Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente De Ronde Venen

Verordening winkeltijden De Ronde Venen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Ronde Venen
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden De Ronde Venen 2015
CiteertitelVerordening winkeltijden De Ronde Venen 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-05-201522-11-2016Nieuwe regeling

18-05-2015

Gemeenteblad, mr. 44225, 21-05-2015

Onbekend

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente De Ronde Venen;

gelezen het voorstel van 18 mei 2015;

gelet op de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening winkeltijden De Ronde Venen 2015.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Zon- en feestdagenregeling (koopzondagen)

 • 1. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a van de wet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling van 12.00 uur tot 22.00 uur, met uitzondering van eerste paasdag en eerste pinksterdag.

 • 2. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a van de wet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op 4 mei van 12.00 uur tot 19.00 uur.

 • 3. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder b van de wet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op feestdagen van 12.00 uur tot 22.00 uur, met uitzondering van eerste kerstdag.

Artikel 3. Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor bijzondere situaties

 • 1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden.

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1. Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen 8 weken.

 • 2. Het college kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffingintrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder dit aanvraagt.

Artikel 6. Toerisme

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a van de wet vervatte verboden geldt een vrijstelling voor de kern Vinkeveen, van 06.00 tot 12.00 uur gedurende de periode 1 april tot 1 oktober.

Artikel 7. Intrekking voorgaande regeling

De Verordening winkeltijden De Ronde Venen 2012 wordt ingetrokken bij inwerkingtreding van de Verordening winkeltijden De Ronde Venen 2015.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden De Ronde Venen 2015.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 mei 2015

de voorzitter, de griffier,