Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Verordening op de warenmarkt voor de gemeente De Ronde Venen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de warenmarkt voor de gemeente De Ronde Venen 2013
CiteertitelMarktverordening De Ronde Venen 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 147
 2. Gemeentewet, artikel 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Marktreglement De Ronde Venen 2013

Branche-indeling marktverordening De Ronde Venen 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-201301-01-2013Nieuwe regeling

20-12-2012

Witte Weekblad, 17-01-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de warenmarkt voor de gemeente De Ronde Venen 2013

De raad van de gemeente De Ronde Venen;

 

gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet;

gezien de notulen van de marktcommissie van

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de markt(en);

 

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende Verordening op de warenmarkt voor de gemeente De Ronde Venen 2013.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  markt: de door het college ingestelde warenmarkt;

 • b.

  standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • c.

  vaste standplaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;

 • d.

  dagplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel ingenomen;

 • e.

  standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel;

 • f.

  standwerkersplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

 • g.

  vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 • h.

  anciënniteitlijst: de lijst van vergunninghouders van een vaste standplaats;

 • i.

  marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college;

 • j.

  feestdag: een algemeen erkende feestdag zoals omschreven in artikel 3 van de Algemene termijnenwet;

 • k.

  marktterrein: het door het college als marktterrein aangewezen terrein voor de warenmarkt.

Artikel 2. Inrichting van de markt; branche-indeling

 • 1.

  Het college bepaalt ten aanzien van de markt:

  • a.

   het aantal standplaatsen;

  • b.

   de afmetingen van de standplaatsen;

  • c.

   de opstelling en indeling van de markt;

  • d.

   welke standplaatsen worden toegewezen als vaste standplaats en als standwerkersplaats.

 • 2.

  Het college kan voor de markt vaststellen:

  • a.

   een lijst met artikelengroepen of branches;

  • b.

   een maximum aantal standplaatsen per branche.

Artikel 3. Tijdelijke wijziging van marktdag, marktterrein of markttijden en afgelasting van de markt

 • 1.

  Indien de marktdag valt op een feestdag of een door het college op grond van een bijzondere gelegenheid daartoe aangewezen dag, wordt de markt gehouden op een door het college vast te stellen dag.

 • 2.

  Indien dringende redenen daartoe noodzaken is het college bevoegd:

  • a.

   de markt tijdelijk te verplaatsen naar een andere door het college aangewezen terrein;

  • b.

   de aanvangs- en/of sluitingstijd van de markt te wijzigen.

 • 3.

  Het college kan besluiten de markt geheel of gedeeltelijk af te gelasten indien extreme weersomstandigheden de veiligheid van vergunninghouders en bezoekers van de markt in gevaar brengen. Voor de vaststelling van de weersgesteldheid zijn de actuele meteogegevens van Schiphol bepalend.

Artikel 4. Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

Artikel 5. Voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

 • 2.

  Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.

Hoofdstuk 2. Bepalingen over vergunningen

Artikel 6. Standplaatsvergunning

Het is verboden een standplaats op een markt in te nemen zonder vergunning van het college.

Artikel 7. Vereisten

Voor toewijzing van een standplaats komt uitsluitend in aanmerking een handelingsbekwaam natuurlijk persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij het college.

Artikel 8. Toewijzing standplaatsen

Een standplaats wordt toegewezen als vaste standplaats, dagplaats of standwerkersplaats.

Artikel 9. Intrekking vaste standplaatsvergunning

 • 1.

  Het college trekt een vaste standplaatsvergunning in:

  • a.

   op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;

  • b.

   bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij op grond van artikel 5 van het Marktreglement De Ronde Venen 2013 de vergunning wordt overgeschreven;

  • c.

   indien degene op wiens naam een vergunning ingevolge artikel 5 van het Marktreglement De Ronde Venen 2013 is overgeschreven, reeds een vergunning heeft voor een andere vaste standplaats op dezelfde markt.

 • 2.

  Het college kan een vaste standplaatsvergunning intrekken indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

Hoofdstuk 3. Bepalingen over de marktcommissie

Artikel 10. Instelling marktcommissie

Het college kan per markt een marktcommissie instellen op grond van artikel 84 van de Gemeentewet.

Artikel 11. Samenstelling marktcommissie

 • 1.

  In een marktcommissie hebben zitting:

  • a.

   drie marktkooplieden, welke bij meerderheid van stemmen zijn aangedragen door de vergunninghouders op de markt;

  • b.

   vertegenwoordiger van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel;

  • c.

   vertegenwoordiger van de winkeliers;

  • d.

   kramenzetter;

  • e.

   marktmeester(s);

  • f.

   een medewerker van de gemeente (secretaris en voorzitter).

 • 2.

  De commissieleden worden benoemd door het college.

 • 3.

  Een commissielid wordt benoemd voor vier jaren, welke termijn overeenkomt met de zittingsperiode van de raadsleden. Een commissielid kan terstond na afloop van deze termijn worden herbenoemd.

 • 4.

  Het college is bevoegd een commissielid te ontslaan. Een

 • 5.

  Een commissielid, gekozen op grond van een bepaalde functie of hoedanigheid, houdt van rechtswege op lid van de commissie te zijn, zodra het ophoudt deze functie of hoedanigheid te hebben.

 • 6.

  Een commissielid kan zijn lidmaatschap voortijdig beëindigen. Hiertoe dient het commissielid zijn ontslag schriftelijk in bij het college.

 • 7.

  De benoeming ter vervulling van een plaats, welke is opengevallen, geschiedt op een zo kort mogelijke termijn na dat openvallen.

Artikel 12. Taken en bevoegdheden marktcommissie

De marktcommissie adviseert het college, gevraagd en ongevraagd, over marktaangelegenheden, signaleert ontwikkelingen met betrekking tot de markt en doet voorstellen ter verbetering van het verloop van de markt.

Artikel 13. Werkwijze marktcommissie

 • 1.

  De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.

 • 2.

  De marktcommissie komt in beginsel twee keer per jaar bijeen. De mogelijkheid bestaat om desgewenst de frequentie van vergaderingen te verhogen of te verlagen. Ieder commissielid kan hiertoe een aanvraag indienen. De voorzitter beoordeelt of een extra vergadering gewenst is.

 • 3.

  De agenda wordt vastgesteld na rondvraag onder marktkooplieden. De agenda wordt minimaal één week voorafgaand aan de vergadering door de secretaris verzonden aan de commissieleden.

 • 4.

  De vergaderingen van de marktcommissie zijn openbaar, tenzij de voorzitter bepaald heeft dat er sprake dient te zijn van een besloten vergadering.

Artikel 14. Extra bevoegdheden voorzitter

In de gevallen waarin dit hoofdstuk niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de voorzitter.

Hoofdstuk 4. Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 15. Intrekking en schorsing vaste standplaatsvergunning

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 9 kan het college een vergunning voor een vaste standplaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, indien de vergunninghouder of degene die de vergunninghouder bijstaat of vervangt:

  • a.

   het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt; of

  • b.

   zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog; of

  • c.

   niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet.

 • 2.

  Indien een vergunninghouder, of degene die de vergunninghouder bijstaat of vervangt, zich schuldig maakt aan het bepaalde in het eerste lid wordt eerst een mondelinge waarschuwing gegeven door de marktmeester, waarop twee schriftelijke waarschuwingen volgen alvorens het college kan besluiten over te gaan tot (voorwaardelijke) schorsing of intrekking van de vaste standplaatsvergunning.

Artikel 16. Uitsluiting dagplaatshouder of standwerker

 • 1.

  Het college kan een vergunninghouder van een dagplaats of een standwerkersplaats van de toewijzing van een dagplaats of een standwerkersplaats uitsluiten voor ten hoogste vier marktdagen, indien deze of degene die hem bijstaat of vervangt:

  • a.

   het bepaalde bij of krachtens deze verordening overtreedt; of

  • b.

   zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog; of

  • c.

   niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats; of

  • d.

   niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet.

 • 2.

  Indien een vergunninghouder, of degene die de vergunninghouder bijstaat of vervangt, zich schuldig maakt aan het bepaalde in het eerste lid wordt eerst een mondelinge waarschuwing gegeven door de marktmeester, waarop twee schriftelijke waarschuwingen volgen alvorens het college kan besluiten over te gaan tot (voorwaardelijke) schorsing of intrekking van de dagplaats- of standwerkersplaatsvergunning.

Artikel 17. Onmiddellijke verwijdering

Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college een vergunninghouder, of degene die hem bijstaat of vervangt, gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen indien hij, of degene die hem bijstaat of vervangt,:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats.

Artikel 18. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie en kan worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 19. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester(s) en de bij besluit van het college aangewezen perso(o)n(en).

Artikel 20. Intrekking oude regelingen

De Marktverordening De Ronde Venen 2011 wordt ingetrokken.

Artikel 21. Overgangsbepalingen

 • 1.

  Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de Marktverordening De Ronde Venen 2011 gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de Marktverordening gemeente De Ronde Venen 2011 is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet definitief op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 22. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.

Artikel 23. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Marktverordening De Ronde Venen 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen van 20 december 2012,

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter

Algemene toelichting

Grondslag en belang verordening

In artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet is bepaald dat gemeentelijke verordeningen door de raad worden vastgesteld voor zover de bevoegdheid daartoe niet bij de wet of door de raad krachtens de wet aan het college of de burgemeester is toegekend. Ingevolge artikel 149 van de Gemeentewet maakt de raad de verordeningen die hij in het belang van de gemeente nodig acht.

Artikel 160 van de Gemeentewet regelt de overheveling van de gemeentewettelijke bestuursbevoegdheden aan het college. Hieronder valt de bevoegdheid om jaarmarkten of gewone marktdagen in te stellen, af te schaffen of te veranderen (artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet). De marktverordening beoogt de gemeentelijke belangen te beschermen. Het gaat hier om belangen van openbare orde, zedelijkheid en gezondheid, beperking van overlast, regulering van het woon- en leefklimaat en de (verkeers)veiligheid binnen de gemeente.

Jurisprudentiebundel Markten

Alle in deze verordening vermelde uitspraken van vóór 1998 zijn gepubliceerd in de jurisprudentiebundel Markten van maart/april 1998, ISBN 90 322 7130 X. De jurisprudentiebundel (jbMarkten) wordt als vindplaats genoemd voorzover de uitspraken niet in andere juridische tijdschriften zijn gepubliceerd. Is dat het geval, dan worden de vindplaatsen in deze tijdschriften vermeld.

Dienstenrichtlijn

[Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt, PB L376/36, 27 december 2006]

De Europese Dienstenrichtlijn is op 28 december 2006 in werking getreden met als doel de nog bestaande belemmeringen van het vrije verkeer van diensten op te heffen. Zo is over de vrijheid van vestiging (hoofdstuk 3) bepaald dat lidstaten de toegang tot of de uitoefening van een dienstenactiviteit in beginsel niet afhankelijk mag stellen van een vergunningstelsel (artikel 9).

Ook voor gemeenten zal dit gevolgen hebben: zij moeten binnen 3 jaar door middel van een screening nagaan of hun regelgeving in overeenstemming is met de bepaling van de richtlijn en deze zonodig aanpassen. De voorliggende marktverordening is gebaseerd op de Modelmarktverordening die door de VNG is gescreend. Vervolgens is de verordening gescreend door de juridische afdeling van de gemeente.

Allereerst is gekeken of de verordening een dienst regelt, die onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn valt. Het begrip ‘dienst’ moet worden uitgelegd als ‘dienstverrichting welke gewoonlijk tegen vergoeding geschiedt’ en sluit hiermee aan bij artikel 50 EG en de interpretatie van het EG Hof van Jusititie. De modelmarktverordening 2008 (individuele vergunning) regelt de warenmarkt; het gaat dus om de verkoop van goederen. Derhalve bevat dit model geen bepalingen omtrent de toegang tot of de uitoefening van een dienst. Daarmee valt deze verordening buiten de werkingsfeer van de Dienstenrichtlijn en hoeft er niet verder te worden gescreend.

Verificatieplicht Vreemdelingenwet 2000

In het kader van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) dient bij de aanvraag om een vergunning een verblijfsrechtelijke toets plaats te vinden alvorens tot vergunningeverlening wordt overgegaan. Artikel 9, tweede lid, van de Vw 2000 schept een verplichting om desgevraagd bij een aanvraag voor een beschikking anders dan op grond van de Vw 2000, een document te overleggen waaruit het rechtmatige verblijf blijkt. Bij de vergunningverlening met betrekking tot de markt dient een gemeente hier rekening mee te houden.

Artikelsgewijze toelichting

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit artikel wordt een aantal begrippen dat in de verordening wordt gehanteerd, gedefinieerd.

Door gebruik van het woord ‘persoon’ in plaats van het begrip ‘ambtenaar’ bij de begripsomschrijving van marktmeester onder j kan een niet-ambtenaar ook tot marktmeester worden aangewezen. Bij aanwijzing (= mandaat) van een niet-ondergeschikte dient deze (en zijn werkgever) in te stemmen met de mandaatverlening overeenkomstig artikel 10:4 van de Awb.

Het college is op grond van artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet bevoegd om het marktterrein aan te wijzen.

Artikel 2. Inrichting van de markt; branche-indeling

Op grond van het eerste lid, onder a, stelt het college het aantal standplaatsen op de markt vast met onder meer als doel het aantrekkelijk maken van de markt voor de consumenten. Het aantal branches is in principe onbeperkt, tenzij het gaat om een gespecialiseerde markt.

Bij de opstelling en indeling van de markt als bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt rekening gehouden met de verschillende branches. Voor de orde op de markt is het van belang te bepalen welke materialen (kraam of ook andere verkoopmaterialen) worden toegelaten en waar deze kunnen worden opgesteld. Naast de traditionele (huur)kraam onderscheidt de Centrale vereniging voor de ambulante handel (CVAH) bijvoorbeeld de instantkraam, de verrijdbare kraam en de verkoopwagens. De onder b genoemde afmetingen van de standplaatsen kunnen overigens ook een beperking geven voor bepaalde materialen.

Op grond van het tweede lid heeft het college in de Branche-indeling marktverordening gemeente De Ronde Venen 2011 een lijst vastgesteld met branches en het maximum aantal standplaatsen per branche per markt. Hierdoor wordt bereikt dat op de markten een zo groot mogelijke verscheidenheid aan branches aanwezig is en wordt voorkomen dat te veel kooplieden van één branche op de markt optreden. Hierdoor worden de markten aantrekkelijker voor de consument.

Jurisprudentie

 • ·

  ABRS 4 december 2002, nr. 200200350/1/H3, JG 03.00 , m.nt. M. Geertsema. Het besluit van het college tot toevoeging van een artikelgroep of branche op de markt is een algemeen verbindend voorschrift (a.v.v.). Het betreft hier de wijziging van een gemeentelijke, bindende regeling, met externe werking en een algemeen karakter, zodat het bepaalde in artikel 8:2, aanhef en onder a, van de Awb aan bezwaar en beroep in de weg staat.

 • ·

  Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht - Bloemenmarkt Amsterdam - 14 augustus 2001, JG 02.0013 m.nt. H. Borburgh. De Mededingingswet is niet van toepassing op overheidshandelen dat (primair) strekt tot het behartigen van een algemeen (publiek) belang van niet-economische aard en dat kan worden herleid tot of gerelateerd aan (andere) taken en bevoegdheden van het betrokken overheidsorgaan. De gemeente is op dit terrein geen ondernemer.

 • ·

  Vz. Rb. Maastricht, 14 november 2003, LJN: AN8555, AWB03/1497. Branchebesluit is in beginsel niet appelabel. Het kan echter wel in het kader van een beroep tegen een concreet, verzoekster rechtsreeks in haar belang betreffend besluit beoordeeld worden. Branchering is niet ongebruikelijk, zodat de gevolgen in beginsel tot het normale bedrijfsrisico behoren.

 • ·

  ABRS 28 februari 2000, JG 00.0130 m.nt. M. Geertsema, GS 7118, 4 m.nt. H.H., JB 2000, 114 m.nt. J.M.E.D.) Een besluit tot vaststelling van het aantal standplaatsen op de markt, opstelling, indeling en afmetingen is als algemeen verbindend voorschrift niet vatbaar voor bezwaar en beroep. Het betreft hier niet een besluit waarin nader naar tijd, plaats of object de toepasselijkheid van in de verordening reeds besloten liggende normen worden bepaald, maar de vaststelling van zelfstandige normen.

 • ·

  ABRS 18 mei 1995, JG 95,0363 m.nt. R. Timmermans, inzake de wijziging van het aantal standplaatsen per branche). De regels ten behoeve van een brancheverdeling lenen zich voor herhaalde toepassing. De brancheverdeling is daarmee aan te merken als een algemeen verbindend voorschrift. Op grond van de Awb is bezwaar en beroep hiertegen uitgesloten.

 • ·

  Rechtbank Dordrecht, 30 mei 1997, JG 97.0205 m.nt. M. de Jong, inzake het weren van een markavan;

 • ·

  ABRS 16 januari 1997, JG 97.0208, inzake de indeling van de markt. Teneinde de orde op de markt te waarborgen, dient de mogelijkheid te worden gecreëerd dat voor het handeldrijven met verkoopwagens afzonderlijke gedeelten van het marktterrein kunnen worden aangewezen.

Artikel 3. Tijdelijke wijziging van marktdag, marktterrein of markttijden en afgelasting van de markt

Dit artikel bevat bepalingen over het wijzigen van de dag, locatie of aanvangs- en/of sluitingstijd van de markt. Onder dringende redenen, zoals bedoeld in lid 2, wordt bijvoorbeeld verstaan incidentele evenementen, werkzaamheden aan het marktterrein of extreme weersomstandigheden. Er wordt naar gestreefd tijdelijke wijziging van het marktterrein zo veel mogelijk te voorkomen.

Op grond van lid 3 kan het college besluiten de markt af te gelasten indien door (de voorspelling van) extreme weersomstandigheden de veiligheid van vergunninghouders en bezoekers van de markt in gevaar komt. Daarbij kan gedacht worden aan windkracht 8 of meer, of bijzonder hoge temperaturen (30 graden Celsius of meer) of bijzonder lage temperaturen (-5 graden Celsius of minder). Voor de vaststelling van de weersgesteldheid zijn de actuele meteogegevens van Schiphol bepalend.

Artikel 4. Nadere regels

In het Marktreglement gemeente De Ronde Venen 2009 zijn nadere regels gesteld ten aanzien van de warenmarkt.

Beleidsregels versus nadere regels

Aangezien vaak onduidelijkheid bestaat over het verschil tussen beide soorten regels volgt hieronder een korte uiteenzetting van beleidsregels en nadere regels. Het college kan beleidsregels opstellen ten aanzien van de gekregen bevoegdheden. Verder kan het college nadere regels stellen op grond van art. 3 van de modelmarktverordening. Voor alle duidelijkheid: beleidsregels zijn algemene regels omtrent de toepassing van bevoegdheden (zie de definitie in art. 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht). Nadere regels zijn algemene regels die te karakteriseren zijn als algemeen verbindende voorschriften. Beleidsregels kennen een inherente afwijkingsbevoegdheid in tegenstelling tot nadere regels. Op grond van artikel 4:84 van de Awb dient een bestuursorgaan een uitzondering op een beleidsregel te maken indien bijzondere omstandigheden daartoe nopen. Dit wordt de inherente afwijkingsbevoegdheid van de beleidsregel genoemd. Hierdoor zijn beleidsregels flexibeler dan nadere regels (algemeen verbindende voorschriften). Immers, van nadere regels is geen afwijking mogelijk.

Jurisprudentie

Nadere regels worden opgevat als algemeen verbindende voorschriften. Zie bijvoorbeeld ABRS 4 juli 1994, JG 95.0133, m.nt. A.B. Engberts, AB (1994) 698 m.nt. R.M. van Male.

Artikel 5. Voorschriften en beperkingen

Door aan een vergunning of ontheffing voorschriften en beperkingen te verbinden, kan een verfijning in de gewenste rechtstoestand worden aangebracht. De in het eerste lid genoemde belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist, zijn de gemeentelijke belangen van openbare orde, zedelijkheid en gezondheid, beperking van overlast, regulering van het woon- en leefklimaat en de veiligheid binnen de gemeente.

Niet-nakoming van voorschriften die aan een vergunning/ontheffing verbonden zijn, kan grond opleveren voor intrekking van de vergunning/ontheffing of voor toepassing van andere bestuursrechtelijke sancties. De strafbepaling van artikel 18 is eveneens van toepassing.

Hoofdstuk 2. Bepalingen over vergunningen

Artikel 6. Standplaatsvergunning

De vergunning geeft het recht om een standplaats op de markt in te nemen. De vergunninghouder moet voldoen aan de voorschriften en beperkingen die aan de vergunning zijn verbonden (artikel 5). De vergunning is persoonlijk en niet overdraagbaar. Op grond van artikel 7 van het Marktreglement gemeente De Ronde Venen 2009 is een vergunning onder bepaalde voorwaarden wel overschrijfbaar.

De verkoop van waren op een markt dient uitsluitend te geschieden door degenen aan wie door het college vergunning daarvoor is verleend of door degene die de vergunninghouder vervangt of bijstaat. Iedere andere wijze van verkopen op markten is verboden. Een uitzondering op deze regel kan worden gemaakt voor degenen, die de kooplieden van koffie, soepen en dergelijke voorzien.

Jurisprudentie

Met de verplichting de standplaats persoonlijk in te nemen strookt niet de gebruikmaking van een ontheffing om rond te gaan met koffie en dergelijke op het marktterrein. (ABRS 20 januari 1998, jbMarkten bladzijde 9)

Artikel 7. Vereisten

Vanuit het oogpunt van lastenverlichting was het wenselijk de indieningvereisten uit de modelmarktverordening 2003 eens nader onder de loep te nemen. In dat kader zijn de voorheende geldende verplichtingen tot het overleggen van de inschrijving in het handelsregister en de CRK-kaart (registratiekaart van het Centraal Registratiekantoor (CRK) bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) komen te vervallen. Deze vereisten veroorzaakten onnodig veel administratieve lasten voor de aanvrager, terwijl het niet in verhouding stond tot het te dienen doel. Daarnaast dienden deze inschrijvingen ook niet het doel, waarmee wordt beoogd markten te houden. De inschrijvingen zien op economische aspecten en dit valt buiten de huishouding van een gemeente.

In plaats daarvan is nu slechts het vereiste van een handelingsbekwaam natuurlijk persoon opgenomen, die de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt. Hiermee is dwingend vastgelegd dat alleen natuurlijke personen tot de markt worden toegelaten en wordt voorkomen dat rechtspersonen een overheersende positie op de markt kunnen innemen. Door de koppeling van de vergunning aan een natuurlijk persoon wordt een zo eerlijk mogelijke verdeling van alle marktstandplaatsen in Nederland bereikt. Uiteraard kan het wel zo zijn dat de natuurlijke persoon een onderneming drijft in de vorm van een rechtspersoon. Ook dan wordt de natuurlijke persoon (de bedrijfsleider) aangemerkt als vergunninghouder. Het is echter niet mogelijk de vergunning op naam van de rechtspersoon te stellen.

Jurisprudentie

ABRS 18 april 1995, JG (1995) 91, inzake onderscheid natuurlijk persoon/rechtspersoon.

Artikel 8. Toewijzing standplaatsen

In dit artikel wordt aangegeven welke soorten standplaatsen worden onderscheiden. In artikel 1 van deze marktverordening staat de begripsomschrijving van de verschillende soorten standplaatsen.

Artikel 9. Intrekking vaste standplaatsvergunning

Als de in het eerste lid genoemde gronden zich voor doen, wordt altijd tot intrekking van de vaste standplaatsvergunning overgegaan. In het tweede lid worden intrekkingsbevoegdheden (‘kan’ betekent: is bevoegd, dat wil zeggen is niet verplicht) genoemd ten aanzien van de vergunning.

Bij dag- en standwerkersplaatsen ligt intrekking van de vergunning minder voor de hand. Daarom is deze bepaling beperkt tot de vaste standplaatsvergunning. Ten aanzien van dagplaatsen en standwerkersplaatsen zal echter eerder worden overgegaan tot bestuursdwang of onmiddellijke verwijdering op grond van artikel 17.

Jurisprudentie

Hoewel wettelijke grondslag ontbreekt voor intrekking van standplaatsvergunning, mag het college deze vergunning intrekken wegens een administratieve fout, mits hierbij algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht worden genomen. In casu was de intrekking niet in strijd met deze beginselen. (ABRS 12 december 2001, JB 2002, 27 m.nt. C.L.G.F.H.)

Hoofdstuk 3. Bepalingen over de marktcommissie

Het college heeft al in de Marktverordening De Ronde Venen 2006 bepalingen opgenomen over de marktcommissie. De marktcommissie adviseert het college in marktaangelegenheden.

Artikel 10. Instelling marktcommissie

De marktcommissie wordt op grond van artikel 84 van de Gemeentewet ingesteld door het college.

Artikel 11. Samenstelling marktcommissie

De commissieleden worden benoemd en ontslagen door het college. Aanleiding voor het college om over te gaan tot ontslag kan bijvoorbeeld zijn het veelvuldig afwezig zijn bij marktcommissievergaderingen of het zich misdragen tijdens de vergaderingen.

Artikel 12. Taken en bevoegdheden marktcommissie

Bij marktaangelegenheden is het wenselijk dat het advies van de marktcommissie ten aanzien van de aangelegenheid meegewogen wordt in het besluit van college of raad.

Artikel 13. Werkwijze commissie

Dit artikel regelt de werkwijze van de marktcommissie; de frequentie van overleg, de verspreiding van stukken en wie de vergaderingen voorzit.

Artikel 14. Extra bevoegdheden voorzitter

De voorzitter heeft een beslissende stem in de gevallen waarin hoofdstuk 3 van de Marktverordening gemeente De Ronde Venen 2009 niet voorziet en bij twijfel over de toepassing van de artikelen uit hoofdstuk 3 van de Marktverordening gemeente De Ronde Venen 2009.

Hoofdstuk 4. Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 15. Intrekking en schorsing vaste standplaatsvergunning

In artikel 15 worden de gronden genoemd op basis waarvan een vergunning voor een vaste standplaats kan worden ingetrokken of geschorst. De zinsnede ‘Onverminderd het bepaalde in artikel 9’ geeft aan dat ook de intrekking op grond van artikel 9 een punitieve sanctie is.

Het artikel heeft een facultatief karakter. Het hangt van de omstandigheden af of tot intrekking of schorsing wordt overgegaan.

In onderdeel c wordt ervan uitgegaan dat het niet betalen van marktgeld een grond kan zijn voor intrekking of schorsing van een standplaatsvergunning voor de markt. De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 juli 1999 (JG 99.0184 m.nt. M. Geertsema) inzake het hoger beroep van S. Gonesh tegen de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 6 november 1998, vormt naar ons inzicht voldoende basis om deze intrekkings- of schorsingsgrond in het model op te nemen. De Afdeling overwoog in deze zaak dat ingevolge de Verordening op de straathandel van de gemeente Amsterdam een vergunning voor een vaste standplaats kan worden ingetrokken ‘wegens het niet voldoen aan verplichtingen die voor de vergunninghouder voortvloeien uit de voor die markt geldende heffingsverordening’. Het stond tussen partijen vast dat Gonesh ten tijde van het nemen van de beslissing op bezwaar reeds gedurende langere tijd niet aan zijn uit de geldende heffingsverordening voortvloeiende betalingsverplichtingen had voldaan. Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam kon de aan Gonesh verleende vergunning derhalve intrekken.

Het moge duidelijk zijn dat deze intrekkings- of schorsingsgrond niet lichtvaardig mag worden gebruikt. Het kan wel een oplossing bieden voor (notoire) ‘wanbetalers’. De VNG wijst erop dat deze uitspraak zich naar hun inzicht alleen uitstrekt tot betalingsverplichtingen op basis van publiekrechtelijke regelingen. De vraag of intrekking of schorsing ook mogelijk is bij het niet nakomen van privaatrechtelijke betalingsverplichtingen (huur of pacht) blijft in deze uitspraak onbeantwoord.

Het tweede lid ziet erop toe dat de vergunninghouder eerst wordt gewaarschuwd alvorens wordt overgegaan tot schorsing of intrekking van de vergunning. De vergunninghouder krijgt op deze wijze de mogelijkheid zich te corrigeren.

Jurisprudentie

 • ·

  ABRS 15 augustus 2001, JU 021011. Terechte voorwaardelijke tijdelijke schorsing van marktstandplaats wegens overtreding van Reglement warenmarkten Den Haag. Standplaatshouder is tevoren diverse malen gewaarschuwd. Opgelegde sanctie is niet onevenredig zwaar. Schorsingsregime is niet onverbindend wegens strijd met art. 156 Gemeentewet.

 • ·

  Vz. Rb.‘s-Gravenhage 28 maart 2007, LJN: BA2568, AWB07/2195. Schorsing van de marktvergunning in verband met vermeende bedreiging van een medewerker van de Dienst Stadsbeheer. Van in een telefoongesprek gebruikte bedreiging kan niet worden gezegd dat het belang van de openbare orde van de makrt in het geding was. In casu staat de schorsing niet in redelijke verhouding tot de gedane uitlatingen.

 • ·

  ABRS 30 maart 2001, AB 2001, 189 m.nt. L.D. De intrekking van een standplaatsvergunning op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam voor een week is een maatregel met een punitief karakter die door de rechter op zijn evenredigheid dient te worden getoetst, doch de enkele omstandigheid dat de strafrechter betrokkene een taakstraf heeft opgelegd, leidt niet tot het oordeel dat het bestuursorgaan reeds daarom niet tot het opleggen van een maatregel mocht overgaan. De opgelegde maatregel moet zelfstandig op evenredigheid worden beoordeeld. De Afdeling neemt voor dat oordeel mede in aanmerking dat het bestuursorgaan een eigen taak heeft bij het handhaven van de rust en orde op de markt. Niet kan worden gezegd dat deze maatregel niet in een redelijke verhouding staat tot het wangedrag. Het geven van slechts een waarschuwing staat niet alleen niet in verhouding tot de ernst van de overtreding, maar maakt ook de handhaving van de verordening illusoir.

 • ·

  Indien het bestuursorgaan overweegt om de vergunning in te trekken of te schorsen, dient het daarbij te letten op het bepaalde in artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht. Zie Rechtbank Amsterdam 17 februari 1994, JB (1994) 58, inzake intrekken zonder horen ex artikel 4:8 Awb.

 • ·

  Rb. Middelburg 1 september 2005, LJN: AU5267, AWB 04/932. Schorsing kan als een punitieve sanctie worden aangemerkt. Dit brengt met zich mee dat ten aanzien van de relevante feiten die aan de waarschuwingen ten grondslag liggen hoge eisen worden gesteld, zoals een deugdelijk sanctiebeleid.

 • ·

  ABRS 8 september 2004 , LJN: AQ9962, rolnr: 200308336/1. Waarschuwingen al dan niet mondeling, gebaseerd op een op schrift gesteld en bekend gemaakt sanctiesysteem, worden aangemerkt als besluiten in de zin van de Awb.

Artikel 16. Uitsluiting dagplaatshouder of standwerker

In artikel 15 is de intrekking of schorsing van een vergunning voor een vaste standplaats geregeld. Intrekking of schorsing ligt uiteraard minder voor de hand bij niet-vaste standplaatsen, maar in de praktijk is het van belang gebleken om naast de bevoegdheid tot onmiddellijke verwijdering (artikel 17) ook een vergunninghouder van een dagplaats of standwerkersplaats langduriger van de markt te kunnen verwijderen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen indien een vergunninghouder voor een vaste standplaats op de vuist gaat met een dagplaatshouder of standwerker.

In artikel 16 is dan ook de mogelijkheid opgenomen om in de daarin genoemde gevallen de vergunninghouder voor maximaal vier marktdagen uit te sluiten van de toewijzing van een dagplaats of een standwerkersplaats. In de beschikking tot uitsluiting moet worden aangegeven om hoeveel dagen het gaat (maximaal vier) en om welke concrete dagen.

Het in onderdeel d genoemde kan worden opgenomen ter bestraffing van niet-betalende dagplaatshouders of standwerkers. Zie verder de toelichting onder artikel 15, onderdeel c.

Artikel 17. Onmiddellijke verwijdering

In artikel 125 van de Gemeentewet is bepaald dat ter uitvoering van wetten, algemene maatregelen van bestuur en provinciale en gemeentelijke verordeningen het gemeentebestuur de bevoegdheid heeft om bestuursdwang toe te passen. Dit artikel bevat voor het college de bevoegdheidsgrondslag om bestuursdwang toe te passen bij overtreding van de marktverordening en de daarop gebaseerde voorschriften. In de artikelen 5:21 tot en met 5:36 van de Awb worden regels over de besluitvorming omtrent en de toepassing van bestuursdwang (en dwangsom) gegeven. De in artikel 17 geregelde onmiddellijke verwijdering is een vorm van bestuursdwang, waarbij de spoedeisendheid als bedoeld in artikel 5:24, zesde lid, van de Awb wordt verondersteld. Achteraf dient dan het besluit tot het toepassen van bestuursdwang op papier te worden gesteld. Van deze bevoegdheid dient uiteraard alleen in zeer spoedeisende gevallen gebruik te worden gemaakt. Overigens is in artikel 5:23 van de Awb geregeld dat de bepalingen over bestuursdwang niet van toepassing zijn indien wordt opgetreden ter onmiddellijke handhaving van de openbare orde.

Op grond van artikel 4:8 van de Awb dienen belanghebbenden bij toepassing van artikel 17 in beginsel in de gelegenheid te worden gesteld hun zienswijze (mondeling dan wel schriftelijk) kenbaar te maken. Artikel 4:11 Awb bepaalt dat dit horen niet nodig is in spoedeisende situaties.

Onderdeel c is gewijd aan de niet-actieve standwerker. Duidelijk kwam in het COM de wens naar voren om dergelijke ‘verkapte stille kramers’ aan te kunnen pakken.

Artikel 18. Strafbepaling

Ten aanzien van de in artikel 18 opgenomen strafbepaling geldt dat van overtreding alleen sprake kan zijn indien de verordening een ge- of verbodsnorm (een verplichtende norm) inhoudt. Tegen overtredingen van de in deze verordening opgenomen bepalingen, alsmede tegen handelingen die de orde op de markt op enigerlei wijze kunnen verstoren, verdient een administratieve afhandeling de voorkeur.

Artikel 19. Toezichthouders

In artikel 5:11 van de Awb wordt aangegeven dat onder toezichthouder wordt verstaan: een natuurlijk persoon, die bij of krachtens een wettelijk voorschrift is belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift. Een persoon die aangewezen is als toezichthouder beschikt in beginsel over alle in afdeling 5.2 van de Awb opgenomen bevoegdheden. Op grond van artikel 5:14 van de Awb kunnen deze bevoegdheden bij verordening of bij besluit van het college worden beperkt. In dit verband is tevens artikel 5:16a van de Awb van belang. Hierin staat beschreven dat een toezichthouder bevoegd is van personen inzage te vorderen van een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

Het ligt voor de hand de marktmeester als toezichthouder aan te wijzen. Door toevoeging van de marktmeester is verzekerd dat deze na beëdiging als opsporingsambtenaar kan fungeren.

Artikel 20. Intrekking oude regeling

De datum waarop de oude regeling vervalt, is de datum waarop de verordening in werking treedt.

Artikel 21. Overgangsbepalingen

Een overgangsregeling is opgenomen voor de rechtszekerheid van de betrokkenen. Het is van belang oude rechten te eerbiedigen.

Artikel 22. Inwerkingtreding

Op 1 januari 2005 is de Tijdelijke referendumwet (Trw) vervallen. Dit brengt met zich mee dat voor algemeen verbindende voorschriften de regeling uit artikel 142 van de Gemeentewet weer van toepassing is. Deze bepaalt dat alle verordeningen in werking treden op de achtste dag na bekendmaking, tenzij een ander tijdstip daarvoor is aangewezen.

De marktverordening is een besluit van het gemeentebestuur op overtreding waarvan straf is gesteld. Een dergelijk besluit wordt op dezelfde wijze bekendgemaakt als alle overige besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden (artikel 139 Gemeentewet). Wel is van belang dat de gemeente gehouden is dit besluit mee te delen aan het parket van het arrondissement waarin de gemeente is gelegen (artikel 143 Gemeentewet).

In verband met artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht is het uiteraard niet mogelijk aan de bepalingen van een strafvordering terugwerkende kracht te verlenen.

Jurisprudentie

Het besluit van de raad tot vaststelling van de Marktverordening is terecht aangemerkt als een algemeen verbindend voorschrift waartegen ingevolge art. 8:2, aanhef en onder a, van de Awb geen beroep en daaraan voorafgaand bezwaar openstaat. (ABRS 21 augustus 2000, AB 2001, 345 m.nt. L.D.)

Artikel 23. Citeertitel

In de citeertitel is een jaartal opgenomen om de betrokken regeling te onderscheiden van de voorgaande regeling.