een voorliggende voorziening (bijvoorbeeld een WW-uiktering). Ook het niet dan wel inonvoldoende mate solliciteren vóór de bijstandsperiode valt onder dit artikel.

Het is redelijk om tekortschietend besef van verantwoordelijkheid als gevolg van verwijtbarewerkloosheid, verwijtbaar verlies van een voorliggende voorziening en van eigen inkomsten in de tijdte beperken tot maximaal één jaar voorafgaande aan de aanvraag om bijstand.

Lid 2 en lid 3

In dit lid wordt het op onverantwoorde wijze besteden van vermogen geregeld. Hieronder moetworden verstaan het onverantwoord (=te snel) interen van vermogen, onderbedeling bij echtscheiding,vermogen wegschenken op een moment dat redelijkerwijs was te voorzien dat binnenkort een beroep

op bijstand zou moeten worden gedaan en verkoop van de woning beneden de marktwaarde.

Bij betoond tekortschietend besef van verantwoordelijkheid moet een verlaging worden toegepast diewordt afgestemd op de hoogte van het benadelingsbedrag, gerelateerd aan de netto bijstand.

Onder benadelingsbedrag dient te worden verstaan: de omvang van het vermogen of de voorzieningwaarmee de belanghebbende kortere of langere tijd buiten de bijstand zou zijn gebleven. Bij hetinteren van vermogen betekent dit dat de jurisprudentie wordt aangehouden waarbij geldt dat van

verantwoord interen sprake is als maximaal anderhalf maal de bijstandsnorm wordt “verbruikt”.

Maakt de belanghebbende zijn vermogen sneller op, dan is het verwijtbaar dat hij niet een langere tijdbuiten de bijstand is gebleven. Een verlaging is dan op zijn plaats. Deze wordt toegepast op debijstandsnorm.

Voorbeeld

De toe te passen verlaging bij onverantwoorde besteding van vermogen wordt afgestemd op dehoogte van het benadelingsbedrag. Voorbeeld: de bijstandsnorm is 1.000 euro. Het onverantwoordingeteerde vermogen (boven de vermogensgrens van artikel 34 van de wet) bedraagt 12.000 euro.

De belanghebbende mag 1,5 maal de norm interen. Dit betekent dat hij 1.000 euro x 1,5 = 1.500 europer maand had mogen interen. Aangezien de belanghebbende nog een vermogen had te besteden

van 12.000 euro : 1.500 euro, had hij nog acht maanden in zijn bestaan kunnen voorzien.

Dit betekent dat de belanghebbende acht maanden eerder een beroep op bijstand doet.

Het benadelingsbedrag voor de gemeente wordt dan acht maanden uitkering x 1.000 euro per maand,is 8.000 euro.

De hoogte van de verlaging van 24 maanden, genoemd in onderdeel e, is gerelateerd aanjurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep. Belanghebbende blijft in dat geval beschikken overeen inkomen ter hoogte van 80% van de toepasselijke bijstandsnorm. Voor het percentage van 80% is

aansluiting gezocht bij de invorderingsmogelijkheden die de Belastingdienst heeft bij notoirewanbetalers. Artikel 19, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 biedt dan de mogelijkheid om debeslagvrije voet op 80% te bepalen.

Lid 4

Dit lid is vanaf 20 juni 2013 in de Afstemmingsverordening WWB opgenomen. Ook in dit lid gaat hetom het door eigen schuld of toedoen geen recht meer hebben op een voorliggende voorziening, maardan in de specifieke situatie dat de belanghebbende een beroep op bijstand moet doen omdat door de

verrekening van een door een andere instantie opgelegde bestuurlijke boete in het kader van recidivevan schending van de inlichtingenplicht de belanghebbende niet langer in zijn eigen onderhoud kanvoorzien.

De aanscherping handhaving is niet alleen van toepassing op de wet, IOAW en IOAZ, maar ook opalle werknemers- en volksverzekeringen en op de kinderopvangtoeslag. Als er sprake is van recidivevan schending inlichtingenplicht bij deze voorliggende voorzieningen, dan wordt de uitkering

gedurende maximaal vijf jaar verrekend met de bestuurlijke boete zonder rekening te houden met debeslagvrije voet.

Voor de wet geldt een termijn van drie maanden, omdat dit het sluitstuk is van de sociale zekerheid.

Hoe die verrekening in die drie maanden wordt uitgevoerd heeft de gemeenteraad vastgelegd in deverordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive.

Door deze verrekening van de boete bij een voorliggende voorziening zou de belanghebbende - bijonvoldoende eigen inkomen en vermogen (binnen het gezin) - een beroep moeten doen op hetsluitstuk van de sociale zekerheid: de Participatiewet.

Iemand die vanwege recidive wel recht heeft op een voorliggende voorziening die niet tot uitbetalingkomt, kan vanaf dat moment aanspraak maken op bijstand. De voorliggende voorziening is namelijkniet meer passend en toereikend. Er bestaat wel formeel recht, maar het komt niet meer tot

uitbetaling.

Voorbeeld

Belanghebbende ontvangt een WW-uitkering, maar geeft voor de tweede keer binnen vijf jaarontvangen inkomsten niet op. De beslagvrije voet wordt nu op nihil gezet. Stel dat deze beslagvrije moet zes maanden op nihil blijft staan, omdat de boete pas na zes maanden is afgelost. In dat gevalheeft iemand niets om in zijn levensonderhoud te voorzien. Hij kan nu een beroep doen op bijstand.

Daarbij is het wel mogelijk om de uitkering te verlagen omdat belanghebbende een tekortschietendbesef van verantwoordelijkheid heeft betoond voor de voorziening in het bestaan. Hij had natuurlijkniet hoeven frauderen!

In artikel 13, vierde lid van deze verordening wordt deze verlaging geregeld.

Uitgaande van het feit dat de beslagvrije voet bij recidive binnen de wet drie maanden op nihil magworden gezet, wordt in deze verordening een verlaging van 100% van maximaal drie maandenopgenomen. Het kan natuurlijk zijn dat de beslagvrije voet bij de voorliggende voorziening over eenkortere periode op nihil wordt gezet en bijvoorbeeld de WW-uitkering vanaf de tweede maand weer totuitbetaling komt. Het is dan niet noodzakelijk om een verlaging gedurende drie maanden op te leggen.

Dit te meer omdat de belanghebbende dan waarschijnlijk ook geen beroep meer hoeft te doen op dewet.

Op te merken valt nog dat als de beslagvrije voet bij een voorliggende voorziening op nihil wordtgesteld, dan kan een - bij ministeriële regeling bepaald - deel van zorgkosten, woonkosten en dekosten van kinderen worden vrijgesteld. Het vrij te laten deel kan afhankelijk worden gesteld van de

leefsituatie. Wordt de beslagvrije voet op nihil gesteld en krijgt iemand als gevolg daarvan bijstand(met een mogelijke verlaging van 100% gedurende drie maanden), dan ontstaat de situatie datiemand op papier twee (volledige) uitkeringen ontvangt. Dit heeft gevolgen voor de toeslagen, nu het

jaarinkomen op papier heel hoog is. Er zal dus geen recht meer zijn op huur- en zorgtoeslag enkindgebonden budget waardoor de kosten van bestaan niet meer betaald kunnen worden.

Om dit op te lossen is in artikel 31, tweede lid, onderdeel x van de wet geregeld dat een gedeelte vande uitkering uit de voorliggende voorziening wordt vrijgelaten. Hiermee is beoogd het gemis aan detoeslagen te compenseren.

Artikel 14

Hetgeen in artikel 13 is geschreven, kan ook plaatsvinden tijdens de bijstandsperiode.

In tegenstelling tot voornoemd artikel 13, geldt voor de verwijtbare gedraging tijdens debijstandsperiode uiteraard geen beperking in de tijd.

Als een belanghebbende tijdens de bijstandsperiode tekortschietend besef van verantwoordelijkheidvoor de zelfstandige voorziening in het bestaan betoont, bestaande uit:

verwijtbaar verlies van een voorliggende voorziening of van eigen inkomsten dan wel vanonverantwoord (= te snel) interen van vermogen, onderbedeling bij echtscheiding, vermogenwegschenken of verkoop van de woning beneden de marktwaarde, is er aanleiding om een verlagingtoe te passen.

Opgemerkt wordt dat in dit artikel het door eigen schuld of toedoen geen algemeen geaccepteerdearbeid behouden of het in onvoldoende mate naar vermogen verkrijgen van algemeen geaccepteerdearbeid niet is opgenomen. Bij deze verwijtbare gedraging tijdens de bijstandsperiode dient een

verlaging te worden toegepast op grond van artikel 18, vierde lid van de wet dan wel artikel 10 vandeze verordening. Dit geldt ook voor het verliezen van werk als zelfstandige.

De overige gedragingen uit artikel 13 zijn wel van toepassing. Ter zake wordt verwezen naar detoelichting op dit artikel.

Lid 4

Net als bij artikel 13 is - onder de WWB - ook aan artikel 14 een vierde lid toegevoegd. Een dergelijkesituatie als beschreven in artikel 13, vierde lid, kan zich ook voordoen tijdens de bijstandsperiode.

Vanuit een parttime baan met aanvullende bijstand kan de belanghebbende werkloos worden.

Als gevolg hiervan wordt een gedeeltelijke WW-uitkering ontvangen, die in mindering wordt gebrachtop de bijstandsuitkering in het kader van de wet.

Belanghebbende zou dan ook de inlichtingenplicht bij herhaling kunnen schenden bij zijnWW-uitkering waardoor zijn beslagvrije voet op nihil wordt gezet en de bestuurlijke boete volledigwordt verrekend met de uitkering. De betaling van de WW-uitkering wordt dan nihil. In dat geval moet

de belanghebbende een beroep doen op meer aanvullende bijstand en heeft hij zich bewust in eendergelijke positie gebracht.

Ook dan is een verlaging van de uitkering aan de orde. Ook bij dit artikel moet individueel maatwerkgeleverd worden en kan een verlaging gedurende een kortere periode aan de orde zijn.

Artikel 15

Lid 1

Het betreft hier verplichtingen die verband houden met de aard en het doel van een bepaalde vormvan bijstand of verplichtingen die strekken tot vermindering dan wel beëindiging van de bijstand.

In de uitvoeringspraktijk gaat het hierbij om een scala van situaties, waarbij zowel algemene alsbijzondere bijstand aan de orde is.

De meest voorkomende situatie is de verplichting om actie te ondernemen (via een gerechtelijkeprocedure) om (alsnog) een reële aanspraak op middelen te gelde te maken.

Bij het niet dan wel niet voldoende nakomen van deze categorie verplichtingen dient een verlaging teworden toegepast van 50 procent van de bijstandsnorm gedurende één maand.

Lid 2

Met betrekking tot het verlenen van periodieke bijzondere bijstand heeft het college van burgemeesteren wethouders per 1 juli 1997 een beleidsregel vastgesteld. Deze heeft betrekking op het niet voldoenaan de standaardverplichtingen die worden verbonden aan het verlenen van bijzondere bijstand ineen woonkostentoeslag omdat een woning wordt bewoond met een huur boven de maximalerekenhuur van de Wet op de Huurtoeslag.

In dit artikellid is genoemde beleidsregel overgenomen evenwel met dien verstande dat expliciet deverlagingsperiode is aangegeven.

Artikel 16

Artikel 56 WWB betrof een artikel waarin de klant de verplichting opgelegd kon krijgen omkinderalimentatie te vorderen. Dit artikel is nimmer in werking getreden, omdat wetgeving inzake deherziening van het stelsel van kinderalimentatie is uitgesteld. Ook in de Participatiewet is artikel 56

opgenomen, maar treedt dit niet in werking. Daarom wordt deze verplichting vooralsnog opgelegd opgrond van artikel 55 van de wet.

Het is van belang dat de klant zelf actie onderneemt om het recht op alimentatie, zowel voor hemzelfals zijn kind(eren), geldend te maken. Nieuw in deze verordening is dan ook dat de betreffendeverplichting ook geldt voor het instellen van een vordering voor alimentatie voor de klant zelf.

Naar analogie van artikel 15 is de verlaging in dit artikel ook op 50 procent gedurende één maandbepaald.

Artikel 17

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 18

Het rechtszekerheidsbeginsel brengt met zich mee dat bij een wijziging van het sanctieregime de voorde belanghebbende meest gunstige regeling dient te worden toegepast. Daarom is in de verordeningin een overgangsbepaling voorzien. Deze houdt in dat op gedragingen die vóór inwerkingtreding van

deze verordening hebben plaatsgevonden, de Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand 2009van toepassing is, voor zover deze zou leiden tot een minder zware verlaging.

Artikel 19

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 20

In het eerste lid wordt de inwerkingtreding van de verordening per 1 januari 2015 geregeld.

Het tweede lid regelt de intrekking van de huidige Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand 2009. Zo wordt voorkomen dat er op enig moment twee verordeningen van kracht zijn.

___

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 15 december 2015,

De griffier, De burgemeester,