Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Verordening naamgeving en nummering (adressen) Capelle aan den IJssel 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening naamgeving en nummering (adressen) Capelle aan den IJssel 2018
CiteertitelVerordening naamgeving en nummering (adressen)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-10-2018nieuwe regeling

08-10-2018

gmb-2018-214722

1034916

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening naamgeving en nummering (adressen) Capelle aan den IJssel 2018

 

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en artikel 149 van de Gemeentewet;

gezien het advies van de commissie Stadsontwikkeling en -Beheer;

besluit de volgende verordening vast te stellen:

Verordening naamgeving en nummering (adressen) Capelle aan den IJssel 2018.

 

Artikel 1  Definities

 • 1.

  In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  adres;

 • b.

  ligplaats;

 • c.

  openbare ruimte;

 • d.

  pand;

 • e.

  standplaats;

 • f.

  verblijfsobject;

 • g.

  woonplaats;

dat wat daaronder wordt verstaan in de Wet basisregistratie adressen en gebouwen.

 • 2.

  In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verder verstaan onder:

 • a.

  nummeraanduiding: dat wat daaronder wordt verstaan in de Wet basisregistratie adressen

 • b.

  rechthebbende: een ieder die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht of een persoonlijk recht zodanig beschikking heeft over een onroerende zaak dat hij naar burgerlijk recht bevoegd is om in die zaak te handelen zoals in de verordening is voorgeschreven, alsmede de beheerder.

 

Artikel 2 Naamgeving woonplaatsen en openbare ruimte

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen de grens en de naam van een of meer woonplaatsen vast en kunnen deze in wijken verdelen conform de eisen die het Centraal Bureau voor de Statistiek aan deze verbindt.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kennen per woonplaats namen toe aan delen van de openbare ruimte en zo nodig aan gemeentelijke gebouwen en bouwwerken.

 • 3.

  Onder vaststellen, verdelen en toekennen als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken daarvan.

 

Artikel 3 Nummering objecten

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen de lig- en standplaatsen vast.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kennen nummeraanduidingen toe aan verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen.

 • 3.

  Zij bepalen de afbakening van panden, verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen.

 • 4.

  De toekenning of afbakening, bedoeld in het tweede en derde lid, kan ook op voor personen toegankelijke objecten, niet zijnde verblijfsobjecten worden toegepast.

 • 5.

  Onder vaststellen, toekennen en bepalen als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken daarvan.

 

Artikel 4 Aanbrengen aanduiding

 • 1.

  De door burgemeester en wethouders aan de openbare ruimte of een gedeelte daarvan toegekende namen, bedoeld in artikel 2, worden door of in opdracht van de gemeente blijvend zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse aangebracht.

 • 2.

  De door burgemeester en wethouders aan een object toegekende nummers, bedoeld in artikel 3, tweede en vierde lid, worden daaraan op doeltreffende wijze aangebracht.

 • 3.

  Het is eenieder die daartoe niet bevoegd is verboden namen aan de openbare ruimte of delen daarvan, dan wel nummers aan een pand of verblijfsobject, of lig- of standplaats toe te kennen door deze op zichtbare wijze aan te brengen.

 

Artikel 5 Gedoogplicht naamaanduiding

 • 1.

  Als burgemeester en wethouders het nodig oordelen dat de door hen toegekende aanduidingen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, aan een bouwwerk, gebouw, muur, paal, schutting of een andere soort terreinafscheiding worden aangebracht, draagt de rechthebbende er zorg voor dat de hier bedoelde aanduidingen vanwege of op verzoek en overeenkomstig de aanwijzingen van burgemeester en wethouders worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2.

  Als burgemeester en wethouders het nodig oordelen een naamaanduiding, waarop de vervallen naam is doorgehaald, gedurende ten hoogste een jaar naast de naamaanduiding met de nieuwe naam te handhaven laat de rechthebbende dit toe.

 • 3.

  De rechthebbende draagt er voor dat de in het eerste en tweede lid bedoelde aanduidingen vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijven.

 Artikel 6 Aanbrengplicht nummeraanduiding

 • 1.

  Tenzij burgemeester en wethouders anders hebben besloten, draagt de rechthebbende van een object er zorg voor dat de nummers, bedoeld in artikel 3, tweede lid, worden aangebracht overeenkomstig het krachtens artikel 7 bepaalde.

 • 2.

  De rechthebbende draagt er zorg voor dat de nummers binnen vier weken na kennisgeving van het besluit van burgemeester en wethouders zijn aangebracht.

 • 3.

  Als een verblijfsobject, lig- of standplaats nog niet gereed is gekomen, wordt het nummer binnen vier weken na het gereedkomen daarvan aangebracht.

 • 4.

  Als burgemeester en wethouders het nodig oordelen een nummeraanduiding, waarop het vervallen nummer is doorgehaald, gedurende ten hoogste een jaar naast de nummeraanduiding met het nieuwe nummer te handhaven laat de rechthebbende dit toe of geeft de rechthebbende daaraan uitvoering.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen de in het tweede en derde lid genoemde termijnen verlengen.

 

Artikel 7 Nadere regels

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen over het proces en de wijze van:

 • a.

  naamgeving en begrenzing van woonplaatsen, wijken, buurten en bouwblokken;

 • b.

  naamgeving en begrenzing van de openbare ruimte;

 • c.

  nummering van verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen;

 • d.

  opmaak van formulieren, besluiten en verklaringen.

 • 2.

  De nadere regels zijn niet strijdig met het Convenant inzake postcodes.

 •  

Artikel 8 Handhaving

 • 1.

  Overtreding van artikel 4, tweede en derde lid, artikel 5 en artikel 6, eerste tot en met vierde lid, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

 • 2.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening is belast de BAGbeheerder.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als:Verordening naamgeving en nummering (adressen).

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 oktober 2018,

de griffier, de voorzitter,