Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Mandaatregeling IJSSELgemeenten 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregeling IJSSELgemeenten 2016
CiteertitelMandaatregeling IJSSELgemeenten 2016
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat twee bijlagen: de lijst met Algemene mandaten en en de lijst Sociale Zaken

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 10:1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-2018Ondermandaatbesluit Algemeen directeur aan Afdelingshoofd, Afdelingshoofd aan Unithoofden en Consulenten Schuldhulpverlening.

28-03-2018

gmb-2018-112628

13-12-201729-03-2018Aanvulling

05-12-2017

Gemeenteblad 2017 nr. 218991

929642
02-06-201601-01-201613-12-2017nieuwe regeling

12-04-2016

Gemeenteblad, Jaargang 2016 nr. 69917

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling IJSSELgemeenten 2016

Het college van Capelle aan den IJssel maakt bekend dat het bestuur van IJSSELgemeenten in de vergadering van 6 april 2016 de Mandaatregeling IJSSELgemeenten 2016, alsmede de mandaatlijst Algemene mandaten en de Mandaatlijst Sociale Zaken heeft vastgesteld.

 

Het bestuur van IJSSELgemeenten;

overwegende dat het, uit het oogpunt van doelmatig en doeltreffend bestuur, en voor het efficiënt functioneren van IJSSELgemeenten gewenst is een mandaatregeling vast te stellen;

 

Gelet op de artikel 4 en 5 van de Gemeenschappelijke regeling IJSSELgemeenten 2016, artikel 5, lid 2, Organisatieverordening openbaar lichaam IJSSELgemeenten en de Algemene wet bestuursrecht;

het besluit van het college van Krimpen aan den IJssel van 15 december 2015, van Capelle aan den IJssel van 15 december 2015, met kenmerk 745270 en Zuidplas van 15 december 2015, met kenmerk A15.001972.

 

B E S L U I T :

 

het krachtens mandaat, volmacht of machtiging nemen van besluiten, verrichten van privaatrechtelijke rechtshandeling en verrichten van feitelijke handelingen, welke zijn vermeld op het bij deze regeling behorende mandaatlijsten, op te dragen aan het bestuur en hem de bevoegdheid te geven tot ondermandaat aan de directeur en de overige genoemde medewerkers, en

II. ten aanzien van de uitoefening van deze mandaten, volmachten en machtigingen de navolgende regeling vast te stellen, te weten:

Mandaatregeling IJSSELgemeenten 2016

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

b. volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

c. machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen te verrichten, geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde;

d. mandaatgever: het bestuursorgaan dat de bevoegdheid geeft om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen of bevoegdheden uit te oefenen;

e. gemandateerde: de medewerker, die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om in naam van de mandaatgever besluiten te nemen of bevoegdheden uit te oefenen;

f. mandaatregister: een overzicht van door de mandaatgever aan gemandateerde opgedragen bevoegdheden.

 

Artikel 2 Uitoefening bevoegdheden

1. Bij deze mandaatregeling behoren registers waarin de bevoegdheden staan die door het bestuur worden gemandateerd.

2. Het bestuur kan de door hem ontvangen bevoegdheden ondermandateren aan de directeur.

3. De directeur kan de door hem ontvangen bevoegdheden ondermandateren aan het afdelingshoofd.

4. Het afdelingshoofd kan de door hem ontvangen bevoegdheden ondermandateren aan de mandaatlijst opgenomen medewerkers.

5. Het mandaat omvat de bevoegdheid het besluit te ondertekenen.

6. Aan de in het mandaatregister aangegeven medewerkers wordt de bevoegdheid verleend voor de daarin genoemde taken, met inachtneming van de aangegeven beperkingen.

 

Artikel 3 Afwezigheid gemandateerde

1. Bij afwezigheid van een afdelingshoofd aan wie bij dit besluit bevoegdheden zijn gemandateerd, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door diens unithoofd(en). Bij afwezigheid van diens unithoofd(en) worden de bevoegdheden uitgeoefend door de directeur.

2. Bij afwezigheid van een unithoofd aan wie bij dit besluit bevoegdheden zijn (onder)gemandateerd, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door diens afdelingshoofd. Bij afwezigheid van het afdelingshoofd worden de bevoegdheden uitgeoefend door de algemeen directeur.

3. Bij afwezigheid van een medewerker aan wie bij dit besluit bevoegdheden zijn (onder)gemandateerd, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door diens unithoofd(en).

4. Bij afwezigheid van diens unithoofd(en) worden de bevoegdheden uitgeoefend door het afdelingshoofd. Bij afwezigheid van het afdelingshoofd worden de bevoegdheden uitgeoefend door de algemeen directeur.

 

Artikel 4 Algemene regels en uitzonderingen

1. Het mandaat omvat naast het nemen en ondertekenen van besluiten, ook het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid behoren, zoals:

a. het verstrekken van mondelinge of schriftelijke informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard;

b. het verzenden van ontvangstbewijzen;

c. het voeren van overige correspondentie (informatieverstrekking);

d. het vragen van adviezen en inwinnen van inlichtingen;

e. het verzorgen van publicaties.

2. Het mandaat is voorbehouden aan het algemeen bestuur indien:

a. mogelijke strijdigheid met de door mandaatgever vastgestelde beleidskaders/-regels en voorschriften aanwezig wordt geacht;

b. uit het besluit belangrijke juridische, organisatorische, politieke of publicitaire consequenties (kunnen) voortvloeien;

c. uit het besluit financiële consequenties voortvloeien die niet zijn opgenomen in de gespecificeerde ramingen van de begroting, dan wel wanneer de gespecificeerde ramingen van de begroting van IJSSELgemeenten worden overschreden. In dit geval meldt de directeur deze uitgaven zo spoedig mogelijk aan de voorzitter.

3. De gemandateerde neemt bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid de op die bevoegdheid van toepassing zijnde wetten, verordeningen, circulaires, beleidsregels of richtlijnen

in acht.

 

Artikel 5 Ondertekening

In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is genomen krachtens mandaat. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden:

Het college van burgemeester en wethouders [Krimpen] [Capelle],[Zuidplas]

namens deze:

(gevolgd door de functie en naam van de gemandateerde en zijn of haar handtekening en IJSSELgemeenten),

 

Artikel 6 Schakelbepaling volmachten en machtigingen

1. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan aan een

medewerker, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, volmacht verleent tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging verleent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

2. Met betrekking tot de formele handelingen voor de vestiging van een krediethypotheek of

pandrecht is de directeur bevoegd om extern volmacht te verlenen aan een medewerker van een notariskantoor.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

 

Artikel 8 Citeerwijze

Deze regeling wordt aangehaald als Mandaatregeling IJSSELgemeenten 2016.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur IJSSELgemeenten gehouden op 12 april 2016

De voorzitter, De secretaris,

 

Bijlage 1 Algemene Mandaten

 

 

 

Nr.

Taken/bevoegdheden

Gemandateerde

Gemandateerde

Onder

mandaat toegestaan aan

Onder

mandaat

toegestaan

aan

Beperkingen

Opmerkingen

1

Eenvoudige voorbereidings- en uitvoeringscorrespondentie (brieven die uitsluitend mededelingen, inlichtingen, informatie bevatten of een verzoek om nadere gegevens).

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

   

Alle medewerkers

 

Geldt ook voor het verstrekken van statistische gegevens en uitnodigingen voor vergaderingen en dergelijke.

Brieven mogen niet gericht zijn op enig rechtsgevolg dan wel een beleidsvoornemen weergeven.

 

2

Uitvoering begroting

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

   

Unithoofden

Conform de Regeling budgethouderschap

3

Uitvoeren van de Archiefwet.

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofd

 

 

4

Uitvoeren van de Wet openbaarheid van bestuur.

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofd

 

 

5

Uitvoeren van CAR/UWO.

Bestuur

Directeur

 

Afdelingshoofden

 

Unithoofden, alleen m.b.t. het uitvoeren van het seniorenbeleid volgens hoofdstuk 5 en 5a van de CAR/UWO

Directeur voert de Car/Uwo uit voor wat betreft de afdelings- en unithoofden.

H. 16 Car en de artikelen 8 /Uwo wordt uitgevoerd door de AD

m.u.v. de verantwoor-dingsprocedure van art.16:1, lid 3, welke wordt uitgevoerd door de afdelingshoofden.

 

6

Het uitvoeren van het arbobeleid voor de gemeentelijke organisatie.

 

Bestuur

Directeur

 

Afdelingshoofden

 

 

 

7

Vaststellen van de compe-tentieprofielen voor de functies in de gemeentelijke organisatie, alsmede het wijzigen van bestaande competentieprofielen en het vaststellen van de competentieprofielen voor nieuwe functies

Bestuur

Directeur

 

 

 

8

Vaststellen dwangsom bij niet tijdig beslissen (art. 4:17 en 4:18, 4:20 Awb).

 

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

 

 

 

9

Uitvoeren Agressieprotocol

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

 

 

 

10

Uitvoeren Conversietabel

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

 

 

 

11

Uitvoeren Gedragscode ambtelijke Integriteit

Bestuur

 

 

 

 

12

Uitvoeren Levensloopreglement gemeente Capelle aan den IJssel.

 

Bestuur

Directeur

 

Afdelingshoofden

 

Unithoofden

M.b.t. afdelingshoofden voert de directeur de regeling uit.

13

Regeling melding financiële belangen gemeente Capelle aan den IJssel

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

   

Unithoofden

 

14

Uitvoeren van het Besluit kostenvergoedingen gemeente Capelle aan den IJssel 2007

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

 

 

M.b.t. afdelingshoofden voert de directeur de regeling uit.

15

Uitvoeren van de Fietsregeling 2009.

 

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

 

Unithoofden

M.b.t. afdelingshoofden voert de directeur de regeling uit.

 

16

Uitvoeren van de Rechtspositieleidraad bij organisatieveranderingen 2007

 

Bestuur

Directeur

 

Afdelingshoofden

 

 

 

17

Uitvoeren Regeling buitengewoon verlof jeugd-, jongeren-, sport-, ouderen- en gehandicaptenwerk gemeente Capelle aan den IJssel 2012.

 

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

 

Unithoofden

M.b.t. afdelingshoofden voert de directeur de regeling uit.

 

18

Uitvoeren Regeling Gesprekkencyclus.

 

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

   

Unithoofden

Gesprekkencyclus afdelingshoofd door directeur.

Gesprekkencyclus unithoofd door afdelingshoofd.

Gesprekkencyclus medewerkers door unithoofd.

 

19

Uitvoeren gratificatieregeling bij pensionering 2009.

 

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

 

 

M.b.t. afdelingshoofden voert de directeur de regeling uit.

20

Uitvoeren Regeling bij Afscheid en Jubileum gemeente Capelle aan den IJssel 2012.

Bestuur

 

 

 

 

21

Uitvoeren Regeling Studiefaciliteiten gemeente Capelle aan den IJssel 2006.

Bestuur

Directeur

 

Afdelingshoofden

 

 

M.b.t. afdelingshoofden voert de directeur de regeling uit.

22

Uitvoeren Regeling Telewerken gemeente Capelle aan den IJssel 2003.

 

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

 

 

M.b.t. afdelingshoofden voert de directeur de regeling uit.

23

Uitvoeren Regeling werktijden Gemeente Capelle aan den IJssel 2010.

 

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofden

M.b.t. afdelingshoofden voert de directeur de regeling uit.

24

Uitvoeren  Regeling inconveniënten gemeente Capelle aan den IJssel 2008.

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

 

 

 

25

Uitvoeren Verordening toelage beschikbaarheidsdienst gemeente Capelle aan den IJssel 2002.

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

 

 

 

26

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid gemeente Capelle aan den IJssel

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

 

 

 

27

Privacyreglement e-mail en internetgebruik

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

 

 

 

28

Procedureregeling functiebeschrijving, functiewaardering en functie-indeling gemeente Capelle aan den IJssel 2008

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

 

 

 

29

Protocol rouwverwerking

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

 

 

 

30

Regeling bedrijfswagens

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

 

 

 

31

Regeling Melding Vermoeden Misstand gemeente Capelle aan den IJssel 2014

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

 

 

 

32

Regeling openbaarmaking

nevenfuncties van

ambtenaren bij de gemeente

Capelle aan den IJssel

 

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

 

 

 

33

Regeling schadevrij rijden

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

 

 

 

34

Regeling vakbondscontributie

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

 

 

 

35

Regeling vertrouwenspersoenen gemeente Capelle aan den IJssel 2009

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

 

 

 

36

Behandelen en het geven van een eindoordeel op ingediende klachten.

Bestuur

Directeur

 

Afdelingshoofden

 

 

Klachten tegen afdelingshoofden worden afgehandeld door de directeur.

Klachten tegen directeur worden afgehandeld door het Bestuur.

37

Openstellen van een vacature.

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

   

 

De vacature voor een afdelings- en unithoofd worden opengesteld door de directeur.

38

Aanstellen van een medewerker.

   

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

 

 

Afdelings- en unithoofden worden benoemd door de directeur.

 

39

Inhuren van externe adviseurs e.d. en uitzendkrachten.

 

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

 

 

 

40

Aangaan van stageovereenkomsten.

 

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

 

Unithoofden

 

41

Aangaan van detacheringsovereen-komsten.

 

Bestuur

Directeur

 

Afdelingshoofden

 

 

 

42

Het ondertekenen van uitnodigings- en afwijzingsbrieven in de preselectiefase bij aanbestedingen.

 

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofd

 

 

43

Te onderhandelen met inschrijvers in de preselectiefase bij aanbestedingen.

 

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofden

Medewerkers

Het afdelingshoofd wijst de medewerker aan.

 

44

Gunning van opdrachten/aanbestedingen en het afsluiten en ondertekenen van (raam)contracten voor werken, diensten en leveringen.

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

 

Unithoofden

Overeenkomstig het aanbestedingsprotocol van Capelle aan den IJssel

Unithoofd: enkelvoudig onderhands

 

Afdelingshoofd: meervoudig onderhands en nationaal bij diensten &

Leveringen

Directeur: nationaal bij Werken

Europees: Bestuur

De directeur respectievelijk het afdelingshoofd respectievelijk de afdelingscontroller in de gevallen waar het Landelijk Bureau BIBOB om advies is gevraagd geen gebruik mogen maken van hun (onder)mandaat om te besluiten op aanvragen voor een subsidie.

De directeur respectievelijk het afdelingshoofd respectievelijk het Unithoofd in de gevallen waar het Landelijk Bureau BIBOB om advies is gevraagd geen gebruik mogen maken van hun (onder)mandaat om te besluiten op aanvragen voor een verhuur- of pachtovereenkomst.

De directeur respectievelijk het afdelingshoofd respectievelijk het unithoofd in de gevallen waar het Landelijk Bureau BIBOB om advies is gevraagd geen gebruik mogen maken van hun (onder)mandaat om te besluiten tot een gunning van opdrachten/aanbestedingen het afsluiten en ondertekenen van raamcontracten voor werken, diensten en leveringen (volmacht)

45

Het aanvragen van vergunningen.

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofden

 

Unithoofden

 

46

Aangaan, beëindigen en ondertekenen van (ver)huurovereenkomsten.

 

Bestuur

Directeur

 

Afdelingshoofden

 

 

 

 

Vertegenwoordiging van het bestuur bij gerechtelijke instanties (8:23 Awb).

     

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofd

 

Alle medewerkers

Externen

Ter uitvoering van dit mandaat wordt voor de betreffende persoon een op naam gestelde schriftelijke machtiging opgesteld door het afdelingshoofd. Een doorlopende machtiging is tevens mogelijk.

De directeur wijst externen aan.

 

47

Vertegenwoordigen van het gemeentebestuur bij zittingen van de commissie bezwaarschriften.

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofd

 

Alle medewerkers

Externen

 

De directeur wijst de externen aan.

Het afdelingshoofd wijst de medewerker aan.

 

48

Doen van en vertegenwoordigen bij aangifte van een strafbaar feit.

 

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofd

 

 

Bevoegdheid burgemeester

49

Beslissen op verzoeken om schadevergoeding.

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofd

 

 

Maximaal toe te kennen bedrag is

€ 5000,--

Betreft de schade voortvloeiend uit een besluit niet de schade uit feitelijk handelen of nalaten van de gemeente,

 

50

Het vaststellen van een (standaard)formulier.

 

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofd

 

Unithoofd

 

51

Ondertekenen van de uitnodigings- en kennisgevingsbrieven voortvloeiend uit het toepassen van het Agressieprotocol.

Bestuur

Directeur

 

Afdelingshoofd

 

Unithoofd

 

52

Vertegenwoordigen van het bestuur bij mediation, het aanbieden van een mediationtraject aan (externe) partijen en het aanwijzen van medewerkers die aan de mediation deelnemen.

 

Bestuur

Directeur

 

 

 

53

Aanvragen van subsidies.

Bestuur

Directeur

 

 

 

54

Ontzegging aan een burger tot toegang tot het gemeentehuis Capelle aan den IJssel voor bepaalde tijd in verband met gepleegde agressie.

Bestuur

 Directeur

Afdelingshoofd

 

 

55

De melding als bedoeld in artikel 27 lid 1 van de Wbp, het nemen van beslissingen op verzoeken als bedoeld in de artikelen 30, derde lid, 35, 36 en 38, tweede lid, Wbp alsmede een beslissing naar aanleiding van de aantekening van verzet als bedoeld in de artikelen 40 of 41 Wbp

Bestuur

 Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofden

Besluit Capelle 16-02-2014

 

Bijlage 2 Sociale Zaken

 

 

 

 

Taken/bevoegdheden

Geman-

dateerde

Onder

mandaat toegestaan aan

Ondermandaat toegestaan aan

Ondermandaat toegestaan aan

Beperkingen en opmerkingen

  1

Uitvoeren van de Participatiewet

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd

Aangewezen medewerker

 

1. Het afdelingshoofd wijst de medewerker aan.

2. Alleen voorzover in deze lijst niet wordt afgeweken.

 

2

Verstrekken van de informatie zoals genoemd in artikel 78 Participatiewet.

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofd

 

 

3

Het aanwijzen van toezichthouders ex art. 76 a Participatiewet

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofd

 

 

4

Opleggen en invorderen van bestuurlijke boete op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ.

Bestuur

Directeur

 

Afdelingshoofd

Unithoofd

Aangewezen medewerker

 

Boetes boven de € 340,-- alleen door de sociaal rechercheurs en de fraudepreventiemedewerkers.

5

Het ondersteunen bij arbeidsinschakeling en aanbieden van voorzieningen (art. 7 Participatiewet).

Bestuur

Directeur

 

Afdelingshoofd

Unithoofd

Aangewezen medewerker

 

De bevoegdheid wordt beperkt tot het aangaan van verplichtingen tot € 5.000,--

6

Besluiten inzake het inzetten van instrumenten inzake arbeid en re-integratie.

Bestuur

Directeur

 

Afdelingshoofd

Unithoofd

Aangewezen medewerker

 

Aangaan van verplichtingen boven de € 5.000,-- na instemming unithoofd.

7

Het aangaan van overeenkomsten voortvloeiend uit aanbieden voorzieningen ex artikel 7 en  inzetten van instrumenten inzake arbeid en re-integratie

Bestuur

Directeur

 

Afdelingshoofd

Unithoofd

 

Unithoofd alleen voor enkelvoudig onderhandse aanbestedingen

Het verstrekken van een no-riskpolis.

Bestuur

Directeur

 

Afdelingshoofd

Unithoofd

Aangewezen medewerker

 

 

9

Uitvoeren IOAZ

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd

Aangewezen medewerker

 

 

10

Uitvoeren IOAW

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd

Aangewezen medewerker

 

 

11

Uitvoeren Wet op de lijkbezorging

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd

Aangewezen medewerker

 

Alleen voor Capelle aan den IJssel

12

Uitvoeren Wet SUWI

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd

Aangewezen medewerker

 

 

13

Uitvoeren Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd

Aangewezen medewerker

 

Uitvoering is gemandateerd aan Bureau Zelfstandigen Rotterdam

14 

Uitvoeren voorzieningenfonds

Bestuur

Directeur

 

Afdelingshoofd

Unithoofd

Aangewezen medewerker

 

Alleen cliënten gemeente Krimpen aan den IJssel

15

Uitvoeren Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen artikel 1.12 en 1.13

Bestuur

Directeur

 

Afdelingshoofd

Unithoofd

Aangewezen medewerker

 

 

16

Uitvoeren Wet Inburgering.

Bestuur

Directeur

 

Afdelingshoofd

Unithoofd

Aangewezen medewerker

 

 

17

Uitvoeren Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Bestuur

Directeur

 

Afdelingshoofd

Unithoofd

Aangewezen medewerker

 

 

18

Uitvoeren van art. 21 en 22 Wet op de lijkbezorging.

Bestuur

Directeur

 

Afdelingshoofd

Unithoofd

Aangewezen medewerker

 

Alleen gemeente Capelle aan den IJssel

19

Beslissen op basis van door het college vastgestelde bedragen ter zake van de Stichting

Vluchtelingenwerk

Bestuur

Directeur

 

Afdelingshoofd

Unithoofd

Aangewezen medewerker

 

Alleen cliënten Zuidplas

20

Vorderingen ex artikel 6:203 BW (onverschuldigde betaling) en besluiten tot het instellen van een gerechtelijke procedure voor de incasso en de tenuitvoerlegging van vonnissen.

 

Bestuur

Directeur

 

Afdelingshoofd

Unithoofd

Aangewezen medewerker

 

 

21 

Nemen van besluiten en het verrichten van uitvoeringhandelingen in het kader van:

a. artikel 285, eerste lid, onderdeel f, van de Faillissementswet;

b. artikel 284, vierde lid, van de Faillissementswet;

c. artikel 287, vierde lid, van de Faillissementswet.

 

Bestuur

Directeur

 

Afdelingshoofd

Unithoofd

Aangewezen medewerker

 

Consulenten schuldhulpverlening zijn aangewezen bij besluit van 28-03-2018. 

22

Het op grond van artikel 4:57 Awb terugvorderen of verrekenen van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen (lid 1), het invorderen van deze bedragen bij dwangbevel (lid 2) alsmede het terug te vorderen bedrag verrekenen met een aan dezelfde subsidieontvanger voor dezelfde activiteiten verstrekte subsidie voor een ander tijdvak (lid 3).

Bestuur

Directeur

 

Afdelingshoofd

 

 

23

Algemene wet bestuursrecht voor zover van toepassing

Bestuur

Directeur

Afdelingshoofd

Unithoofd

Aangewezen medewerker