Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Mandaatregeling gemeente Capelle aan den IJssel 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregeling gemeente Capelle aan den IJssel 2011
CiteertitelMandaatregeling gemeente Capelle aan den IJssel 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1. De registers zoals genoemd in artikel 2 zijn als bijlage 1 tot en met 10 toegevoegd.

2. Het college heeft op 7 februari 2017 besloten dat dat waar in deze regeling 'algemeen directeur staat, dit wordt vervangen door algemeen directeur' en 'plaatsvervangend algemeen directeur'.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 10:3, lid 1 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-201808-08-2019toevoeging mandaat gesloten plaatsingen in het vrijwillig kader jeugdhulp

13-11-2018

gmb-2018-149785

958032
16-07-201816-07-2018

25-06-2018

gmb-2018-144402

958032
17-05-201816-07-2018toevoeging mandaat en volmacht m.b.t. uitvoering privacyregels

08-05-2018

gmb-2018-107902

982162
11-04-201817-05-2018Mandatering Wet geluidhinder

03-04-2018

Gemeenteblad 2018, nr. 73385

991954
30-10-201711-04-2018Actualisering mandaatlijst Stadsontwikkeling

06-06-2017

Gemeenteblad 2017, 102974

896419
29-04-201720-06-2017Mandatering uitvoeren van de wet Basisregistratie Grootschalige Topografie

04-04-2017

Gemeenteblad, 2017, 70223

878960
29-04-201704-04-201729-04-2017Besluit om 'Algemeen Directeur' te vervangen door 'Algemeen Directeur en plaatvervangend algemeen directeur'.

04-04-2017

Gemeenteblad, 2017,70220

878696
15-03-201729-04-2017Besluit om 'Algemeen Directeur' te vervangen door 'Algemeen Directeur en plaatvervangend algemeen directeur'.

07-02-2017

Gemeenteblad, Jaargang 2017 Nr. 26852

864991
21-02-201707-02-2017Besluit om 'Algemeen Directeur' te vervangen door 'Algemeen Directeur en plaatvervangend algemeen directeur'.

07-02-2017

Gemeenteblad, Jaargang 2017 Nr. 26852

864991
20-10-2011nieuwe regeling

11-10-2011

IJssel- en Lekstreek van 12-10-2011

233832

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling gemeente Capelle aan den IJssel 2011

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente

Capelle aan den IJssel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft:

 

 • -

  overwegende dat het in het belang van een doelmatige en spoedige besluitvorming gewenst is de uitoefening van een aantal nader aan te geven taken en bevoegdheden op te dragen aan en in hun naam te laten uitoefenen door ambtenaren;

 • -

  overwegende dat de bestaande mandaten aan ambtenaren geactualiseerd dienen te worden;

 • -

  overwegende dat een aantal organisatiewijzigingen is doorgevoerd.

Besluiten: vast te stellen:

 • I.

  vast te stellen de Mandaatregeling gemeente Capelle aan den IJssel 2011;

 • II.

  vast te stellen het mandaatregister behorende bij de Mandaatregeling gemeente Capelle aan den IJssel 2011;

 • III.

  in te trekken de Mandaatregeling gemeente Capelle aan den IJssel 2010 met ingang van de dag dat de Mandaatregeling gemeente Capelle aan den IJssel 2011 in werking treedt.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • b.

  volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • c.

  machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen te verrichten, geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde;

 • d.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat aan een bij functie in het mandaatregister genoemde medewerker de bevoegdheid geeft om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • e.

  gemandateerde: de medewerker, die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om in naam van de mandaatgever besluiten te nemen;

 • f.

  mandaatregister: een overzicht van door de mandaatgever aan gemandateerde opgedragen bevoegdheden.

Artikel 2 Uitoefening mandaat

 • 1.

  Bij deze mandaatregeling behoort een register waarin de bevoegdheden staan die door het college en de burgemeester worden gemandateerd.

 • 2.

  Het college en de burgemeester verlenen mandaat aan de Algemeen Directeur voor de in het register opgenomen bevoegdheden.

 • 3.

  De Algemeen Directeur kan de door hem ontvangen bevoegdheden ondermandaterenaan het Afdelingshoofd.

 • 4.

  Het Afdelingshoofd kan de door hem ontvangen bevoegdheden ondermandateren aan de in het register opgenomen medewerkers.

 • 5.

  Aangaande het mandaat voor de uitvoering van de gemeentebegroting staan de medwerkers (budgethouders) vermeld in de definitieve begroting. Het kader waarbinnen de budgethouders de gemeentebegroting moeten uitvoeren, is de Regeling Budgethouderschap.

 • 2.

  Aan de in het mandaatregister aangegeven medewerkers wordt de bevoegdheid verleend voor de daarin genoemde taken, met inachtneming van de aangegeven specifieke voorwaarden en beperkingen, in naam van de mandaatgever uit te oefenen, de aangegeven besluiten in naam van de mandaatgever te nemen en deze besluiten tevens in naam van de mandaatgever te ondertekenen. De gemandateerde medewerkers in het kader van de Regeling Budgethouderschap staan vermeld in de begroting bij de gemandateerde budgetten en kredieten.

Artikel 3 Afwezigheid gemandateerde

 • 1.

  Bij afwezigheid van een afdelingshoofd aan wie bij dit besluit bevoegdheden zijn gemandateerd, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door diens unithoofd(en). Bij afwezigheid van diens unithoofd(en) worden de bevoegdheden uitgeoefend door de algemeen directeur.

 • 2.

  Bij afwezigheid van een unithoofd aan wie bij dit besluit bevoegdheden zijn (onder)gemandateerd, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door diens afdelingshoofd. Bij afwezigheid van het afdelingshoofd worden de bevoegdheden uitgeoefend door de algemeen directeur.

 • 3.

  Bij afwezigheid van een medewerker aan wie bij dit besluit bevoegdheden zijn (onder)gemandateerd, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door diens unithoofd(en). Bij afwezigheid van diens unithoofd(en) worden de bevoegdheden uitgeoefend door het afdelingshoofd. Bij afwezigheid van het afdelingshoofd worden de bevoegdheden uitgeoefend door de algemeen directeur.

Artikel 4 Algemene regels, bijzondere situaties

 • 1.

  De mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf uit te oefenen.

 • 2.

  De gemandateerde ambtenaar zal van zijn bevoegdheid geen gebruik dienen te maken en een zaak ter besluitvorming voorleggen aan het college van burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester, wanneer de (politiek/bestuurlijke) omstandigheden in een concreet geval daartoe aanleiding geven.

 • 3.

  Van een situatie als bedoeld in lid 2 is in elk sprake, maar niet uitsluitend, sprake bij één of meer van de volgende omstandigheden:

  • a.

   indien in een concreet geval geen duidelijke voorschriften of beleidsregels bestaan;

  • b.

   indien de te nemen beslissing zal leiden tot overschrijding van daarvoor geldende budgetten;

  • c.

   indien het besluit zal leiden tot bij de mandaatverlening niet voorziene bestuurlijk, juridische en/of financiële consequenties die een oordeel van het college van burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester, wenselijk maken

   dan wel vereisen;

  • d.

   indien afgeweken wordt van een extern advies.

 • 4.

  Indien wordt afgeweken van een extern advies overlegt de gemandateerde ambtenaar met zijn afdelingshoofd.

Artikel 5 Ondertekeningwijze bij mandaat

 • 1.

  De ondertekening van in mandaat genomen besluiten geschiedt binnen de gehele organisatie op gelijke wijze.

 • 2.

  Boven het plaatsen van de handtekening wordt aangegeven:

   

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel,

namens deze, of

 

De burgemeester van Capelle aan den IJssel,

namens deze,

 

 • 3.

  Onder het plaatsen van de handtekening wordt aangegeven:

  • a.

   de naam van de gemandateerde ambtenaar;

  • b.

   de functie van de ambtenaar en/of waar deze werkzaam is.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Mandaatregeling gemeente Capelle aan den IJssel 2011’.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regels treden in werking de dag na bekendmaking.

Capelle aan den IJssel, 11 oktober 2011.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

De burgemeester,

 

Bijlage 1 Algemeen Directeur

 

 

Nr.

Taken/bevoegdheden

Gemandateerde

Ondermandaat toegestaan aan

Onderondermandaat toegestaan aan

Opmerkingen

1

Het (doen) uitvoeren van het arbobeleid voor de gemeentelijke organisatie

 

(plv)Algemeen Directeur

 

 

 

2

Uitvoeren van de Rechtspositieleidraad bij organisatieveranderingen 2007

 

(plv)Algemeen Directeur

 

 

 

3

Vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van dwangsommen, op grond van artikel 4:18 Awb in verband met niet tijdig beslissen op een aanvraag of bezwaarschrift waarvoor een organisatieonderdeel procesverantwoordelijk is

 

(plv)Algemeen Directeur

 

 

Verschuldigde dwangsommen komen ten laste van het budget van de Algemeen Directeur.

4

Vertegenwoordigen van college en burgemeester bij mediation, het aanbieden van een mediationtraject aan (externe) partijen en het aanwijzen van medewerkers die aan de mediation deelnemen (volmacht)

 

(plv)Algemeen Directeur

 

 

 

5

Uitvoeren van de Wet openbaarheid van bestuur

(plv)Algemeen Directeur

 

 

Namens college, burgemeester en raad (raad sinds 14-12-2015, zie 698206)

Tevens namens de bezwaarschriftencommissie

(zie Gemeenteblad , Jaargang 2016 nr. 164051 en nr. 167038)

 

6

Aanvragen van subsidies voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van het gemeentelijk beleid

 

(plv)Algemeen Directeur

 

 

 

De verantwoordelijke portefeuillehouder gaat akkoord met de in te dienen subsidieaanvraag.

De gemeentesecretaris maakt melding van de aanvraag aan het college.

 

7

Het uitoefenen van de bevoegdheden die aan het college van burgemeester en wethouders zijn toegekend in de statuten van de stichting CapelleWerkt (volmacht)

 

(plv)Algemeen Directeur

 

 

 

8

Vaststellen van de compe-tentieprofielen voor de functies in de gemeentelijke organisatie, alsmede het wijzigen van bestaande competentieprofielen en het vaststellen van de competentieprofielen voor nieuwe functies

(plv)Algemeen Directeur

 

 

 

 

9

Besluiten tot het aangaan van (bedrijfsvoerings)overeenkomsten met GR IJsselgemeenten en Promen (bevoegdheid college) en deze overeenkomsten te ondertekenen (bevoegdheid brg)

 

(plv)Algemeen directeur 

 

 

Gemeenteblad jaargang 2015, 86006

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2 Algemene Mandaten

 

 

 

Nr.

Taken/bevoegdheden

Gemandateerde

Ondermandaat toegestaan aan

Onderondermandaat toegestaan aan

Opmerkingen

1

Eenvoudige voorbereidings- en uitvoeringscorrespondentie (brieven die uitsluitend mededelingen, inlichtingen, informatie bevatten of een verzoek om nadere gegevens)

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

   

Alle medewerkers

 

Geldt ook voor het verstrekken van statistische gegevens en uitnodigingen voor vergaderingen en dergelijke.

Brieven mogen niet gericht zijn op enig rechtsgevolg dan wel een beleidsvoornemen weergeven.

 

2

Uitvoeren van CAR/UWO

(plv)Algemeen Directeur

 

Afdelingshoofden

 

Unithoofden, alleen m.b.t. het uitvoeren van het seniorenbeleid volgens hoofdstuk 5 en 5a van de CAR/UWO

Algemeen Directeur voert de Car/Uwo uit voor wat betreft de afdelings- en unithoofden.

H. 16 Car en de artikelen 8 /Uwo wordt uitgevoerd door de AD

m.u.v. de verantwoor-dingsprocedure van art.16:1, lid 3, welke wordt uitgevoerd door de afdelingshoofden.

 

3

Uitvoeren van de Beloningsregeling 2016

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

 

 

M.b.t. afdelingshoofden voert de Algemeen Directeur de regeling uit.

4

Openstellen van een vacature

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

   

 

De vacature voor een afdelings- en unithoofd worden opengesteld door de Algemeen Directeur

5

Aanstellen van een medewerker

   

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

 

 

Afdelings- en unithoofden worden benoemd door de Algemeen Directeur

 

 

6

Inhuren van externe adviseurs e.d en uitzendkrachten

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

 

 

 

7

Aangaan en ondertekenen van stageovereenkomsten

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

 

Unithoofden

 

8

Aangaan en ondertekenen van detacheringsovereen-komsten

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

 

 

 

9

Uitvoeren van de Regeling Gesprekkencyclus

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

   

Unithoofden

Gesprekkencyclus afdelingshoofd door Algemeen Directeur.

Gesprekkencyclus unithoofd door afdelingshoofd.

Gesprekkencyclus medewerkers door unithoofd.

 

10

Uitvoeren van het Besluit kostenvergoedingen gemeente Capelle aan den IJssel 2007

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

 

 

M.b.t. afdelingshoofden voert de Algemeen Directeur de regeling uit.

11

Uitvoeren van de Fietsregeling 2009

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

 

Unithoofden

M.b.t. afdelingshoofden voert de Algemeen Directeur de regeling uit.

 

12

Regeling buitengewoon verlof jeugd-, jongeren-, sport-, ouderen- en gehandicaptenwerk gemeente Capelle aan den IJssel 2012

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

 

Unithoofden

M.b.t. afdelingshoofden voert de Algemeen Directeur de regeling uit.

 

13

Uitvoeren van de Gratificatieregeling bij pensionering 2009

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

 

 

M.b.t. afdelingshoofden voert de Algemeen Directeur de regeling uit.

14

Uitvoeren van de Regeling Studiefaciliteiten gemeente Capelle aan den IJssel 2006

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

 

 

M.b.t. afdelingshoofden voert de Algemeen Directeur de regeling uit.

15

Uitvoeren van de Verplaatsingskostenverordening

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

 

Unithoofden

M.b.t. afdelingshoofden voert de Algemeen Directeur de regeling uit.

16

Uitvoeren van de Regeling inconveniënten gemeente Capelle aan den IJssel 2008

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

 

 

 

17

Uitvoeren van de Verordening toelage beschikbaarheidsdienst gemeente Capelle aan den IJssel 2002

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

 

 

 

18

Uitvoeren van de Regeling Telewerken gemeente Capelle aan den IJssel 2003

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

 

 

M.b.t. afdelingshoofden voert de Algemeen Directeur de regeling uit.

19

Uitvoeren van de Regeling werktijden Gemeente Capelle aan den IJssel 2010

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

 

Unithoofden

M.b.t. afdelingshoofden voert de Algemeen Directeur de regeling uit.

20

Uitvoeren van het Levensloopreglement gemeente Capelle aan den IJssel

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

 

Unithoofden

M.b.t. afdelingshoofden voert de Algemeen Directeur de regeling uit.

21

Het ondertekenen van uitnodigings- en afwijzingsbrieven in de preselectiefase bij aanbestedingen (volmacht)

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

 

 

22

Te onderhandelen met inschrijvers in de preselectiefase bij aanbestedingen (machtiging)

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

Medewerkers

Het afdelingshoofd wijst de medewerker aan.

 

23

Gunning van opdrachten/aanbestedingen en het afsluiten en ondertekenen van (raam)contracten voor werken, diensten en leveringen (volmacht).

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

 

 

Overeenkomstig het aanbestedingsprotocol.

De algemeen directeur respectievelijk het afdelingshoofd respectievelijk het unithoofd mogen in de gevallen waar het Landelijk

Bureau BIBOB om advies is gevraagd geen gebruik maken van hun (onder)mandaat om te besluiten tot een

Gunning van opdrachten/aanbestedingen en het afsluiten en ondertekenen van raamcontracten voor werken, diensten en

leveringen. Verseonnr 556531.

24

Het aanvragen van vergunningen

(plv)Algemeen Directeur

 

Afdelingshoofden

 

Unithoofden

 

25

Behandelen en het geven van een eindoordeel op ingediende klachten

(plv)Algemeen Directeur

 

Afdelingshoofden

 

 

Klachten tegen afdelingshoofden worden afgehandeld door de Algemeen Directeur.

Klachten tegen directieleden worden afgehandeld door het college.

26

Uitvoeren van de gemeentebegroting

(plv)Algemeen Directeur (voor alle begrotingsposten met uitzondering van die begrotingsposten waarbij expliciet de griffier in de gemeentebegroting c.a. staat vermeld)

Afdelingshoofden (zoals benoemd/vastgelegd in de jaarlijks door de raad vastgestelde gemeentebegroting c.a).

 

Unithoofden

(Senior)(beleids) adviseurs

Projectleiders (uitsluitend met een door de Algemeen Directeur genomen schriftelijk aanwijzigingsbesluit met kennisname hiervan aan het college).

 

Conform Regeling Budgethouderschap en Bedrijfsvoerings-convenant.

27

Aangaan, beëindigen en ondertekenen van (ver)huurovereenkomsten

 

(plv)Algemeen Directeur

 

Afdelingshoofden

 

 

 

28

Vertegenwoordiging van het gemeentebestuur / gemeente bij gerechtelijke instanties (8:23 Awb)

     

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

 

Alle medewerkers

Externen

Ter uitvoering van dit mandaat wordt voor de betreffende persoon een op naam gestelde schriftelijke machtiging opgesteld door het afdelingshoofd BCO. Een doorlopende machtiging is tevens mogelijk.

De Algemeen Directeur wijst de externen aan.

 

29

Vertegenwoordigen van het gemeentebestuur bij zittingen van de commissie bezwaarschriften

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

 

Alle medewerkers

Externen

De Algemeen Directeur wijst de externen aan.

Het afdelingshoofd wijst de medewerker aan.

   

30

Doen van aangifte van een strafbaar feit (volmacht)

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

 

 

 

31

Vertegenwoordiging van de gemeente tot het doen van aangifte van een strafbaar feit

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

 

 

Bevoegdheid burgemeester

32

Beslissen op verzoeken om schadevergoeding

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

 

 

Maximaal toe te kennen bedrag is € 5000,--

Betreft de schade voortvloeiend uit een besluit niet de schade uit feitelijk handelen of nalaten van de gemeente,

 

33

Het vaststellen van een (standaard)formulier

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

 

Unithoofd

 

34

Ondertekenen van de uitnodigings- en kennisgevingsbrieven voortvloeiend uit het toepassen van het Agressieprotocol

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

 

Unithoofd

Verseonnr . 557850

35

Nemen van een beschikking tot betaling van een geldsom (art. 4:86  Awb), verrekening van een geldschuld (art. 4:93 Awb), verlenen uitstel van betaling (art. 4:94 Awb), verlenen van een voorschot (art. 4:95 Awb), intrekken of wijzigen van een beschikking tot uitstel van betaling of verlening van een voorschot (art. 4:96 Awb).

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

 

Unithoofd

Verseonnr . 559068 besluit college én burgemeester.

36

Aangaan, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten in het kader van de privacywet- en regelgeving

(plv) Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofden

 

 

37

Nemen van besluiten in het kader van rechten van betrokkene voorvloeiend uit de privacywet- en regelgeving

(plv) Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

Unithoofden

 

38

Ondertekenen van overeenkomsten in het kader van de privacywet- en regelgeving

(plv) Algemeen Directeur

Afdelingshoofden

Unithoofden

 

 

Bijlage 3 afdeling Bestuur- en Concernondersteuning

 

 

Nr.

Taken/bevoegdheden

Gemandateerde

Ondermandaat toegestaan aan

Onderondermandaat toegestaan aan

Specifieke voorwaarden/ beperkingen

1

Doorzenden bezwaar- of beroepschrift ex art. 6:15 Awb

(plv)Algemeen Directeur

 

Afdelingshoofd

 

Unithoofd JZ

Juridisch adviseurs

Senior beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden

Juridisch medewerkers

 

2

Instemmen met het verzoek van een bezwaarindiener tot rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter (artikel 7:1a Awb)

(plv)Algemeen Directeur

 

Afdelingshoofd

 

Unithoofd JZ

 

3

Nemen van een verdagingsbesluit ex artikel 7:10, lid 3 en 4, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

   

Unithoofd JZ

Juridisch adviseurs

Juridisch medewerkers

 

 

4

Toezenden van (nadere) stukken ex art. 7:18, 8:42 en 8:58 Awb

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

   

Unithoofd JZ

Juridisch adviseurs

Senior beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden

Juridisch medewerkers

 

5

Verlenen van toestemming ex artikel 8:57 Awb

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

   

Unithoofd JZ

Juridisch adviseurs

Senior beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden

Juridisch medewerkers

 

6

Indienen van een verweerschrift bij organen voor administratief beroep, Rechtbank, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Centrale Raad van Beroep of Hoge Raad ex art. 8:42 Awb, alsmede het geven van schriftelijk inlichtingen ex art 8:45 Awb

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

   

Unithoofd JZ

Juridisch adviseurs

Senior beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden

Juridisch medewerkers

 

7

In bezwaar gaan bij organen voor administratief beroep resp. beroep instellen bij Rechtbank, Afdeling bestuursrecht-spraak van Raad van State, Centrale Raad van Beroep of Hoge Raad

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

   

 

Na akkoord portefeuillehouder

8

Nemen van beslissing op bezwaar

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

   

 

Niet in geval het primaire besluit door het bestuursorgaan is genomen.

Indien de vakafdeling het niet eens is met een advies (ambtelijk of van de commissie) dan adviseert de vakafdeling het college om contrair te gaan.

9

Vaststellen van updates van / wijzigingen in het Register verwerking persoonsgegevens

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd JZ

 

10

Opvragen justitiële gegevens i.v.m. aanvraag Koninklijke Onderscheiding (machtiging).

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Medewerkers Kabinet

Bevoegdheid burgemeester

11

Opvragen gegevens uit de politieadministratie i.v.m. aanvraag Koninklijke Onderscheiding (machtiging).

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Senior medewerker Kabinet

Bevoegdheid burgemeester

12

Opvragen politieke gegevens uit periode 1940-1945 i.v.m. aanvraag Koninklijke Onderscheiding(machtiging).

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Senior medewerker Kabinet

 

Bevoegdheid burgemeester

13

Besluiten op verzoeken Wet hergebruik overheidsinformatie

daaronder begrepen het verdagen van de beslistermijn

en het besluiten op gerelateerde ingebrekestellingen ex artikel 4:18 Awb

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

 

Geldt zowel voor verzoeken gericht aan het college als aan de raad

 

 

Unit Veiligheid

 

 

 

 

14

Verzoeken om gegevens ex artikel 16 van de Wet politiegegevens (machtiging).

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd Veiligheid

Bevoegdheid burgemeester

15

Bestuurlijke reactie op kennisgeving betoging op openbare plaats (artikel 2:3 APV)

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd Veiligheid

Bevoegdheid burgemeester

  

 

Bijlage 4 Externe mandaten

 

 

 

Nr.

Taken/bevoegdheden

Gemandateerde

Ondermandaat toegestaan aan

Onderondermandaat toegestaan aan

Specifieke voorwaarden/ beperkingen

1

Uitvoering Wet Milieubeheer (meldingplichtige bedrijven)

(plv)Algemeen Directeur

De directeur van de DCMR

 

M .u.v. ontwerp besluit nadere eisen en besluit nadere eisen

 

2

Uitvoering Wet Milieubeheer (vergunningplichtige bedrijven)

(plv)Algemeen Directeur

De directeur van de DCMR

 

M.u.v. ontwerp vergunning en vergunning

 

3

Bevoegdheid tot het aanwijzen van vertegenwoordigers voor de behandeling van (hoger) beroepen bij de Afdeling bestuursrecht van de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en/of de behandeling van verzoeken tot het treffen van voorlopige voorzieningen door de Voorzieningenrechter van de rechtbank en de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met betrekking tot beschikkingen op grond van bij of krachtens de aan de DCMR ter uitvoering opgedragen wet- en regelgeving.

(plv)Algemeen Directeur

De directeur van de DCMR

 

 

4

Bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in artikel 5.10, derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens het bepaalde in de aan de DCMR ter uitvoering opgedragen wet- en regelgeving.

(plv)Algemeen Directeur

De directeur van de DCMR

 

 

5

Uitvoering Wet geluidhinder voor wat betreft vergunningsplicht en meldingsplicht

(plv)Algemeen Directeur

De directeur van de DCMR

 

 

6

Besluit tot het opleggen van een huisverbod op grond van artikel 2 lid 1 van de Wet tijdelijk huisverbod.

 

Hulp officier van justitie

 

Namens de burgemeester. Op grond van artikel 3 lid 1 tweede volzin van de Wet tijdelijk huisverbod is ondermandaat (artikel 10.9 Awb) uitgesloten.

   

7

Ingeval van kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, alvorens te besluiten tot het wel of niet opleggen van een huisverbod, overleg te plegen met Bureau Jeugdzorg (artikel 3, lid 1 juncto artikel 2, lid 3 Wet tijdelijk huisverbod).

 

Hulp officier van justitie

 

Namens de burgemeester.

   

8

In een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet tevoren op schrift gesteld kan worden, het huisverbod mondeling aan te zeggen aan de uit huis te plaatsen persoon (artikel 3, lid 1 juncto artikel 2, lid 7 Wet tijdelijk huisverbod).

 

Hulp officier van justitie

 

Namens de burgemeester.

9

Meedelen van het huisverbod en de consequentie van niet naleven, aan de huisgenoten van de uithuisgeplaatste, de aangewezen instantie voor advies en/of hulpverlening en Bureau Jeugdzorg (ingeval van kindermishandeling of een vermoeden daarvan) (artikel 3, lid 1 juncto artikel 2, lid 8 Wet tijdelijk huisverbod).

 

Hulp officier van justitie

 

Namens de burgemeester.

   

10

Het binnen 24 uur regelen van juridische bijstand voor de uithuisgeplaatste nadat hij/zij hiertoe de eventuele wens te kennen heeft gegeven en wel voor de duur van de behandeling van het verzoek voor een voorlopige voorziening bij de rechtbank (artikel 3, lid 1 juncto artikel 5, lid 1 Wet tijdelijk huisverbod).

 

Hulp officier van justitie

 

Namens de burgemeester.

   

11

Het opleggen van gebiedsontzeggingen op grond van artikel 2.78 van de APV

 

Politiechef eenheid Rotterdam.

Hulp officieren van politie

Ambtenaren eenheid Rotterdam

 

Namens de burgemeester.

Conform de Beleidsregel Omgevinsgverbod

 

12

Belast met het toezicht houden op de naleving van het bij of krachtens de APV en de speelautomatenparagraaf van de Wet op de kansspelen.

 

 

Ambtenaren politie eenheid Rotterdam

 

13

Inwerkingstellen van het waarschuwingssysteem bij acute gevallen

 

1. de officier van dienst van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en alle boven hem geplaatste operationeel leidinggevenden (Hoofdofficier van Dienst, Directiepiket VRR, Leider CoPI, Leider ROT en Operationeel leider).

 

2.de hoofdofficier van dienst en alle boven hem geplaatste operationeel leidinggevenden (leider CoPI, Leider ROT, Commandant van Dienst) van de Regionale Brandweer Hollands-Midden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen op het grondgebied van de regio Hollands-Midden met effecten naar Capelle aan den IJssel.

 

 

Onder acute gevallen als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan: een situatie waarbij er direct gevaar dreigt voor de bevolking, waarbij er onvoldoende tijd is om via een normaal besluitvormingsproces binnen de betrokken gemeente een besluit te nemen.

 

Bevoegdheid \burgemeester

 

Verseonnr. 597446

14

Uitoefenen bevoegdheden op grond van de artikelen 3a, 3b, 15 en 19 van de Leerplichtwet 1969 uit te oefenen;

 

 

College van b & w Krimpen aan den IJssel

Leerplichtambtenaren van Krimpen aan den IJssel

Verseonnr. 578706

15

Mandatering bevoegdheden aan de directeur van de Stichting Centrum voor jeugd en gezin Capelle aan den IJssel

Directeur CJG

 

 

Verseonnr. 601173

16

Mandatering bevoegdheden aan IJSSELgemeenten

AB IJSSELgemeenten

DB IJSSELgemeenten

Afdelinsghoofden

Unithoofden

Verseonnr. 609983

17

Nemen van beslissingen op verzoeken als bedoeld in de artikelen 30, derde lid, 35, 36 en 38, tweede lid, Wbp alsmede een beslissing naar aanleiding van de aantekening van verzet als bedoeld in de artikelen 40 of 41 Wbp; De melding als bedoeld in artikel 27 lid 1 van de Wbp

AB IJSSELgemeenten

DB IJSSELgemeenten

Afdelinsghoofden

Unithoofden

Verseonnr. 6111524

18

Aangaan overeenkomsten ter uitvoering van het Samenwerkingsconvenant Regionaal Educatieprogramma Ondertekening van de overeenkomsten. burgemeester van Rotterdam

College Rotterdam         Burgemeester Rotterdam

Concerndirecteur maatschappelijke ontwikkeling Rotterdam     Concerndirecteur maatschappelijke ontwikkeling Rotterdam  

 

 

19

Uitvoering bestuurlijke samenwerkingsovereen

komst beschermd wonen 2015-2016

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam

Medewerkers gemeente Rotterdam

 

Verseon documentnr.

661763

 

20

Volmacht aan Gecertificeerde Instellingen om namens het college uitvoering te geven aan artikel 6.1.2, met uitzondering van het vijfde lid, alsmede de artikelen 6.1.3 en 6.1.4, met uitzondering van het derde lid, en artikel 8.1.8. van de Jeugdwet

Managers GI

Aangewezen medewerkers

 

 

21

Volmacht aan Gecertificeerde Instellingen om namens het college een besluit te nemen als bedoeld in artikel 6.1.4, lid 3 en artikel 6.1.2, lid 5 van de Jeugdwet te nemen ten behoeve van het verzoek aan de kinderrechter om een machtiging te verlenen om een jeugdige in een gesloten accommodatie te doen opnemen en verblijven

Managers GI

Aangewezen medewerkers

 

 

  

Bijlage 5 afdeling Facilitaire Diensten

 

 

 

Nr.

Taken/bevoegdheden

Gemandateerde

Ondermandaat toegestaan aan

Onderondermandaat toegestaan aan

Specifieke voorwaarden/ beperkingen

1

 

 

 

 

 

2

Uitvoering geven aan de Regeling ambtsjubilea, recepties en dergelijke.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofden

Op voordracht van het managementteam.

3

Verzenden van ontvangstbevestigingen.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

   

Unithoofd DIV

Met uitzondering van die gevallen waarbij zogenaamde “fatale” termijnen in het kader van de Awb van toepassing zijn. In dat geval wordt de ontvangstbevestiging verzonden vanuit de betreffende vakafdeling (bijvoorbeeld terzake van bouwvergunningen, kapvergunningen en dergelijke).

4

Beoordelen (sorteren in  te registreren en niet te registreren post) en het openen van de post van de wethouders en de gemeentesecretaris.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd Div

Opening van de post vindt plaats uit naam van de burgemeester. Burgemeesterpost wordt in beginsel geopend door het secretariaat/kabinet, waarbij wordt bezien welke post moet worden ingeboekt.

5

Doen van aangiften in geval sprake is van vermissing, vernieling en dergelijke met betrekking tot gemeentelijke eigendommen (inclusief aansprakelijkstellingen).

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd Diensten

 

6

Vaststellen assortiment consumpties en - prijzen wijkcentrum ‘De terp’, wijkcentrum ‘Schollevaar’ en ‘Fascinatio’.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd Diensten

 

7

Vaststellen van huurtarieven van gemeentelijk vastgoed inclusief inventaris.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

 

8

Uitvoeren van de Archiefwet 1995, Archiefverordening en Archiefbesluit

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

 

9

Ontzegging aan een burger tot toegang gemeentelijke gebouwen voor bepaalde tijd in verband met gepleegde agressie.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Voor gemeentelijke accommodaties met uitzondering van de Werf en het afvalbrengstation.

 

10

Beheer van de archiefbewaarplaats en

beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats

1e loco-gemeentesecretaris/plaatsvervangend Algemeen Directeur

 

 

 

11

 

 

 

 

 

  

Bijlage 6 afdeling Financiën

 

 

Nr.

Taken/bevoegdheden

Gemandateerde

Ondermandaat toegestaan aan

Onderondermandaat toegestaan aan

Specifieke voorwaarden/ beperkingen

 

Staf

 

 

 

 

1

Verstrekken van financiële gegevens aan het CBS (informatie voor derden Iv3) (volmacht).

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

 

2

Uitoefenen van de bevoegdheden binnen het gestelde in het Financieringsstatuut 2016 (volmacht).

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Gemandateerde ambtenaren

 

3

Vaststellen toetsingskader rechtmatigheid.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

 

Met ingang van de

jaarrekening 2013.

BBV 499091

4

Beslissen op administratief beroep inzake kwijtschelding van belastingen

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

 

BBV 531289

Met ingang van 01-12-2013

5

Vaststellen wettelijke rente (art. 4:99 Awb), aanmanen van schuldenaren (art. 4:112 Awb), voor de aanmaning een vergoeding in rekening brengen (art. 4:113 Awb) ; uitvaardigen van een dwangbevel (art. 5:10 lid 2 jo. art 4:115 Awb)

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

 

Verseonnr. 559068

6

Het op grond van artikel 4:57, lid 2 Awb invorderen van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen bij dwangbevel

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

 

Verseonnr. 580574

 

Unit Administratie

 

 

 

 

7

Invoeren van gegevens in het Personeels- en salarisinformatiesysteem.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Allround medewerker salarisadministratie

Senior medewerker salarisadministratie

 

8

Aangaan, beëindigen en ondertekenen van een zogenaamde overeenkomst tot vrijwaring met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd

 

9

Aangaan, beëindigen en ondertekenen van overeenkomsten ter verkrijging van borgtocht ten behoeve van leningen van toegelaten instellingen als genoemd in artikel 12, tweede lid van het Reglement van deelneming van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd

 

10

Afdrachten IZA/ABP/UVW/loonbelasting (volmacht).

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd

 

11

Doen van aangifte BTW en het afwikkelen van deze aangifte (volmacht).

(plv)Afdelingshoofd

 

Financieel specialist

 

Bij afwijking overleg met Afdelingshoofd

12

Innen vorderingen en het treffen van betalingsregelingen met betrekking tot aansprakelijkheid, verzekeringen en schadeverhaal.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd

Bij afwijking overleg met afdelingshoofd .

13

Innen vorderingen en het treffen van betalingsregelingen privaatrechtelijke vorderingen (debiteuren)

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd

Verseonnr: 450056

 

Unit Belastingen

 

 

 

 

14

Invorderen belastingen.

(plv)Algemeen Directeur

 

Unithoofd

Attributie.

Overeenkomstig aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar van 10-04-2012, verseonnr. 446037.

15

Heffen belastingen.

(plv)Algemeen Directeur

 

Unithoofd

Attributie.

Overeenkomstig aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar van 10-04-2012,verseonnr. 446037.

(plv)

  

Bijlage 7 afdeling Publiekszaken

 

 

 

Nr.

Taken/bevoegdheden

Gemandateerde

Ondermandaat toegestaan aan

Onderondermandaat toegestaan aan

Opmerkingen

 

Unit Wmo

 

 

 

 

1

Uitvoeren Wet Maatschappelijke ondersteuning en de verordening Wmo en de daarop gebaseerde beleidsregels

 

(plv)cteur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd

Senior medewerker Wmo backoffice

Senior medewerker Wmo frontoffice

 

2

Aangaan, wijzigen, ontbinden en ondertekenen  overeenkomsten van koop en verkoop, alsmede van huur en verhuur van rolstoelen of andere (vervoers)voorzieningen in het kader van de Wmo

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd

Senior medewerker Wmo backoffice

Senior medewerker Wmo frontoffice

 

Ondertekening is bevoegdheid burgemeester (art 171 lid 1 Gemeentewet)

   

3

Uitvoeren van de Regeling gehandicaptenparkeer-kaart en van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW)

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd

Senior medewerker Wmo backoffice

Senior medewerker Wmo frontoffice

 

 

4

Uitvoeren Beleidsregel individuele gehandicapten-parkeerplaatsen

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd

Senior medewerker Wmo backoffice

Senior medewerker Wmo frontoffice

 

 

5

Uitvoeren van de in de Regionale Huisvestings-richtlijn opgenomen urgentiebepalingen

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd

Senior medewerker Wmo backoffice

Senior medewerker Wmo frontoffice

 

6

 

het nemen van besluiten over (weigering van) betaling van een woningaanpassing of (onderhoud van) een (vervoers)hulpmiddel waarvoor een eenmalig PGB is bestemd en kan worden toegekend

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

 

Verseon 645187

 

Unit PuZa

 

 

 

 

1

Uitvoeren van de Wet basisregistratie personen

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd

Juridisch specialist

(Senior-Allround) medewerker Publiekzaken

 

 

 

 

 

 

 

2

Uitvoeren Paspoortwet en paspoortuitvoeringsvoor-schriften

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd

Juridisch specialist

(Senior-Allround) medewerker Publiekzaken

Namens de burgemeester

3

Instellen van onderzoek en doen van aangifte bij het vermoeden van documentfraude

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd

Juridisch specialist

Senior allround medewerker

 

4

Uitvoeren Reglement Rijbewijzen/Wegenverkeerswet/Privacyregeling Centraal Register Rijbewijzen ten behoeve van de afgifte van rijbewijzen c.a.

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd

Juridisch specialist

(Allround) medewerker

Namens de burgemeester

5

Uitvoeren Kieswet en Kiesbesluit

(plv)Algemeen Directeur

Leden Hoofdstembureau

 

Voor zover het betreft gemeentelijke aangelegen-heden.

 

M.u.v. het aanwijzen van de (plv) leden van het hoofd stembureau (art. E, lid 3 Kieswet) en het aanwijzen van een geschikt stemlokaal voor elk stembureau (art. J 4 Kieswet).

 

Leden van het hoofd stembureau zijn aangewezen in BBV 519580.

6

Benoemen (reserve) stembureauleden en aanwijzen tellers

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

 

7

Uitvoeren Rijkswet op het Nederlanderschap en aanverwante wetten en regelingen

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd

Juridisch specialist

Namens de burgemeester

 

8

Bevestigen van verkrijging van de Nederlandse Nationaliteit door Optie

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd

Juridisch specialist

Namens de burgemeester

10

Alle werkzaamheden betreffende de mobilisatievoorbereiding

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofden

Juridisch specialist

 

Na besluitvorming college hierover

   

11

Uitvoeren voorschriften inzake heffing en invordering van leges

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofden

Juridisch specialist

(Senior-allround) medewerker Publiekszaken

 

 

12

Aanwijzen van trouwlocaties

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

 

13

Benoemen van buitengewoon ambtenaren van burgerlijke stand

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd

Juridisch specialist

 

 

14

Gelasten van bezoekers, in geval van agressief dan wel anderszins ongewenst gedrag, om het pand te verlaten

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Interventie-medewerkers

Volgens het Agressieprotocol

15

Aannemen verzoek verklaring omtrent het gedrag o.g.v.

de Wet justitiële en strafrechtelijke gegevens

 

(plv)Algemeen

Directeur

 

Afdelingshoofd

 

Unithoofd

Juridisch specialist

(Senior-allround) medewerker

Namens de

burgemeester

16

Uitvoeren Verordening Leerlingenvervoer Capelle aan den IJssel 2014

(plv)Algemeen Directeur

 

Afdelingshoofd

 

 

BBV 561391

17

Aanwijzen van toezichthouders Basisregistratie Personen (BRP)

(plv)Algemeen directeur

Afdelingshoofd

 

Verseonnr. 805403

18 

Aanwijzen van eenmalige trouwlocaties  

(plv) Algemeen directeur

 

 

 

Afdelingshoofd 

 • Ambtenaren van de Burgerlijke Stand die belast zijn met de voorbereiding van de huwelijksdossiers

   

 

 

 

Bijlage 8 afdeling Stadsontwikkeling

 

Bijlage

8 afdeling Stadsontwikkeling

 

 

 

 

Vakgroep Ruimtelijke Ordening

 

 

 

 

1

Uitvoeren Wet ruimtelijke ordening

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd Alle medewerkers vakgroep RO

m.u.v. de artikelen: - 3.6, letter a, b en d; - 3.31, lid 1,2; - 4.2, lid 2; - 4.3a, lid 1; - 6.1, lid 1; - 6.3; - 6.4a; - 6.5; - 6.8; - 6.9; - 6.17 - 6.20; - 6.21 - 6.24; - 7.1 - 10.1 Art. 6.14, lid 2: Tevens medewerkers Vakgroep Stedenbouw voor het bekendmaken, beschikbaarstellen en raadplegen van het exploitatieplan. Unithoofd Grondzaken en medewerkers Grondzaken voor de mededeling aan eigenaren van gronden in het exploitatiegebied dat een exploitatieplan is vastgesteld (6.14 lid 2 Wro).

2

Uitvoeren Besluit ruimtelijke ordening

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd Alle medewerkers vakgroep RO

De secretaris schade- beoordelingcommissie voor zover het H. 6, afdeling 6.1 betreft. Art. 6.2.12: tevens medewerkers Grondzaken

3

Uitvoeren van alle procedurele bevoegdheden op grond van de Procedureregeling voor advisering tegemoetkoming in (plan-) schade Gemeente Capelle aan den IJssel.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd Alle medewerkers vakgroep RO

 

4

Toezenden van (nadere) stukken ex art. 7:18, 8:42 en 8:58 Awb.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd Beleidsadviseurs vakgroep RO

 

5

Indienen aanvragen om subsidie, leningen en aanvragen restauratievergunningen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd

 

6

Uitvoering Erfgoedverordening Capelle aan den IJssel 2018

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd

 

7

Uitvoering Stimuleringsverordening Erfgoed Capelle aan den IJssel 2018

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakgroep Stedenbouw

 

 

 

 

8

Uitvoeren Besluit ruimtelijke ordening

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd Alle medewerkers

Voor wat betreft paragraaf 1.2 Bro.

 

 

Vakgroepen Grondzaken en Geo-informatie

 

 

 

 

9

Uitvoeren van de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd (Plv) Bagbeheerders

 

10

Uitvoeren Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb):

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd Juridisch medewerkers grondzaken (Plv) Bagbeheerder Medewerkers informatiebalie

Medewerkers informatiebalie alleen bevoegd voor: - het op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksels uit het register en registratie; - het verstrekken van verklaringen dat uit het register blijkt dat op het betreffende aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperking van toepassing zijn.

11

Aangaan en ondertekenen van overeenkomsten inzake het leveren van grootschalige basiskaarten (volmacht).

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd

 

12

Aangaan en ondertekenen van overeenkomsten (gebruikersverklaringen) m.b.t. verkoop van digitale topografie (volmacht).

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd (Senior) landmeetkundig medewerkers

 

13

Op verzoek verstrekken van een bijdrage conform het Exploitatieplan (6.22 Wro)

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd

 

14

Het nemen van besluiten en verrichten van (privaat rechtelijke) (rechts-) handelingen inzake huren, verhuren, of op andere wijze in gebruik geven van onroerende zaken.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd

Conform de Grondprijzenbrief. Onder dit mandaat valt tevens het ondertekenen van documenten (bevoegdheid burgemeester)

15

Verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken en het vestigen, wijzigen of beëindigen van zakelijke rechten.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd

Conform de Grondprijzenbrief. Onder dit mandaat valt tevens het ondertekenen van documenten (bevoegdheid burgemeester)

16

Verklaringen omtrent verjaring gebruik gemeente grond

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd

Onder dit mandaat valt tevens het ondertekenen van documenten (bevoegdheid burgemeester)

17

Indienen van bezwaar tegen de aanslag ozb (gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeente Rotterdam) en de aanslag omslag (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard).

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd

 

18

Voeren van rechtsgedingen met betrekking tot ontruiming van gemeentegrond

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd

 

19

Uitvoeren van de wet Basisregistratie Grootschalige Topografie

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd (plv) BGTbeheerder

 

 

20

Het aangaan en ondertekenen van intentieovereenkomsten (voor zover het realiseren van bouwplannen betreft)

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

 

21

Het aangaan en ondertekenen van anterieure overeenkomsten

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

 

22

Het aangaan en ondertekenen van samenwerkingsovereenkomsten (voor zover het realiseren van bouwplannen betreft)

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

 

23

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten over de tegemoetkoming in de (plan-)schade

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

 

 

Vakgroep Verkeer en Vervoer

 

 

 

 

26

Nemen van verkeers-besluiten (artikel 18 lid 1 sub d Wegenverkeerswet 1994)

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd

 

27

Voeren van correspondentie en het uitvoeren van maatregelen, voortvloeiende uit het advies van de Adviescommissie Verkeer en Vervoer

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd Alle medewerkers vakgroep Verkeer en Vervoer

 

28

Uitvoeren Wet geluidhinder

(plv) Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofden

 

 

Bijlage 9 afdeling Stadsbeheer

 

 

 

Nr.

Taken/bevoegdheden

Gemandateerde

Ondermandaat toegestaan aan

Onderondermandaat toegestaan aan

Specifieke voorwaarden/ beperkingen

1

Verlenen van een privaatrechtelijke toestemming voor het tijdelijk plaatsen van materialen, enz. in het openbaar gebied in verband met bouwwerkzaamheden (volmacht).

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofden

 

2

Ontzegging aan een burger tot toegang tot De Gemeentewerf voor bepaalde tijd in verband met gepleegde agressie.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Inclusief het afvalbrengstation

 

UNIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT en HANDHAVING

 

 

 

 

3

Registreren datum van ontvangst van aanvragen om een omgevingsvergunning voor het bouwen en verzenden van ontvangstbewijs.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

4

Ontvangst aanvraag bouwvergunning, toets aan “Besluit Indieningsvereisten” (artikel 2.8 Wabo).

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

5

Beslissing op aanvragen om bouwvergunning

(art. 44 Ww resp. art. 2.10 Wabo).

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

Indien college van oordeel is dat de bouwvergunning, ondanks strijdigheid met redelijke eisen van welstand, niettemin moet worden verleend, dan geen mandaat

Indien een bouwvergunning op grond van artikel 2.20 Wabo moet worden geweigerd, geen mandaat.

De algemeen directeur resp. het afdelingshoofd Stadsbeheer resp. het unithoofd Handhaving & Vergunningen mogen in de gevallen waar het Landelijk Bureau BIBOB om advies is gevraagd geen gebruik maken van hun (onder)mandaat om te besluiten op aanvragen voor een omgevingsvergunning

Zie Verseonnr: 556531

6

Beslissen op aanvragen om bouwvergunning met een instandhoudingstermijn

(art. 45 Ww resp. art. 2.23 en 2.24 Wabo).

(plv) Algemeen

Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

7

Beslissen omtrent lichte, reguliere en reguliere aanvragen en 1e en 2e fase om bouwvergunning (art. 46 lid 1 Ww resp. art. 3.9 lid 1 Wabo). Voor aanvragen 1e en 2e fase zie ook art. 56a Ww resp. 2.5 Wabo). Verdagen beslissingen omtrent een reguliere bouwvergunning en een bouwvergunning 1e en 2e fase (art. 46 lid2 resp. art. 3.9 lid 2 Wabo.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

8

Aanvragen om reguliere bouwvergunningen om advies en aanvragen om lichte bouwvergunningen, indien nodig, om advies voorleggen aan de Welstandscommissie

(art. 48 Ww resp art. 2.26 Wabo).

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

9

Besluiten op grond van art. 50, 51, 52, 52a, 53, 54 en 55 Ww resp. artikel 3.3 Wabo (aanhouden beslissingen 1of doorbreken aanhouding op aanvragen bouwvergunning).

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

10

Voorschriften of beperkingen verbinden aan bouwvergunningen

(art. 56 Ww resp. art. 2.22 Wabo).

(plv) Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd Handhaving en Vergunningen

 

11

Beslissen op aanvragen reguliere bouwvergunningen 1e en 2e fase (art. 56a Ww resp. art. 2.5 Wabo).

(plv) Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

12

Aanhouden beslissingen op aanvragen bouwvergunning 2e fase

art. 56b resp. art. 6.3 Wabo.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

13

Instellen openbaar register (artikel 57 Ww) waarin aantekening wordt gehouden van:

aanvragen om bouwvergunning;

verleende bouwvergunningen;

van rechtswege verleende bouwvergunningen;

de volgens een amvb aangegeven andere gegevens dan de hiervoor genoemde.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

14

Eigenaar of hoofdgebruiker van een naburig ander gebouw schriftelijk op de hoogte stellen van de verlening van een van rechtswege verleende bouwvergunning (artikel 58 Ww).

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

15

Mededeling doen van een van rechtswege verleende vergunning op de wijze waarop het ingevolge artikel 3.8 kennis heeft gegeven van de aanvraag.

Art. 3.9, lid 5 Wabo.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

16

Geheel of gedeeltelijk intrekken van een bouwvergunning

(art. 59 Ww resp. art. 2.33 Wabo voor reguliere intrekkingsgronden; art. 5.19 Wabo voor intrekking als sanctie. Zie ook 3.15 en 5.19 Wabo.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

17

Verlenen van een reguliere omgevingsvergunning en incidenteel geïntegreerde besluiten (aanhakers)

Wabo hoofdstuk 2 en 3.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd Handhaving en Vergunningen

Unithoofd VTH

 

18

Verlenen van een uitgebreide omgevingsvergunning en incidenteel geïntegreerde besluiten (aanhakers)

Wabo hoofdstuk 2 en 3.

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

19

Weigeren van een reguliere omgevingsvergunning

Wabo hoofdstuk 2 en 3.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

20

Intrekken van een verleende omgevingsvergunning op verzoek vergunninghouder

Artikel 2.33, tweede lid en onder b Wabo.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

21

Wijzigen van een reguliere omgevingsvergunning

Artikel 2.31 Wabo.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

22

Wijzigen van een uitgebreide omgevingsvergunning

Artikel 2.31 Wabo.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

23

Achterwege laten van toepassing van afd. 3.4. en artikel 3.44 Awb vanwege nationale noodsituatie Artikel 3.2 Wabo.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd  

Unithoofd VTH

 

24

Aanhouden beslissing Artikel 3.4 Wabo.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd  

Unithoofd VTH

 

25

Mededeling omtrent aanhouding beslissing Artikel 3.3, 3.5, 3.6 Wabo.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

26

Verlenen van een reguliere omgevingsvergunning in afwijking van de wettelijke aanhoudingsgrond Artikel 3.3, 3.5, derde lid Wabo.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

               

27

Uitvoering hoofdstuk 2, paragraaf 5, Bouwverordening, voorschriften van stedenbouwkundige aard. Verlenen van vrijstellingen die in deze paragraaf genoemd zijn (vrijstellingen van stedenbouwkundige eisen).

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

28

Intrekken sloopvergunning (artikel 8.1.7 Bouwverordening).

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

29

Accepteren van een gelijkwaardige oplossing waarmee eveneens aan de eisen betreffende gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu wordt voldaan (artikel 1.5 Bouwbesluit).

(plv) Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

30

Verlenen van ontheffing bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk tot het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een bestaand bouwwerk, tenzij bij het voorschrift anders is aangegeven (artikel 1.11 Bouwbesluit).

(plv) Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

31

Verlenen van ontheffing van het bepaalde in artikel 5.2 lid 1 t/m 3 t.b.v. het gedeeltelijk veranderen of vergroten van een bouwwerk tot een warmte-weerstand die 1,2 m² K/W lager is (artikel 5.6, lid 1, Bouwbesluit).

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

32

Verlenen van ontheffing van het bepaalde in artikel 5.2 lid 4, ten behoeve van het gedeeltelijk veranderen of vergroten van een woonwagen tot een warmte-weerstand die 1 m² K/W lager is (artikel 5.6 lid 3 Bouwbesluit).

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

33

Verlenen van ontheffing van het bepaalde in artikel 5.4 lid 4, t.b.v. het gedeeltelijk veranderen of vergroten van een woonwagen tot een niveau dat niet meer dan 4 lager is (isolatie-index) (artikel 5.6 lid 4 Bouwbesluit).

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

34

Uitvoering Wet Milieubeheer.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

35

Uitvoering Afvalstoffenverordening.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

36

Uitvoeren Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Capelle aan den IJssel 2012, art. 4, lid 2, art. 5, art 7, onder d, art. 8.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

 

 

37

Uitvoering Beleidsregel vergoeding en inzameling oud papier en karton Gemeente Capelle aan den IJssel 2012

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

 

 

38

Uitvoering Bomenverordening.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

39

Uitvoering Wet geluidhinder (overig).

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

40

   

Uitvoering Wet bodembescherming.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

41

Uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2018 en de daarop gebaseerde beleidsregels.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

Met uitzondering van:

art. 2:1 samenscholing, ongeregeldheden en ordeverstoring

art. 2:9 aanwijzing plaatsen/gebieden waar straatartiesten niet mogen optreden

art. 2:57 aanwijzing gebieden waar honden niet los mogen lopen

art. 2:58 aanwijzing plaatsen/gebieden waar honden zich niet van uitwerpselen mogen ontdoen

art. 3:4 vergunning voor seksinrichting

art. 5:6 aanwijzing plaatsen/gebieden voor parkeren recreatievoertuigen, aanhangwagens e.a.

art. 5:8 aanwijzing plaatsen/gebieden voor parkeren grote voertuigen.

De algemeen directeur resp. het afdelingshoofd Stadsbeheer resp. het unithoofd Handhaving & Vergunningen mogen geen gebruik maken van hun (onder)mandaat om te besluiten op aanvragen exploitatievergunning horecabedrijf, collectevergunning, evenementenvergunning speelautomatenvergunning en verkoopvergunning consumentenvuurwerk, in de gevallen waar het Landelijk Bureau BIBOB om advies is gevraagd.

 

42

Verlenen van een exploitatievergunning op grond van artikel 2:12 APV.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

43

Afgifte van inritvergunningen.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

44

Behandelen van vergunningaanvragen die samenhangen met de Stadsbeheer van werken in het kader van de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde rondgangplannen.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd VTH

 

45

Toestaan van het tijdelijk plaatsen van materialen enz. in het openbaar groen i.v.m. Stadsbeheer van bouwwerkzaamheden.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

46

Voorbereiden, toepassen en uitvoeren van een last onder bestuursdwang (Gem. wet artikel 125 jo. Artikel 5:24 Awb, afdeling 5.3.1).

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

Tot een maximum van de kosten totaal € 10.000.

 

47

Voorbereiden, toepassen en uitvoeren

van een last onder dwangsom (artikel 5:32 Awb, afdeling 5.3.2).

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

Tot een maximum van de kosten totaal € 10.000.

 

48

Uitvoering Marktverordening 2005.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

Met uitzondering van:

art. 1.2 lid 1 onder d (bepalen aantal standplaatsen)

art. 1.2 lid 2 onder a (brancheverdeling)

art. 2.3 (intrekken vergunning).

49

Verlenen van ontheffing ex. artikel 87 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

50

Uitvoering Regeling verkeersregelaars 2009.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

51

Uitvoering van de Wet op de kansspelen.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

De algemeen directeur resp. het afdelingshoofd Stadsbeheer resp. het unithoofd Handhaving & Vergunningen mogen geen gebruik maken van hun (onder)mandaat om te besluiten op aanvragen aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat (Wet op de kansspelen), in de gevallen waar het Landelijk Bureau BIBOB om advies is gevraagd.

52

Uitvoering van de Drank- en horecawet.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

Namens de burgemeester

na advies politie.

De algemeen directeur resp. het afdelingshoofd Stadsbeheer resp. het unithoofd Handhaving & Vergunningen mogen geen gebruik maken van hun (onder)mandaat om te besluiten op aanvragen exploitatievergunning horecabedrijf (artikel 2:28 APV 2013), in de gevallen waar het Landelijk Bureau BIBOB om advies is gevraagd.

53

Beslissen op een aanvraag om ontheffing ex artikel 35 van de Drank- en horecawet.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

Namens de burgemeester

na advies politie

54

Verzoeken om gegevens ex artikel 16 van de Wet politiegegevens (machtiging).

Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

Namens de burgemeester

55

Uitvoering artikel 35 Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

Betreft het verplichte overleg tussen burgemeester en GS over een door GS te verlenen ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 8.1a Wet luchtvaart om met een luchtvaartuig (bijv. ballon) op te stijgen of te landen, anders dan van of op een luchthaven. De houder van de ontheffing dient de burgemeester ten minste 24 uur van te voren te informeren over de locatie waarvan wordt opgestegen of waar wordt geland.

56

Bevoegdheid tot het aanstellen (en het vervallen verklaren van deze aanstelling) van verkeersregelaars en verkeersbrigadiers.

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd VTH

 

57

Opleggen van een last onder dwangsom, als genoemd in artikel 125 Gemeentewet jo. artikel 5:32 Awb, tot een bedrag van € 50.000,-.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd

Verseonnr. 502091

58

Verzoeken in het kader van de Verordening Winkeltijden 2014

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd

Verseonnr. 606295

59

Wijzigen brancheringslijst,

(plv)Algemeen Directeur

 

Marktmeester

Verseonnr. 800082

 

UNIT UITVOERING

 

 

 

 

59

Tijdelijke plaatsing of toepassing van verkeerstekens en het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd Uitvoering

 

60

Doen van aangiften in geval sprake is van vermissing, vernieling en dergelijke met betrekking tot gemeentelijke eigendommen (een en ander met inbegrip van zogenaamde aansprakelijkheidsstelling-

en).

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT PROJECT- EN INGENIEURSBUREAU

 

 

 

 

61

Verstrekken van subsidies op basis van de Subsidieregeling particuliere monumentale en waardevolle bomen Capelle aan den IJssel 2015, alsmede het uitvoeren van de genoemde subsidieregeling

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd

 

62

Het vaststellen van een prioriteitenlijst voor het toezicht op de Algemeen Plaatselijke Verordening ex artikel 2.67 en artikel 2.68

(plv)Algemeen Directeur

(plv) Afdelingshoofd

Unithoofd H&V

 

  

Bijlage 10 afdeling Samenleving

 

 

Nr.

Taken/bevoegdheden

Gemandateerde

Ondermandaat toegestaan aan

Onderondermandaat toegestaan aan

Specifieke voorwaarden/ beperkingen

1

Verstrekken van subsidies op basis van door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde subsidieregelingen

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Afdelingscontroller

De algemeen directeur respectievelijk het hoofd van de afdeling Samenleving respectievelijk de afdelingscontroller mogen in gevallen waar het Landelijk Bureau BIBOB om advies is gevraagd geen gebruik maken van hun (onder)mandaat om te besluiten op aanvragen voor een subsidie (Verseonnr. 556531). 

2

Uitvoeren van de Algemene Subsidieverordening Capelle aan den IJssel 2015

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Afdelingscontroller

Binnen de kaders van het subsidieoverzicht.

De algemeen directeur respectievelijk het afdelingshoofd Samenleving respectievelijk de afdelingscontroller mogen in gevallen waar het Landelijk Bureau BIBOB om advies is gevraagd geen gebruik mogen maken van hun (onder)mandaat om te besluiten op aanvragen voor een subsidie.

Verseonnr. 556531.

 

3

Uitvoering Leerplichtwet (onder andere goedkeuring vervangende leerplicht (artikel 3a, lid 1)); vrijstelling op basis van bijzondere omstandigheden (artikel 15); controleren inschrijving (artikel 19).

 

(plv)Algemeen Directeur

Leerplichtambtenaar

 

Attributie (bevoegdheden rechtstreeks uit de wet toegekend aan leerplichtambtenaar).

 

 

 

 

 

 

 

4

Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Capelle aan den IJssel 2011.

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd Jeugd, Educatie en Vrije Tijd

 

5

Uitvoeringsregeling gemeentelijk onderwijsachterstands-beleid (GOA).

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd Jeugd, Educatie en Vrije Tijd

 

6

Uitvoering Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd Jeugd, Educatie en Vrije Tijd

 

7

Afsluiten van productovereenkomsten in het kader van Volwasseneneducatie.

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd Jeugd, Educatie en Vrije Tijd

 

 

8

Goedkeuren van de jaarlijkse exploitatiebegroting van de BV Sport Capelle aan den IJssel.

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

 

Binnen het beschikbare budget

9

Goedkeuren cq vaststellen van de jaarrekening van de BV Sport Capelle aan den IJssel.

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

 

Binnen het beschikbare budget

 

 

 

 

 

 

 

10

Het op grond van artikel 4:57 Awb terugvorderen of verrekenen van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen (lid 1), alsmede het terug te vorderen bedrag verrekenen met een aan dezelfde subsidieontvanger voor dezelfde activiteiten verstrekte subsidie voor een ander tijdvak (lid 3)

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Doen van verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de kinderbescherming (artikel 2.4 lid 1 Jeugdwet 2015)

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Regisseur jeugdbescherming in de functie van voorzitter van het Jeugdbeschermingsplein Capelle-Krimpen;

De ambtelijk ondersteuner van het Jeugdbeschermingsplein Capelle-Krimpen.

Verseonnr. 618020

12

Bekrachtiging besluiten van directeur Stichting CJG inhoudende het op grond van de Jeugdwet vaststellen van de rechten en plichten van jeugdigen of hun ouders.

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd Maatschappelijke Zorg en Participatie

Verseonnr. 669540

13

Verlenen machtiging aan Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond voor het indienen van een verzoek bij de kinderrechter voor een gesloten plaatsing ex artikel 6.1.8, lid 1, van de Jeugdwet.

 

(plv)Algemeen Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd Frontlijn

Verseonnr. 669540