Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2018
CiteertitelLegesverordening 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156 van de Gemeentewet
 2. artikel 229 van de Gemeentewet
 3. artikel 2 van de Paspoortwet
 4. artikel 7 van de Paspoortwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201801-01-201801-01-20191e wijziging (tarieventabel 2.1.1.4; 2.3.3.6; 2.3.4.6; 2.13.1 en 2.13.2

18-06-2018

gmb-2018-143669

RIS 785
01-01-201806-07-2018Nieuwe regeling

18-12-2017

gmb-2017-228630

RIS 700

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018

De raad van de gemeente Dalfsen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2017, nummer 700;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onder b, van de Gemeentewet, en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A) en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de “Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van aanvragen van:

 • a.

  verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

 • d.

  in de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen die na tevoren reeds verleend, doch vervallen respectievelijk ingetrokken te zijn andermaal verleend worden en die welke dienen ter vervanging van dezelfde doch voor bepaalde proeftijd verleende vergunningen, één en ander indien geen uitbreiding of verandering van de oorspronkelijke aanvraag heeft plaatsgehad, noch geheel of gedeeltelijk terugbetaling heeft plaatsgevonden van de voor de eerste vergunning geheven leges;

 • e.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • f.

  een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor een object met een monumentenstatus waarvoor geldt dat indien het object geen monumentenstatus bezat eveneens geen leges verschuldigd waren;

 • g.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlenging of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijk kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen

 

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst, wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling;

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag

 

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.6 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Legesverordening 2017”, alsmede de “1e, 2e en 3e wijziging op de Legesverordening 2017” worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing met dien verstande dat deze van toepassing blijft op de belastbare feiten welke zich vóór die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking;

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018;

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2018".

 

TARIEVENTABEL

 

Tarieventabel, behorende bij de “Legesverordening 2018”.

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap op:

 

 

1.1.1

werkdagen met uitzondering van de maandag- en dinsdagochtend om 9.00 uur, indien de voltrekking plaatsvindt in de trouwzaal van het gemeentehuis

 

 

1.1.2

werkdagen indien de voltrekking plaatsvindt in het gemeentehuis of het servicepunt Nieuwleusen

263,70

 

1.1.3

werkdagen indien de voltrekking plaatsvindt op een door de aanvragers bepaalde locatie naar keuze niet zijnde de door de gemeente hiertoe aangewezen ruimten

334,65

1.1.4

zaterdag op de tijden zoals genoemd in het Reglement burgerlijke stand

 

 

1.1.5

zaterdag indien de voltrekking plaatsvindt in het gemeentehuis of het servicepunt Nieuwleusen

498,60

 

1.1.6

zaterdag indien de voltrekking plaatsvindt op een door de aanvragers bepaalde locatie naar keuze niet zijnde de door de gemeente hiertoe aangewezen ruimten

437,70

1.2

Het tarief bedraagt:

 

 

1.2.1

indien het huwelijk of de registratie van een partnerschap binnen 3 tot 1 maand vóór het tijdstip van voltrekking wordt geannuleerd

101,00

1.2.2

indien het huwelijk of de registratie van een partnerschap binnen 1 maand vóór het tijdstip van voltrekking wordt geannuleerd

151,50

1.2.3

indien het gratis huwelijk of de registratie van een partnerschap binnen 3 tot 1 maand vóór het tijdstip van voltrekking wordt geannuleerd

25,25

1.2.4

indien het gratis huwelijk of de registratie van een partnerschap binnen 1 maand vóór het tijdstip van voltrekking wordt geannuleerd

50,50

1.2.5

Eenmalig kan de voltrekkingsdatum, het tijdstip of de locatie tot 3 maanden

voor het huwelijk of de registratie van een partnerschap kosteloos gewijzigd worden, daarna wordt het volgende tarief aan wijzigingskosten in rekening gebracht

45,45

1.3

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige

23,65

1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:

 

 

1.4.1

een trouwboekje of een partnerschapsboekje

25,10

1.4.2

een duplicaat van het trouw- of het partnerschapsboekje

25,10

1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

11,60

1.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

1.7

Het tarief genoemd in artikel 1.1.3, 1.1.6 wordt verhoogd met het bedrag van

52,00

 

indien de voltrekking plaatsvindt tussen 17.00 en 20.00 uur.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

65,30

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

52,00

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

65,30

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

52,00

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

65,30

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

52,00

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

52,00

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

51,05

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

29,05

1.2.6

 

 

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

47,55

1.2.7

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1 t/m 1.2.6 worden vermeerderd met:

 

 

1.2.7.1

voor het laten bezorgen van één reisdocument of Nederlandse identiteitskaart voor één persoon op het huisadres of het werkadres bedraagt het tarief

4,50

1.2.7.2

voor het gelijktijdig laten bezorgen van meerdere reisdocumenten en/of Nederlandse identiteitskaarten en/of rijbewijzen voor een gezin of samenlevingsvorm op hetzelfde adres en op hetzelfde tijdstip bedraagt het tarief per document

3,00

1.2.7.3

Voor de onderdelen 1.2.7.1 en 1.2.7.2 dienen bij het uitreiken van de documenten alle betreffende personen aanwezig te zijn. Bovendien geldt voor onderdeel 1.2.7.2 dat alle aanvragen op hetzelfde tijdstip ingediend dienen te worden.

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

39,45

1.3.2

Vervallen

 

 

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een spoedaanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

34,10

1.3.4

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.3.1 en 1.3.3 worden vermeerderd met:

 

 

1.3.4.1

voor het laten bezorgen van één rijbewijs voor één persoon op het huisadres of het werkadres bedraagt het tarief

4,50

1.3.4.2

voor het gelijktijdig laten bezorgen van meerdere rijbewijzen en/of reisdocumenten en/of Nederlandse identiteitskaarten voor een gezin of samenlevingsvorm op hetzelfde adres en op hetzelfde tijdstip bedraagt het tarief per document

3,00

1.3.4.3

Voor de onderdelen 1.3.4.1 en 1.3.4.2 dienen bij het uitreiken van de documenten alle betreffende personen aanwezig te zijn. Bovendien geldt voor onderdeel 1.2.7.2 dat alle aanvragen op hetzelfde tijdstip ingediend dienen te worden.

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

5,30

1.4.2.2

het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het eenmalig verstrekken van een overzicht door middel van het geautomatiseerde systeem:

 

 

 

tot 100 verstrekkingen

50,15

 

voor elke verstrekking meer, per verstrekking

0,45

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan, één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

5,30

1.4.5

Vervallen.

 

 

1.4.6

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

15,60

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet (Stb. 1989, 423)

5,30

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens bij verstrekking op papier, per pagina

 

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

0,20

 

met een maximum per bericht van

5,00

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

22,50

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

5,00

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

22,50

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

4,50

 

 

Hoofdstuk 7 bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.2

een exemplaar van een andere dan Algemene plaatselijke verordening, met uitzondering van de in deze verordening afzonderlijk genoemde verordeningen

12,50

1.7.3

een exemplaar van de door de gemeenteraad vastgestelde verordening of door het College van Burgemeester en Wethouders vastgestelde nadere regelen, per pagina

0,45

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, structuurplan, stadsvernieuwingsplan of bouwtekening:

 

 

1.8.1.1

in format A4 of kleiner, per bladzijde

0,45

1.8.1.2

in format A3

0,60

1.8.1.3

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, structuurplan, stadsvernieuwingsplan of bouwtekening per dm2 lichtdruk

9,80

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

6,15

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

6,15

1.8.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

6,15

1.8.2.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

6,15

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

6,15

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

41,35

1.9.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

13,20

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

5,30

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

11,60

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

0,25

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

2,05

 

Hoofdstuk 11 winkeltijdenwet

1.11.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

87,65

1.11.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.11.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

87,65

1.11.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.11.1 bedoelde ontheffing

87,65

 

Hoofdstuk 12 Kansspelen

1.12

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen geldt het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 3 van het Speelautomatenbesluit 2000 (Stb. 2000, 223)

 

 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

18,30

 

Hoofdstuk 13 Telecommunicatie

1.13.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

159,00

1.13.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestrating, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het tarief zoals bedoeld in artikel 1.13.1, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

1,90

1.13.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het tarief, zoals bedoeld in artikel 1.13.1, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

1,50

1.13.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

36,85

1.13.1.4

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

1.13.1.5

indien een begroting als bedoeld in 1.14.1.4. is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde dag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

1.13.1.6

indien het betreft werkzaamheden buiten de bebouwde kom, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, en bij een kabellengte van 40.000 meter of meer wordt het tarief zoals bedoeld in artikel 1.13.1 verhoogd met het bedrag, blijkend uit een ter zake opgestelde begroting door het college van burgemeester en wethouders. Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding wordt dit bedrag aan de melder meegedeeld.

 

 

 

Hoofdstuk 14 Verkeer en Vervoer

1.14

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.14.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement

verkeersregels en verkeerstekens 1990

38,90

1.14.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

41,60

1.14.3

tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 22 lid 1 WVGS

129,30

1.14.4

tot het verlenging van reeds verkregen ontheffing op grond van artikel 22 lid 1 WVGS

64,95

1.14.5

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in

artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het

wegverkeer (BABW)

68,60

1.14.6

tot het verkrijgen van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart als

bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het

wegverkeer (BABW) bij verlies of diefstal

21,40

1.14.7

tot het verkrijgen van een toekenning om een gehandicaptenparkeerplaats incl. plaatsing en bebording

172,10

 

 

Hoofdstuk 15 Diversen

 

Ander sluitingsuur / geluidhinder

 

 

1.15.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een ander sluitingsuur op grond van artikel 2.29 lid 4 van de algemene plaatselijke verordening

44,75

1.15.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing geluidhinder op grond van artikel 4.6 van de algemene plaatselijke verordening

44,75

 

Bemiddeling kalligraferen

 

 

1.15.3

Vervallen per 01-01-2016

 

 

 

Klokken

 

 

1.15.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het luiden van de klokken, eigendom van de burgerlijke Gemeente Dalfsen

32,60

 

In deze titel niet benoemde vergunningen, ontheffing of andere beschikking

 

 

1.15.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

87,65

 

Collectevergunning

 

 

1.15.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een inzamel- of collectevergunning als bedoeld in artikel 5.13 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dalfsen

28,40

1.15.6.1

Indien:

 

 

 

een aanvrager zijn aanvraag om vergunning als bedoeld onder 1.15.6, intrekt terwijl deze reeds in ontvangst is genomen door de gemeente, wordt 20% van het tarief van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht.

 

 

 

op een aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 1.15.6 afwijzend wordt beschikt, wordt op verzoek teruggaaf van de geheven leges verleend van

 

 

15%

 

Ontheffing recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen (kamperen)

 

 

1.15.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing van het verbod tot recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen als bedoeld in artikel  4:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dalfsen 

87,65

 

Standplaatsvergunning

 

 

1.15.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dalfsen  

87,65

 

Marktvergunning

 

 

1.15.6.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een marktvergunning als bedoeld in artikel 5:50 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dalfsen

87,65

 

Terrasvergunning

 

 

1.15.6.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een terrasvergunning als bedoeld in artikel 2:28a van de Algemene Plaatselijke Verordening Dalfsen

87,65

 

Hoofdstuk 16 leegstandwet

1.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.16.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

87,65

1.16.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

57,90

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

alle bouwkosten van het bouwen en of verbouwen, inclusief de afwerking, op basis van marktprijzen, exclusief 21% omzetbelasting, zoals deze marktprijzen zijn opgenomen in de ROEB-lijst (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht), bijgevoegd als bijlage 1 bij deze verordening. Wijzigingen op de ROEB-lijst kunnen door het college van burgermeester en wethouders van toepassing worden verklaard voor deze verordening. Voor zover deze vastgestelde lijst niet voorziet in een passende hoofdcategorie (vetgedrukt in de lijst) wordt onder bouwkosten dan verstaan, de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen. In dit laatste geval zullen de overgelegde gegevens getoetst worden aan hun wettelijke kaders.

 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.1.4

zonnepark:

 • -

  een zonnepark is een grondgebonden zonne-energiesysteem met een minimale opwekking van 0,5 MW (circa 0,6 ha)

 • -

  voor zonneparken wordt voor het vaststellen van de bouwleges onder artikelen 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.8 uitgegaan van 25% van de totale bouwkosten zoals omschreven in artikel  2.1.1.2

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

-

 

 

een zonnepark is een grondgebonden zonne-energiesysteem met een minimale opwekking van 0,5 MW (circa 0,6 ha)

-

 

 

voor zonneparken wordt voor het vaststellen van de bouwleges onder artikelen 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.8 uitgegaan van 25% van de totale bouwkosten zoals omschreven in artikel  2.1.1.2.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.1

om vooroverleg / beoordeling van een conceptaanvraag in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

241,20

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project:

de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

2.3.1 Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten niet meer dan € 1.000 bedragen

170,00

2.3.1.1.2

bij bouwkosten van € 1.000 of meer, doch minder dan € 10.000

255,00

 

vermeerderd met

 

1,8040%

 

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 1.000,00 te boven gaat

 

 

2.3.1.1.3

bij bouwkosten van € 10.000 of meer, doch minder dan € 50.000

425,05

 

vermeerderd met

 

1,7892%

 

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 10.000 te boven gaat

 

 

2.3.1.1.4

bij bouwkosten van € 50.000 of meer, doch minder dan € 100.000

1.416,70

 

vermeerderd met

 

1,7820%

 

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 50.000 te boven gaat

 

 

2.3.1.1.5

bij bouwkosten van € 100.000 of meer, doch minder dan € 250.000

2.946,70

 

vermeerderd met

 

1,7787%

 

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 100.000 te boven gaat

 

 

2.3.1.1.6

bij bouwkosten van € 250.000 of meer, doch minder dan € 500.000

6.107,95

 

vermeerderd met

 

1,7749%

 

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 250.000 te boven gaat

 

 

2.3.1.1.7

bij bouwkosten van € 500.000 of meer, doch minder dan € 1.000.000

11.452,40

 

vermeerderd met

 

1,7677%

 

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 500.000 te boven gaat

 

 

2.3.1.1.8

bij bouwkosten van € 1.000.000 of meer

19.850,70

 

vermeerderd met

 

1,5928%

 

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 1.000.000 te boven gaat tot een maximum van € 100.000

 

 

 

Verhoging

 

 

2.3.1.1.9

De bedragen van de artikelen 2.3.1.1 tot en met 2.3.1.1.8 en 2.3.6.1 worden verhoogd met € 50,00. Als minimaal 2 dagen voor de aanvang van de bouw- of sloopactiviteiten meldingskaartje 1 door het college van burgemeester en wethouders is ontvangen wordt € 25,00 terugbetaald. Als minimaal 1 dag voor de voltooiing van de bouw- of sloopactiviteiten meldingskaartje 2 door het college van burgemeester en wethouders is ontvangen wordt de resterende € 25,00 terugbetaald.

 

 

 

Welstandstoets

 

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief verhoogd met de advieskosten van de welstandscommissie van “Het Oversticht”. Deze bedragen, minimaal € 75,00, ongeacht of deze al dan niet gevolgd wordt door het verlenen van een omgevingsvergunning, waarvoor overigens de normale leges als boven vermeld onverkort verschuldigd zijn, over de bouwkosten bepaald overeenkomstig 2.1.1.2.

 

 

a.

€ 0,-- tot € 230.000,--

 

3,0 ‰

b.

€ 230.000,-- tot € 455.000,--

 

0,5 ‰

c.

€ 455.000,-- tot € 680.000,--

 

0,25 ‰

d.

€ 680.000,-- of meer

 

0,125 ‰

2.3.1.2.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.1.2 wordt het tarief van de welstand genoemd in artikel 2.3.1.2 extra verhoogd met 150 % zijnde de advieskosten van de monumentencommissie van “Het Oversticht”. Deze bedragen, minimaal € 75,00, ongeacht of deze al dan niet gevolgd wordt door het verlenen van een omgevingsvergunning, waarvoor overigens de normale leges als boven vermeld onverkort verschuldigd zijn, over de bouwkosten bepaald overeenkomstig 2.1.1.2. Deze verhoging geldt alleen voor aanvragen waarbij sprake is van een advies van de monumentencommissie van Het Oversticht.

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

2.3.1.3

Vervallen

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit verhoogd met 40 % van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

2.3.2 Aanlegactiviteiten

2.3.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo , uitgezonderd een omgevingsvergunning die betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

607,95

 

2.3.3 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

Aanvraag principeverzoek

 

 

2.3.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een principe uitspraak van het college tot het al dan niet willen verlenen van medewerking aan een omgevingsvergunning (al dan niet met afwijking), uitwerking, wijziging of herziening van een bestemmingsplan in de zin van de Wet ruimtelijke ordening

375,25

2.3.3.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een principe uitspraak van het college tot het al dan niet willen verlenen van medewerking aan een omgevingsvergunning (al dan niet met afwijking), uitwerking, wijziging of herziening van een bestemmingsplan in de zin van de Wet ruimtelijke ordening met toepassing van rood voor rood, VAB-beleid, boerenerf wonen, Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving of inbreidingslocaties in de categorie ‘stedenbouwkundige visie van toepassing’

801,50

2.3.3.1.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ambtelijke beoordeling over de haalbaarheid van een planologische maatregel voorafgaand aan een verzamelplan

208,10

2.3.3.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) bedraagt het verschuldigde bedrag

300,20

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) bedraagt het verschuldigde bedrag

300,20

2.3.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) in combinatie met een (voor)ontwerpbestemmingsplan voor hetzelfde plan, waartegen geen (inspraak)reacties of zienswijzen of opmerkingen zijn ingekomen, bedraagt het verschuldigde bedrag

2.455,30

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) bedraagt het verschuldigde bedrag

5.687,05

2.3.3.6

Voor een zonnepark bedraagt het verschuldigde bedrag voor een ambtelijke haalbaarheidstoets van een aanvraag onder artikel 2.3.3.5

801,10

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) bedraagt het verschuldigde bedrag

724,10

2.3.3.8

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) vermeerderd met het bedrag

5.687,05

2.3.3.9

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) vermeerderd met het bedrag

5.687,05

2.3.3.10

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): bedraagt het verschuldigde bedrag

724,10

2.3.3.11

Indien voor een wijziging, ontheffing, afwijking of vaststelling van het bestemmingsplan of bij een omgevingsvergunning volgens artikel 3.1 of 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening of artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zoals omschreven in de artikelen 2.3.3.2 tot en met 2.3.3.10 (advies-)werkzaamheden moeten worden verricht (onderzoek, externe adviezen stedenbouwkundige opzet) worden de in 2.3.3.2 .tot en met 2.3.3.10 genoemde bedragen verhoogd met een bedrag van schriftelijk aan de aanvrager meegedeelde advieskosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt het verschil gerestitueerd.

 

 

2.3.3.12

Als een aanvraag als bedoeld in artikel 2.3.3.5, 2.3.3.4 , 2.3.3.4.1 is voorafgegaan door een principeverzoek als bedoeld in artikel 2.3.3.1, worden de voor artikel 2.3.3.1 geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag als bedoeld in 2.3.3.5, 2.3.3.4 , 2.3.3.4.1. Het bedrag van vermindering bedraagt het verschil in het tarief genoemd in de artikelen 2.3.3 en 2.3.3.1. Voorwaarde is dat de aanvraag als bedoeld in artikel 2.3.3.5, 2.3.3.4 , 2.3.3.4.1 binnen 12 maanden is ingediend nadat de uitspraak op het principeverzoek als bedoeld in artikel 2.3.3.1 is gedaan en het dezelfde ontwikkeling betreft of slechts ondergeschikt is gewijzigd.

 

 

2.3.3.13

Vervallen

 

 

2.3.3.14

Als een aanvraag waarbij een verantwoording groepsrisico moet worden gemaakt in het kader van een omgevingsvergunning (al dan niet met afwijking), uitwerking, wijziging of herziening van een bestemmingsplan wordt het onder 2.3.3.11 bedoelde tarief verhoogd met  

500,70

 

2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

Aanvraag principeverzoek

 

 

2.3.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een principe uitspraak van het college tot het al dan niet willen verlenen van medewerking aan een omgevingsvergunning (al dan niet met afwijking), uitwerking, wijziging of herziening van een bestemmingsplan in de zin van de Wet ruimtelijke ordening

375,25

2.3.4.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een principe uitspraak van het college tot het al dan niet willen verlenen van medewerking aan een omgevingsvergunning (al dan niet met afwijking), uitwerking, wijziging of herziening van een bestemmingsplan in de zin van de Wet ruimtelijke ordening met toepassing van rood voor rood, VAB-beleid, boerenerf wonen, Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving of inbreidingslocaties in de categorie ‘stedenbouwkundige visie van toepassing’

801,50

2.3.4.1.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ambtelijke beoordeling over de haalbaarheid van een planologische maatregel voorafgaand aan een verzamelplan

208,10

 

Aanvraag omgevingsvergunning

 

 

2.3.4.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) bedraagt het verschuldigde bedrag

557,45

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) bedraagt het verschuldigde bedrag

557,45

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) bedraagt het verschuldigde bedrag

5.687,05

2.3.4.5.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) in combinatie met een (voor)ontwerpbestemmingsplan voor hetzelfde plan, waartegen geen (inspraak)reacties of zienswijzen of opmerkingen zijn ingekomen, bedraagt het verschuldigde bedrag

2.431,00

2.3.4.6

Voor een zonnepark bedraagt het verschuldigde bedrag voor een ambtelijke haalbaarheidstoets van een aanvraag onder artikel 2.3.4.5

801,10

2.3.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) bedraagt het verschuldigde bedrag

1.144,65

2.3.4.8

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) vermeerderd met het bedrag

5.687,05

2.3.4.9

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) vermeerderd met het bedrag

5.687,05

2.3.4.10

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) bedraagt het verschuldigde bedrag

1.116,25

2.3.4.11

Voorbereidingsbesluit

 

 

 

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het nemen van een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening

1.073,35

2.3.4.12

Indien voor een wijziging, ontheffing, afwijking of vaststelling van het bestemmingsplan of bij een omgevingsvergunning volgens artikel 3.1 of 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening of artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zoals omschreven in de artikelen 2.3.4.2 tot en met 2.3.4.10 (advies-)werkzaamheden moeten worden verricht (onderzoek, externe adviezen stedenbouwkundige opzet) worden de in 2.3.4.2 .tot en met 2.3.4.10 genoemde bedragen verhoogd met een bedrag van schriftelijk aan de aanvrager meegedeelde advieskosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt het verschil gerestitueerd.

 

 

2.3.4.13

Als een aanvraag als bedoeld in artikel 2.3.4.4, 2.3.4.5, 2.3.4.5.1, is voorafgegaan door een principeverzoek als bedoeld in artikel 2.3.4.1 worden de voor artikel 2.3.4.1 geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag als bedoeld in 2.3.4.4, 2.3.4.5, 2.3.4.5.1. Het bedrag van vermindering bedraagt het verschil in het tarief genoemd in de artikelen 2.3.4 en 2.3.4.1 Voorwaarde is dat de aanvraag als bedoeld in artikel 2.3.4.4, 2.3.4.5, 2.3.4.5.1 binnen 12 maanden is ingediend nadat de uitspraak op het principeverzoek als bedoeld in artikel 2.3.4.1 is gedaan en het dezelfde ontwikkeling betreft of slechts ondergeschikt is gewijzigd.

 

 

 

Verhoging in verband met Wet geluidhinder

 

 

2.3.4.14

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag waarbij het noodzakelijk is de gevelbelasting ten gevolge van wegverkeer-, railverkeer en/of industrielawaai te beoordelen dan wel waarvoor verzoek tot ontheffing moet worden ingediend wordt:

 

 

a.

voor het beoordelen of voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarden van artikel 82, lid 1 Wet geluidhinder bij verbouw/uitbreiding van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen vermeerderd met

108,30

b.

voor het beoordelen of voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarden van artikel 82,lid 1 Wet geluidhinder bij nieuwbouw van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen vermeerderd met

124,90

c.

voor aanvragen waarvoor een procedure voor een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder moet worden gevolgd vermeerderd met het bedrag onder a en b vermeerderd met

1.364,45

d.

het tarief als bedoeld onder a en b wordt bij woongebouwen per wooneenheid verhoogd met

37,90

2.3.4.15

Indien een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanherziening/-wijziging/-afwijking, dan wel een aanvraag om omgevingsvergunning wordt het onder 2.3.4.12 bedoelde tarief verhoogd met de werkelijke kosten door een externe adviseur aan de gemeente in rekening gebracht. Voorafgaande aan de opdrachtverstrekking wordt hiervan aan betrokkenen een begroting overlegd. De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.4.16

Indien een besluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder ingeschreven moet worden in het Kadaster en hiervoor op basis van de verplichting van artikel 110i Wet geluidhinder een onderzoek moet worden uitgevoerd wordt het onder 2.3.4.14 of 2.3.4.15 bedoelde tarief verhoogd met de werkelijke kosten door een externe adviseur aan de gemeente in rekening gebracht. Voorafgaande aan de opdrachtverstrekking wordt hiervan aan betrokkenen een begroting overlegd. De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.4.17

Als een aanvraag waarbij een verantwoording groepsrisico moet worden gemaakt in het kader van een omgevingsvergunning (al dan niet met afwijking), uitwerking, wijziging of herziening van een bestemmingsplan wordt het onder 2.3.4.12 bedoelde tarief verhoogd met  

500,70

 

2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.5.1

11 tot en met 25 personen verblijven

812,85

2.3.5.2

26 tot en met 100 personen verblijven

1.219,20

2.3.5.3

meer dan 100 personen verblijven

1.625,55

2.3.5.4

Indien een aanvraag betrekking heeft op het wijzigen van een omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik dan bedraagt het tarief

186,85

 

2.3.6 Sloopactiviteiten bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht of bestemmingsplan

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

281,90

 

2.3.7 Aanleggen of veranderen weg

2.3.7

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

29,90

 

2.3.8 Uitweg/inrit

Vervallen

 

2.3.9 Kappen

2.3.9

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening, artikel 4.11, lid 1 tot en met 13, van de Algemene plaatselijke verordening of een bestemmingsplan, een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, of artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

98,50

 

2.3.10 Opslag van roerende zaken

2.3.10

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.10 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo

87,65

2.3.10.1

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo

87,65

 

2.3.11 Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

2.3.11.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

427,60

2.3.11.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

427,60

 

2.3.12 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

2.3.12

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

74,30

 

2.3.13 Andere activiteiten

2.3.13

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.13.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

29,90

2.3.13.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

29,90

2.3.13.3

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

29,90

2.3.13.4

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

2.3.14 Omgevingsvergunning in twee fasen

2.3.14

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase:

 

 

 

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase:

 

 

 

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

2.3.15 Beoordeling bodemrapport

2.3.15

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.15.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

336,65

2.3.15.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

174,35

 

2.3.16 Advies

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

2.3.17 Verklaring van geen bedenkingen

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

1.652,55

2.3.17.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

 

 

 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen, indien binnen 12 maanden, een aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3 is ingediend.

 

 

2.4.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan drie activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17. De vermindering bedraagt:

 

 

2.4.2.1

bij 3 tot 5 activiteiten:

 

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

 

2.4.2.2

bij 5 tot 10 activiteiten:

 

10%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

 

2.4.2.3

bij 10 of meer activiteiten:

 

15%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 (2.3.1.1 t/m 2.3.1.1.8) , 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.(Excl. Leges Welstand)

 

 

 

De teruggaaf bedraagt:

 

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 (2.3.1.1 t/m 2.3.1.1.8), 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. (excl. Leges Welstand)

 

 

 

De teruggaaf bedraagt:

 

10%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 (2.3.1.1 t/m 2.3.1.1.8), 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. (Excl. Leges Welstand)

 

 

 

De teruggaaf bedraagt:

 

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

2.5.3.3

Ingeval het college besluit niet mee te werken aan de aanvraag zoals bedoeld in artikel 2.3.3.5 en 2.3.4.5 bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges van 50% van het bedrag als genoemd in de artikelen  2.3.3.5 en 2.3.4.5.  

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

Een bedrag minder dan € 35,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

29,90

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

156,10

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

Aanvraag principeverzoek

 

 

2.8.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een principe uitspraak van het college tot het al dan niet willen verlenen van medewerking aan een omgevingsvergunning (al dan niet met afwijking), uitwerking, wijziging of herziening van een bestemmingsplan in de zin van de Wet ruimtelijke ordening bedraagt het tarief

375,25

2.8.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een principe uitspraak van het college tot het al dan niet willen verlenen van medewerking aan een omgevingsvergunning (al dan niet met afwijking), uitwerking, wijziging of herziening van een bestemmingsplan in de zin van de Wet ruimtelijke ordening met toepassing van rood voor rood, VAB-beleid, boerenerf wonen, Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving of inbreidingslocaties in de categorie ‘stedenbouwkundige visie van toepassing’ bedraagt het tarief

801,50

2.8.2.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ambtelijke beoordeling over de haalbaarheid van een planologische maatregel voorafgaand aan een verzamelplan bedraagt het tarief

208,10

 

Stedenbouwkundige visie

 

 

2.8.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het opstellen van een

stedenbouwkundige visie volgens de notitie inbreidingslocaties geldt het vaste

bedrag van

2.382,25

2.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening voor een normale ontwikkeling

7.121,10

2.8.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening voor een grote ontwikkeling

8.859,10

2.8.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening voor een normale ontwikkeling waarvan is overeengekomen dat deze wordt opgenomen in een “verzamelplan”

4.493,10

2.8.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening voor een grote ontwikkeling waarvan is overeengekomen dat deze wordt opgenomen in een “verzamelplan”

5.700,85

2.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

4.827,60

2.8.6

Indien voor een wijziging, uitwerking, ontheffing, afwijking of vaststelling van het bestemmingsplan of bij een omgevingsvergunning volgens artikel 3.1 of 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening of artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zoals omschreven in de artikelen 2.8.4 tot en met 2.8.5 (advies-)werkzaamheden moeten worden verricht (onderzoek, externe adviezen stedenbouwkundige opzet), worden de in 2.8.4 tot en met 2.8.5 genoemde bedragen verhoogd met een bedrag van schriftelijk aan de aanvrager meegedeelde advieskosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt het verschil gerestitueerd.

 

 

2.8.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag waarbij het noodzakelijk is de gevelbelasting ten gevolge van wegverkeer-, railverkeer en/of industrielawaai te beoordelen dan wel waarvoor verzoek tot ontheffing moet worden ingediend wordt:

 

 

a.

voor het beoordelen of voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarden van artikel 82, lid 1 Wet geluidhinder bij verbouw/uitbreiding van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen vermeerderd met

108,30

b.

voor het beoordelen of voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarden van artikel 82,lid 1 Wet geluidhinder bij nieuwbouw van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen vermeerderd met

124,95

c.

voor aanvragen waarvoor een procedure voor een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder moet worden gevolgd vermeerderd met het bedrag onder a en b

1.364,45

d.

het tarief als bedoeld onder a en b wordt bij woongebouwen per wooneenheid verhoogd met

37,90

2.8.8

Indien een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanherziening/-wijziging/-afwijking, dan wel een aanvraag om een omgevingsvergunning bouwactiviteit wordt het onder 2.8.7 bedoelde tarief verhoogd met de werkelijke kosten door een externe adviseur aan de gemeente in rekening gebracht. Voorafgaande aan de opdrachtverstrekking wordt hiervan aan betrokkenen een begroting overlegd. De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.8.9

Als een aanvraag als bedoeld in de artikelen 2.8.4 tot en met 2.8.5, is voorafgegaan door een principeverzoek als bedoeld in artikel 2.8.2, worden de voor artikel 2.8.2. geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag als bedoeld in artikelen 2.8.4 tot en met 2.8.5. Het bedrag van vermindering bedraagt het verschil in het tarief genoemd in de artikelen 2.8.2 en 2.8.1. Voorwaarde is dat de aanvraag als bedoeld in artikelen 2.8.4 tot en met 2.8.5 binnen 12 maanden is ingediend nadat de uitspraak op het principeverzoek als bedoeld in artikel 2.8.2 is gedaan en het dezelfde ontwikkeling betreft of slechts een ondergeschikte wijziging is.

 

 

2.8.10

Als een aanvraag als bedoeld in de artikelen 2.8.4 tot en met 2.8.5, een provinciaal belang betreft en de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (afwijking van provinciale regelgeving) worden de leges vermeerderd met

5.687,05

2.8.11

Als een aanvraag waarbij een verantwoording groepsrisico moet worden gemaakt in het kader van een omgevingsvergunning ( al dan niet met afwijking), uitwerking, wijziging of herziening van een bestemmingsplan wordt het onder 2.8.6 bedoelde tarief verhoogd met  

500,70

 

Teruggaaf

 

 

2.8.12

Ingeval het college of de raad besluiten niet mee te werken aan de aanvraag zoals bedoeld in artikelen 2.8.4 tot en met 2.8.5 bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges van 50% van het bedrag als genoemd in de artikelen 2.8.4 tot en met 2.8.5.

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Vervallen

 

Hoofdstuk 10 overschrijving omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

Vervallen

 

Hoofdstuk 11 Ontheffing op basis omgevingsverordening Overijssel

2.11

Indien voor het behandelen van een aanvraag om een vergunning, een aanvraag om ontheffing op basis van de Omgevingsverordening Overijssel noodzakelijk is wordt het desbetreffende legesbedrag verhoogd met het bedrag van

515,00

 

Hoofdstuk 12 In deze titel niet benoemde beschikking

2.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

87,65

 

Hooofdstuk 13 Uitgestelde betaling zonneparken

2.13.1

Het percentage van de bouwleges onder artikel 2.3.1 dat in rekening wordt gebracht voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een zonnepark bedraagt

 

50%

2.13.2

Het percentage van de bouwleges onder artikel 2.3.1 dat in rekening wordt gebracht, na het verkrijgen van de beschikking voor een SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) of maximaal 1 jaar na verlening van de omgevingsvergunning, bedraagt

 

50%

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

274,80

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

72,30

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

39,25

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding voor het bijschrijven van nieuwe leidinggevenden op het aanhangsel bij de vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

72,30

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 2:28 van APV (aanvraag vergunning exploitatie openbare inrichting)

274,80

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een structurele ontheffing schenktijden op grond van de APV (artikel 2:34b lid 5, drank- en horecaverordening)

39,25

3.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een incidentele  ontheffing schenktijden op grond van de APV (artikel 2:34b lid 5, drank- en horecaverordening)

39,25

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening

44,75

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een ander sluitingsuur op grond van de beleidsregel evenementen

44,75

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing geluidhinder op grond van artikel 4.6 van de algemene plaatselijke verordening

44,75

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 3 lid 1 en artikel 4 lid 1 van de zondagswet

44,75

3.2.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.2.1 wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag betrekking heeft op een evenementenvergunning voor een B of C evenement, waarbij een vooroverleg gepland moet worden en waarvoor advies van de politie en de Veiligheidsregio noodzakelijk is, korter dan acht weken voor aanvang van het evenement ingediend wordt, verhoogd met 40% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening

2.049,90

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening

142,30

 

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

Vervallen

 

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

87,65

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 18 december 2017.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,

drs. H.C.P. Noten drs. J. Leegwater

Bijlage 1 ROEB-lijst (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht) 2018