Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Beleidsregels toewijzing woonwagenstandplaatsen Capelle aan den IJssel 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels toewijzing woonwagenstandplaatsen Capelle aan den IJssel 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2018nieuwe regeling

25-09-2018

gmb-2018-243503

1044089

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels toewijzing woonwagenstandplaatsen Capelle aan den IJssel 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende Beleidsregels toewijzing woonwagenstandplaatsen Capelle aan den IJssel 2018

 

HOOFSTUK I ALGEMEEN

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a. standplaats:

standplaats, zijnde een kavel die is bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, van andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten;

b. woonwagen:

een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaatsen dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst. De woonwagen moet voldoen aan de maatvoering zoals deze geldt voor de desbetreffende standplaats volgens het bestemmingsplan van de gemeente Capelle aan den IJssel;

c. bloedverwanten:

1ste graad: (adoptie)ouders, (adoptie)kinderen. 2e graad: grootouders, kleinkinderen, broers en zussen. 3e graad: overgrootouders; achterkleinkinderen; neven en nichten (kinderen van broers of zussen); ooms en tantes (broers of zussen van de ouders).4e graad: betovergrootouders, achterneven en achternichten (kleinkinderen van broers of zussen), neven en nichten (kinderen van broers of zussen van de ouders), oudooms en oudtantes (ooms en tantes van de ouders).

d. Woningcorporatie Havensteder:

Eigenaar, beheerder en exploitant van de woonwagenlocatie in Capelle aan den IJssel.

e. Nijbod Consultancy:

partij aan wie woningcorporatie Havensteder opdracht heeft verstrekt om het beheer van de woonwagenlocatie en het belangstellingsregister in Capelle aan den IJssel uit te voeren.

 

Artikel 2 Afstammingsbeginsel

In eerste instantie worden (voormalige) woonwagenbewoners in staat gesteld een woonwagen te huren. De (voor)ouders of betrokkene zelf moet in een woonwagen zijn geboren of er ooit hebben gewoond.

 

HOOFSTUK II BELANGSTELLINGSREGISTER

Artikel 3 Belangstellingsregister

1. Woningcorporatie Havensteder is verantwoordelijk voor het belangstellingsregister.

2. Naast het registeren van belangstellenden voor een woonwagenstandplaats wordt het register tevens gebruikt om de behoefte aan standplaatsen in beeld te brengen.

 

Artikel 4 Inschrijving belangstellingsregister

Om op het belangstellingsregister te kunnen worden geplaatst moeten personen:

1. voldoen aan het eerdergenoemde “Afstammingsbeginsel” (aantoonbaar door middel van uittreksel bevolkingsregister, geboorteakte, trouwboekje);

2. meerderjarig zijn en de Nederlandse nationaliteit bezitten of op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander worden behandeld;

3. zelf op de standplaats komen te wonen. Onderverhuur is niet toegestaan;

4. beschikken, dan wel, conform de termijnen die in de Wabo worden gehanteerd, kunnen beschikken over een voor de betreffende standplaats geschikte woonwagen, waarvoor op basis van het vigerende bestemmingsplan (al dan niet via een vrijstellingsprocedure) een omgevingsvergunning kan worden verleend;

5. schriftelijk kenbaar maken dat men zich wil inschrijven in het belangstellingsregister.

De belangstellende wordt schriftelijk geïnformeerd over de registratie (met inschrijfdatum) in het belangstellingsregister. De belangstellende wordt uit het register verwijderd als hem/haar een standplaats wordt toegewezen en hij/zij deze ook daadwerkelijk accepteert, bij het verlaten van de gemeente Capelle aan den IJssel of bij overlijden.

 

HOOFSTUK III TOEWIJZING WOONWAGENSTANDPLAATSEN

 

Artikel 5 Bekendmaking vrijkomende woonwagenstandplaats

Bij het beschikbaar komen of zijn van een standplaats schrijft Nijbod Consultancy, namens woningcorporatie Havensteder, de personen aan die in het belangstellingsregister staan geplaatst, met het verzoek binnen 2 weken schriftelijk kenbaar te maken dat men geïnteresseerd is in het huren van een standplaats.

 

Artikel 6 Volgordebepaling en toewijzing

Om in aanmerking te komen voor een standplaats dient men:

1. ingeschreven te staan in het belangstellingsregister;

2. tijdig hebben gereageerd op de bekendmaking dat er een standplaats is vrijgekomen voor (ver)huur.

Vrijkomende standplaatsen worden toegewezen aan de hand van de volgende voorrangsregels en volgorde:

1. woonwagenbewoner(s) die op een woonwagenlocatie in Capelle aan den IJssel woont dan wel wonen, in het bezit is/zijn van een huurcontract en de standplaats moet ontruimen vanwege opheffing of verkleining van die locatie;

2. jongeren van 18 tot 30 jaar die nog bij hun ouders in de woonwagen op de woonwagenlocatie in Capelle aan den IJssel wonen;

3. eerste- en tweedegraads bloedverwanten van de zittende huurder(s) die ten tijde van het beschikbaar komen van de standplaats al ten minste één jaar op de betreffende locatie als inwonende verblijven;

4. voormalige bewoner die ten tijde van het beschikbaar komen van de standplaats niet (meer) op de betreffende locatie verblijft, echter daar in het verleden wel heeft gewoond;

5. eerste-, tweede- en derdegraads bloedverwanten van een (voormalige) bewoner van de woonwagenlocatie;

6. overige, nu in een woning wonende, woonwagenbewoners in Capelle aan de IJssel, die voor een standplaats in aanmerking komen;

7. overige belangstellenden voor een woonwagenstandplaats;

8. bij gelijke geschiktheid vindt toewijzing in eerste instantie plaats op basis van datum inschrijving.  Is de datum van inschrijving gelijk dan toewijzing op basis van loting.

Woningcorporatie Havensteder kan in gevallen, waarin deze beleidsregels naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leiden, ten gunste van een belanghebbende van deze beleidsregels afwijken.

 

Artikel 7 Te overleggen gegevens

Om in aanmerking te komen voor een standplaats dienen de volgende gegevens te worden overlegd:

a. en geldig identiteitsdocument waarin is opgenomen de naam, contactgegevens, leeftijd en, nationaliteit en een uittreksel van Gemeentelijk Basis Administratie (GBA);

b. het aantal personen dat deel uitmaakt van het huishouden dat de woonruimte zal betrekken;

c. bescheiden aan de hand waarvan het inkomen van de aanvrager kan worden vastgesteld, te weten:

• een inkomensverklaring (IB60-verklaring);

• een afschrift van een recente salarisstrook of een afschrift van een bewijs van uitkering;

d. Indien van toepassing, een positieve verhuurdersverklaring van de voormalige verhuurder.

 

Artikel 8 Toewijzing en huurovereenkomst

1. Woningcorporatie Havensteder biedt een huurovereenkomst voor de woonwagenstandplaats aan als wordt voldaan aan het gestelde in Hoofdstukken I, II en III.

2. De huurovereenkomst komt pas tot stand nadat deze door beide partijen voor akkoord is getekend.

 

Artikel 9 Citeertitel en inwerkingtreding

1. Deze regels kunnen worden aangehaald als de “Beleidsregels toewijzing woonwagenstandplaatsen Capelle aan den IJssel 2018”.

2. Deze regels treden in werking op de dag na de bekendmaking.

 

Capelle aan den IJssel, 25 september 2018.

Het college van burgemeesters en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

drs. A. de Baat mr. P. Oskam