Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Subsidieregeling Stimulering Vrijwilligerswerk Capelle aan den IJssel 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Stimulering Vrijwilligerswerk Capelle aan den IJssel 2019
CiteertitelSubsidieregeling Stimulering Vrijwilligerswerk Capelle aan den IJssel 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

06-11-2018

gmb-2018-243343

1017250

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Stimulering Vrijwilligerswerk Capelle aan den IJssel 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den IJssel 2017 (ASV);

overwegende dat:

- het college op basis van artikel 3 van de ASV bij subsidieregeling vaststelt welke activiteiten i n aanmerking kunnen komen voor subsidie;

- het college op basis van artikel 3 van de ASV bij subsidieregeling tevens kan bepalen welke doelgroepen in aanmerking komen voor subsidie;

- de ASV op het verstrekken van subsidies van toepassing is, voor zover daarvan niet bij subsidieregeling wordt afgeweken;

- de ASV op onderdelen bij subsidieregeling kan worden aangevuld.

Besluit vast te stellen de Subsidieregeling Stimulering Vrijwilligerswerk Capelle aan den IJssel 2019.

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

a. Vrijwilligersorganisatie: een rechtspersoon die activiteiten uitvoert in de gemeente

Capelle aan den IJssel en voor het uitoefenen van al zijn activiteiten geheel of in grote mate afhankelijk is van vrijwilligers.

b. Vrijwilliger: een persoon aangesloten bij een vrijwilligersorganisatie, die belangeloos en onbetaald structureel activiteiten verricht die ten goede komen aan de Capelse inwoners of de Capelse samenleving.

 

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is alleen van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor het in artikel 3 bedoelde doel.

 

Artikel 3. Doel

1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt ten behoeve van het stimuleren van vrijwilligerswerk door vrijwilligersorganisaties binnen de gemeente.

2. De subsidie dient ten goede te komen aan de vrijwilligers die zijn aangesloten bij de vrijwilligersorganisatie die de subsidie ontvangt.

 

Artikel 4. Subsidieontvanger

1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon die vrijwilligersorganisatie is, met uitzondering van:

a. een vrijwilligersorganisatie met een politieke, levensbeschouwelijke of beroepsgerichte doelstelling, waarvan de activiteiten zich beperken tot gelijkdenkenden;

b. een vrijwilligersorganisatie met een commerciële doelstelling.

 

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

1. De hoogte van de subsidie bedraagt € 46,- per vrijwilliger. Dit bedrag wordt niet jaarlijks geïndexeerd.

2. Voor een organisatie met een recreatief of op ontspanning gericht doel wordt de subsidie verstrekt voor maximaal 10% van het aantal personen dat bij de organisatie is aangesloten.

 

Artikel 6. Aanvraag

1. Bij een aanvraag om subsidie legt de aanvrager, in afwijking van artikel 6, tweede lid, van de ASV, de volgende gegevens over:

a. een lijst van namen, woonplaatsen, leeftijden, handtekeningen, gewerkte uren en een korte functieomschrijving van de vrijwilligers waarvoor een subsidie wordt gevraagd;

b. indien de aanvraag een organisatie met een recreatief of op ontspanning gericht doel betreft:  een opgave van het aantal personen dat bij de organisatie is aangesloten;

c. een beschrijving van de manier waarop de subsidie zal worden aangewend.

 

Artikel 7. Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 7, tweede lid, van de ASV moet een aanvraag om een subsidie worden ingediend voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het gemeentelijke begrotingsjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Artikel 8. Verantwoording

1. Als de subsidie is verstrekt voor maximaal 49 vrijwilligers, is de organisatie vrij om de subsidie aan te wenden op de manier die bij de aanvraag is vermeld en hoeft zij hierover geen verantwoording af te leggen.

2. Als de subsidie is verstrekt voor 50 of meer vrijwilligers, dient de organisatie de manier waarop de subsidie is aangewend te verantwoorden in de jaarstukken of in een ander schriftelijk document en deze verantwoording aan het college ter hand te stellen.

3. De verantwoording genoemd in het tweede lid dient uiterlijk op 1 april van het jaar dat volgt op het betrokken subsidiejaar te worden ingediend

 

Artikel 9. Verplichtingen

1. Subsidieontvangers die activiteiten ontplooien met of voor kinderen dienen een beleid te voeren, gericht op het waarborgen van een veilige omgeving voor kinderen.

2. Bij de subsidieverlening kunnen aan de subsidieontvanger nog andere dan de in het vorige lid vermelde verplichtingen worden opgelegd.

 

Artikel 10. Slotbepalingen

1. De Subsidieregeling Stimulering Vrijwilligerswerk Capelle aan den IJssel 2016 wordt ingetrokken.

2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2019.

3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Stimulering Vrijwilligerswerk 2019.

 

Capelle aan den IJssel, 6 november 2018.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

drs. A. de Baat mr. P. Oskam

 

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling bevat op onderdelen specifieke aanvullingen of wijzigingen op de ASV.

Ter informatie wordt opgemerkt dat de gemeente een collectief verzekeringspakket heeft afgesloten ten behoeve van alle vrijwilligers die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten ten behoeve van anderen of de samenleving en waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Het collectief verzekeringspakket bestaat uit:

- een ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers;

- een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers;

- een rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers;

- een aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen;

- een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders rechtspersonen;

- een verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen.

Het gaat hierbij om een secundaire verzekering. Dit betekent dat deze verzekering alleen van kracht is, voor zover de schade niet is gedekt door een andere verzekering al dan niet van oudere datum.

Een vrijwilligersorganisatie kan gebruik maken van deze collectieve verzekering voor de bij haar aangesloten vrijwilliger(s). Het is niet nodig vrijwilligers aan te melden voor de verzekering. Ook hoeft geen urenregistratie te worden bijgehouden. Niet verzekerd zijn:

- de vrijwillige politie en de vrijwillige brandweer, vanwege speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen;

- vrijwilligers die actief zijn voor een Vereniging van Eigenaren of een huurdersvereniging, omdat deze organisaties het eigen belang tot doel hebben en niet een maatschappelijk belang;

- vrijwilligers die zich op individuele basis inzetten, zonder dat sprake is van enig organisatorisch verband.

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Uit artikel 1 sub a blijkt dat organisaties waarbij vrijwilligers ingezet worden als aanvulling op de dienstverlening niet voor subsidie op grond van deze subsidieregeling in aanmerking komen.

Vrijwilligers zijn bij deze organisaties onderdeel van de bedrijfsvoering. Zij ontlasten het personeel.

De betreffende organisaties dienen de kosten voor de vrijwilligers mee te nemen in hun totale lasten.

Vrijwilligers zoals bedoeld in artikel 1 sub b kunnen mensen zijn die zich één week per jaar zeven dagen inzetten, maar het kunnen ook mensen zijn die eenmaal per maand iets doen voor een organisatie. Vrijwilligers moeten wel bekend zijn en geregistreerd staan als vrijwilliger binnen de organisatie waar zij hun werkzaamheden verrichten. De werkzaamheden welke de vrijwilliger uitvoert kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn, bijvoorbeeld mensen verzorgen, een bestuursfunctie vervullen, chauffeur zijn of de plantsoenen bijhouden.

 

Artikel 2. Toepassingsbereik

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

 

Artikel 3. Doel

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

 

Artikel 4. Subsidieontvanger

Op grond van artikel 3 van de ASV bepaalt het college, voor zover van toepassing in een subsidieregeling, tevens welke doelgroepen voor subsidie in aanmerking komen. In dit artikel wordt voor de Subsidieregeling Stimulering Vrijwilligerswerk vastgelegd aan welke partijen een subsidie kan worden verstrekt.

 

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 6. Aanvraag

De aanvrager moet bij de aanvraag beschrijven hoe het subsidiebedrag besteed zal worden. Het is aan de vrijwilligersorganisatie om te bepalen voor welke activiteit zij de subsidie willen gebruiken, mits zij ten goede komt aan alle vrijwilligers binnen de organisatie. Wanneer alle vrijwilligers liever een onkostenvergoeding ontvangen dan bijvoorbeeld een jaarlijks cadeau, is dit geoorloofd. Vrijwilligers van de betreffende organisatie dienen op de hoogte te zijn van deze subsidie en waar het geld voor gebruikt wordt. De subsidie mag niet ten goede komen aan slechts enkele vrijwilligers of besteed worden aan onkosten die niet direct de vrijwilligers aangaan.

 

Artikel 7. Aanvraagtermijn

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

 

Artikel 8. Verantwoording

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

 

Artikel 9. Verplichtingen

Een belangrijk aspect van het creëren van een veilige omgeving voor kinderen is het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij de invulling van het beleid, dat erop gericht is om een veilige omgeving voor kinderen te waarborgen, kan gedacht worden aan het vragen van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) van medewerkers die met kinderen werken. Tevens kan gebruik worden gemaakt van de toolkit en het stappenplan zoals omschreven op de website www.inveiligehanden.nl.

 

Artikel 10. Slotbepalingen

Dit artikel spreekt voor zichzelf.