Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2019
CiteertitelVerordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 255 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

17-12-2018

gmb-2019-2858

1055942

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2019

 

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelet op het bepaalde in artikel 255 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende:

 

Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen.

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen zijn op grond van artikel 255 van de Gemeentewet, de bepalingen in de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling 1990, overeenkomstig van toepassing.

 

Artikel 2 Toepassing

1. De kwijtscheldingsregeling vindt alleen toepassing met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verschuldigd door een natuurlijk persoon die geen bedrijf of niet zelfstandig een beroep uitoefent.

2. In afwijking van het eerste lid, worden, bij het indienen van een verzoek om kwijtschelding door een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent waarbij de gemeentelijke belastingen geen verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep, de afdelingen 1, 2 en 5 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing verklaard.

 

Artikel 3 Belastingen waar kwijtschelding voor mogelijk is

Kwijtschelding is uitsluitend mogelijk van:

a. de afvalstoffenheffing;

b. de rioolheffing gebruikersdeel;

c. de hondenbelasting ter zake van de eerste hond.

 

Artikel 4 Geen kwijtschelding

Geen kwijtschelding wordt verleend voor andere heffingen dan genoemd in artikel 3.

 

Artikel 5 Kosten van bestaan

1. Bij de beoordeling van de kosten van bestaan wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a. en b. van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100% (bijstandsnorm).

2. In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100% van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

 

Artikel 6 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

 

Artikel 7 Versnelde en ambtshalve kwijtschelding

1. Op basis van de versnelde procedure wordt voor degene die een aanvraag doet om in aanmerking te komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding, door middel van bestandsvergelijking tussen de gemeente, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Belastingdienst, de Basisregistratie personen (BRP) en de Dienst Wegverkeer (RDW) nagegaan of betrokkene voor het lopende jaar in aanmerking komt voor kwijtschelding. De bestandsvergelijking wordt uitgevoerd door de Stichting Inlichtingenbureau.

2. Voor degene die in het voorafgaande belastingjaar in aanmerking is gekomen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding, kan door middel van bestandsvergelijking tussen de gemeente, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Belastingdienst, de Basisregistratie personen (BRP) en de Dienst Wegverkeer (RDW) worden nagegaan of betrokkene wederom voor aankomende belastingjaar in aanmerking komt voor kwijtschelding. De bestandsvergelijking wordt uitgevoerd door de Stichting Inlichtingenbureau.

3. Degene die op 1 januari van het belastingjaar een uitkering ontvangt van de afdeling Sociale zaken kan op basis van bestandsuitwisseling in aanmerking komen voor geautomatiseerde kwijtschelding. Voor deze categorie zal door middel van bestandsvergelijking tussen de gemeente, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Belastingdienst, de Basisregistratie personen (BRP) en de Dienst Wegverkeer (RDW) worden nagegaan of betrokkene in aanmerking komt voor kwijtschelding. De bestandsvergelijking wordt uitgevoerd door de Stichting Inlichtingenbureau.

4. Degene die in aanmerking komt voor de geautomatiseerde kwijtschelding, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, dient voorafgaande aan de toetsing schriftelijk toestemming te verlenen om het recht op kwijtschelding geautomatiseerd vast te (laten) stellen.

5. Over de toewijzing of afwijzing van de kwijtscheldingstoets wordt betrokkene schriftelijk door de gemeente geïnformeerd.

6. Na een afwijzing via de versnelde procedure, dan wel ambtshalve kwijtschelding is het voor betrokkene alsnog mogelijk een regulier schriftelijk kwijtscheldingsverzoek te doen.

 

Artikel 8 Aanvraagformulier

1. Een verzoek volgens de versnelde procedure kan via het digitale gemeenteloket (E-loket) of door middel van een daarvoor bestemd vereenvoudigd formulier worden ingediend. In afwijking hiervan kan, indien hier aanleiding voor bestaat, door de Invorderingsambtenaar besloten worden dat de aanvraag alsnog op de in het tweede lid bedoelde reguliere wijze moet worden ingediend.

2. Een regulier verzoek om kwijtschelding moet worden ingediend op het daarvoor bestemde formulier en onder de gelijktijdige verstrekking van de voor de beoordeling van het verzoek benodigde gegevens en bescheiden.

3. Indien een aanvraagformulier onvolledig wordt terugontvangen of de gevraagde gegevens en/of bescheiden niet zijn bijgevoegd, wordt de aanvrager eenmaal schriftelijk in de gelegenheid gesteld de stukken alsnog te completeren en wel binnen twee weken. Wordt daaraan niet voldaan, dan wordt het verzoek zonder verdere beoordeling afgewezen.

4. Worden na een besluit als bedoeld in het derde lid alsnog de aanvullende gegevens en/of bescheiden geleverd, wordt pas een beslissing over kwijtschelding genomen nadat daartoe eerst een nieuw verzoek is ingediend.

 

Artikel 9 Nadere regels

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels geven omtrent de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid.

 

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2019.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

De "Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke heffingen 2018" van 18 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op verzoeken om kwijtschelding die vóór die datum zijn ingediend.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van bekendmaking.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2018,

de griffier, de voorzitter,