Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Subsidieverordening “Groene leges De Ronde Venen 2019 en 2020”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening “Groene leges De Ronde Venen 2019 en 2020”
Citeertitelsubsidieverordening “Groene leges” De Ronde Venen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 49 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201931-12-2020Nieuwe regeling

20-12-2018

gmb-2018-281525

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening “Groene leges De Ronde Venen 2019 en 2020”

De raad van de gemeente De Ronde Venen;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

Gelet op artikel 49 van de Gemeentewet

 

Overwegende

 • -

  dat de gemeente De Ronde Venen het nemen van duurzame maatregelen bij omgevingsvergunningplichtige bouwwerkzaamheden wil bevorderen.

 • -

  dat het gewenst is regels vast te stellen waarin wordt vastgelegd welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie (vergoeding van legeskosten);

BESLUIT

 

vast te stellen de subsidieverordening “Groene leges De Ronde Venen 2019 en 2020”

 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Omgevingsvergunning: een vergunning zoals bedoeld in artikel 1.1, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

 • b.

  Activiteit: een activiteit zoals bedoeld in artikel 1.1, lid 1 van de Wabo;

 • c.

  Project: cluster van bij elkaar behorende bouwwerken;

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen

 • e.

  Leges: leges welke op grond van de Legesverordening De Ronde Venen in rekening worden gebracht voor het in behandeling nemen van aanvragen omgevingsvergunningen.

Artikel 2. Subsidie

 • 1.

  De gemeenteraad stelt jaarlijks bij de behandeling van de begroting het budget vast.

Artikel 3. Behandeling

 • 1.

  Het college is bevoegd tot het verlenen, vaststellen en uitbetalen van subsidies als bedoeld in deze verordening.

 • 2.

  Deze verordening is van toepassing op aanvragen omgevingsvergunning die na 1 januari 2019 worden ingediend.

 • 3.

  Het college stelt een formulier vast voor het aanvragen van subsidie op grond van deze verordening.

Artikel 4. Grondslag en werkingssfeer

 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op aanvragen om subsidie, welke bestaat uit een tegemoetkoming in de legeskosten die in rekening worden gebracht voor het behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een duurzame voorziening aan een bestaande bouwwerken, zoals geregeld in artikel 9 van deze verordening.

Artikel 5. Toezicht

 • 1.

  Het college is bevoegd personen aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving.

 • 2.

  De eigenaar is verplicht om aan door het college aangewezen personen toegang te verschaffen tot de woning waarvoor subsidie is verleend.

HOOFDSTUK 2. SUBSIDIE

Artikel 6. Doelstelling

Deze Subsidieverordening heeft tot doel te stimuleren dat aanvragers van een omgevingsvergunning investeren in verduurzaming van bestaande bouwwerken.

Artikel 7. Doelgroep

Het college verleent uitsluitend subsidie voor de leges m.b.t. de activiteit die bestaat uit het bouwen van een bouwwerk zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo aan:

 • a.

  inwoners die duurzame maatregelen aan hun huis willen uitvoeren ;

 • b.

  vrijwilligersorganisaties binnen de gemeente De Ronde Venen, zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, dorpshuizen, kerken en buurtverenigingen voor duurzame maatregelen aan hun verenigingsgebouw, dorpshuis, kerk of clubhuis.

Artikel 8. Aanvrager

De subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend door of namens de aanvrager van een omgevingsvergunning.

Artikel 9. Subsidiecategorieën

 • 1.

  Teruggaaf van leges voor een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen in de vorm van subsidie wordt uitsluitend vastgesteld voor de volgende duurzaamheidsmatregelen met betrekking tot bestaande woningen of gebouwen die toebehoren aan vrijwilligersorganisaties zoals genoemd onder artikel 7:

  • a.

   Woningen of andere gebouwen isoleren: deze dienen na realisatie van de voorzieningen een Energie prestatie coëfficiënt (EPC) te hebben van kleiner of gelijk aan 0,2;

  • b.

   Plaatsen van zonnepanelen op daken of aan gevels van woningen of andere gebouwen;

  • c.

   Aanbrengen van een begroeid dak met ten minste een aangegeven waterbergende functie van 18 liter per m2;

  • d.

   Buitenunit voor een warmtepomp;

  • e.

   Plaatsing zonnecollectoren voor zonneboiler

 • 2.

  Voor de in lid 1 onder a en c opgenomen duurzaamheidsmaatregelen geldt dat er een (aannemers)verklaring moet worden overgelegd die de te behalen resultaten bevestigt.

 • 3.

  Het college kan de aanvrager verzoeken gegevens te overleggen die de aankoop en specificaties van materialen bevestigen.

Artikel 10. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Het terug te ontvangen subsidiebedrag is ten hoogste gelijk aan het in rekening gebrachte bedrag aan leges voor de activiteit bouwen van de projecten die binnen de in artikel 9 genoemde subsidiecategorieën vallen.

 • 2.

  De hoogte van deze leges is vastgesteld als een percentage van de bouwkosten zoals bepaald in onderdeel 2.3.1.1.1 van de bij de voor de aanvraag omgevingsvergunning van toepassing zijnde Legesverordening behorende tabel.

 • 3.

  Per project wordt maximaal een subsidie ter hoogte van 2.700 euro per aanvraag / project, toegekend.

HOOFDSTUK 3. DE PROCEDURE

Artikel 11. Aanvraag subsidieverlening

 • 1.

  De aanvraag voor een subsidie moet binnen vier weken nadat een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is verleend, te worden ingediend;

 • 2.

  De aanvraag tot verlening van een subsidie wordt elektronisch ingediend bij het college met behulp van het webformulier dat beschikbaar is op de website van de gemeente De Ronde Venen.

Artikel 12. Voorwaarden

 • 1.

  De subsidie wordt uitsluitend toegekend aan de eigenaar van het object waarvoor subsidie is aangevraagd.

 • 2.

  De duurzame voorzieningen dienen overeenkomstig de verleende omgevingsvergunning te worden uitgevoerd.

 • 3.

  Het college kan aan de subsidieverlening nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 13. Weigeringsgronden

Een aanvraag om subsidie wordt in ieder geval afgewezen wanneer:

 • a.

  De aangevraagde voorziening niet binnen één van de subsidiecategorieën past die in artikel 9 zijn opgenomen;

 • b.

  De aanvrager bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, en deze niet zijn aangevuld;

 • c.

  Geconstateerd is dat voor het aanbrengen van de duurzame voorzieningen geen omgevingsvergunning vereist is;

 • d.

  Niet wordt voldaan aan bepalingen uit deze verordening.

Artikel 14. Verplichtingen subsidieontvanger

De aanvrager dient nadat de bouwwerkzaamheden waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, zijn uitgevoerd, conform het aan de omgevingsvergunning verbonden voorschrift, de voltooiing van de werkzaamheden aan het bouwtoezicht te melden, zoals voorgeschreven in de verleende omgevingsvergunning.

Artikel 15. Vaststelling en betaling subsidie

 • 1.

  Het college stelt uiterlijk acht weken na de dag waarop het bouwtoezicht van de voltooiing van de werkzaamheden in kennis is gesteld, de subsidie vast.

 • 2.

  Het subsidiebedrag wordt uitbetaald na vaststelling van de subsidie.

HOOFDSTUK 4. SLOTBEPALINGEN

Artikel 16. Inwerkingtreding

Deze Subsidieverordening treedt in werking op 1 januari 2019.

Artikel 17. Beëindiging

Deze Subsidieregeling vervalt per 31 december 2020.

Artikel 18. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als subsidieverordening “Groene leges” De Ronde Venen 2019.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen van 20 december 2018.

De raad voornoemd,

De griffier,

De voorzitter,

Toelichting

 

Deze subsidieverordening is bedoeld om het verduurzamen van bouwinitiatieven te bevorderen door daar een financiële prikkel tegenover te stellen. Door subsidie te verstrekken ter compensatie van de verschuldigde leges als het bouwplan op duurzame wijze is gerealiseerd wordt een impuls gegeven aan een hoger duurzaamheidsniveau in De Ronde Venen.

 

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de leges voor een omgevingsvergunning, activiteit bouwen. De hoogte van de leges voor de omgevingsvergunning worden berekend aan de hand van de bouwkosten, zoals bepaald in de bij de Legesverordening behorende tabel. De hoogte van de bouwkosten voor het aanbrengen van de duurzame maatregelen wordt vastgesteld aan de hand van het Bouwkostenbeleid. Als er sprake is van installatiekosten en andere bijkomende kosten, die noodzakelijk zijn voor de duurzaamheidsmaatregel, worden deze meegenomen in de bouwkosten.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Project: cluster van bij elkaar behorende bouwwerken. Deze begripsbepaling is opgenomen om te voorkomen dat projectmatige bouw opgesplitst wordt in meerdere individuele aanvragen met als kennelijke doel aanspraak te maken op subsidie.

Artikel 6 en 7

De subsidieregeling is bedoeld voor het verduurzamen van bestaande particuliere woningen en is derhalve niet van toepassing op nieuwbouwprojecten en voor woningcorporaties of projectontwikkelaars. Daarnaast kunnen vrijwilligersorganisaties binnen de gemeente De Ronde Venen, zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, dorpshuizen, kerken en buurtverenigingen die hun verenigingsgebouw, kerk of clubhuis willen verduurzamen, gebruik maken van de subsidie voor de legeskosten voor het aanbrengen van duurzame voorzieningen.

Artikel 9

Voor bestaande bouw zijn duurzame maatregelen opgenomen waarvoor subsidie kan worden verleend. Uitgangpunt is dat de maatregelen daadwerkelijk op deze wijze zijn of worden uitgevoerd. Omdat toezicht tijdens de bouwfase incidenteel van aard is kan het voorkomen dat van specifieke van belang zijnde onderdelen niet kan worden vastgesteld of deze op juist wijze zijn uitgevoerd. Hierin wordt voorzien door een zogenoemde (aannemers)verklaring. Verder kan de aanvrager verzocht worden gegevens te overleggen die de aankoop en specificaties van materialen bevestigen. Daarnaast is van belang dat de subsidie pas vastgesteld wordt nadat de vergunninghouder aan het bouwtoezicht gemeld heeft dat de bouwwerkzaamheden voltooid zijn, zodat controle kan worden uitgeoefend.

 

Ad b) Plaatsen van zonnepanelen op daken of aan gevels

Het plaatsen van losse zonnepanelen op daken is in beginsel niet vergunningplichtig; wel als deze worden geïntegreerd in het dak. Als het plaatsen van zonnepanelen deel uitmaakt van een meer omvangrijke (ver)bouw die vergunningplichtig is, worden de leges berekend over de totale bouwkosten. Ook dan is teruggaaf mogelijk, namelijk van het legesdeel dat betrekking heeft op de kosten voor het aanbrengen van de zonnepanelen – ook als sprake is van in het dak geïntegreerde zonnepanelen.

 

Ad c) Aanbrengen van een begroeid dak

Een groen dak verbetert de luchtkwaliteit en heeft een isolerende werking. Het hemelwaterafvoerstelsel/riool wordt minder belast. Er zijn twee soorten groene daken: intensief en extensief. Bij een intensief dak is sprake van een daktuin die belopen kan worden. Voor het aanleggen ervan is een omgevingsvergunning nodig. Een extensief dak is meer voor de sier. Deze kan niet belopen worden. Hiervoor is soms een omgevingsvergunning nodig, afhankelijk van de grootte en het gewicht.

 

Ad d) Buitenunit voor een warmtepomp

Een warmtepomp onttrekt warmte uit de buitenlucht, de bodem of het grondwater. Die warmte wordt gebruikt voor verwarming en warm water. Toepassingen: vervanging cv-ketel, warmtenet, warmte-koude-opslag (WKO). Voor de aanleg is niet in alle gevallen een omgevingsvergunning nodig. Voor het aanleggen van een grondwater-water warmtepompsysteem zal wel een omgevingsvergunning nodig zijn.

 

Ad e) Plaatsing zonnecollectoren voor zonneboiler

Het plaatsen van zonnecollectoren op het dak (voor opvang direct licht bij zonnig weer en diffuus licht bij bewolkt weer) en een vat om het warme water in op te slaan.

Artikel 10

De leges voor de activiteit bouwen zijn gebaseerd op de hoogte van de bouwsom, en worden vastgesteld op grond van onderdeel 2.3.1.1.1 van de bij de Legesverordening De Ronde Venen behorende tabel. De leges bedraagt 4% van de bouwkosten. Per project wordt maximaal 2.700 euro aan subsidie toegekend.

Artikel 11

De aanvraag moet binnen vier weken nadat de omgevingsvergunning is verleend, te worden ingediend, door middel van het formulier dat op de website van de gemeente De Ronde Venen beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 16 en 17

De subsidieverordening geldt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.